1. Tre akutsjukhus, även i framtiden

Det är vår fasta övertygelse att detta är en förutsättning för jämlik vård av hög kvalitet för alla invånare. Alla beslut måste fattas med detta i åtanke.

2. Jämlik vård på riktigt

Alla invånare har samma rätt till alla delar av vården oavsett var i länet man bor. Avståndet till vården är en viktig tillgänglighetsfaktor.

3. Lokalt ledarskap är en framgångsfaktor

Ledare som är närvarande i verksamheten kan bättre möta de olika förutsättningar som finns lokalt. Det underlättar också personalinflytande och samverkan mellan olika verksamhetsområden.

4. Regionen måste vara en attraktiv arbetsgivare

En attraktiv arbetsgivare med en god bemanning kan upprätthålla en god och säker vård. Motiverad, kompetent och nöjd personal är grundstommen i god vård av hög kvalitet.

5. Beslut som fattas ska vara väl underbyggda

Ett väl underbyggt beslut är en förutsättning för att veta att en förändring blir en förbättring. Besluten måste också följas upp och utvärderas.

6. Personal som kan verksamheten måste bli mer involverade i besluten

Framförallt sjukvård är en mycket komplex verksamhet och det är inte alltid uppenbart vilka konsekvenser beslut får. Beslut som fattas tillsammans med verksamheterna har större chans att bli förbättringar.

7. Samhällets tjänster ska komma alla till del

Regionen måste sträva efter att ge alla invånare en likvärdig möjlighet att bo, verka, leva och nyttja samhällstjänster – överallt i länet.

Vi är ett HUR-parti

Vårt fokus är HUR utvecklings- och förändringsarbete ska genomföras på bästa sätt, inte bara VAD som ska genomföras.

Kompletterande målbilder

I september 2021 kompletterade vi vår politiska plattform med ett några ytterligare målbilder kring regionens verksamhet utöver sjukvården.

  • Arbetspendling mellan närliggande orter ska vara möjlig från regionens tätorter och man ska klara sig utan bil om man bor i en så stor stad som Jönköping. 
  • Vi ska följa de klimatavtal vi förbundit oss till inom ramen för vårt mandat och i vår verksamhet. Miljö- och klimatarbetet ska vara evidensbaserat och effektstyrt.  
  • Ett viktigt syfte med kollektivtrafiken är att tillgodose behovet av transport för de medborgare som inte på egen hand kan resa med bil. De som använder kollektivtrafiken ska också vara med och betala för den. 
  • Människor och företag ska ges möjlighet att utvecklas och vilja stanna kvar i vår region. Regionen ska, i nära samverkan med kommunerna, verka för ett bra företagsklimat.  
  • Vi stöttar ett politiskt obundet kulturliv som når alla i hela regionen. Kulturens roll för människors hälsa och välbefinnande är en inte oansenlig del av uppdraget.