Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämndmöte 12 oktober 2021

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors, Frida Aronsson

3 viktiga uppdrag 

Koalitionen har definierat 3 viktiga uppdrag som av olika skäl (bl a pandemin) har blivit förskjutna. Dessa är: 

 1. Länskliniker – hur ska de se ut, organiseras osv 
 2. Akutsjukhus – hur säkra på lång sikt? 
 3. Lokala sjukhusledningar på alla 3 sjukhusen 

Nu har tjänstemännen ett förslag/grundmaterial för detta och förslaget är att vi tillsätter en parlamentarisk grupp inom FS som tar sig an detta material för att komma med den politiska nivån på det. Målet är att få samtliga partier så enade som möjligt då detta är ett arbete som kommer fortsätta lång tid framöver.  

Presskonferens om ny budget på måndag 18 oktober 

Kommer delvis innehålla förstärkta personalresurser genom att öka antal årsarbetare. 

Tandvårdstaxa 

I förslag som kommit från tandvården är det med en önskan om att höja avgiften för ett uteblivet barnbesök. Detta har inte behandlats och förberetts enligt rutin och kommer därför plockas bort. Nämnden ser att fler andra åtgärder kan vidtas för att få bukt med antalet uteblivna besök bland barn innan man behöver höja taxan för detta.  

Vårdval ögon 

Refererar till diskussion från RF föregående vecka, där det togs upp att det fanns oklarheter i verksamheten kring detaljer m.m. gällande avtalet. Efter lite efterforskning, verkar det röra sig om en enskild aktör som framfört åsikter och där man redan har en god kommunikation. Problemet bedöms därför vara lokalt och inte utbrett bland samtliga aktörer.  

Rapport från träff med synskadades riksförbund 

De inlägg som gruppen framför är bland annat följande. 

 • Svårt att ta del av kollektivtrafiken 
 • Syncentralen har brister i kompetens 
 • Bättre support för nyskadade önskas. 
 • Skralt utbud med utbildning för synpedagoger. 
 • Vid inskrivning på sjukhus finns digitalt verktyg. Detta är dock inte anpassat för synskadade. 
 • Bättre samverkan mellan kommun och region efterfrågas 
 • Många framför en känsla av att inte kunna/anses kunna bidra till samhället trots stor önskan om detta 

Trots alla brister så är ändå RJL en av de bättre regionerna, vilket är bra. Men vi kan bli bättre. 

Information: Mats Bojestig 

Informerar om Covid-situationen i regionen. Vaccinationer börjar ges till 12- till 15-åringar. De får Pfizers vaccin. Detta har vi god tillgång på i regionen. 3:e dos vaccin kommer börja ges till 80+. 

Delårsrapport: Kristina Bertow 

Vi har ökat antal utredningar (från 200 till 1000 stycket på 3 år) inom barn- & ungdomspsykiatri. Majoriteten är externt inköpta. Har nu börjat beta av ryggsäck av väntande utredningar.  

FS-nämnden har plusresultat efter augusti (+0,8 milj). 

Hyrbemanning står för ca 2,9% av våra totala personalkostnader. Största andelen är sjuksköterskor inom IVA/OP samt röntgen.  

RJL utmärker sig, tillsammans med två andra regioner vad gäller god produktivitet.  

Cambio har resursbrist, delvis pga pandemin, vilket leder till att uppdateringar skjuts fram till 2022-2023.  

Information: Uppskjuten vård 

De tre regionerna inom sydöstra sjukvårdsregionen har beslutat att hjälpa varandra i arbetet att beta av den uppskjutna vården. En arbetsgrupp är tillsatt och träffas 1 gång/vecka för att till slutet av året lägga fram ett förslag på hur vi ska hjälpa varandra.  

RJL ligger bättre till än snittet i landet. Antalet väntande till 1:a besöket inom kirurgisk vård ökar (dock färre än 2019). En orsak ses ökat antal besök inom primärvården, som genererar fler remisser. Varit en svacka på dessa under pandemin.  

