Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämndsmöte 16 november 2021

Närvarande ledamöter:  Martin Nedergaard-Hansen, Martin Malmerfors, Frida Aronsson

Månadsrapport samt uppskjuten vård 

Vi erhåller vår uppföljning av verksamheten för september. Det är 23 parametrar som följs på månadsbasis. Den skriftliga delen av rapporten har utvecklats och innehåller nu tidsgrafer för senaste året. Man kan konstatera att vi fått ett antal mindre försämringar kopplat till sommar och semester, vilket är som förväntat. Vidare fick vi veta att vi hade ett underskott ekonomiskt på ca 20 miljoner under september. Det redovisades effektivitetssiffror (DRG för somatisk vård) där Regionen har lägst kostnader i landet. Kostnadsjusterade utgifter ligger vi nu som 7 av 21 regioner. Kostnaderna har ökat något sista året jämfört med övriga regioner, vilket kan bero på att vi inte fick lika mycket ersättning för covidvård som andra regioner. Därefter fick vi en djupdykning kring SVFer och uppskjuten vård, där även Martin T (direktör kir vård) var med. Det visar sig att vi avseende målvärdet “andel patienter i SVF” har redovisat “felaktigt” och att vi faktiskt ligger som tredje bästa region i Sverige. Avseende det nationella målet om “max ledtid” har vi, liksom alla regioner,  långt till målvärdet 80 % (ca 45%), men siffrorna över en treårsperiod blir långsamt bättre. Avseende uppskjuten vård är målet att öka antalet ingrepp med 10 % jämfört med innan pandemin. Något som ska ske genom många små förbättringar, preoperativa areor, mottagninsoperationer, användande av alla tillgängliga operationssalar, hyrpersonal om det krävs mm. Fokus är på den egna verksamheten, att utveckla denna. Köpa vård, samt kökortning med övertid, är inte grunden för att komma ikapp. Ser en möjlighet att nå ifatt på drygt 1 år (om inte inflödet ökar betydligt, eller pandemin förvärras igen). Verksamheten uppskattar att politiken skjutit till medel som möjliggör att använda sig av den personal som finns. 

Frågor och övriga frågor 

På nämnden ges oppositionen möjlighet att ställa frågor till förvaltningen. Följande områden berördes: Läkemedelsgenomgångar, vårdcentralen i Gislaved, resultat på IVA, utvecklingen av den palliativa vården samt mobila röntgenenheter.  

Intern kontroll 

Återrapport gavs av ekonomidirektör kopplat till 2020 års förbättringsförslag.  

Ambulansverksamheten 

Direktören för medicinsk vård och verksamhetschefen för ambulansen var kallade till nämnden. Detta med avseende på oro kopplat till personalens arbetsmiljö samt måluppfyllelse. Verksamheten såg bland annat förbättringsåtgärder kring samverkan, intern kommunikation och arbetsmiljön kopplat till arbetstider. En “handlingsplan” har upprättats, vilket behöver kommuniceras inom verksamheten. Nämnden gjorde medskick kopplat till samverkan, arbetsmiljön, öppenhetskultur och målvärden. Återrapport till nämnden kvartal 2, 2022.  

3 remisser 

Tre nationella remisser besvaras rörande, sprutbyten, hantering av avliden för organdonation samt tillgängligheten till åtgärder/operation inom regionerna.  

Investeringsärende 

Psykiatrin i Värnamo ska få nya lokaler. Efterfrågad verksamhetskompetens fanns tyvärr inte tillgänglig till dagens möte och ärendet fick skjutas upp till nästa nämndsmöte.  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, möte den 17 november 2021

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson 

Information och aktuell information

Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling och Mariana Morosanu informerade om projektet, Vägen till hållbar utveckling. Projektet syftar till att stärka hållbarhetsperspektivet i den regionala utvecklingen inom flera områden. Om utsläppen fortsätter i dagens takt tar det 8 år 44 dagar och 11 timmar för en temperaturökning på 1,5 grad. Tillväxtuppdraget har trappats ner. Pengar till projektet kommer bl.a. från Tillväxtverket. Regioner söker pengar. Projekttiden 2020–2023. 

Patrik Luth rektor vid Sörängens folkhögskola och Emil Alm rektor vid Värnamo folkhögskola. Stort söktryck för båda skolorna. Utmaningar som lyftes. Behov av renovering av elevhemmen. Lärarlönerna som har svårt att konkurrera med med bl.a. de kommunala skolorna. 

Stina Gof, Stora Segerstad, och Andreas Forsmo, Tenhults naturbruksgymnasium, berättade att det finns ett stort intresse för utbildningar som skolorna erbjuder. Det pågår en studie för att återta produktionen som skolorna producerar bl.a till sjukhusen. Utmaningar för naturbruksskolorna är behov av renoveringar i bl.a djurstallarna., samt inköp av ny teknik. 

