Den här månaden har verkligen präglats av pandemins andra våg, både på våra ordinarie jobb och i den politiska verksamheten. Allt politiskt arbete sker nu digitalt, tom årets sista regionfullmäktige genomfördes digitalt, med halverad styrka. 

Nämndmöte Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden, 17 november 2020

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors 

Informationsärenden: 

Aktuell information av hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig  

Den aktuella informationen präglas av pandemin. Det var lägre söktryck inom sjukvården under våren, vilket frigjorde resurser. Nu har vi gått in i en andra våg med full beläggning.  Det tas ca 2000 prover under vardagar i primärvården. Vi har en otillräcklig analyskapacitet, men det finns ett nytt avtal med annat labb på 500 analyser per dag, och arbete pågår med att förhandla om ytterligare ca 500 analyser/dygn. 

Vårdcentralerna gör ett enormt arbete. Ca 200 positiva provsvar per dygn. Smittspårning sker mestadels via primärvården, men ibland kopplas ett centralt smittspårningsteam in, t ex vid smitta på skolor. Smittspårningen verkar fungera väl. De flesta verkar vara följsamma till rekommendationerna. Ca 15 personer jobbar i centrala smittspårningsenheten.  

Det förekommer tyvärr spridning på särskilda boenden i länet. Det pågår tät samverkan med kommunerna. På sjukhusen har man fått börja dra ner operationerna, mest på Ryhov. Neddragningar av operationsverksamheten kan bli nödvändig även i Värnamo och i Eksjö. Personalen behövs för att kunna klara IVA. 40 personer i länet vårdas inneliggande 20201117, 9 av dem på IVA, 2 Eksjö, 2 Värnamo, 5 Jönköping. Som mest vårdades 70 inneliggande i våras. Nu är vårdtiderna något kortare. Det har varit flera dödsfall sista veckorna i åldersspannet 70-100 år. Vi tillhör de regioner som tar mest prover per invånare. Regionen har en ganska jämn spridning i olika åldersgrupper, men färre sjuka i gruppen 60 år och äldre. Vetlanda kommun har just nu den kraftigaste ökningen. Om åtgärderna inte fungerar nu, är risken att vi får en topp under julen. Regionens bedömning är att vi har gott om skyddsmateriel i nuläget. 

Tidigare under hösten var planen att omförflyttning av personal till COVID-vård skall ske på frivillig basis. Omkring 150 personer har anmält att de är villiga att gå till COVID-enhet, vilket inte täcker behovet fullt ut. 

Personalmatsalar är allmänna – men i nuläget öppna enbart för personal. Personalgymmen är stängda pga den smittspridning som kopplats till gymmiljöer. Det finns besöksrestriktioner när det gäller anhöriga till inneliggande patienter. Det krävs särskilt tillstånd för att besöka anhörig på sjukhus. Det har varit svårt med efterlevnad av dessa restriktioner, men nu finns möjlighet att låsa. 

Kommunikationsavdelningen jobbar mycket med länsstyrelsen kring hur vi ska nå ut till allmänheten.  

Månadsrapport – Kristina Bertov 

Många resultat påverkas av coronapandemin. 11 (48%) av mätetalen är röda. Det rör bland annat besök till BUP, SVF inom ledtid, användande av hyrpersonal, sjukfrånvaro och ekonomi i balans. När det gäller ekonomi i balans är dock prognosen för helår fortsatt positiv. 

Inflödet till primärvården har varit lägre i år. Det rör sig om ca 40 000 färre medicinska bedömningar, vilket innebär ca 200 färre/dag. Detta leder till lägre inflöde till specialistsjukvården. Där har det varit omkring 5000 färre 1:a besök till specialist. 

Ca 4000 färre operationer i år. Ca 20/dag (måndag-fredag). Kön har inte vuxit med dessa siffror, det beror förmodligen på att en del patienter inte ens har sökt primärvården för utredning och remiss. Kön har vuxit drygt 1000 jämfört med förra året. 

