Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Datum: 2023-09-05

Närvarande från BA: Martin Nedergaard-Hansen, Camilla Lundgren, Anna Tholén Olsson, Emma Hörberg Butler

Informationsärenden:

Smittskydd och vårdhygien: Smittskyddsläkare Malin Bengnér presenterade sektionens uppdrag och arbetsområden. Det finns mycket information på deras hemsida. Numera finns botande behandling för Hepatit C. Det finns en nationell plan för detta. Positivt att sprututbytesprogrammet utvidgas till Värnamo och Nässjö.

Tillfälliga lokaler för psykiatrisk öppenvårdsmottagning, Ryhov. En paviljong ska uppföras, dit också klinikledningen ska flytta. Verksamhetschef Ulf Grahnat redogör: avd. F (allmän psyk.) har ej kunnat öppna efter sommaren pga bemanningssvårigheter. I avd. F:s lokaler ska nu 10 rättspsykiatriska platser inrättas. Tydligen är det lättare att rekrytera personal till rättspsyk, där behövs inte heller lika många sjuksköterskor.

Månadsrapport juli: Två områden där resultaten nås: Standardiserade vårdförlopp, andel utredda patienter i SVFoch beläggning av disponibla vårdplatser. Trots detta dock fortsatt mycket hög beläggning på medicin- och geritrikkliniken i Eksjö.Fortsatt många röda siffror, till stor del är det mål med avseende på tillgänglighet som inte nås. Jämfört med riket har regionen dock bra tillgänglighet. Kostnader för bemanningsföretag, nu ökat till 7,8 % som andel av personalkostnaden,              (mål< 2 %).

Ekonomi: Efter årets sju första månader redovisar nämnden för folkhälsa och sjukvård ett underskott på nära 205 miljoner, vilket motsvarar en avvikelse på 3,2 % i förhållande till budget.

Aktuell infomation från Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig:

 • Sommaren: fler disponibla vårdplatser, färre utlokaliserade patienter och färre överbeläggningar än förra året.
 • Hälso- och sjukvårdsbarometern: Region Jönköpings Läns invånare har stort förtroende för sjukvården, men är negativa till att använda digitala tjänster.
 • Tandvården har fått en ny chefsnivå med två nya chefer, en för allmäntandvården och en för specialisttandvården. En ny tandvårdsdirektör ska rekryteras, då den tidigare slutat.

Handlingsplan för ekonomi i balans – Vårdcentralerna Bra Liv, Direktör Charlotta Larsdotter informerar om att Vårdcentralerna Bra Liv har ett underskott på 49 miljoner efter juli månad.

 • En stor kostnad är hyrläkare. I nuläget har Vårdcentralerna Bra Liv 28 hyrläkarlinjer.
 • De senaste fem åren har antalet distriktsläkare (årsarbetare) ökat från 45 till 70 st, medan antalet ST-läkare ligger fortsatt ligger kring 50. Ojämn bemanning över länet. Lättast att rekrytera i norr.
 • Antal patienter per läkare ca: norr 1300, öster 1900 och söder 2100.
 • Svårt att klara finanseringen på vårdcentraler med bättre bemanning än 1500 listade.
 • Kostnader för medicinsk diagnostik ökar.
 • Läkemedelskostnader ökar.

Mål: bättre resursfördelning inom VC Bra Liv. Dela gemensamma funktioner, vän VC, hjälpas åt med jourer. I nuläget mera jourtungt i öster och söder än i norr. Överväger att ändra från tre till två beredskapsområden för att jämna ut arbetsbelastningen

Beslutspunkter:

Motioner

 • Avgiftsfri vård för våldtäktsoffer, avslås.
 • Avgiftsfri TBE-vaccinering. Första att-satsen, att RJL snarast inför avgiftsfri vaccinering mot TBE för barn, anses besvarad. Andra att-satsen, att RJL arbetar fram en plan för att införa avgiftsfri eller suventionerad vaccination mot TBE även för vuxna, avslås.

CT labb – utökning på Ryhov: Beslut tas om att bygga om en del av röntgenavdelningens lokaler till ytterligare ett CT-labb.

Rapport skriven av: Camilla Lundgren

Regionstyrelsen 26 september 2023

Närvarande för BA: Linnéa Nilsson och Pontus Lundgren

Informationsärenden:

På dagens sammanträde ägnades förmiddagen åt ägardialoger med de bolag som regionen är ägare av helt eller delvis. Vi fick information från: Jönköping Airport AA, ALMI, TvNo (Tvätteriet Norrköping), Bostadsbyggen AB, Smålands turism, RJL Tågdepå AB, RJL Älghunden AB (Bussdepån). Det var första gången som ägardialoger ägde rum på det här viset och det kändes positivt och lärande att få det presenterat och det ger hela styrelsen insyn i vad som händer i bolagen.

HR-direktör Patrick Nzamba informerade om omställningen i verksamheterna utifrån EU-direktivet om dygnsvila. En del arbetsplatser ser det bra ut för och en del lite svårare. Uppföljning kommer ske tätt under hösten och i vår då även läkarna går in i dygnsviloreglerna från och med 1 februari.

Vi fick information om från säkerhetskommittén utifrån säkerhetsläget och civil beredskap.

Beslutsärenden:

Till regionfullmäktige kommer motioner om TBE-vaccinering och avgiftsfri vård för våldtäktsoffer. Angående fri vaccinering för TBE har vi i budget för 2024 beslutat om fri vaccinering för barn. Gällande motionen om fri vård för våldtäktsoffer anser vi i BA att vården ska bygga på jämlikhet, att då undanta en viss grupp från avgift medans andra ska betala blir tveksamt. Ni kan läsa mer om BA:s ställningstagande i denna fråga i rapporten från RF. Samverkanspartierna var överens om att avslå motionen om avgiftsfri vård.

