Sammanfattning av nämndmöte med Parlamentariska nämnden 15 november 2019

Närvarande: Frida Aronsson

Vid mötet för Parlamentariska Nämnden som hölls i november kom regionrevisionen på besök. Regionrevisionen besöker alla nämnder för att se hur nämnden är strukturerad och organiserar sig samt bland annat säkra att nämnderna jobbar enligt reglemente. Detta möte gav upphov till flertalet goda diskussioner kring hur vi jobbar med politiska beslut inom vår nämnd men även hur vi som nämnd kan jobba med att säkra upp andra politiska processer som ex budgetarbetet. Regionrevisionen utför ett viktigt arbete för att säkra kvaliteten i det politiska arbetet. 

Dessutom togs beslut att nämnden under kommande år ska börja se över hur grundbelopp fastställs. Samtliga partier upplever att dagens struktur inte är optimal och att regionen bör sträva efter belopp och fastställande av grundbelopp som stämmer överens med liknande regioner och som känns rimliga. Under kommande år ska nämnden även besöka samtliga övriga nämnder för att fånga upp hur medlemmarna upplever att demokratin säkras inom nämnden och att det arbete de gör utförs på ett korrekt sätt.  

Folkhälsa- sjukvårdsnämnden 19 november 2019

Närvarande: Martin NH, Linda, Martin M 

Vi hade koalitionsmöte på förmiddagen och möte med hela nämnden på eftermiddagen. Vi börjar månadens rapport med de frågor som synts mest i media. 

Hus D1, Ryhov: 

Verksamhetsdirektörerna för medicinsk resp kirurgisk vård, Agneta Ståhl och Kjell Ivarsson, kom tillbaka till nämnden för att berätta hur de arbetat med vilken verksamhet som ska bedrivas i hus D1 på Ryhov. De flesta har läst i tidningen om detta men i korthet handlar det om att hus D1 är ett stort hus som byggdes för att ge utrymme till ökande verksamhet på Ryhov. Lokalerna behövs också för att frigöra lokaler under de omfattande renoveringar som behöver göras på Ryhov. Läkarutbildningen har också fått plats i D1. Första planen var att neurologi-och strokeklinikerna skulle flytta in. Sedan kom förslaget att onkologens verksamhet (förutom strålbehandlingen) skulle flytta dit istället. 

Frågan om att ev ändra planen lyftes i somras när det framkom att D1 har väldigt hög kapacitet och att neuro/stroke kommer ha svårt att nyttja lokalerna maximalt. Onkologen har samtidigt behov av större lokaler. Då inflyttningen till hus D1 ska påbörjas ganska snart påverkades processen med att utreda ev flytt av onkologen så mycket av tidsbrist att förankringsarbetet visavi medarbetarna blev lidande. 

Förra gången nämnden träffade Agneta Ståhl skickade vi med att frågan bör förankras i verksamheterna och att risk- och konsekvensanalyser ska göras tillsammans med medarbetare och fackliga organisationer avseende samtliga alternativ som finns på bordet. Direktörerna har nu möten med medarbetare varje vecka och arbete pågår nu med risk- och konsekvensanalyser avseende:

 • Neuro/stroke till D1 
 • onkologen till D1  
 • att behålla respektive verksamhet där de är idag 
 • en behovsinventering om vad som krävs av en alternativ lösning 

Nämnden kommer fortsätta följa denna fråga, även om beslutet inte tas politiskt. De lärdomar som kommit av denna process hoppas vi kommer att tillämpas i framtida processer både avseende fortsatta omlokaliseringar under renoveringsarbetet på Ryhov och gällande inflyttningen i de nya lokalerna i Eksjö. 

Personalenkäten (personal- och säkerhetsenkäten):

Resultaten från regionens personalenkät har kommit in. På nämnden fick vi redovisat resultaten på en sammanslagen nivå. Då det finns stora variationer mellan regionens olika enheter är det svårt att gå från resultat till åtgärder på denna nivå, men visst säger resultatet en del: Det som faller ut som det vi lyckas bra med är medarbetarnas motivation, patientbemötande, utvecklingsmöjligheter och ett nära ledarskap. Det regionen behöver förbättra är det organisatoriska ledarskapet dvs ledarskapet på en högre nivå än din chef (i enkäten är det chefens chef som det frågats om men i viss grad kan vi väl säga att även politiken kan bli bättre), personalsäkerhet (berör inte externa hot, utan intern stress och risker tex vid operatio) och vilka resurser som finns tillgängliga för medarbetarna. 