Motion Huvudvärk, hur kan vården förbättras – Moderaterna 

Under början av 2020 hölls utbildning kring huvudvärk för ST- och specialister i allmänmedicin vid en faktadag. Faktadokumentet kring huvudvärk skall vara förenligt med nationella riktlinjer. Nämnden skall få presenterat hur huvudvärksvården ser ut i Region Jönköpings län då motionen återkommer för beslut. Hur ser situationen ut för de patienter som lider av svåra huvudvärksbesvär? Vilka möjligheter finns att komma till specialist inom området? En annan fråga som lyfts under diskussionen är: Har distriktsläkarna möjlighet till fortbildning generellt? 

Carina Vestergren, verksamhetschef BUP, berättar om deras arbete. 

Det är långa köer till BUP. När det gäller neuropsykiatriska utredningar, har man köpt 

542 utredningar hittills i år. Totalt kommer det förmodligen hamna kring 700 stycken köpta utredningar. När det gäller den egna kapaciteten av dessa utredningar, ligger det i år på 200 stycken. 

Det är flera hundra barn som väntar på specifika behandlingar hos BUP.  

Regionen har 4 vårdplatser för heldygnsvård.  544 vårddygn, varav 138 av dessa vårddygn varit tvångsvård. Det rör sig om korta vårdtider, barn och ungdomar mår inte bra av att vårdas inneliggande en längre tid.  

”En väg in” – Gemensam remissinstans har gjort att barnen hamnar på rätt ställe direkt, vilket innebär kortare väntetider. BUP är involverade i deplyftet. Personalen blir mer uppmärksamma på de barn som mår dåligt. Barnen blir bättre, man märker en skillnad. Regionen skall vara bland de bästa i landet!  

Många vårdmöten sker nu digitalt. Man tror från BUP:s sida att det finns många förbättringar man kan göra med hjälp av digitaliseringen. Man hoppas framöver att kunna använda digitala verktyg för att korta ledtider.  

Just nu behöver man stabilisera och trygga den stora personalgrupp som kommer in i gruppen nu. Flera ST-läkare och psykologer har börjat på kliniken. 

Hon tror att en primär nivå är viktig om vi ska lyckas, för att BUP skall kunna koncentrera sig på de barn som mår sämst. Hennes egna tankar är att den dimensioneras så att den är större än den specialiserade vården. Man kan välja att bygga den på olika sätt. Var kan man samla den rätta kompetensen? Den psykiska ohälsan hos barn liknar siffror som en folksjukdom, vilket innebär att fler behöver jobba med denna grupp. Barn och ungdomsmedicinska mottagningarna har bland annat hjälpt till med förskrivning av Melatonin och Atarax mot sömnbesvär hos mindre barn, vilket har avlastat lite. 

Beslutsärenden: 

Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård. Parlamentarisk grupp har granskat denna plan. Nämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna denna, men dessförinnan skall en språkgranskning genomföras. 

Nämnden godkänner förslagen till regelböcker för vårdval primärvård respektive vårdval ögonsjukvård. Regelboken primärvård innehåller några mindre justeringar från föregående år. Regelboken för ögonsjukvård innehåller något tydligare skrivningar om att utbildningsansvaret bör delas, även av privat ögonsjukvård, för att säkra kompetensen på sikt. De privata klinikerna står t ex för en stor del av kataraktoperationerna. Klinikerna inom vårdval ögon skall vid förfrågan hjälpa till med jourverksamheten. 

Ett förslag på ”Regelverk för patientavgifter” överlämnas till regionstyrelsen för beslut. 

Vi behöver se över avgifterna inom kort, fr a när det gäller digitala besök, då det är lägre patientavgift vid digitalt besök hos t ex Kry jämfört med Bra Liv nära. Det finns både ekonomiska fördelar och fördelar när det gäller patientsäkerhet, om våra invånare söker inom regionen och får sina kontakter dokumenterade i Cosmic. 

Nämnden godkänner investeringsärende för genomlysningslab i Eksjö och investeringsärende för ombyggnad på patologen för fler utskärningsplatser, vilket blivit nödvändigt vid förändring av arbetsfördelning med fler biomedicinska analytiker. 

LSS – tilläggsyttrande av koalitionen där det framgår att vi önskar att personlig assistans även fortsättningsvis skall vara möjlig för barn <16 år. Kostnadsansvaret bör ligga på staten för att ge jämlika förutsättningar.  