I nuläget har vi 4975 väntande operationer/åtgärder (ca 1200 fler än 2019). En stor grupp av dessa är personer som väntar på att få hörapparat. Gruppen därefter är personer med gråstarr. I nuläget görs en god mängd operationer.  

SVF-cancer: Ledtidsmålet fortfarande rött. 66,2 % har fått diagnos och behandlingsstart enl SVF. Målet är 70%.  

Medicinska spåret ser inga större problem med uppskjuten vård.  

Tillgänglighet 

Regionen får ekonomiska bidrag (totalt 26 milj) ifall vi uppfyller de tillgänglighetsmål som satts upp. Högst summa ger tillgänglighetsmålet inom primärvården (9,6 milj), men detta mål kommer vi inte att uppfylla. Vi kommer dock troligtvis nå några av målen, som ex väntande operationer. Det innebär en viss summa till regionen men inte alla 26 milj.  

HPV-vaccin 

En projektgrupp är framtagen för HPV-vaccinering. Förhoppningen är att vaccinationer ska kunna påbörjas kommande år. 

Patientkontrakt 

Uppföljning efterfrågas. Hur ser uppdraget ut? Löser man det på olika sätt på olika arbetsplatser? 

Information: Mikael Edblom, verksamhetschef Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

Stora satsningar görs för BUP för att förbättra tillgängligheten men det tar tid att förändra.  

Antalet neuropsykiatriska undersökningar på barn har ökat. Totalt beräknas ca 1000 utredningar genomföras år 2021. Tillgängligheten till BUP inom 30 dagar ökar (målvärde är 90%). Verksamheten söker extern hjälp för att få hjälp med utredningar. Totalt väntar 575 barn på behandling efter utredning.  

Antalet faktiska årsarbetare har ökat med 11 personer, totalt 21 fler än 2019, men fortfarande långt ifrån rikssnitt. Stor personalomsättning. Verksamheten har forskat i orsakerna och jobbar med att sätta in åtgärder. En stor anledning är den psykiska påfrestningen att jobba i en verksamhet där behoven är så stora men resurserna att bemöta behovet inte alls är tillräckliga. Dock ses en positiv trend vad gäller läkare, där man t o m fått tacka nej till personer. I nuläget har man 9 ST-läkare.  

Investeringsärende: Monica Müller, spec. tandläkare, Verksamhetschef Värnamo 

FS får en presentation kring utrymmesproblematiken på specialisttandvården i Värnamo. De är otroligt trångbodda och det är dålig arbetsmiljö, med dåliga möjligheter till att värna patienternas integritet. Det förslag som framförs bedömer verksamheten kommer lösa de problem de har. FS beslutar därför att rekommendera regionstyrelsen att godkänna förslaget.  

Information: Staffan Hägg, verksamhetschef Futurum 

Berättar om Futurums verksamhet och betonar hur forskningen stöder omställningar i vården. I nuläget stödjer och finansierar ett 20-tal doktorander. I regionen har vi >130 (snart uppe i 150) disputerande medarbetare. Regionen producerar ca 170 vetenskapliga arbeten /år. De ser en brist på forskningssjuksköterskor och kommer initiera ett traineeprogram för att locka flera. Han framför att politiken kan stötta deras verksamhet genom att efterfråga forskningsresultat bland annat.  

Beslutsärenden 

Mötet innehöll ett antal godkännande av delårsrapporter samt remissvar. Den grupp som jobbat fram mätetal får också sitt förslag godkänt.  

Fråga om krav på vaccinerad personal. Svar från Mats Bojestig 

Poängterar att uppfattningen är att en stor del av personalen är vaccinerad (detta gäller sjukhuspersonal och personal inom primärvård) även fast ingen med säkerhet kan säga då det inte är tillåtet att kräva denna information från dom anställda. All personal använder skyddsutrustning. Det pågår en diskussion mellan tjänstemän och fack om möjligheterna att omplacera personal som inte är vaccinerad för att skydda patienter, som vi har ett ansvar gentemot.  

