Sammanfattning nämndmöte Parlamentarisk nämnd 2 september 2020

Närvarande ledamot: Frida Aronsson

Under hösten påbörjas det mer intensiva arbetet med att fila och vrida på den politiska organisationen för att optimera den för mandatperioden 2022-2026 och mötet den 2 sept var startskottet för detta. Alla nämnder har varit inbjudna till parlamentariska nämnden för att få ge sin syn på hur organisationen fungerar och för att belysa områden de anser behöver förbättras. 

Nu ska allas synpunkter sammanställas och de politiska partierna få tycka till om materialet och även komplettera vid behov. Detta kommer sedan utgöra underlag för ett förslag till fortsatt politisk organisation. Under mötet fick deltagarna återigen en presentation av hur liknande regioner organiserar sig. Nämnden fick även besök av representanter från Region Revisionen. 

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö (TIM), sammanfattning från möte 15 september 2020

Närvarande ledamot: Carl Fridolfsson

Kollektivtrafiken påverkas fortfarande kraftigt av pandemin. Resandet har minskat och kostnaderna har ökat då lika mycket trafik fortfarande rullar tillsammans med extrainsatt trafik för att minska trängsel. Den nya regionsbusstrafiken kom igång strax innan sommaren med nya fräscha regionsbussar och framför allt nya snabbuss 500 mellan Värnamo och Jönköping ska bli spännande att följa. Med den nya regionbusstrafiken kom också en ny tidtabell, denna är utvecklad efter hur resandet ser ut sedan tidigare. Så de turer som haft ett lågt resande har dragits in och där vi har kapacitet att öka resandet har utvecklats. Vi strävar efter att få så mycket trafik som möjligt för pengarna men måste ändå arbeta för att ha kvar kollektivtrafik på landsbygden vilken är en svår balansgång. Biljettutbudet kommer snart att utvidgas och det försenade projektet med nytt betal och biljettsystem ska så snart som möjligt vara färdigt. Den 1 september gick vi in i ett nytt avtal om serviceresor, alltså färdtjänst och sjukresor. Den starten har gått bra och nya serviceresor-fordon rullar nu på våra vägar. Nya tag tas med bredband i länet och remisser från andra regioner om deras trafik och översiktsplaner behandlas. Trafikverket vill sänka hastigheten på Väg 26 vilket vi motsätter oss. Arbetet fortsätter med att ta fram en budget för 2021 vilket är svårt då vi ej vet hur mycket kollektivtrafiken återhämtar sig till dess.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, sammanfattning från mötet 15 september 2020.

Närvarande: Frida Aronsson, Martin Malmerfors, Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin

*Vi fick information av sjukvårdsdirektör Boijestig om bl.a. läget m COVID-19. 

Det är f.n. ganska lugnt på sjukhusen. Några patienter vårdas på infektionskliniken.  Vården arbetar nu mer med smittspårning vilket också görs på barn och unga. Regionen har beredskap för att vårda COVIDpatienter på alla tre sjukhus och IVA och man räknar med att kunna hålla normal vårdtillgänglighet under hösten och vintern. 

Om den “andra vågen” blir för stor måste  verksamheten anpassas till pandemiläge igen dvs invånare med behov av “vanlig” sjukvård som kan vänta kommer att få vänta ännu längre. Vi ser redan en ökning i samhället så det är mycket viktigt att vi som invånare fortsätter arbeta med social distansering och hygienrutiner.

Du kan boka tid för att lämna blodprov och  att se om du har haft COVID-19 och bildat antikroppar mot viruset via 1177/Bra Liv nära appen. Alla vårdcentraler kanske inte kan ta antikroppstester men det går bra att lämna blodprovet på en annan vårdcentral än den där du är skriven. 

Det vanliga influensavaccinet kommer att ges men det kommer inte bli under samma former som vanligt. Rutiner för hur det ska gå till håller på att tas fram. 

*Jämlik palliativ vård i hela länet. 

Presidiet (ordförande och förste och andre vice ordförande i nämnden för folkhäla och sjukvård) har haft möten med motsvarande ledningar för kommunerna i länet. De har bestämt att det ska påbörjas en utredning för att se hur vi kan få till en jämlik palliativ vård i hela länet. Den utredningen ska vara klar innan sommaren 2021. 

*Vi fick information av Annette Persson som är ansvarig för BOS 

Det datasystem för prover som diskuterades mycket förra hösten (BOS) kommer införas v40. Det var ett förvaltningsbeslut och vi politiker fick information om det först nu. Därför har ni inte hört något om detta från oss tidigare. 

I höstas var det två stora problem med BOS som gjorde att införandet sköts upp. Dels kommunicerade inte BOS med datasystemet på operation och intensivvården (Metavision), dels fanns det ingen funktion i BOS som visade vilka olika bakterier som hittats i tex urinodlingar och blododlingar på en patient tillbaka i tiden och vilka antibiotika de var känsliga för, den s.k resistensöversikten. Det är viktigt för att läkarna ska kunna välja rätt antibiotika i komplicerade fall.  