Personaldelegationen 11 november 2020

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen

Vid dagens möte informerades om personalsituationen inför uppväxling av antalet covid-platser och covid-iva platser. HR direktören har haft intensiva samtal med fackförbund och enats om en gemensam linje. Önskemålet är att så långt som möjligt efterfråga frivillighet hos personalen (drygt 150 hade vid onsdagens möte anmält intresse), samt erbjuda så god personalvård som möjligt. Det viktiga i sammanhanget är att båda parterna anstränger sig för att nå överenskommelser, det tror vi ger bästa resultat för på sikt för våra anställda. Vilket i grunden alla eftersträvar. 

Vi hade en genomgång kring inhyrd personal med fokus på inhyrda läkare inom Bra Liv. Vi fick en genomgång av deras personalstrategi och kortsiktiga och långsiktiga mål. Antalet distriktsläkare ökar långsamt och antalet hyrlinjer har minskat under hösten. Glädjande nog har personalomsättningen minskat från 15 % för 3 år sedan till 7 % förra året. En utmaningen är att få distriktsläkare orkar jobba heltid. Att man beviljar deltidsarbete är bra men ytterligare arbete behövs för att öka läkarnas känsla av kontroll över arbetet och sin arbetsdag för att orka heltidsarbete. Uppskattningen är att det ekonomiskt i vår region bär sig med 1 läkare på 1800 patienter. Något vi uppfattar som ett högt snitt. Medskick till politiken var bättre ersättning till glesbyggd, ST-randning av sjukhusspecialister och ha kvar filialer för att hantera regelbokens krav. På medellång sikt hoppas man på 4,5% av lönekostnaderna ska gå till hyrläkare, idag ca 7%. 

Informations om att man vill börja med Trainee-tjänster inom OP/IVA, något som då ska stöttas med centrala medel. Planeringen för sommaren är att klar och rekrytering påbörjas nu i november. Förra året steg ansökningarna med 25 %. Förhoppningen är än fler sökande i år. 

Medskick från politiken var även att titta över vissa administrativa uppgifter tex löneattesteringsprocessen, igen gå igenom ökningen sista åren av gruppen ledning och administratörer ( då denna grupp växt mest), samt att HR driver på för att förenkla för fler medarbetare att delvis kunna jobba hemifrån. 

Överlag uppfattar BA att den nya HR direktören har goda ambitioner, gör ett bra arbete med att förbättra samverkan med facket och inte minst anstränger sig för att göra verklighet av ambitionen Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. 

Möte i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 18 november 2020

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Informationsärenden och aktuellt 

Först fick vi information och gick igenom aktuella ämnen. Vi gick igenom de arbeten som pågår tex inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning med samverkansavtalet med Arbetsförmedling och arbetet med en gemensam strategi för omställning i södra Sverige. Man har också kartlagt läget i regionen gällande bredband. 

Därefter fick vi en redovisning av pågående projekt, dels projekt i egen regi dels projekt med externa medel. Det var en bra och överskådlig redovisning och mycket uppskattat då detta är den typen av utvärdering som vi i BA efterfrågat.  

Besök av Företagarna, svenskt näringsliv, Handelskammaren och Smålands Turism. 

Därefter fick vi besök av Företagarna, Svenskt näringsliv, Handelskammaren och Smålands Turism. Alla gav en mörk bild av läget som till stor del har påverkats av pandemin. Antal varslade i Jönköpings län uppgår till drygt 3800 tom december 2020. 

Några saker som alla pekade på var problematiska. 

– Besöks och restaurangbranschen är hårt drabbad. 

– Verksamheter kopplade till fysisk handel har problem. 

– Företag är snabba på att ställa om till hemarbete med digitala möten, men det har vissa konsekvenser Personalens återgång till hemarbete kan ge tappad motivation, kämpigt. 

– Kritik mot att det tar lång tid med provsvar-onödig sjukfrånvaro, mm 

Man anser att krisåtgärderna har visat bristande förståelse för företagarnas villkor. Extra olyckligt att pandemin slog till i en begynnande lågkonjunktur.  