Lagerhållning: 

Appro’på den senaste tidens skriverier om bristande tillgång på tex operationsmaterial i vissa regioner fick vi information att det inte finns risk att en liknande situation uppstår här då vi själva ansvarar för lagerhållning. Det finns en pågående diskussion att se över vad det skulle kosta att öka regionens egen lagerhållning. 

Information om hur sommaren 2019 var: 

Utvärderingen av hur sommaren fungerat är nu klar och redovisades. Det viktigaste att veta för BAs sympatisörer är att arbetet med att förbereda sommaren 2020 så att den ska bli bättre än sommaren 2019 började redan i september. Vi kommer fortsätta följa arbetet under vintern och våren. 

Utvärderingen har gjorts på flera sätt: Bland annat har man tittat på beläggningen. där man kan konstatera att det har varit platsbrist på höglandssjukhuset och Ryhov vid tillfällen under sommaren med omdirigering av ambulanser och förflyttning av patienter vid vissa tillfällen. Värnamo sjukhus har vid flera tillfällen kunnat stötta upp med vårdplatser. Överlag har sommaren varit en utmaning, som tidigare, men sammantaget ändå något lite bättre än förra sommaren. 

BOS: 

Arbetet med att tillse patientsäkerheten genom kommunikation med andra system fortsätter. Under en övergångsperiod kommer mikrobiologen tillhandahålla ett program motsvarande resistensöversikten. Det största problemet just nu är att säkra kommunikationen med Windows 10 (som ska införas i hela Regionen) och med Metavision (intensivvårdens datajournal). Nuvarande plan är att införa BOS under våren, men det kommer fortfarande inte att genomföras innan det kan göras patientsäkert.

Motion: Utred vilka effekter genomförda centraliseringar har haft. 

En motion från (v)  som för BA öron låter intressant. I diskussionen med tjänstepersoner på nämnden framkom dock att det arbete som skulle krävas för att besvara motionens att-satser är omfattande. Hur de förändringar som gjorts påverkat vårdens kvalitet skulle vara ännu svårare att påvisa iom att många förändringar inte primärt beror på centralisering utan på annan utveckling tex nya läkemedel. En besläktad utredning pågår via RCC (Regionalt Cancer Centrum) avseende vilka effekter centraliseringen av cancerkirurgi fått på akutsjukvården. När den är klar kommer vi få anledning att återkomma om den. Möjligen kan den också ge intressanta utgångspunkter för att utvärdera delar av vår regionala nivåstrukturering. 

Motion: Inför Äldremottagning vid alla vårdcentraler:  

Motionen inkom innan koalitionen bildades och avslogs iom att vi i budgeten har utvidgat konceptet till att även inkludera yngre patienter med ett komplext vårdbehov/nedsatt förmåga att själva förhålla sig till tex flera olika vårdgivare/många besök. Detta är vad som står i budgeten:  

Vårdcentralen ska erbjuda ett patientkontrakt för patienter med stora vårdbehov och täta kontakter med vårdens olika aktörer och även erbjuda fast vårdkontakt samt särskilda kontaktvägar samt organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av hälso- och sjukvård särskilt tillgodoses. Det gäller framför allt äldre invånare och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och invånare som har svårt med den digitala servicen. Hembesök kan med fördel kombineras med denna typ av patientgrupper.”

Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden 10 december 2019

Närvarande: Martin NH, Linda, Martin M, Ida H

I vanlig ordning började möte med information om senaste månadsrapporten. Vidare rapporterades det om att arbetet med planeringen för D1 pågår och att inga beslut är fattade. 

Två motioner berördes, en om avgiftsbefrielse för tvångsvårdade patienter. Kort om ärendet är att motionärerna önskade att avgiften skulle tas bort (är idag 80-100 kr, vilket ska motsvara minskade utgifter för mat mm när man är inneliggande). Då detta skulle innebära en kostnad är det något som får tas i beaktande vid kommande budgetprocess. Den andra motionen rörde införande av HPV-vaccin för pojkar, något som redan är beslutat om. 

En större ärende var verksamhetsplanerna för 2020. Verksamhetsplanerna innehåller både politiska uppdrag och uppdrag formulerade av verksamheterna själv eller deras direktörer. BA’s uppfattning är att detta är en viktig dokument för politiken att ta del av. Diskussionen rörde snarare semantiken i dokumenten, som vi uppfattade var i för bestämd form. Förändringar ska ske i samverkan med verksamheten som berörs, något som vi önskade skulle förtydligas i verksamhetsplanerna. Något vi också gjorde. Vidare ser vi det som viktigt att det framgår vad i planerna som kommer från politiken och vad som kommer från verksamheten, även om allt ligger i en gemensam verksamhetsplan. 