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Mötet var utan närvaro av representant från BA pga sjukdom. 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 13 oktober 2021

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Aktuell information

Karin Hermansson informerade oss om pågående och aktuella projekt inom regional utveckling.

 • Europa i min region: EU.s strukturfonder dessa utgör en stor del av det regionala utvecklingskapitalet och inför perioden fram till 2027 förväntas en ny tilldelning ske till till bl. Jönköpngs län. Satsningar på innovation, affärsutveckling, kompetensutveckling, internationalisering och jämställdhet. 
 • Smart frukost: Ett koncept som RU bjuder in till. Det innebär att det bjuds in till fysiska och digitala möten, då bjuds det företagsfrämjande systemet in med arbetsmarknadens parter. Teman kan vara innovationsförmågan i företagen, hållbara affärer, AI, E-handel, logistik.mm 
 • Stöd till regionala utvecklingsåtgärder: Regionerna förstärks under 2022 med 500 mkr i syfte att stödja små och medelstora företag i behov av återstart efter pandemin. Fördelningen av medel beräknas efter länets folkmängd. Övriga satsningar inom Transporter,Bredband mm. Alla satsningar baseras på att budgeten går igenom (vilket den inte har gjort i skrivande stund. 
 • SMOT Satsningar för barn och unga: Skolorna vågar boka igen. Närheten är en föreställning som både spelas i Spira och går på 6bveckors turnè, varav endast tre dagar år obokade. I dagsläget är 4000 elever i 8 kommuner bokade för de 3 Unga Spira föreställningar i höst. Åtgärder görs för att locka tillbaka publiken som synlig marknadsföring både fysik och digitalt, generösa avbokningsregler mm. 

Vi gick igenom delårsrapporten för ANA där mycket har påverkats av pandemin. 

Kultur och arbetsstipendium 2021 

Region Jönköping vill med kultur-och arbetsstipendier stödja och uppmuntra framstående verksamhet inom konstformerna litteratur, folkbildning, dans, film, bild och form, hemslöjd, teater, musik och kulturarv. 

Beviljas arbetsstipendium på 33 000 kr: 

 • Dembacke och Erik Olsson, bild och form
 • Cyntia Botello, dans och film
 • Frida Norsström, teater och hemslöjd
 • Josefine Gustavsson bild och form, folkbildning och litteratur
 • Joseph Cave, bild och form, musik
 • Linda Västrik, film och rörlig bild
 • Magnus Wassborg bild och form
 • Maria Wallinder, musik 
 • Sara Wallgren bild och form

Beviljat kulturstipendium för 2021 på 50 000 vardera till: 

 • Viktor Rojas, tilldelas kulturstipendium för sitt arbete med Poesifestivalen, en folkrörelse som hyllar språken och demokratin 
 • Johanna Linder, för sitt arbete med att etablera och driva Österängens konsthall

Hedersomnämnande för sitt arbete under pandemin till samtliga av länets 13 folkbibliotek

Rapport Regionstyrelsen 26 oktober 2021 

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby 

Aktuell information 

Jane Ydman gick igenom ett par parametrar från pandeminbarometern. Pandemibarometern är regionens lösning för att följa konsekvenserna av pandemin på både medicinsk, social och ekonomisk grund.  

Därefter fick vi en genomgång av den ekonomiska månadsrapporten.  

