Nämndmöte ANA den 16 november 2022

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Informationspunkter: 

Läget i länet. 

Dålig ekonomi. Stigande räntor, inflation, arbetslöshet, sjunkande huspriser, höga energikostnader, brist på rätt kompetens, samtidigt som fler konkurser är att vänta. 

Information från folkhögskolorna: 

Högt söktryck på Sörängens folkhögskola något mindre på Värnamo folkhögskola. Trots detta har man lyckats att fylla platserna. Bra söktryck på naturbruksgymnasierna. 

Den ekonomiska situationen kommer att förändras för folkhögskolorna, då ersättningssystemet har ändrats.  Det kommer att krävas stöttning från regionen. 

Förstudie Återtag av livsmedel: 

Enligt Regionens livsmedelsstrategi och hållbarhetsprogrammet är målsättningen att främja en hållbar livsmedelsproduktion och öka självförsörjningsgraden. 

Studien har syftat till att den egna produktionen från naturbruksgymnasierna skall konsumeras i bl.a sjukhusköken och till patientmåltider. Studien har kommit fram till att detta kan bli möjligt framöver. 

Verksamhetsrapport SMOT 

Nästan ett helt år utan restriktioner. Från jan till oktober har det varit 66 000 besökande. 

20 teaterproduktioner publik 17 000 

Nio dansproduktioner publik 2000. 8 Produktioner med hela eller delar av Sinfoniettan publik 6000. 

10 gästspel med 11 000 besökare. 

Det allra bästa! 16 produktioner för den yngre publiken i på Spira och i länets kommuner publik 18 000. 6000 möttes på turné i länets i 12 kommuner. 

Beslut som togs i nämnden 

 • Hemställan om ökat bidrag till kultursamverkansmodellen för region Jönköping. 
 • Att ta emot kulturarbetare från Ukraina ett s.k. Krisresidens. Vi kommer att ta emot 5 stycken som ska verka i vår region på 5 ställen undrer 6 månader. 
 • Beslut om nytt samverkansavtal för naturbruksgymnasierna. 
 • Nässjö Träcentrum beviljades ett bidrag som syftar till kompetensutveckling för befintlig personal då det är svårt att rekryterna pengarna tas från 1:1 bidrag.   

Nämndmöte TIM den 18 november 2022

Närvarande ledamot: Linnéa Nilsson

Informationspunkter:

 • Upphandling serviceresor 2024: upphandlingsprocess pågår för serviceresor. Information gavs om underlaget av Anna-Karin Malm, serviceresechef.
 • Peter Friberg, sektionschef på Regional utveckling, informerade om läget i länet gällande nya stambanor, energisituationen och 1:1-medel som tilldelats regionen för att delas vidare. Information gavs även om samverkan med Jönköping University.
 • Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, informerade kring upphandlingen av Krösatågen som är en lång process där en trafikbolag överklagat till förvaltningsrätten och detta har sedan gått vidare till kammarrätten som nu upphävt förvaltningsrättens dom.

Det fria resandet för flyktingar från Ukraina tas bort från och med den 1 november enligt gemensamt beslut i regional samverkan för sydsverige.

Uppdraget att teckna avsiktsförklaringar har inletts och möten är planerade i Värnamo och Nässjö med flera kommuner.

 • Månadsrapport: Camilla Holm, budgetchef, föredrog månadsrapporten. Fortsatt stora kostnader för bränsle och ökad ensamåkning inom sjukresor.
 • Tågchef: Ros-Marie Fredriksson, ny tågchef, presenterade sig och föredrog information om organisation, tågsystem, drift, möjligheter och utmaningar.
 • Läget i länet: Peter Friberg föredrog information om läget i länet relaterat till dagens ekonomiska utmaningar och utmaningar med energiförsörjning. 

Beslutspunkter:

 • Uppföljning handlingsplan – budget i balans

TIM brottas sedan en tid med ett budgetunderskott. Detta beror framförallt på kraftigt ökade drivmedelskostnader men också ett minskat resande relaterat till pandemin. I enlighet med att uppnå en budget i balans ges förvaltningen i uppdrag att se över trafikutbudet.