Regionstyrelsens sammanträde 25 november 2019

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby

Styrelsen fick en första övergripande dragning av den stora Medarbetar- och säkerhetsenkät som skickats ut till samtliga regionens medarbetare (se FS-nämndens kommentarer ovan). Beslut som fattades under mötet var att styrelsen godkände ombyggnation på Länssjukhuset Ryhov inför en 3T magnetkamera. Dessutom godkände styrelsen att regionen deltar i Almedalen 2020 tillsammans med kommuner och Jönköping Academy, under förutsättning att kostnaderna inte blir högre än det av tjänstemännen planerade. 

Regionstyrelsens sammanträde 17 december 2019

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby

Mötet inleddes med ett besök av regionrevisionen. Under 1 timme diskuterades bland annat intern kontroll och styrning, framtidens hälso och sjukvård, materialförsörjning, SMOT och D1:an på Ryhov. Vi hade även dragningar om utvecklingen för verksamhetsområdet “Verksamhetsstöd och service”, samt information om den kommande uppdateringen av trafikförsörjningsprogrammet (i korthet, vilka mål som regionen ska ha för kollektivtrafiken till 2035). Vi i BA ser att det är viktigt att vi funderar igenom våra målvärden, så vi inte sätter upp mål som riskerar att nås på ett inte gynnsamt sätt för alla invånare i hela vår stora region. 

Fyra stycken motioner passerade på väg tillbaka till fullmäktige, där formellt beslut om dessa tas nästa år. Verksamhetsplanerna för 2020 godkändes. Styrelsen har ansvar för området “regionledningskontor”, “verksamhetsstöd och service”, “IT-centrum”. 

Handlingsplaner till nyligen godkända RUS (regionala utvecklingsstrategin) godkändes. 


Regionfullmäktige 3 december 2019

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Magnus Bodenäs, Helen Skogelin-Torvaldsson, Malin Ramlöv, Ida Höglund, Linda Gerdin

Tre motioner togs upp. Slutsatsen av motionerna blev att regionen ska fortsätta på att se över möjligheten att ta med vissa djur på serviceresor/färdtjänstresor. Att vi inte gör förändringar i vårdvalet avseende digitala tjänster, men vi fortsätter följa utvecklingen på området då en utredning kring digifysiskt vårdval just nu är på remiss, till bland annat vår region. Att vi är nöjda med den djur- och naturbaserade rehabiliteringen som för närvarande drivs i vår region. 

Två nödvändiga beslut togs kring regionens tåg, bland annat avseende anpassning till Sveriges nya signalsystem. Vidare togs beslut om att genomföra en investeringen för att bygga laddinfrastruktur till regionens framtida el-drivna verksamhetsbilar. Beslutet kompletterades med en mindre satsning för att säkerställa laddinfrastruktur till patienter och medarbetare. 

Den regionala utvecklingsstrategin godkändes också. Små justeringar gjordes sedan sist bland annat nämns nu våra tre akutsjukhus. 

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 20 november 2019

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Nämnden godkände förslaget på handlingsplan till Regional utvecklingsstrategi.

Informationsärenden till nämnden:

Utredning om ekologisk produktion på Stora Segerstads Naturbruksgymnasium: Det är inte möjligt att ställa om helt till ekologiskt jordbruk. Ett av problemen är att det inte är möjligt att utöka mark. Den produktion som är ekologisk är lammproduktionen och det planeras för ekologisk äggproduktion. Mjölkproduktionen är inte möjlig att ställa om till ekologiskt i nuläget. Växtodlingen bedrivs både ekologiskt och konventionellt. Man jobbar på att det ska bli så mycket ekologiskt som är möjligt.

Näringsliv och konjukturläge: Vi hade besök av Anna Gillek från Svensk Näringsliv, Frida Boklund från Företagarna, samt Patrik Kinnblom från Regional utveckling. De nya jobben skapas i småföretagen. En avmattning i konjunkturen är kännbar, det är dock svårbedömt. 46 % av företagen har fått tacka nej till order pga att det råder arbetskraftbrist. 65 % av företagen har möjlighet att utöka, men då det råder arbetskraftsbrist blir det problem. De som finns att tillgå på arbetsmarknaden är inte anställningsbara av olika skäl. De vill att vi som politiker ska ta med oss och fortsätta diskutera infrastruktur, tillväxtförutsättningar, samarbete med kommunpolitiker samt innovation och spetskompetens.

Övriga punkter

Internkontroll av regionens konstverk: man beräknar att regionen äger konstverk till ett värde av 42 mkr. Det pågår en inventering så att dessa värden kan knytas ihop med regionens ekonomisystem.

