Nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö (TIM), nämndmöte den 6 september 2022.

Närvarande ledamot: Linnéa Nilsson

På dagens sammanträde fick vi en positiv månadsrapport som visar att antalet resenärer i kollektivtrafiken ökar och att vi i juli månad låg på nivåer över juli månad 2019. Dvs innan pandemin kom och påverkade kollektivtrafiken i stor utsträckning precis som hela övriga samhället. Det är glädjande att höra att resenärer hittar tillbaka till kollektivtrafiken och att nya väljer att resa kollektivt. 

Trots ökat resande innebär framförallt ökade bränslekostnader och elpriser att TIM-nämndens ansvarsområden dragit på sig ett stort budgetunderskott. Detta har efter första delårsrapporten getts tjänstemän i uppdrag att se över hur vi kan spara pengar för att komma tillrätta med så mycket av underskottet som möjligt. 

Under mötet fick vi en första presentation av länstrafiken med ett antal åtgärdsförslag som kan vara möjliga att genomföra för att minska underskottet. Det kan tyvärr, på grund att rådande världsläge som påverkar våran ekonomi, vara nödvändigt att se över trafikutbudet och om andra möjligheter till kollektivt resande än vad som finns i vårt utbud idag kan möjliggöras, exempelvis anropsstyrd linjetrafik. Samtidigt är det viktigt att ta i beaktning att dagens kostnadsökning för regionens invånare och företag kan innebära att det blir än mer viktigt med kollektivtrafiken när det blir allt dyrare att köra egen bil. Vi följer utvecklingen och tillsammans med tjänstemän hoppas vi kunna finna lösningar så det blir så bra som möjligt utefter rådande situation. 

Presentation och information gavs om kommande upphandling av serviceresor från 2024 och aktuellt läge kring stambanorna. 

En kort rapport om regionens medverkan på Almedalen där flera programpunkter föll väldigt väl och positivt ut gavs. 

Andra beslutsärenden berörde remissvar på samrådsplan för Vaggeryd och Sävsjö kommun. Vi fick en presentation och beslut togs om remissvar angående godstransporter på väg, Boverkets rapport om översikts- och regionalplaner och remiss om åtgärdsprogram angående Hälsans miljömål 2023-2024.

Regionfullmäktige 2022-10-04  

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Magnus Bodenäs, Pontus Lundgren, Helen Skogelind Torvaldsson, Sara Wallby och vid pennan Malin Ramlöv 

1 Öppnande, 2 Upprop, 3 Val av protokollsjusterare 

4 Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 18 oktober kl 15:30 på Regionens hus 

5 Interpellationer 2022/88 

Interpellationen ställs av enskild ledamot (M) och frågan lyder vad det är som hindrar medicinsk utrustning från att finnas tillgänglig på ett och samma ställe dvs på apoteken. Svaret lyder att medicintekniska produkter upphandlas och hjälpmedelscentralen har lagkrav på spårbarhet av medicintekniska produkter. Man måste inte beställa och hämta ut via hjälpmedelscentralens begränsade öppettider, utan går att beställa via 1177 och få levererat hem. När det blir fel i förskrivningen så hade det felet uppstått oavsett var och hur hjälpmedlet levereras, förskrivarens ansvar kvarstår.  

7 Information från patientnämnden – Halvårsrapport 2022 

Prognosen i år pekar mot att det kommer vara ca 1200 ärenden till patientnämnden. Ett genomgående tema är att patient får agera sin egen vårdsamordnare, vilket inte är en lätt utmaning. Andra ämnen är feldiagnos, försenad diagnos, bristande samverkan, avsaknad av fast vårdkontakt, långa väntetider på svar från patologen, m.m. 

Ärenden 

8 Biblioteksplan Region Jönköpings län 2023-2025 2022/564 

Regionens Biblioteksplan har tidigare ingått i Regionens Kulturplan men är nu utbruten som en egen plan. Syftet med planen är att tydliggöra verksamheternas uppdrag, ansvarsområden och kompetens samt att vara ett stöd för prioritering och planering av utvecklingsinsatser. Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling. Det sker genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.  

9 Regional Kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 2022/525 

Kulturplanen utgår från de nationella kulturpolitiska målen. De regionala kulturpolitiska målen är: Alla ska ges möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv, konst och kultur ska vara tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet samt länets kulturliv ska sträva efter kvalitet i både bredd och spets. Planen innehåller strategiska principer och kulturpolitiska prioriteringar. Syftet med kulturpolitiken är: konst och kultur spelar en central roll i den enskilda människans upplevelse av ett gott liv, kulturen genomsyrar länets hela sociala och ekonomiska liv samt yttrandefrihet och konstens självständighet är hörnstenar i ett demokratiskt samhälle. Planen har varit ute på remiss till alla kommunerna och det har varit ett gott samarbete i framtagande av planen. 

10 Återremiss – Upphandlingsmodell för fastighetsinvesteringar 2022/1622 

Moderaterna vill att denna pågående upphandlingsplan gällande ombyggnation av tre olika områden (neurologen och lungmedicin, hjärta/kärl samt akutmottagningen) ska istället omfatta fyra och inkludera OP/IVA. Dock finns det ingen förstudie för OP/IVA och ett sådant beslut i denna process bedöms riskera försena de tre projekten som är på gång och att förhasta en ombyggnation som inte blir genomtänkt. BA anser att OP/IVA har stort behov av ombyggnation men att kliniken själv är nästan lika stort projekt som de andra tre ihop och att en väl genomförd förstudie behövs samt att utförandet av en sådan ska prioriteras snarast. BA anser dock att de pågående kommande projektens tre områden ska få fortgå som planerat för att inte tappa fart eller tid.  

Ändringar i upphandling och tillägg till desamma har avslagits. 

11 Valärenden 

Inga valärenden 

Anmälningsärenden 

12 Patientnämnden – Halvårsrapport 2022 2022/2410 

Accepteras och läggs till handlingarna. 

13 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 2022/1277 

14 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 2022/1419 

15 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 2022/1608 

16 Ny ersättare för ledamot i regionfullmäktige 2022/2017 

Utdelning av Hållbarhetspris 2022 

Hållbarhetspriset är det nya namnet på Miljöpriset. Det handlar om att uppmärksamma hållbara, miljövänliga, ekologiska och sociala projekt och förändringar som görs i Regionen.  

Vinnaren av priset går till Folktandvården som har kunnat ersätta de fysiska två-årsbesöken med digitala vårdmöten vilket underlättar vardagen för många livspusslande småbarnsföräldrar. Besöket har fokus på beteenden och friskvanor och inte att upptäka sjukdom, varför det lämpar sig att ha i den digitala formen.  

Hedersomnämnande går till Strama, Smittskydd vårdhygien som har infört antibiotika smarta verksamheter och antibiotikaronder vilket minskar användandet av antibiotika. De har även infört begreppet Antibiotikasmarta Vårdcentraler, ett unikt koncept som drivs även nationellt.  

17 Avslutning