Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämndmöte 13 oktober 2020 

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors, Frida Aronsson

Koalitionsmöte 

Koalitionen får under förmiddagen besök av Lotta Larsdotter, direktör för Bra Liv. Hon presenterar Bra Livs verksamhet. Bra Liv jobbar med sina kärnvärden: Omtanke, helhet och kvalitet.  Hon nämner vissa förändringar de har fått göra i och med pandemin. Under våren ökade antalet digitala besök inom Bra Liv nära från ca 200 till 1300 per vecka. Sedan skola och jobb kommit igång har det varit många provtagningar pga luftvägssymtom via Bra Liv, ca 1000 varje dag. Influensavaccinationen innebär en större utmaning i år, då den inte kan göras som tidigare med drop-in mottagningar för äldre. Man kan heller inte ta in pensionerad personal för att vaccinera. 

ACG (vårdtyngd bedömd efter kodning av vårdkontakter) står för 60 % av Bra Livs intäkter. Lotta Larsdotter bedömer att Bra Liv borde ha ett något högre ACG än de har. Försöker att förbättra kodningen. Omkring 74 % av regionens invånare är listade på Bra Livs vårdcentraler. 

Efter besöket diskuteras i koalitionsgruppen vad vi politiskt kan göra för att få en bra bemanning i primärvården i regionens alla delar samt diskussion kring Bra Livs kostnadsutveckling. Därefter går koalitionen som vanlig igenom dagordningen inför nämnden. 

Nämndmöte 

Mats Bojestig informerar 

– V 41 började Martin Takac som ny direktör för kirurgisk vård. Han har börjat att besöka verksamheterna. 

– I vissa personalgrupper finns en uttalad trötthet. Det har satts in vissa insatser för detta. Patrick Nzamba har varit och intervjuat personal på op/IVA och en extern konsult ska ta sig an detta. AME (Arbetsmiljöenheten) ska ta sig an specifika individer med uttalade trötthetssymtom. 

– Inflyttning av hematologin till hus D1 sker i november. 

– 3 oktober infördes BoS som ingår i Cosmic. Några driftsproblem första veckan, som gick att åtgärda inom ett dygn. Resistensöversikten kommer om några veckor, annars dröjer det förmodligen något år innan nästa uppdatering. 

– Uppdrag om hälsocenter. Finns i Värnamo sen många år, för rehabilitering och hälsa. Det kommer att ske uppstart med liknande koncept i 6 kommuner, men det kommer att anpassas för varje enskild kommun.  

– TNE (tillnyktringsenhet) har startat på Ryhov. Tar över från polisen för att undvika de tillbud som funnits. TNE är bemannat med skötare från psykiatrin samt sjuksköterska från akuten. Tar ett tag att hitta rutiner. Det är i första hand polisen som lämnar personer här, men även akutmottagningarna har möjlighet att skicka personer hit för tillnyktring. 

Plan för att möta framtidens sjukvård  

Möte har hållits med samtliga partier och den 12 oktober skickades den reviderade planen till den parlamentariska gruppen som ska samlas i veckan för att färdigställa arbetet.   

Delårsrapport -Kristina Bertov, chefscontroller  

Mätetalen är starkt påverkade av Coronapandemin. 5 röda mätvärden i delårsrapporten. Det rör bl a andel berättigade till nödvändig tandvård som har fått den, remisspatienter till specialistvård, standardiserade vårdförlopp och ekonomi i balans (ekonomi i helårsrapport dock mer positiv).  

Nedgång i årsarbetare i feb - mars pga sjukskrivningar. Årsarbetare ökade med 0,5%, men utförd tid med 3,3% feb-juli. Detta innebär ökad lönekostnad. I augusti 200 fler anställda jmf med förra året. Ett flertal statsbidrag samt utjämningssystem bidrar till att vi går plus. Vi har fått ersättning för all sjukfrånvaro, all provtagning m.m. Detta kommer inte vara verklighet under 2021.   

Digitala vårdmöten – Sven Erik   

– Ffa ökning av mottagningsbesök/videomöten, men även kommunikation via sms-tjänst.  

