Här nedanför kan ni läsa lite om hur vi jobbar inom politiken, vad de olika nämnderna gör och vilka representanter vi har där. Vi försöker också publicera en lista över alla de saker där vi tycker att vi har kunnat påverka regionpolitiken. Den kallar vi checklistan.

Regionfullmäktige

Martin Nedergaard Hansen

Ordförande, deltidsregionråd. Ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen. 1:a vice ordförande i nämnden för folkhälsa- och sjukvård.

Linnéa Nilsson

Ledamot i Regionfullmäktige. Ledamot i Regionstyrelsens arbetsutskott.

Pontus Lundgren

Ledamot i Regionfullmäktige och ersättare i Regionstyrelsen.

Anna Tholén Olsson

Ledamot i Regionfullmäktige. Ersättare i Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård.

Malinn Ljungström

Ledamot i Regionfullmäktige

Magnus Bodenäs

Ledamot i Regionfullmäktige.

Martin Malmerfors

Ledamot i Regionfullmäktige och ersättare i Nämnde för Trafik, Infratruktur och Miljö.

Jennie Olsson

Ledamot i Regionfullmäktige

Emma Hörberg Butler

Ersättare i Regionfullmäktige. Ersättare i Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård.

Gunnar Petersson

Ersättare i Regionfullmäktige. Ledamot i Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö.

Sara Wallby

Ersättare i Regionstyrelsen och ersättare i Regionfullmäktige.

Fullmäktige sammanträder sju gånger om året och fattar beslut om Region Jönköpings läns verksamhet i stort.

Regionfullmäktige:

 • fastställer budget och beslutar hur stor regionskatten ska vara
 • bestämmer hur mycket vården ska kosta
 • beslutar om den politiska organisationen
 • väljer ledamöter och ersättare till regionstyrelsen och nämnderna
 • väljer revisorer som granskar verksamheten
 • fastställer vision, inriktning och mål för verksamheten.

Regionstyrelsen

Linnéa Nilsson

Ledamot i Regionfullmäktige. Ledamot i Regionstyrelsens arbetsutskott.

Martin Nedergaard Hansen

Ordförande, deltidsregionråd. Ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen. 1:a vice ordförande i nämnden för folkhälsa- och sjukvård.

Pontus Lundgren

Ledamot i Regionfullmäktige och ersättare i Regionstyrelsen.

Sara Wallby

Ersättare i Regionstyrelsen och ersättare i Regionfullmäktige.

Regionstyrelsen styr Region Jönköpings län genom att leda och samordna det politiska arbetet.

Regionstyrelsen ansvarar även för att genomföra regionfullmäktiges beslut tillsammans med nämnderna för folkhälsa och sjukvård; arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt trafik, infrastruktur och miljö.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter som utses av regionfullmäktige.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Martin Nedergaard Hansen

Ordförande, deltidsregionråd. Ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen. 1:a vice ordförande i nämnden för folkhälsa- och sjukvård.

Camilla Lundgren

Ledamot i Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård

Emma Hörberg Butler

Ersättare i Regionfullmäktige. Ersättare i Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård.

Anna Tholén Olsson

Ledamot i Regionfullmäktige. Ersättare i Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

 • Primärvård
 • Somatisk vård
 • Psykiatrisk vård
 • Tandvård
 • Övrig hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa och andra områden som hänger ihop med folkhälso- och sjukvårdsfrågor och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Madalina Ebbesson

Ledamot i Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet.

Helen Skogelin Torvaldsson

Ersättare i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

 • Näringsliv, inklusive besöksnäring
 • Arbetsmarknad
 • Kompetensutveckling och utbildning
 • Utbildning i egen regi, som folkhögskolor och naturbruksgymnasier
 • Kultur
 • Livsmiljö
 • Andra områden som hänger samman med arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet.

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö

Gunnar Petersson

Ersättare i Regionfullmäktige. Ledamot i Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö.

Martin Malmerfors

Ledamot i Regionfullmäktige och ersättare i Nämnde för Trafik, Infratruktur och Miljö.

Nämnden för trafik och infrastruktur består av 15 ledamöter och ansvarar för följande områden:

 • Infrastruktur, för till exempel väg, järnväg, sjöfart, lufttrafik, godsterminaler, energi, el, tele/bredband med mera
 • Kommunikationer
 • Kollektivtrafik
 • Miljö-, energi- och klimatfrågor, samt andra områden som hänger samman med trafik och infrastruktur och som har betydelse för en hållbar och långsiktig utveckling av länet.

Parlamentariska nämnden

Martin Nedergaard Hansen

Ordförande, deltidsregionråd. Ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen. 1:a vice ordförande i nämnden för folkhälsa- och sjukvård.

Malin Ramlöv

Ledamot i demokratiberedningen och ersättare i parlamentariska nämnden.

Parlamentariska nämnden har till uppgift är att följa regionens politiska processer, organisation och arbetsformerar, dvs inte vad som bestäms utan hur. Parlamentariska nämnden ger förslag till regionfullmäktige angående arbetsordningar, reglementen, arvodesersättning och fungerar även som pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Demokratiberedningen

Malin Ramlöv

Ledamot i demokratiberedningen och ersättare i parlamentariska nämnden.

Demokratiberedningen är nytt för denna mandatperiod och formerna och innehållet i deras arbete håller på att utarbetas.

Revisionen

Mats Hoppe

Ledamot i revisionen

Regionrevisorerna granskar all verksamhet i Region Jönköpings län. Revisorernas granskningar är underlag för regionfullmäktiges bedömningar av hur regionpolitikerna sköter sitt uppdrag.

Regionrevisionen består av nio förtroendevalda revisorer och revisionskontoret. 

Revisionen är viktig för att kontrollera och säkerställa att verksamheten utförs på ett riktigt och säkert sätt. Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska

 • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 • om räkenskaperna är rättvisande
 • om styrelsen och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.