Beslut togs om utökning av antalet CT-labb på röntgen på Ryhov från tre till fyra. Det syns en ökad efterfrågan i vården om CT undersökningar och man har sett ett behov av en CT till. Denna kommer att kunna drivas runt på befintlig personal.

Flera investeringsärenden där man sett att det blir dyrare relaterat till det ekonomiska läget som samhället i stort befinner sig i. Beslut togs att skjuta till medel för dessa ökade kostnader så investeringarna kan genomföras bland annat ombyggnation av fastigheter och inköp av ny transportkuvös till barnkliniken.

Regionfullmäktige 3 oktober 2023

Närvarande: Linnéa Nilsson, Magnus Bodenäs, Pontus Lundgren, Anna Tholén Olsson, Martin Malmerfors, Malinn Svensson, Emma Hörberg Butler, Gunnar Pettersson

Denna regniga dag samlades vi för Regionfullmäktige i Jönköping. Dagen inleddes med utdelning av Region Jönköpings läns hållbarhetspris 2023, där vinnaren blev Regionfastigheter för sitt arbete med att återbruka byggkomponenter. Hederspris gick till Naturbruksgymnasiet Stora Segerstad för deras samlade miljöarbete, bland annat med en traktorsimulator för att spara diesel. Ett roligt inslag var att de under prisutdelning lottade ut sin egen rapsolja bland ledamöterna. 

Efter detta behandlades motioner, där den första handlade om avgiftsfri vaccinering mot TBE. Efter en debatt så röstades förslaget igenom att anse första ansatsen besvarad eftersom det i budget 2024 ingår avgiftsfri vaccinering för barn och avslå att-sats två som föreslog gratis vaccinering för vuxna. Den andra motionen som behandlades var avgiftsfri vård till kvinnor som utsatts för våldtäkt. Ett ämne som berör, och både en rationell och känslofull debatt uppstod. Motionen avslogs och även om det såklart är ett viktigt ämne att lyfta och debattera, så är BAs hållning att inte ställa olika gruppers lidande mot varandra. Vi är för en jämlik vård för alla, med allt vad det innebär. 

Nästföljande punkter på dagordningen handlade om finansiering för utbyggnad av CT-labb på Ryhov,samt utökat anslag för nya lokaler till psykiatrin och habiliteringscentrum Värnamo och hur D3-D4 på Ryhov, och alla godkändes utan vidare debatt. Att utökat anslag behövs är en konsekvens av kostnadsökningen som skett i stort i samhället.

Därefter följde halvårsrapporten från Patientnämndens viktiga arbete, där vi fick en presentation med sammanfattning av året hittills och hur de jobbar för att nå ut till allmänheten och kommunerna. Patientnämnden hanterar både synpunkter och klagomål och är en viktig faktor för att kunna förbättra och vidareutveckla vården för länets invånare. 

Eftermiddagen ägnades åt interpellationer. Den första interpellationen efterfrågade en utvärdering av den omorganisation som skedde med verksamhetsområden och länskliniker som gjordes för nästan 10 år sedan. Svaret från Samverkanspartierna var att ingen stor utvärdering planeras för närvarande men att verksamheternas arbete följs löpande. För BAs del ser vi attregionens definition av akutsjukhussamt lokala ledningar på länets tre sjukhus spelar en viktig roll samt ett skrivet mål att vi ska fortsatt ha tre akutsjukhus i Regionen, men vi tror också att en stor utvärdering så här långt efter är svår att genomföra och lägger hellre fokus på att utvärdera nutida åtgärder. 

Nästa interpellation gällde om primärvården i länet är jämlik och om inte, hur jobbar Samverkan för att åtgärda det? Det enkla svaret är att primärvården har många utmaningar men Samverkanspartierna skjuter till pengar i budgeten till primärvården för att ge förutsättningar att utveckla vården och öka bemanningen där det behövs. 

Nästa interpellation gällde den psykiatriska kliniken i Värnamo, hur ska den kunna ges rätt förutsättningar att nå sin fulla potential? Beslut är fattat om nya lokaler, och i jämförelse med de andra psykiatriska klinikerna i länet ligger Värnamo bra till. Slutsatsen är att ledningen är kompetent och jobbar med de utmaningar som finns och fortsätter att utveckla kliniken. 

Därefter diskuterades en interpellation gällande hållbar arbetspendling och miljömål och vad Samverkanspartierna gör kring detta. För anställda inom Regionen finns många fina erbjudanden för att uppmuntra till pendling på andra sätt än med bensin/dieselbil, som förmånscyklar eller hyra av elbilar. En effektiv och prisvärd kollektivtrafik är en annan viktig faktor för både regionanställda och övriga länsinvånare, och även en viktig del i att minska koldioxidutsläppen. 

Den sista interpellationen som diskuterades gällde vård för patienter med diabetes typ 2, och om den är jämlik och välfungerande i länet? Det finns stor variation inom denna patientgrupp hur mycket vård och stöd man behöver, vilket gör att frågan om en jämlik vård kräver djupare analys. Men det är primärvårdens uppdrag att ta hand om denna stora patientgrupp och BAs hållning är att vi som politiker måste ge vårdcentralerna förutsättningar att sköta sitt arbete och lita på att den kompetenta personalen utför sitt uppdrag. 

Rapporten skriven av Malinn Svensson