Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, nämndmöte den 7 september 2021

Närvarande ledamot: Linnea Nilsson

Informationsärenden 

 • Regionala strukturbilder 

En databas för infrastrukturen i regionen har tagits fram och förevisades. Databasen bygger på en stor mängd offentlig statistik och databaser och synliggör strukturer över geografiska områden. Syftet är att sätta alla regionens kommuner i ett sammanhang och ge ett övergripande perspektiv. Kommer att uppdateras kontinuerligt. 

 • Aktuell information 

Information av regional utvecklingsdirektör om regionala utvecklingen och RUSen.  

Information av trafikdirektören om bland annat att framdörrarna nu öppnar upp på bussarna igen efter restriktionerna, ansökan om förlorade biljettintäkter, serviceresor kör återigen covidtransporter från 1/9 efter ett uppehåll över sommaren. 

 • Återstartspaket för kollektivtrafiken 

Genomgång av förslag på återstartspaket för att få igång resandet med kollektivtrafik efter pandemin. Olika aktiviteter både av förbättringar i trafik, försäljning, rabatterade priser m.m.  

Efterfrågades utvärdering av genomförda kampanjer som kan vägleda i framtiden, samt intäktsförluster relaterat till kampanjer. Trafikdirektören tar med sig det och återkommer med analyser, kostnadsberäkningar och utfallsberäkningar för kampanjer. 

Resande och intäkter per vecka presenterades. 

 • Månadsrapport presenterades av budgetchef.  

Beslutsärenden 

 • Till Regionfullmäktige: Allmän trafikplikt linjelagd trafik Visingsö 

Nämnden beslutar att föreslå RF om allmän trafikplikt för den linjelagda trafiken på Visingsö. 

 • Remiss – Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad 
 • Remiss – Del av betänkande, stärkt planering för en hållbar utveckling 
 • Remiss – Förslag till utvecklingsplan för Linköpingsytterstad 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämndmöte den 7 september 2021 

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors 

Informationspunkter

Aktuell information – Mats Bojestig 

2-6 patienter med Covid inneliggande under sommaren. Enstaka på IVA. Enstaka avlidna. De inneliggande har främst varit ovaccinerade, multisjuka eller haft nedsatt immunförsvar.  

Först sista 2 veckorna som vi haft mer vaccin än efterfrågat. Dos 1: 82,8%, dos 2: 72,1 %. Vaccin finns tillgängligt för att uppnå en 95% täckning i befolkningen. Sms har skickats ut till alla under 40 år som påminnelse. Endast 10 patienter som varit fullvaccinerade har krävt sjukhusvård mellan 1 mars och 30 augusti. Under våg 2 var det kortare vårdtid på IVA, kortare tid i respirator och kortare tid på sjukhus.  

Under sommaren 2021 har det varit större vårdtryck jämfört med sommaren 2020, ca 35 fler patienter i länet har vårdats inneliggande per dygn. Det har varit 10 vårdplatser färre än föregående sommar. För liten kapacitet i Eksjö och i Jönköping. Det har varit ökad belastning på ambulansen. Nu är det åter normal ambulansbemanning. Från v 35 har Eksjö och Värnamo full operationskapacitet. 

Central logfunktion – Inger Offenbartl, Siw Kullberg 

Syfte: Skydda alla patienters integritet i regionen, men även medarbetarnas.  

Underlätta för hälso- och sjukvårdens verksamhetschefer. Alla som jobbar i journalsystem ska vara informerade om vad som gäller och förstå innebörden. Obligatorisk utbildning.  

Klagomålshantering – Joanna Mellqvist 

Synergi – Verksamheterna har ett kontinuerligt arbete med kulturen kring klagomålshanteringen. Alla klagomålsärenden verkar inte registreras i Synergi. 

I ny version förbättras möjligheterna att följa upp handläggningstider. 

Samverkan mellan patientnämnden och sektion chefsläkare och patientsäkerhet för det gemensamma lärandet av synpunkter och klagomål har utvecklats. 

En väg in 1177 – ett system för hantering av synpunkter och klagomål. Webbformulär. Går att integrera i Synergi. 

Etiska riktlinjer i vården – Eiwor …. 