 • Medlemskap Svenska Cykelstäder

I enlighet med antagen cykelstrategi beslutas att Region Jönköping ansöker om medlemskap i organisationen Svenska Cykelstäder.

Mötesrapport Parlamentariska nämnden 2022-11-25

Information 

Siw Kullberg informerar om: 

Vid regionfullmäktige 6 december sker val av representanter för samtliga nämnder samt SKR.  

Beslutspunkter 

Beslut togs att grundbeloppet fastställs till 82 000 kr för 2023. Där dagarvode för sammanträde heldag (>3 timmar) uppgår till 1025 kr och sammanträde halvdag (<3 tim), kurs, konferens, studiebesök och övriga sammanträden uppgår till 515 kr.  

Beslut togs att omvandla de fyra politiska gruppadministratörerna till politiska sekreterare.  

Beslut togs att godkänna det föreslagna reglementet för politiska sekreterare med följande justeringar/kompletteringar: 

Under Anställning av ytterligare politisk sekreterare ändra texten till ”Parti som önskar anställa politisk sekreterare utöver ovan svarar för den fulla finansieringen via partianslaget.” 

Komplettera med skrivning om att oklarheter som kan uppstå under mandatperioden gällande politiska sekreterare får tas till parlamentariska nämnden för diskussion då detta blir aktuellt.  

Förtydliga i reglementet att allmänna bestämmelser gäller för alla anställda inom Region Jönköpings Län, så även politiska sekreterare.  

Nämnden beviljade tre avgående regionråd, omställningsstöd. 

Beslut togs att administrationen snarast ska bereda underlag för att kunna införa insynsplatser i regionen. Nytt möte planeras till 13 december för att ta beslut om förslaget kan godkännas.  

Regionstyrelsens sammanträde den 29 november 2022 

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby 

Årshjulet 

Vi fick en presentation av de olika kvalitetsregister som regionen har ansvar för (totalt 12 stycken) samt bakgrunden till registren, hur de används och fördelarna med dem, samt även kring juridiken bakom. 

Miljöchefen presenterade hur regionen under året arbetat med innehållet i Hållbarhetsprogrammet och hur väl målen däri är uppfyllda eller arbetet med det är påbörjade.   

Information 

Under aktuell information pratade vi lite kort om omvärldsläget. Dessutom pratade vi lite om det uttalande som gjordes för ett par veckor sedan av sjukvårdsdirektören kring lönesättning och deltidsarbete. Frågan har diskuterats mellan regionledningen och vårdförbundet. Sedvanlig genomgång av månadsrapport. 

Beslutsärenden till regionfullmäktige 

Budgeten från nya majoriteten Samverkan i region jönköpings län fick gehör som huvudförslag från styrelsen inför budgetfullmäktige i början av december.  

En motion från SD kring möjligheten att själv välja personlig läkare rekommenderas avslag. 

Kvalitetsregistret “Elevhälsans medicinska insats” ska flyttas över till Region Blekinge, och det centrala personuppgiftsansvaret behöver då lämnas över. Detta rekommenderas godkännande. 

Nytt reglemente för politiska sekreterare godkännes, och anställningsformerna görs om från politiska samordnare till just politiska sekreterare. 

Listan över icke slutbehandlade motioner gicks igenom. Den kommer dras även på fullmäktige. 

Ett ärende handlade om en ny arkivlokal tillsammans med Folkrörelsearkivet. Den planerade lokalen kommer ligga i Nässjö men byggnationen beräknas att kosta 179 miljoner kronor. Våra funderingar från BA har under processen mest handlat om kostnaderna och det uppgivna stora behovet av lokaler. Styrelsen förordar fullmäktige att godkänna projektet.   

Beslutsärenden för Regionstyrelsen 

Ett yttrande till remissen av betänkandet “Vår demokrati – värd att värna varje dag” godkändes. 

Ett nytt hyresavtal för Gnosjö familjecentral godkändes. Lokalerna har dragits med byggrelaterad ohälsa och genom en paviljongslösning har vissa delar kunnat flytta ut och lokalerna renoverats.  

En ombyggnation av personalrum för röntgen på Ryhov godkännes.  