Vilka åtgärder förväntas då regionen kunna bidraga med: 

Coronastöd 

– Omställningsstödet måste göras om 

– Korttidsarbete 

Omställning för företagen 

– Anpassning är en av länets styrkor, entreprenörskap och kreativitet likaså. 

– Digitalisering=ny kompetens dyrt för vissa företag som kan behöva hjälp med stöd, finansiering externt. 

Viktigt sen tidigare men än viktigare nu är Kompetensförsörjning och en attraktiv region 

– Förbättrad arbets- och studiependling. Jönköping allt viktigare som rekryteringsort. Prio här är Gnosjö, Vetlanda Tranås samt Hedestorp och Torsvik, Nissastigen. 

– Informera och attrahera ungdomarna till länets bristyrken (industrin, vård.mm) och tillhörande utbildningar. 

– Fler (internationella) studenter som stannar efter utbildningar 

– Fler kvinnor i ledande ställning (Handelskammarens 100 lista) 

– Våga göra offentliga investeringar, region, stat, kommun. 

Dagens beslutsärenden: 

– Remiss – Utredning om planering av dimensionering av Komvux och gymnasieskola. 

– Remiss – En mer likvärdig skola-minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. ( Handlar bl.a annat om det fria skolvalet ett rättvist kösystem och mer regional förankring från skolverket.  

– Framställan till kulturrådet för 2021 . (Där vi återigen anser att vi för får lite tilldelning från staten, något för tjänstemännen att jobba på.) 

Möte med Regionstyrelsen 24 november 2020

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen och Pontus Lundgren

Genomgång av aktuellt läge, där fokus ligger på kraftig samhällsspridning av SARS-cov2. Detta påverkar sjukvården och arbetet för hela regionen. Detta följdes upp av en ekonomisk månadsrapport som visar minskade skatteintäkter, ökade statliga bidrag och verksamhet som på totalen små underskott. Dessa underskott kommer i all väsentlighet att täckas av nya statsbidrag. 

Därefter fick vi en dragning av vår nya Regionala utvecklingsdirektör. Fick en genomgång över aktuell organisation. Deras budget finansieras huvudsakligen av regionen, men får även statliga pengar och eu-medel. Drygt 40 personer är anställda. Återkoppling begärdes kring aktuell budget och redovisning hur deras arbete når ut till hela regionen. 

Regionens nya chef för verksamhet och stöd Miriam Markusson Berg presenterade sig. Vi önskar henne lycka till i arbetet. 

Beslut om höjd gräns för att inköp av förmånsbilar om de uppfyller drivmedelstrategi (läs el eller elhybrider) samtidigt som livscykelkostnadsanalysen för regionen är lägre eller likvärdig med annan bil. 

Investeringsärenden som går vidare till fullmäktige är tilläggsbudget till nya biljettsystemet samt investering i ny utrustning på rtg i Eksjö. Ny investering för “telefonväxlar” godkännes. 

Förslag lägges till fullmäktige att godkänna budget, plan för framtidens hälso och sjukvård samt hållbarhetsprogram. 

I övrigt behandlades en statlig remiss, budget och reglemente för sydöstra sjukvårdsregionen, regionsamverkan sydsverige, samordningsförbunden. Även beslut om medverkan vid Almedalen 2021 togs. I framtiden föreslogs att vi deltar i gemensam upphandling av hyrpersonal ordnad av SKR. Beslut togs om att inte renovera bårhusen i Vetlanda och Sävsjö utan använda den resurs som finns på Höglandssjukhuset. Svar gavs till trafikverket angående höghastighetsjärnväg. 

Nämndmöte Parlamentariska nämnden 25 november 2020

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen

Fortsatt planering inför nästa mandatperiod. Det är den parlamentariska nämnden som föreslår fullmäktige hur det politiska arbetet ska fungera nästa mandatperiod 2023-2026. Det är av demokratiska skäl viktigt att arbetsordning fastställt innan partierna vet resultatet av nästa val. 

Vid dagens möte behandlades regionens generella struktur. Mindre justering gjordes för att öka det demokratiska arbetet i regionen. Vidare höjdes grundbeloppet som används för ersättning till politiska uppdrag. Höjningen var 1,88%, motsvarande medellönehöjningen i regionen. 