– En rejäl ökning i början av året, där endast några få pilotplatser jobbade med det och på två månader gjordes ett breddinförande. De beräknar att ca 20% av en vårdcentrals möten bör kunna vara digitala.  

Smittskydd och vårdhygien – Malin Bengnér, Smittskydsläkare  

Smittskyddsläkaren informerar om att Region Jönköpings län är den region i landet som har flest identifierade Covid-19-fall per 100 000 invånare. Det beror en hel del på att vi har varit snabba på att identifiera fall, men även på att vi har ett stort antal smittade.  Den största andelen provtagningar har förflyttats från sjukhus till primärvård. Det har varit stor efterfrågan på provtagning efter skolstart/jobbstart, många vanliga förkylningar.  Veckan innan nämndmöte sågs ett trendbrott,  då antal fall dubblerades. Man såg en hög andel sjuka i gruppen 16-19 åringar. Tyvärr har det också varit utbrott inom hemtjänst och äldreboenden. 

– Antal inneliggande på sjukhus ökade från 2 inneliggande veckan före sammanträdet till 12 inneliggande dagen för nämndsammanträdet. IVA i stort sett tomt sen augusti.  

– Vi är bra på att ta prover men vi ligger nära laboratoriets kapacitetstak.  Detta beror främst på personalbrist. Antikroppsprov är möjligt sen vecka 41, men det är inte det som ska prioriteras för att bekämpa pandemin.   

– Skarpare riktlinjer är på gång. Vilket innebär att samtliga i hushållet stannar hemma om någon är positiv i boendet. Yngre barn är undantagna och kommer att få gå i skolan.   

– Vad man sett är största smittospridarna inom äldrevården inte anhöriga utan personalen.   

– Jobbar med att analysera samt peppa vårdpersonal för att minska risken för smittspridning. Oklart än vad som är grundorsaken till vissa lokala spridningar.   

– Mats Bojestig informerar under Malin Begnérs punkt om att man har möten för att planera för Covid-avdelning samt kohort-IVA. Man har insett att det kommer att vara svårare att rekrytera personal till dessa enheter.  Också insett att vi inte kan ha samma personal på avdelning under en längre tid utan att man måste rotera. Ska vara ytterligare ett möte v 42 där olika personalkategorier deltar samt fackliga representanter. Finns förslag att man frivilligt kan anmäla sig att jobba på IVA och Covidavdelning. 

– Önskemål finns att sprida ut resenärerna i kollektivtrafiken genom att anpassa scheman, arbetstider mm. Man har i nuläget satt in alla bussar som finns för att minska belastningen på enskilda bussar, men det räcker inte alltid.   

Beslutsärenden  

– Nämnden godkänner delårsrapport med tillägg från koalitionen. Moderaterna har eget förslag som stöds av V och SD. 

– Beslutas att godkänna Koalition för Jönköping läns budget. V och M skickar sina budgetförslag till regionstyrelsen. SD har bifogat sitt budgetförslag.   

– Nämnden godkänner yttrande till socialdepartementet när det gäller ”Betänkandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård”. Regionen är i huvudsak positiv till betänkandet och intentionerna där staten, regionerna och kommunerna tillsammans kan arbeta för en fortsatt förbättrad hälso- och sjukvård. 

Rapport Regionstyrelsen 20 oktober 2020

Närvarande: Pontus Lundgren, Martin Nedergaard-Hansen, Sara Wallby

Information från Patrick Nzamba, HR-direktör

Vår nya HR-direktör kom och pratade om sin nya vision: Vi är Sveriges BÄSTA offentliga arbetsgivare och sitt nya medarbetarlöfte. En stor del av dragningen handlade om hur man gjort med den lönesatsning som gjorts under året där målet varit att höja lönen för de yrkeskategorier som ligger längst från det nationella målvärdet. Något Patrick sa i samband med detta var “Chefer ska sätta lön, HR ska stötta cheferna”, något vi blev väldigt glada att höra. Vi har fått signaler om att HR många gånger gått emot chefer i deras lönesättning. HR ska vara en stödfunktion. 