En patient som på ett förolämpande, hotfullt eller diskriminerande sätt ställer krav – tackar nej till erbjuden vård. Patienten har rätt till god vård. Ej att ställa krav på omotiverade utredningar, behandlingar. Ej ställa krav på vilken vårdpersonal som skall ge vård. Patienten har rätt att tacka nej till erbjuden vård. Skillnad när det gäller barn. Då måste man försäkra oss om att barnet får vård på annat sätt. Här kan orosanmälan bli aktuellt.  

Månadsrapport Kristina Bertov 

Hälften röda, hälften grön+gul. 

De flesta röda påverkade av COVID 19. Men även de som varit röda länge och inte påverkade. Några röda är t ex tilllgänglighet akuten, tid till ambulans – prio 1 larm,  kontinuitetsindex primärvård, återbesök inom medicinskt måldatum, väntetid BUP, specialisttandvård inom 60 dagar 

Total ligger Folkhälsa och sjukvård -303 miljoner 

Det är främst inom medicinsk vård (-115 milj) och kirurgisk vård(-231 milj). 

Främst pga 6000kr/extra arbetspass under dec+jan, krislägesavtal, fler årsarbetare (+324), övertid/jour/komp. 

I gruppen av ökade årsarbetare finns bland annat, 72 handläggare och administratörer, 108 sjuksköterskor, 54 undersköterskor och 31 ST-läkare, underläkare 

När det gäller uppskjuten vård, ligger Region Jönköpings län bättre till än många andra regioner. Men i juli 2021 var det ca 1000 fler väntande på operation jämfört med juli 2019.  

Beslutsärenden 

Beslut om regelböckerna för primärvården och ögonsjukvården. 

Primärvård

Mål 1500 invånare/distriktsläkare. 

Tydligare skrivningar om fortbildning. 

Ögonsjukvård

Nya skrivningar om att alla leverantörer skall delta i primärjourerna. Samtliga leverantörer skall ta ansvar för ST-läkares fortbildning och vara delaktiga i sidotjänstgöring. 

Beslut om patientavgifter 

Ändring till 100 kr för distansbesök och kvalificerad telefonrådgivning (Ej om man t ex kontaktar sin vårdcentral via TeleQ).  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, nämndmöte den 8 september 2021

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Aktuell information

Under regional utveckling finns det 500 anställda. Det har anställts nya chefer:

 • Ulrika Josefsson, SMOT
 • Magnus JOnsson, kulturutvecklingschef
 • Andreas Fanemo, Tenhelts naturbruksgymnasium
 • Ann-Gun Grannö

Spira kommer att öppnas upp för publik. Platsundervisning på skolorna.

Karin Hermansson, Regional utvecklingsdirektör, informerade om den Nationella strategin för regional utveckling kring omställning, miljö, landsbygd och stark konkurrenskraft. Den är styrande för vad de statliga pengarna ska användas till (de sk 1:1-medlen).

Några punkter kring den regionala utvecklingsstrategin:

Fokus just nu:

 • Omtag gällande RUS:ens form och funktion
 • Vassare-tydligare-mer transparant-samverkan över gränserna
 • Anpassning till nationell strategi
 • Planer på att ge ut ett nyhetsbrev – hösten 2021
 • Fortsätta med frukostmöte för olika målgrupper
 • RUS-dag den 18 november. Var står vi nu? Vad händer i länet?
 • Länsdialoger utifrån delstrategierna i RUS med fokus på akiviteter
 • Kommundialoger utifrån RUS

ANA’s ekonomi går på plus, mycket beroende på många vakanser. 

Ny kulturplan ska tas fram. Planen ska vara klar och beslutas under denna mandatperioden. 

Utlysningstiden för bidrag till kulturen är igång. Informationskvällar kommer att hållas. Vecka 37 fysiskt, och vecka 38 digitalt på tisdagar. Detta syftar till hjälp med ansökan som kommer att bli digital framöver. 

Nämnden beslutade saker som är bra och behövligt. Vi bestämde bl.a.

