Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård. Nämndsmöte 28 mars 2023

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Camilla Lundgren, Anna Tholén Olsson, Emma Hörberg-Butler.

Kort förmöte med samverkansgruppen hölls innan mötet.

Frågor från oppositionen: L ställde vid föregående FS-nämndsmöte en fråga kring hur vårdplatsbristen på Höglandssjukhuset drabbar de mest sköra äldre. Man undrade om det finns möjlighet till direktinläggning för sköra äldre, om det finns snabbspår på akutmottagningen och hur lång väntetiden är på akuten. Mats Bojestig svarade: Det finns snabbspår för höftfrakturer och höftprotesluxationer, och det finns ett halvakut spår för primärvården att kontakta geriatrikjour och eventuellt direktinlägga på medicingeriatrisk avdelning (detta överensstämmer inte helt med sanningen – möjligheten finns inte på Höglandssjukhuset enligt personal). Det pågår utvecklingsarbete med att förbättra samverkan primärvård-kommuner-specialistvård t.ex. genom digitalt avstämningsmöte 1 gång/vecka. Väntetiderna är längre (206 minuter i snitt) på akuten i Eksjö än i Jönköping (180 minuter) och Värnamo (146 minuter). Gruppen 75 år och äldre väntar längst.

KD inkom med en fråga kring 1177:s väntetider, och en fråga kring hur arbetet med att definiera och fasa ut icke-värdeskapande processer ser ut. SD inkom med tre frågor kring BUP:s arbetsmiljö och personalsituation. Dessa frågor besvaras vid nästa nämndsmöte.

Aktuell information: Mats Bojestig informerade om 1177 direkt som från och med vecka 11 har ”gått live” på fyra vårdcentraler: Rosenhälsan, Wasa, Rosenlund och Apladalen. Ganska få ärenden under vecka 11 och 12. Mer info kommer. Data från Hälso-och sjukdomsbarometern 2022 presenterades; regionens invånare är överlag nöjda med sin hälso- och sjukvård.

Budgetdirektiv (tidsplan och utformning) presenterades av chefscontrollern. Hon betonade att förändringar behöver ske utan att nya budgetmedel tillförs, till följd av det ekonomiska läget. Från och med nu ska budgetförslag vara klart i juni, och budget beslutas i regionfullmäktige i augusti + i nämnder och styrelse i oktober.

Patientnämnden presenterade sin årsrapport för 2022. Kirurgisk vård och Vårdcentralerna Bra Liv är de verksamhetsområden där flest synpunkter kommer.

Chefläkare och sektionschef Elin Fröding berättade om arbetet i sektion patientsäkerhet. Hon pratade en del om IVO:s tillsyn av Höglandssjukhuset (de granskade 27 sjukhus i 21 regioner, och samtliga fick kritik), och kring hur man nu arbetar vidare med IVO:s synpunkter.

Månadsrapport februari – Kristina Bertov: 13 mätetal röda, 8 gula, 1 grön.

Gröna mätetal:

 • Standardiserat vårdförlopp – andel utredda inom SVF 100%, mål 70%

Gula mätetal:

 • Medicinsk bedömning i primärvården inom 3 dagar: 84%, mål 90%
 • Väntetid till radiologisk undersökning inom 30 dagar: 70%, mål 90% – betydligt bättre än feb 2022.
 • Väntetid till första besök i specialiserad vård inom 60 dagar: 66%, mål 80%
 • Väntetid till operation inom 60 dagar: 69%, mål 80%
 • Tid till ambulans prio 1-larm inom 20 minuter: 70%, mål 80%
 • Tillgänglighet allmäntandvård
 • Beläggningsgrad: 87% – medicin-och geriatrikkliniken Eksjö samt geriatrikkliniken Ryhov har högst beläggning
 • Överbeläggningar: 1,9%

Röda mätetal:

 • Väntetid till klin.fys.undersökning inom 30 dagar: 53%, mål 90%
 • Fått hjälp och lämnat akutmottagning inom 4 h: 74%, mål 90%
 • Kontinuitet primärvård – ingen VC klarar målet, men variationen är stor
 • Återbesök inom medicinskt måldatum: 77%, mål 90%
 • Väntetid utredning inom BUP inom 30 dagar: 4%, mål 90%
 • Väntetid behandling BUP inom 30 dagar: 13%, mål 90%
 • Väntetid första besök BUP inom 30 dagar: 57%, mål 90%
 • Allmäntandvård – möjlighet att ta emot nya patienter
 • Väntetid specialisttandvård inom 60 dagar efter remiss: bättre än feb 2022
 • Utlokaliserade patienter: 1,6%, bättre än feb 2022
 • SVF inom max ledtid: 34%, mål 80%. Sämre än snittet i Sverige (41%).
 • Kostnad hyrpersonal (andel av personalkostnader): 4,8%, har ökat, ffa för sjuksköterskor, men störst andel av lönekostnaden finns inom VC Bra Liv.
 • Ekonomi i balans: – 6,4 miljoner.

Årsredovisning 2022: Beslut att godkänna årsredovisningen för 2022.

Verksamhetsplaner för 2023: Beslut att godkänna verksamhetsplaner för 2023.