Investeringsärenden 

 • Ny avväxling av fjärrvärme på Länssjukhuset Ryhov. Detta innebär att man förhindrar att mycket het ånga direkt från fjärrvärmenätet går in direkt på sjukhuset i ett rörsystem som börjar få några år på nacken. Detta görs för att få ett säkrare och mer robust värmesystem och kommer inte påverka det upplevda inomhusklimatet. Pga investeringsbeloppets storlek kommer detta ärende gå vidare till regionfullmäktige för beslut. 
 • RS godkände en investering för en ny reservvattenanläggning i Eksjö då den nuvarande har en mycket begränsad kapacitet och vattennätet i Eksjö dras med en del kapacitetsproblem. I dagsläget finns ackumulatortankar som kan hålla 4 kubikmeter, att jämföras med den aktuella dygnsförbrukningen på ca 150 kubik. Den här investeringen ger ackumulatortankar på 200 kubik. Investeringen ger också möjlighet att kunna rena det kommunala vattnet om behovet skulle uppstå. 
 • RS godkände en investering för en ny VA-ledning och pumpstation på Stora Segerstad som innebär att avloppsvattnet kommer tas bättre om hand. I dagsläget är det avloppsvatten som lämnar Stora Segerstad inte tillräckligt renat. 
 • RS godkände också en ombyggnad av Värnamo Folktandvård som är i behov av större lokaler.  

Delårsrapporter och budget 

RS godkände de delårsrapporter som rör regionstyrelsens områden, dvs verksamhetsnära stöd och service, IT-centrum och regionledningskontoret.  

Regionstyrelsen föreslog också regionfullmäktige att godkänna den samlade delårsrapporten över all verksamhet. Ett delårsrapport som kommer diskuteras på fullmäktige i början av november.  

Regionstyrelsen föreslog också fullmäktige att godkänna koalitionsbudgeten. Moderaterna och Sverigedemokraterna hade egna motförslag. Vänsterpartiet hade inte hunnit gör sin budget klar till mötet.  

Övrigt 

Regionstyrelsens godkände budget och handlingsplan för RSS. En samverkansorganisation för södra Sverige, där gemensamma frågor kan samordnas för tex kontakter med Statliga myndigheter. Regionstyrelsen ställde sig även bakom samordningsförbundens budget och verksamhetsplan. Samordningsförbunden är kommun, region och stat som tillsammans jobbar för att hjälpa invånare som är mycket långt från arbetsmarknaden att få jobb eller komma vidare i studier.  

Regionfullmäktiges sammanträde 9-10 november

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Malin Ramlöv, Helen Skogelin Torvaldsson, Magnus Bodenäs, Sara Wallby

Följande avhandlades 9/11:

 • Likvidation av Kust till Kust: Ett aktiebolag för samarbete inom kollektivtrafiken, som samägs av Region Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge samt SJ och Västtrafik. Nu bedömer delägarna att bolaget saknar funktion, och att det kan avvecklas. Regionfullmäktige beslutar att avveckla Kust till Kust AB om samtliga aktieägare fattar likalydande beslut.
 • Avväxling av fjärrvärme på Länssjukhuset Ryhov: En fråga om att investera i värmeväxlare på Ryhov. Sådan investering ger sjukhuset eget värmenät, vilket innebär ett mer robust system och med möjlighet att själv reglera temperaturen, inkl till lägre temperaturnivåer där detta kan medges som energibesparing. Regionfullmäktige beslutar att godkänna Installation av fjärrvärmeväxlare, till en maximal kostnad av 23,7 Mkr.
 • Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021:2. Revisorerna redovisar sin bedömning av delårsrapporten, dels om den upprättats korrekt och dels avseende hur måluppfyllelsen sett ut. Bedömningen är från revisorernas sida, liksom vid tidigare delårsrapporter, att den aktuella delårsrapporten inte upprättats i enlighet med gällande lagstiftning då man inte använt sig av den s.k blandmodellen. Regionfullmäktige bortser från detta, i väntan på nationellt beslut som justerar i dessa bestämmelser. Avseende måluppfyllelsen bedöms denna vara delvis förenlig med verksamhetens uppställda mål – 61 % av målen är helt eller delvis uppfyllda.
 • Granskning av delårsrapport 2021. Redovisades i samband med ovanstående punkt, ”Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021:2”
 • Interpellationer och frågor

Interpellation från (V) – ”Hur fungerar egentligen ambulansverksamheten i länet?”

§  En interpellation som tar upp arbetsmiljöproblem inom ambulansverksamheten, samt att måluppfyllelsen för ambulansens reaktionstid på sk prio 1-larm inte är uppnådd.