Information kring Trafikplan Ryhov

Den nya planen för trafiksituation på Ryhovsområdet i Jönköping har tagits fram för att lösa ett antal problem som framkommit och skapa en optimerad trafiksituation framöver. I dagsläget finns det flera stråk som kombinerar gångare, cyklar, bilar och tom godstrafik, på ibland smala vägar med risk för olyckor. Planen syftar till att frigöra fler separata gång- cykelstråk, minska biltrafiken på de mindre vägarna samt göra tydligare och mindre farliga korsningar. Det planeras också en bussgata motsvarande psykiatrivägen samt förändringar utanför huvudentren.

Regionrevisionen

Ett par gånger per år kommer regionrevisionen och besöker regionstyrelsen. De hade med sig ett par frågor som de ville ha svar på, kring hur vi politiskt behandlar revisionsgranskningar, hur vi ser på de förändringar som gjorts på tjänsemannanivå (tex att sjukvårdsdirektören nu är överställd övriga spårdirektörer), och lite kring vår internkontroll.

Årshjulet

Från årshjulet fick vi information kring informationssäkerhet samt personuppgiftsfrågor. 

Information

Mats Bojestig informerade kring aktuellt Covid-läge samt även kring de förberedelser som görs för en andra våg.Vi har i dagsläget ca 4 heltidsanställda smittspårare centralt som hjälper till vid smittspårningen.

Beslutsärenden till regionfullmäktige 

Ärenden brukar först behandlas i nämnderna och sen, om det gäller större investeringar så ska de passera och godkännas av regionstyrelsen innan de sen skickas till regionfullmäktige för beslut. 

Beslutsärenden för regionstyrelsen

– Regionstyrelsen föreslår för regionfullmäktige att godkänna en investering för att bygga nya lokaler för  djurvård och utbildning vid Tenhults naturbruksgymnasium.

– Regionstyrelsen föreslår för regionfullmäktige att godkänna den nya trafikplanen för sjukhusområdet på Ryhov, se ovan. Moderaterna väljer att inte delta i beslutet utan kommer återkomma vid regionfullmäktige.

– Regionstyrelsen föreslår för regionfullmäktige att godkänna en investering för ny elkraftsförsörjning på Värnamo sjukhus. 

– Regionstyrelsen föreslår för regionfullmäktige att godkänna delårsrapporten för tertial 2. Beslutet föregicks av en viss diskussion. Delårsrapporten visar på att många mätetal, och fler än förra året, inte uppfylls. I mångt och mycket handlar detta om coronarelaterade orsaker. Vårt mål kring antalet barn och ungdomar som nås av vårt kulturutbud kan ju omöjligt nås med nuvarande restriktioner. Minskad verksamhet leder samtidigt till mindre konstnader och tillsammans med de coronabidrag vi fått från staten gör att ekonomin däremot når sitt mål om plusresultat. Det här är inte ett normalt år, och det märks även i delårsrapporten. Vi har ett stort arbete framför oss med att “arbeta ikapp”, inte minst inom sjukvården där vi förutom uppskjutna operationer även måste hantera alla svårt sjuka människor som själva valt att inte söka vård samt den utbildningsskuld som vi dragit på oss när våra blivande kollegor under utbildning inte kunnat tillgodogöra sig den praktiska kunskap de behöver. 

– Regionstyrelsen föreslår för regionfullmäktige att godkänna förslaget att behålla aktuell skattesats utan förändring. 

– Regionstyrelsen beslutade att sälja ett mindre markområde vid Nässjö vårdcentrum tiil Nässjö kommun, att godkänna byggnationen av ett antal pausbodar där busschaufförerna kan ta paus utan att behöva åka tillbaka till kontoret, och att ta emot ett antal kvalitetsregister där Region Östergötland tidigare varit centralt personuppgiftsansvarig 