Taxan för publika elbilsladdningar är i dag 3kr/kwh inkl moms. Den marknadsmässiga prissättningen höjdes den 1 november till 6kr/kWh. Dessutom täcker taxan inte de löpande kostnaderna som är för drift, service och underhåll. Styrelsen godkänner att taxan ökas till 6kr för att täcka kostnaderna och motsvara marknadstaxan.  

Till ny utvecklingsdirektör, som efterträdare till Göran Hendricks, utsågs Peter Häyhänen som tidigare varit utvecklingsdirektör i VGR.  

Rapport Regionfullmäktige den 6 december 2022

Närvarande ledamöter för Bevara akutsjukhusen: Martin Nedergaard-Hansen, Linnéa Nilsson, Pontus Lundgren, Anna Tholén-Olsson, Magnus Bodenäs, Martin Malmerfors, Emma Hörberg Butler, Gunnar Petersson.

Dagens regionfullmäktige inleddes av prisutdelning av årets folkhälsopris som gick till Järsnäs motions- och gymnastikklubb.

Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025

Största punkten på dagens möte var regionens budget för 2023 med flerårsplan för år 2024-2025. Samverkan Region Jönköpings län där S, M och BA ingår hade gjort en budgetförslag som efter en lång debatt och votering med god marginal klubbades igenom.

I budgeten finns flera viktiga punkter med som berör sjukvård, akutvårdskedjan, regionens medarbetare, kollektivtrafik, kultur etc. Samverkan Region Jönköping har enats om fem övergripande mål för mandatperioden:

 1. Öka grundbemanningen inom vården
 2. Snabbare vård för barn och unga med psykisk ohälsa
 3. Större andel ska resa kollektivt
 4. Nya utbildningsplatser för att möta bristyrken
 5. Fler arbetstillfällen och mer företagande

I budgeten finns satsningar på bristyrken både ur kompetensperspektiv men även ett geografiskt perspektiv där vi ser att vi behöver satsa för att göra det attraktivt att arbeta både pga det geografiska läget men också göra det attraktivt att arbeta oregelbundet och inom 24/7-verksamhet.

Arkivlokaler Nässjö

Regionstyrelsen har arbetat fram förslag på nya arkivlokaler. Det finns ett behov i regionen med nya arkivlokaler och ett förslag med nybyggnation i Nässjö har tagits fram.

Vi i BA har under hela processen ifrågasatt underlaget och rimligheten i detta utan att något annat parti följt efter eller lyssnat på vår argumentation. Vi ser risk att förslaget blir dyrare och mer omfattande än nödvändigt. Beslut togs att bygga arkivlokaler I Nässjö enligt förslaget.

Reglemente för politiska sekreterare

Beslut togs om anställningsformer för politiska sekreterare för att uppfylla krav på säker anställning i enlighet med kollektivavtal etc.

Val

Val genomfördes till regionens styrelse och nämnder etc.

För Bevara akutsjukhusen kommer följande ledamöter finnas i nämnder och styrelser:

Regionråd, deltid:  

Valberedning:

Revisionen:

Regionstyrelsen:    

Nämnden för folkhälsa och sjukvård:

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö:

Nämnden ANA:

(arbetsmaknad, näringsliv, attraktivitet)

Parlamentariska nämnden:

Personaldelegationen:

Demokratiberedningen:

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg:

Samverkannämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen:

Viltförvaltningsdelegationen:

Martin Nedergaard-Hansen

Martin Malmerfors

Linnéa Nilsson (ersättare)

Mats Hoppe

Martin Nedergaard-Hansen

Linnéa Nilsson

Pontus Lundgren (ersättare)

Sara Wallby (ersättare)

Martin Nedergaard Hansen

Camilla Lundgren

Anna Tholén Olsson (ersättare)

Emma Hörberg Butler (ersättare)

Gunnar Petersson

Martin Malmerfors (ersättare)

Madalina Ebbesson

Helen Skogelin Torvaldsson (ersättare)

Martin Nedergaard Hansen

Malin Ramlöv (ersättare)

Linnéa Nilsson

Malin Ramlöv

Linnéa Nilsson

Martin Nedergaard-Hansen

Gunnar Petersson

Andreas Svensson (ersättare)