§  Interpellationen besvaras av FS-nämndens ordförande. Flera åtgärder, inkl beslut om 2 nya dagambulanser samt 17 nya medarbetare, har redan initierats men pga pandemin inte kunnat genomföras än. Vidare har pandemin inneburit flera utmaningar och problem för ambulanssjukvården, som påverkat både reaktionstider och arbetsmiljö negativt. Förväntningen är alltså att situationen kommer att förbättras när pandemin bedarrar och verksamheten kan återgå till ett normalläge.

Fråga från (SD) – ”Nedläggning av busslinje 510 Gislaved – Tranemo”

§  En fråga som rör planerad nedläggning av ovanstående busslinje. Frågeställaren är negativ till nedläggningen, och önskar att den får vara kvar för att möjliggöra kollektivpendling mellan dessa orter.

§  Frågan besvaras av TIM-nämndens ordförande. Man hänvisar till att kollektivtrafiken mot gränsen till VGR ska prioriteras via tågtrafik enligt RUS, och till att nämnd busslinje har haft ett extremt lågt resande med i medeltal endast 1-3 resenärer per avgång under de senaste åren. Efterfrågan bedöms alltså väldigt låg.

 • Revisionens budget för år 2022. Det är regionfullmäktige som fastslår regionrevisionens budget. Regionfullmäktige beslutar att godkänna en budgetram för regionrevisionen på 8,314 Mkr.
 • Delårsrapporter 2021. Delårsrapport för andra tertialen 2021, gällande t.o.m augusti, har upprättats. I denna redovisas måluppfyllelsen för olika delmål i verksamheten, samt analyser av uppfyllda mål respektive icke uppfyllda mål. Det noteras i särskilt tillägg att pandemin har haft stor påverkan på verksamhetens förmåga att uppfylla uppsatta mål. Kort debatt kring olika delar av delårsrapporten följer, med fokus på områden där måluppfyllelsen inte nåtts. Huvuddelen av debatten rör sjukvårdsmål, men även arbetsmiljö, sjukskrivningstal och kollektivtrafik berörs. Regionfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten.
 • Valärenden. Valärenden för att ersätta ledamot i TIM, samt nämndemän i Göta hovrätt och Förvaltningsrätten, gås igenom och godkänns.

Följande avhandlades 10/11:

Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024

 • Budget finns framtagen av koalitionen. Oppositionen har tagit fram egna budgetförslag, varav en budget från (M), en från (SD) och en från (V).
 • Budget är det styrande dokument som tydligast specificerar hela regionens verksamhet under kommande verksamhetsår. Därför ägnas majoriteten av sammanträdet åt debatten kring budget 2022.
 • Varje partiordförande börjar med ett anförande med yttrande kring budgeten, och de som företräder ett av budgetförslagen får extra tid att belysa innehållet.
 • Härefter följer allmän debatt om budget och satsningar i verksamheten för kommande verksamhetsår. Debatten delas upp i fyra delar, mellan nämndernas och regionstyrelsens ansvarsområden; Folkhälsa & sjukvård, Trafik, infrastruktur & miljö respektive Arbetsmarknad, näringsliv & attraktivitet, samt regional utveckling.
 • Martin Nedergaard-Hansen belyser för (BA) några av de viktigaste områdena i koalitionens budget, inkl lönesatsningar för yrkesgrupper med låga lönenivåer relativt målnivå, satsningar på neuropsykiatrisk hälsa för barn m.m. Martin understryker också vikten av att regionledningen anstränger sig för att vara ett föredöme avseende god debattkultur och samarbete.
 • Malin Ramlöv belyser skrivelsen i koalitionens budget gällande decentralisering av viktiga stödfunktioner och lokalt ledarskap vid våra tre akutsjukhus.o   Regionfullmäktige beslutar att godkänna koalitionens förslag till budget för 2022 med flerårsplan för 2023-2024, samt oförändrad skattesats.