 • Att söka 2 miljoner kronor till krisstöd för länets kulturliv med anledning av pandemin
 • Att söka 500 000 kronor för riktade insatser till barn och unga för ökat kulturskapande och upplevelser under höstlovet
 • Att bevilja förstudier för innovation- och kompetenscentra i länet som ska kunna stärka näringsliv och industrin i kompetensförsörjning.
 • Finansiering: till de två första punkterna söker nämnden pengar från Regionstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. Medel för att mildra pandemins effekter. den sista punkten finansieras genom 1:1-medel från regional utveckling där regionen står för hälften och staten för hälften.

Regionstyrelsen, sammanträde den 28 september 2021

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren

På dagordningen började vi med aktuell information:

·   Vilka restriktioner har vi haft för mötesforum under pandemin, hur har de fungerat och hur planerar vi framåt? Tiden med digitala möten har varit ansträngande, men ändå (oftast) fungerat. Planen är huvudsakligen återgång till fysiska möten, men ett möte per termin planeras vara digitalt.

·   Information om planerad tomt för nybyggnation av ny vårdcentral i Mullsjö

Från regionsstyrelsens årshjul – Information om Regional Utvecklings internationella samarbeten: För att nämna något, så pågår det ett arbete inför en ny programperiod för EU:s strukturfonder (2021-2027). Dessa utgör en stor del av utvecklingskapitalet, 70% av alla projekt som RJL medfinansierar har EU-anknytning, t.ex. med medel från:

·   ERUF (regionalfonden): 660 miljoner kr till Småland och Öarna 2014-2020

·   ESF (socialfonden): 500 miljoner kr Småland och Öarna 2014-2020

Intern kontrollplan – uppföljning av åtgärdsförslag 2020, samt redovisning av arbetet med att ta fram kontrollpunkter till intern kontrollplan inför 2022.

Regionala stukturbilder: Bilder eller kartor som visar information (t.ex. befolkning, befolkningsutveckling, andel med trafikerad kollektivtrafikhållplats, bredbandstillgång, pendling, järnvägsinfrastruktur m.m.). Framarbetade för att kunna vara ett stöd i beslutsfattande framöver. Analysen pågår men är ännu ej klar.

Nationell strategi för hållbar regional utveckling 2021-2030: RJLs RUS (regional utvecklings strategi) taktar ganska väl med den nationella strategin som är dock är omfattande.

Allmän trafikplikt linjelagd trafik på Visingsö: viss debatt om att men skulle förtydliga om att den allmänna trafikplikten skulle gälla bara sommartid, men slutresultatet blev att inte ha med någon sådan skrivning, om jag förstår det rätt betyder inte trafikplikten att man måste ha linjelagd trafik året runt, utan att det kan vara anropsstyrd trafik när trafikmängden är låg under vintersäsongen.

Arvodesregler för förtroendevalda: Detta ärende är berett i parlamentariska nämnden, där BA yrkat på: en sänkning av grundarvodet med 5%, att ingen sammanträdesersättning ska betalas ut om man är fast arvoderad med 40% eller mer (idag går gränsen vid 50% eller mer) samt att förmånsbil ska tas bort: på samtliga dessa punkter röstades vi ner med minsta möjliga marginal. (alla partier har en representant och är alltså jämnstora i parlamentariska nämnden).

Vi fastslog sammanträdesplan med mötesdatum för 2022 för regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott, samt lämnade förslag för sammanträdesplan för fullmäktige till fullmäktige för beslut.

Remiss – En ny lag om ordningsvakter m.m. SOU 2021:38: RJL lämnar yrkande över den statliga remissen: det är ett välkommet förslag med ett kunskapslyft för ordningsvakter, och det är en modernisering och effektivisering av regelverket.

Remiss – Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer: RJL lämnar ett yttrande till Finansdepartementet där vi trycker på att det är viktigt att uppgifterna i folkbokföringsdatabasen är korrekta. Vi ser också en möjlighet till minskat behov av reservnummer, vilket är positivt.

Beslut om 2 000 000 kr som krisstöd till länets kulturliv för att mildra effekterna av pandemin.

Beslut om att godkänna ansökan av 500 000kr till extra insatser för ökad kultur för barn och unga efter pandemin.