Karin Hermansson Regional utvecklingschef informerade: 

 • Demokrativeckan 8–13 nov. 
 • 10 års jubileum för kulturhuset spira. 
 • RUS konferens 18 nov. 
 • Hållbarhetsdagen den 18 nov 
 • Landsbygdsriksdagen den 20–22 maj på Elmia. 
 • Revideringsprocessen kring ny kulturplan. 
 • Företagsjouren, rekrytering av ny ersättare pågår. 
 • Kommundialoger kopplade till ANA-s område. (kommunerna får önska om innehåll. Första besöket i Eksjö den 28 0ktober väldigt positiv respons.

Kulturutvecklingschef Magnus Jonsson informerade om processen kring revidering av kulturplanen. Beslut om remissversion tas i nämnden mars 2022 och kulturplanen fastställs på regionfullmäktige hösten 2022. 

Beslutsärenden för nämnden: 

 • Smart specialiseringsstratergi. Smart specialisering en komponent i EU-s tioårsstratergi för tillväxt och sysselsättning som innebär att regionerna skapar en strategi för att bli globalt konkurrenskraftiga inom områden där det finns fördelar gentemot andra regioner. 
 • Ombyggnad av hönshus till hundträningsstall. Stora Segerstad.. 
 • Överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolorna. ( Vilket innebär att alla regioner utgår från samma ersättningssystem. Folkbildningsrådet ansvarar för administrering.) 
 • Medel för konsultcheckar 2021-2022. Nämnden avsätter 1 500 000 kr ur det statliga bidragen 1:1 medel. Detta till stöd och utveckling av produkter och tjänster samt till att stödja inledande tester och innovationer. 
 • Projekt Houten 2022–2023. Detta syftar till att säkerhetsställa ett deltagande i denna rekryteringsmässa som syftar till kompetensförsörjning inom områden där det råder brist. Finansiering sker genom regionala projektmedel om 645 071 kr. 
 • Projekt – Förstudie Hållbar utveckling för plastindustrin i Jönköpings län. Projektet vill initiera en mer övergripande förändring mot en mer hållbar plastindustri i länet. Handelskammaren i länet beviljas 400 000 kr under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. Finansiering sker ur statliga 1:1 medel. 
 • Projekt Framtidskoll, ung företagsamhet i Jönköpings län. Syftar till att stärka kopplingen mellan skola och näringsliv. Beslut att bevilja 1 117 500 kr under förutsättning att övriga medfinansieringar infrias. Statliga 1:1 medel. 
 • Projekt Värnamo Filmhistoriska festival, Det finns idag ingen filmfestival i landet som visar äldre film. Samtliga kommuner kommer att erbjudas ett”filmpaket”. Beslut om att bevilja Värnamo kommun 1 186 750 kr för projektperioden 2022-2025. Finansieringen sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel. 
 • Fördelning av tillfälligt förstärkning för regional kulturverksamhet. Förstärkning om en summa av 606 000 kr. Samtliga verksamheter får 25 000 kr. Övrig fördelning sker inom övrig fördelning baserat på den ordinarie bidrag(regionala statliga medel. Verksamheter som blir berörda är: Smålands musik och teater, Jönköpings länsmuseum, Vandalorum, Riksteatern, Kulturutveckling, Jönköpingsläns folkrörelsearkiv.

Regionstyrelsens sammanträde 30 november 2021

Närvarande ledamöter: Pontus Lundgren, Martin Nedergaard-Hansen, Sara Wallby

Information

Information enl årshjulet: Säkerhet och beredskap

Caroline Cherfan, beredskapschef och säkerhetschef samt ordförande i säkerhetskommitéen kom tillsammans med resterande säkerhetskommittén (IT-säkerhetschef, säkerhetschef, informationssäkerhetschef) och informerade om sitt arbete och det aktuella säkerhetsläget. 

Information kring elhandel och elpris

Relaterat till en fråga från Sverigedemokraterna berättar Tomas Calmviken om hur regionen upphandlar el. 

Information från Mats Bojestig

I dagsläget vårdas 6 patienter på sjukhus med covid, 2 på IVA. Vaccinationen fortgår både för spruta nr 2 och nr 3. Just nu vaccineras 65+ för dos 3, när 80% av dessa är färdiga kommer nästa åldersgrupp vaccineras. Dos 3 får ges först 6 månader efter dos 2 för de som är under 65år. Två misstänkta fall av nya varianten omicron i vår region men fortfarande osäkert kring hur den varianter kommer påverka. 

Månadsrapport

Som brukligt fick vi också en genomgång av aktuell månadsrapport från ekonomidirektören. 