Parlamentarisk nämnden, möte den 22 oktober 2020

Närvarande ledamot: Frida Aronsson 

Den 22 oktober hade Parlamentariska nämnden återigen ett möte. Som tidigare nämnts så är arbetet i full gång med att justera den politiska organisationen för kommande mandatperiod. Samtliga reglementen ska ses över och förtydligas där behov finns, arvoden ska diskuteras och övriga politiska strukturer ses över. De bidrag/synpunkter som vi i BA trycker extra på är att hålla oss inom budgetramen men om möjligt se över om det finns områden där vi kan minska (onödiga) utgifter alternativt prioritera för att inte öka utgifterna. Ett förslag som vi lagt fram är att minska antalet ledamöter i regionfullmäktige från 81 till 71 (som är det minsta antalet enligt lag). Vi anser också att det demokratiska arbetet (både internt och externt) är otroligt viktigt och bör främjas. Vi anser också att det finns behov av att mer tydligt ge i uppdrag till nämnder m.m. att verka för ökad transparens i organisationen. I stort kan man säga att samtliga partier är överens och det är ett öppet och kreativt samtalsklimat vilket ger stora förutsättningar för ett bra slutförslag för den politiska organisationen mandatperiod 2022-2026, att lägga fram i Regionfullmäktige. 

Rapport från Regionfullmäktiges sammanträde 3 november 2020 

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Malin Ramlöv, Magnus Bodenäs (neddraget antal pga pandemin)

De största beslutspunkterna under sammanträdet var dels 2020 års andra delårsrapport (2020:2), dels fastställandet av kommande års skattesats.

Delårsrapporten innehåller uppgifter om hur verksamheten bedrivits under perioden, med fokus på måluppfyllelse av de verksamhetsmål som satts av fullmäktige. Även finansiella mål, och hur väl regionens verksamhet håller sig till dessa, rapporteras.

Först gjorde regionens revisorer en bedömning av delårsrapportens innehåll, och lyfte fram följande:

– Finansiellt mål om egenfinansiering av investeringar nås.

– 14 av 29 verksamhetsmål når inte måluppfyllelsen. Detta delvis pga Coronapandemin.

– Måluppfyllelsen för verksamhetsmål bedöms i stort vara förenliga med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budgeten för 2020. 52 % är efter 8 månader helt eller delvis uppfyllda, och det finansiella målet prognosticeras att uppfyllas.

Härefter fick regionråden för alla partier i tur och ordning göra sina anföranden kring delårsrapporten. Samtalet om dess innehåll, och om verksamhetsåret så här långt, präglades av hur Coronapandemin påverkat och fortsätter att påverka verksamheten och våra verksamhetsmål. Flertalet tack riktades till alla regionens medarbetare som arbetat både hårdare och under nya förutsättningar under pandemin, hittills.

Skattesatsen för 2021 fastställdes till 11,76 kronor. Detta är alltså oförändrat jämfört med 2020. Koalitionens förslag var att lämna skattesatsen oförändrad, och även oppositionspartierna (M) och (V) ställde sig bakom det förslaget. Det var endast (SD) som yrkade på en förändrad skattesats för 2021.

Under den korta debatt som föregick beslutet redogjorde bl.a. Martin Nedergaard-Hansen för vårt ställningstagande gällande skattesatsen; överskottet som vi nu beräknas få under 2020, och eventuellt under 2021, måste användas ansvarsfullt och med viss försiktighet med tanke på att mycket är osäkert för verksamhetens kostnader under pågående pandemi. Att sänka skattesatsen i det här känsliga läget, med stora osäkerhetsfaktorer, vore inte ansvarsfullt.

Andra beslut och frågor som avhandlades under sammanträdet gällde bl.a.:

– Genomförande av delar av trafikplan på Länssjukhuset Ryhov: beslut fattades om att genomföra denna del av trafikplanen utan ändringar.

– Lokaler för djurvårdsutbildning på Naturbruksgymnasiet i Tenhult: beslut fattades om att godkänna finansiering av nya lokaler för en kostnad på max 25,3 milj kr. Lokalerna behöver moderniseras och utökas för att möjliggöra praktisk utbildning för eleverna.

– Investering för elkraftsförsörjning på Värnamo sjukhus: beslut fattades om att godkänna sådan investering på maximalt 68,6 milj kr.

– Motion från (SD) om avgiftsfri kollektivtrafik kvällstid för fältassistenter och nattvandrare: motionen avslogs.