Besök av Revisionen: de tog upp frågor kring det nybildade kulturutskottet, samt arbetsmiljön på Spira.

ANA ekonomi: månadsrapport + 10,6 mkr. SMOT har dock underskott som bl.a beror på förlikningskostnader för den sparkade musikern.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 11 december 2019

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Beslutsärenden:

 • Kulturbidrag 2020
 • Bidrag till ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer, samt politiska ungdomsorganisationer.
 • Samt bidrag till olika projekt med anknytning till näringslivet.
 • Godkännande av digitaliseringsstradergin-För ett hållbart digitaliserat län.
 • Godkännande av Verksamhetsplan 2020.

Övrigt

 • Lägesinformation från företagsjouren(som gör ett bra jobb för att rädda jobb och företag i vår region. I år har man räddat mer än 400 arbetstillfällen)
 • Vidtagna åtgärder  gällande arbetsmiljöproblem Vid Smålands Musik ochTeater.
 • Samma information som framkommit i media. Verksamhetschefen har avsatts. I övrigt jobbar man med personalen för att ta fram en åtgärdsplan för arbetsmiljöförbättringar.

Att känna till:

 • Regional kulturplan 2018-2021
 • Främja allas möjlighet till kulturupplevelse, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
 • Främja kvalitet och och konstnärlig förnyelse
 • Främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas.
 • Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
 • Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Jönköpings Länstrafik

 • Jönköpings stadstrafik: Under sommaren 2019 kom 32 nya ledbussar i bruk, dessa har fungerat väldigt bra och är biogashybrider. Under december 2019 startar den nya EL-busslinjen 17 som kommer vara de första helt el-drivna bussarna i länet. Ny upphandling av stadsbusstrafiken med start 2021 är färdig och kommer då innebära bland annat en ny stomlinje 4 och mer el-bussar. 
 • Regionsbuss: Ny upphandling är klar och nya leverantörer och tidtabeller kommer att komma i bruk under sommaren 2020. Närtrafik finns att tillgå och anropsstyrd trafik är under utredning.
 • Tåg: Det har under sommar/höst varit mycket banarbete på sträckan Jkpg-Nässjö. Dettahar inneburit ersättning med buss. Det har inneburit en resandeminskning och tyvärr kommer dessa arbeten att fortgå. Dieseltåg som vi tidigare leasats har köpts in till Regionen. Detta för att all vår järnväg inte är elektrifierad. 
 • Serviceresor: Detta innefattar både färdtjänst och sjukresor. Nytt är att man kan ta färdtjänst till vården. Denna del av verksamheten har drabbats av ett stort underskott då resorna ökat kraftigt under året. Ny upphandling är färdig och kommer träda i kraft i september 2020. Budgetmedel har skjutits till och kapaciteten har anpassats i nya avtalet.
 • Bussdepå: Den nya bussdepån i Ljungarum har påbörjats, denna ska kunna innehålla 150 bussar på 21m. På taket kommer solceller att monteras. Denna ägs av regionen men fordonen står bussbolagen för.
 • Tågdepå: I och med inköp av nya elektrifierade tåg som kommer 2022-2023 behöver en ny längre depå att byggas. Utredning pågår med Nässjö Kommun och Trafikverket om var den ska ligga.
 • IT-System: Ny app kommer att lanseras våren 2020. Nytt biljett- och betalsystem kommer att starta under sommaren, med detta kommer även ett helt nytt biljettsortiment. De gamla resekorten kommer inte att fortsätta användas, allt kommer vara kopplat till ett konto på JLTs hemsida. Detta system och biljettsortiment ska samordnas med sydlänen. Kontanthantering kommer under året att försvinna på tåg och bussar. Går fortfarande att köpa biljett kontant på serviceställen.
 • Biljettpriser: En indexuppräkning kommer på biljettpriserna den 15/12 och när det nya IT-systemet kommer i bruk under 2020 blir det både ändringar i biljettsortiment och priser.

Infrastruktur

 • Vägar/Järnvägar: Kollektivtrafik för ett enat Sydsverige har tagit fram ett positionspapper för Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Halland och Skåne. Detta innebär samordning på vilka sträckor som ska prioriteras.
 • Höghastighetsjärnväg: Fortsatt arbete med att bereda för höghastighetsjärnvägen.
 • Bredband: Ny bredbandsstrategi håller på att tas fram, detta för att säkra uppkoppling till alla invånare i länet.

Miljö

 • Hållbarhetsprogrammet: Nytt program för Hållbar utveckling i länet håller på att tas fram. Denna ska gälla för åren 2021-2025 och innefattar Regionens egna verksamheter.