Gick igenom arbetsordning och reglementen i regionen och gjorde första inspel och kommentarer kring dessa. Målet är att kommande möte börja ge färdiga förslag på revideringar av dessa. 

Regionfullmäktige 1-2 december 2020

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Pontus Lundgren

Efter många och långa diskussioner om formerna för budgetfullmäktige, beslutades till slut att med hänsyn till den ju nu eskalerande coronaspridningen så skulle fullmäktige genomföras digitalt, bland annat efter påtryckningar från BA. Eftersom det rådde viss tveksamhet om hur tekniken skulle fungera, valde man att ha reducerat antal ledamöter: 41 jämfört med ordinarie 81.

På dagordningen stod förutom budget några större program, men först hade vi en dryg halvtimme av ”hur loggar jag in”, ”vänta, nu råkade jag stänga av videon” och ”xx är utkastad, kan hen närvara per telefon istället”.

Därefter ställdes en interpellation om framtidens palliativa vård – där blev beskedet att den besvaras på nästa sammanträde.

Hållbarhetsprogram 2021-2025: Ett gediget dokument som arbetats fram de senaste åren. Det var en omfattande kör av positivitet, framförallt hyllade man arbetet med framtagande i en parlamentarisk grupp. Från BAs sida riktade vi ett stort tack till Calle som varit vår representant i arbetet, och berömde processen med öppen dialog mellan politik och tjänstemän.

Läs det nya hållbarhetsprogrammet här: https://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/regionfullmaktige/2020/2020-12-01-02/kungorelse-och-handlingar-1-2-december-2020.pdf sid 12-33.

Plan för att möta framtidens hälso- och sjukvård 2020-2030.

Även här berömdes processen med framtagandet genom en parlamentarisk grupp. Det är ett viktigt dokument där vi i processen har haft stor påverkan och fått in många saker som behöver fungera för att framtidens hälso- och sjukvård ska bli välfungerande och effektiv; bland annat att tre akutsjukhus är en förutsättning för en tillgänglig vård på lika villkor, tillitsbaserad involverande ledning, vikten av fungerande kompetensförsörjning och att kontinuitet är nyckel till effektivitet både inom primärvård och slutenvård.

Arbetet med att skapa relevanta mätvärden kommer nu påbörjas.

Läs “Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård” här: https://www.rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/regionfullmaktige/2020/2020-12-01-02/kungorelse-och-handlingar-1-2-december-2020.pdf sid. 926-953

Vi beslutade om att tillskjuta ytterligare 20 miljoner till den fördyrade och fördröjda processen med ett nytt biljettsystem inom länstrafiken, till största delen är detta coronarelaterat och oförutsägbart. Möjligen kommer det så småningom kunna drivas ett skadeståndsyrkande för att få ersättning i ett senare skede.

Ombyggnad (14 miljoner) och ny utrustning (9 miljoner) på skelett och genomlysningslab röntgen Eksjö. Beslutades utan diskussion.

Dessutom beslutades om ett reviderat reglemente för samverkandsnämnden sydöstra, samt klubbades ett antal valärenden.

Dag två, 2:e december.

Ärendet för dagen var budget 2021 med flerårsplan 2022-2023, det räckte för att fylla en heldag med debatt. 

Bland höjdpunkterna i debatten kan nämnas att alla partier nu hävdar att man ser personalen som viktig, trots att en del av förklaringen till att BA bildades var en tydligt bristande personalpolitik. Nu vill istället alla hävda att lönerna ska höjas och det ”alltid varit vårt fokus” att ta hand om personalen. En glädjande utveckling om den skulle visa sig vara bestående, och inte bara vara tomma löften.

Läs mer om koalitionens budget i vårt facebookinlägg 9 november 2020.

Viss tid i debatten ägnades åt att visa hur man mer eller mindre kan dribbla med siffrorna vad det gäller investeringar men även personalfrågor och frågor som rör verksamheten. Allt som gäller mer än det närmaste året är ju trots allt bara en grov uppskattning. Exakt vilka investeringar som kommer komma fram till 2025 är ju okänt, likaså skatteintäkter och statsbidrag. Så då kan ju den ena parten hävda det ena, och den andra det andra.