Besutsärenden, ärenden som ska till Regionfullmäktige för slutgiltigt beslut

Vi beslutade att Regionen ska delta i Almedalen 2022. 

Sverigedemokraterna hade skrivit en motion kring delägarskap i Jönköpings flygplats som vi ansåg besvarad i och med att det också fanns ett ärende om att ingå sådant delägarskap. Detta förslag godkändes även om BA röstade nej. 

Vi godkände en ny policy för lika rättigheter och möjligheter samt för säkerhet och beredskap. Däremot valde regionsyrelsen gemensamt att återremittera den nya policyn för arbetsmiljö och hälsa dels pga en del inkomna synpunkter dels pga en del frågetecken kring vilka lagliga krav på ett sådant dokument som finns. 

Regionstyrelsen antog också en smart spcialistreingsstrategi som rör träindustrin. 

Regionfullmäktige 7 december 2021

 Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Magnus Bodenäs, Malin Ramlöv, Linda Gerdin, Pontus Lundgren, Helen Skogelind Torvaldsson 

1 Öppnande  

2 Upprop  

3 Val av protokollsjusterare  

4 Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 december, kl 15:30 på Regionens hus Framställande av interpellationer och frågor  

5 Eventuella inkomna Interpellationer 2021 2021/101  

6 Eventuella inkomna Frågor 2021 2021/102 Ärenden  

7 Motion – Låt politiken besluta om avgångsvederlag 2020/1577  

Motion avslås, då detta regleras av flertalet lagar och inte något som Regionen som offentlig arbetsgivare kan hantera på något annat sätt. Däremot kommer politiken löpande bli informerad vid de tillfällen då det sker för direktörer eller motsvarande. 

8 Motion – Delägarskap i Jönköping Airport 2021/1073  

Motion inkommen från SD 2021-05-06. Motion anses besvarad. 

9 Delägarskap i Jönköpings Airport AB 2021/2058  

Lång debatt angående denna punkt med alla partier inblandade. Här vill vi i BA förtydliga varför vi yrkar avslag på ärendet. Ett ärende där fullmäktige slutligen röstade för bifall för delägarskap. Det finns en utredning som vi uppfattar som vinklad i sin behovsanalys. Hur flygplatsverksamheten långsiktigt ska hantera sina stora underskott är ännu oklart. Verksamheten gick 2019, innan pandemin, med ett underskott på ca 40 miljoner per år. Det finns heller inte någon utredning kring alternativa möjligheter än att köpa 50% av driftbolaget. Beslutet upplevs av oss som stressat, och ytterligare utredningar anses inte finnas tid till. Ärendet kommer återkomma till RF i april 2022 för slutgiltigt beslut, dagens beslut är var ett inriktningsbeslut. Underlaget för att ta detta inriktningsbeslut anser vi alltså inte är tillräckligt, utan yrkar avslag då det med det underlag som hittills presenterats inte uppfattas motivera denna kostsamma investering. Då vi inte har något principiellt emot Jönköpings flygplats kommer vi, trots dagens utfall, fortsatt vara en konstruktiv part i de vidare förhandlingarna. Allt för att nå bästa möjliga utfall.  

10 Taxa för publik elbilsladdning på Region Jönköpings läns laddpunkter 2021/2050 

RF beslutar att godkänna taxa på 3,6kr/kWh inklusive moms för publik elbilsladdning på RJLs laddpunkter samt att regionstyrelsen får mandat att besluta om kommande justeringar av taxan.   

11 Policy för lika rättigheter och möjligheter 2021/2205  

En översyn av nuvarande riktlinjer för jämställdhets har gjorts och har formulerats om till en policy samt breddats att beröra mer än bara jämställdhet mellan kvinna-man, vilket är en modernisering av begreppen som följer lagstiftningen. Regionfullmäktige fastställer policyn. 

12 Policy för säkerhet och beredskap 2021/2303 

  Uppdatering av gamla policyn från 2004. Martin (BA) lyfter att det är bra, men föreslår att kostnader tas upp i kommande budgetberedningar för att verkställa denna policy. RF fastställer den nya policyn. 

13 Smart Specialiseringsstrategi 2020/2572  

RF föreslås att anta Smart specialiseringsstrategi för RJL , vilket är en komponent i EUs tioårsstrategi för tillväxt och sysselsättning, samt ett tillägg av ett nytt mål: Öka andelen virke som förädlas regionalt, nationellt eller inom EU med tyngdpunkten på närhetsprincipen. RF antar regionstyrelsens förslag till beslut. 

14 Årsredovisning Samordningsförbunden 2020 2021/677 Valärenden  

RF föreslås att bevilja styrelserna för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden, Finnvedens Samordningsförbund samt Höglandets Samordningsförbund ansvarsfrihet för 202års verksamheter. RF beviljar ansvarsfrihet.  

15 Valärenden 

16 Avslutning