Regionfullmäkige, sammanträde den 5 oktober 2021

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Malin Ramlöv, Magnus Bodenäs, Helen Skogelin Torvaldsson, Frida Aronsson, Linda Gerdin, Sara Wallby

Så äntligen var det dags, första fulltaliga regionfullmäktige fysiskt på plats på  mycket lång tid. Dock så höll vi till i Hammarskjöldsalen på Elmia, bra med avstånd till varandra istället för Rosensalen på Rosenlund där vi normalt sätt är. Inte långt efter öppnandet var det dags för en trevlig tillställning, nämligen prisutdelning och uppmärksammandet av flera fina utmärkelser.

Hållbarhetspriset med miljöinriktning 2020 gick till RJLs Möbelförråd som har katalogiserat och digitaliserat förrådet vilket på ett smidigt sätt tillgängliggör återanvändning av sakerna och har ett fint hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetspriset med miljöinriktning 2021 gick till området Måltid som har lagt ribban högt gällande minskning av matsvinn, ekologiskt och närodlat samt senaste satsningen en egen matlåda i glas som en kan återanvända för att köpa med sig lunch från matsalarna inom Regionen -istället för en engångsmatlåda.

Hållbarhetsprisets hedersomnämnande 2021 gick till Neonatalvården, för att de har ökat antalet digitala besök med familjer i hemmet vilket sparat resor och pengar samt att de kunnat minska användningen av engångsmaterial för mat och medicinsprutor till förmån för flergångs.

Folkhälsopriset 2020 gick till Friskis & Svettis som snabbt ställde om under pandemin och höll träningspassen utomhus istället, vilket främjade folkhälsan genom att fortsätta handahålla träning till alla motionärer samtidigt som man tog stort ansvar för att minska smittspridning.

Folkhälsopriset 2021 gick till Sävsjö kommuns civilsamhälle, där flertalet organisationer och föreningar ingår för att med stort engagemang volontärarbetat för hålla ner smittspridningen och hjälpts åt inom samhället. Det har handlat om att packa matkassar, leverera mat, agera trängselvärd och nattvandrat.

Vetenskapliga priset 2020 gick till Johan Gyllensvärd, barnkliniken, för sin studie som lett till minskad antibiotikabehandling av nyfödda med misstänkt sepsis, vilket lett till minskad antibiotikaanvändning samt kortare vårdtider.

Vetenskapligt pris 2021 gick till Karin Allgurin och Susanne Wallmo, som har intervjuat somaliska kvinnors erfarenheter av att föda barn i Sverige, vilket med ökad kunskap kommer kunna hjälpa till att ge mer personcentrerad vård till den patientgruppen.

Interpellationer och frågor

Moderaterna hade ställt en interpellation kring vårdval ögon där regionen nu sagt upp avtalet. Rachel De Basso, ordf i nämnden för folkhälsa och sjukvård svarade att vårdval ögon planeras att fortsätta i nuvarande form men det görs förändringar i regelboken (se rapport från FS-nämnden ovan) och att alla aktörer får en chans att söka igen om de vill fortsätta. Besluten i regelboken för 2023 görs under ordinarie budgetprocess 2022. Det finns inga planer på att utöka vårdvalet. 

Sverigedemokraterna hade ställt en fråga kring hur man ska hantera ovaccinerad vårdpersonal. Frågan besvarades av regionstyrelsens ordförande Maria Frisk. Det finns ingen möjlighet för regionen som arbetsgivare att efterfråga vaccinationstäckningen hos sin personal. I de fall det kommer till arbetsgivarens kännedom på frivillig basis kan omplacering diskuteras enl sedvanliga rutiner för detta. 

Information, rapporter och granskningar

Därefter fick vi information från patientnämnden och deras halvårsrapport godkändes och lades till handlingarna. Regionrevisionen informerade om sitt arbete och ett antal granskningar som fullmäktige därefter godkände och lade till handlingarna ( Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat, Granskning av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa, barn och ungdomar, Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på social hållbarhet samt Granskning av årsredovisning 2020.

Sist godkändes de nya arvodesreglerna för förtroendevalda inför nästa mandatperiod samt allmän trafikplikt linjelagd trafik Visingsö. Båda ärendena kan ni läsa mer om i rapporten från Regionstyrelsen ovan.