Kommunikationen med Metavision kommer nu fungera lika bra som innan men införandet av den nya versionen av Metavision kommer skjutas upp. Det har varit svårare att få till en resistensöversikt. Det kommer komma en sådan v49. Det finns ytterligare förbättringsmöjligheter i BOS, men större förändringar kommer först till nästa större uppdatering av Cosmic/BOS om något år. 

*Vi fick information av Axel Roos som är ansvarig för regionens arbete med pateintsäkerhet. 

Det verkar som att antalet vårdskador hittills inte varit högre än vanligt under COVID-19 pandemin. Däremot har många fall registrerats i regionens interna  avvikelsesystem. Där registreras också fall där det fanns risk att det kunnat bli vårdskador även om patienten inte i detta fall inte drabbades, Exempel på sådant som registrerats i det interna systemet är falskt negativa COVID-prov trots upprepade test, påfrestande arbetsmiljö, utmattad personal, och  avvikelser från hygienrutiner. 

Det har stått i tidningarna om den vårdavdelning i regionen där COVID-19 spreds i maj. Det har granskats och det är fortfarande oklart varifrån smittan kom. Det är svårt att skydda sig mot smitta när den väl kommit in på avdelningen. Det visar sig att det inte varit brist på skyddsutrustning men att det blivit trångt på avdelningen när plats skulle beredas för att rum med COVID-19 vården.  Smittspårningen tidigt i förloppet kunde varit bättre. Nu finns ett smittspårningsteam och rutiner för smittspårning har skärpts i hela regionen. 

En god nyhet är att IVO haft två tillsynsärenden för vår region gällande fall där flera delar av sjukvården i ena fallet och både regionen och kommunen i det andra fallet varit inblandade. Det är ofta så att patienter kan “falla mellan stolarna” i sådana lägen, men IVOs granskning visar att regionen har både kompetens och rutiner för samverkan både inom regionen och med kommunerna. 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), nämndmöte den 16 september 2020

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldson

Informationsärendena blev inte så omfattande, då Kristina Atheli, regional utvecklingsdirektör, fått lämna sin post med omedelbar verkan.

Ekonomi

Genomgång av ekonomin tom augusti månad. De största avvikelserna från målvärdet är av förklarliga inom kulturverksamheten. Pga pandemin ligger de flesta mätvärden långt i ifrån sina mål. Tex låg målet för antalet publika föreställningar för barn och unga på 13000 men har endast genomförts 677. Även kompetensutvecklingsplanernas ligger långt från sitt målvärde. Sammantaget ligger ANA,s resultat t.o.m augusti på total budgetavvikelse +12,9 mkr med helårsprognos + 1,8 mkr

Rekryteringen av ny chef för SMOT drar ut på tiden, det var planerat att presenteras på detta möte.  

Vi fick information om kulturfestivalen som blivit digital och där 50 aktörer har medverkat och 12 av 13 kommuner har varit delaktiga. 5000 tittare och visningar på skolor och äldreboende. Stoppdatum 18 sept. En utvärdering kommer kring detta projekt kommer i nov, dec. Det har varit uppskattat och har engagerat många kulturarbetare. 

Tills vidare ersätter Jane Ydman, regiondirektör, Kristina Atlei men det kommer tillsättas en tillförordnad chef i väntan på rekryteringen av en ny regional utvecklingsdirektör. 

Information kring budgetprocessen

Ett nytt underlag kring budget kommer den 21 september och sen tas beslut i nämnden 13-14 oktober. Verksamhetsplanen för 2021 beslutas i januari. 

Beslut om medfinansiering i följande projekt:

Campus Värnamos ansökan beviljades. De får 700 000kr till kompetensutvecklingsinsatser. Finansieringen tas ur regionala utvecklingsmedel.

Coompanion Jönköpings län i samarbete med högskolan i Jönköping (JU) beviljades medel på ca 1,7milj för deras projekt SIRU, som går i linje med den regionala utvecklingsstrategin och handlar om socialt entreprenörskap. Pengarna beviljades under förutsättning till medfinansiering, statligt 1:1-medel.

Science Park i samarbete med Högskolan i Jönköping beviljas ca 3,4miljoner för projektet AI Readiness, 1:1 medel. Projektet handlar om utveckling av artificiell intelligens. 

Smålands turism beviljadess 4,8 miljoner ur 1:1 medlen

Besluts tog kring policy  och riktlinjer kring bidragsgivning, där det gjordes vissa ändringar från tjänstemannaförslaget.  


Regionstyrelsen, Sammanfattning från mötet 22 september 2020

Närvarande: Pontus Lundgren, Martin Nedergaard-Hansen

Vi fick en genomgång av månadsrapporten. Den visar kraftigt vikande skatteunderlag men samtidigt mer än full kompensation för detta i statsbidrag. Prognosen för året är därför god. Vi fick även en kapitalförvaltningsrapport. Vi i regionen har stort eget kapital, något som har byggts upp under många år för att säkra pensioner till våra medarbetare. Totalt förvaltas 7,2 miljarder, varav 5,3 rör pensioner. Något som närmast är unikt för vår region och vi ska var glada över att vi har. 

Under mötet godkände vi även förslag på svar på ett par statliga remisser, godkände ny vattenreningsanläggning för dialysen i Värnamo samt fick information kring regionens forskning och dess internationella arbete.