Motioner: SD:s motion från februari 2022 kring att påbörja försök med språktolkning via översättningsapp har nu processats och några verksamheter kommer att genomföra tester av två digitala översättningsverktyg under kvartal 2 2023. Digitala översättningsverktyg bedöms enligt verksamheterna inte helt kunna ersätta behovet av tolk. FS-nämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen besvarad.

Intern kontrollplan 2022: Nämnden tog del av och godkände en sammanfattande rapport gällande regionövergripande intern kontrollplan 2022, som fokuserade på följande sex områden: Logghantering och åtkomstkontroll för IT-system, Kompetensförsörjning, Direktupphandling, IT-säkerhetsattack, Systematiskt arbetsmiljöarbete och Sociala medier.

Stomihjälpmedel: Beslut togs om förskrivning av stomiprodukter via Apoteken/TLV:s sortiment (inom högkostnadsskyddet), istället för upphandlade stomihjälpmedel som tidigare. Detta förordat av kirurger, stomiterapeuter och patientförening, då det skulle ge patienterna större utbud av stomihjälpmedel, bättre tillgänglighet och snabbare leveranstid, utan någon påtagligt ökad kostnad för patienten, och det hela bedöms bli kostnadsneutralt för regionen.

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, sammanträde den 29 mars 2023

Närvarande ledamot: Gunnar Petersson

Dagen började med ett möte mellan samverkanspartierna.

Fråga om trädsäkring av järnväg: Trafikverket återkommer med svar under våren. Förmodligen på kommande nämndsmöte.

Forum för utveckling: Stort focus på energi frågor där företagen ser med oro framåt vad gäller energiförsörjning och priset på olika energiformer.

Regional utveckling omorganiserar och hoppas vara klara med det till sommaren.

Biogas ska beskattas och regionen ska göra en skrivelse om detta till regeringen. Även kommunerna i regionen ska tillfrågas om att ställa sig bakom skrivelsen. Beskattningen kommer påverka regionens drivmedelskostnader och även de producenter av biogas där efterfrågan kan antas minska.

För revidering av trafikförsörjningsprogrammet är ingen sluttid satt då detta är ett långsiktigt dokument. Detta slutförs efter det att RUS reviderats då det påverkar programmet.

JLT informerar om att det nu är klart med att SJ vunnit upphandlingen för drift av Krösatågen.

Snöovädret som var i mars då många lokalbussar i Jönköping blev inställda måste förbättring ske med information om detta.

Besparingar inom JLT sker i två steg där man glesar ut avgångar på linjer med täta avgångar. Detta sker när vid tidtabellsförändringar i juni och augusti. Även vissa turer kommer helt tas bort.

Koldioxidbudget redovisades och kan ses på

https://www.climatevisualizer.com/jonkopings-lan/overview

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, sammanträde den 29 mars 2023

Närvarande ledamot: Madalina Ebbesson

Man har börjat mötet med Budgetseminarium. Budgetarbetet utgår från RJL vision och värderingar. Budget, verksamhetsplan och flerårsplan redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard (BSC) som formuleras i 5 perspektiv utifrån strategiska mål, framgångsfraktorer, uppdrag och systemmätetal.

Diskussion om länets utmaningar såsom att vi är på väg i lågkonjunktur, energiförsörjningen,   klimatpåverkan och omställning, kompetensförsörjning, digitalisering och behov av underhåll och ny infrastruktur.

Man måste har ögonen på att kombinationen av arbetslöshet och högre boendekostnader kan leda till risk att personer blir av med arbetet och tvingas sälja bostaden med förlust, bankerna får inte täckning för huslån samt stora påverkan på förutsättningar för länets näringsliv och attraktivitet. I länet finns än så länge  låg och sjunkande arbetslöshet, med stora säsongvariationer med konkurser men stabil trend över tid.

Det finns en låg utbildningsnivå i länet jämfört med riket som är en tydlig risk.

Näringslivet måste ställa om för att hänga med, både utifrån krav på hållbarhet men också för att kunna följa utvecklingen i landet.

Grön omställning, hållbart resande och digitalisering är nyklar.

Regional utveckling har 4 roller, är både nätverkaren, finansiären, kapacitetsbyggaren och utföraren. Den underlättar och håller samman genomförandet. Regional tillväxtarbete är mångfacetterat och komplext, därför saknas det en på förhand given lösning.

Regional utvecklingspolitik för samhällsomställning, med agenda för hållbarhet, sociala dimensioner- integration, jämlikhet, jämställdhet och folkhälsa, energiförsörjning, kulturfrågor, digitalisering.

Budget underlag för sektionen attraktivitet och livsmiljö har blivit presenterat med vision och strategiska områden. Det finns några strategier som är prioriterade såsom att utveckla ett attraktiv kultur och fritidsutbud som präglas av mångfald- till exempel Projekt Syret i Jönköping, Värnamo filmfestival- RU medel; utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd- Regional besöksnäringsstrategi, Samverkan Smålands turism; driva en hållbar digital utveckling- öppna dat, AI readiness samt att skapa och upprätthålla en samverkansmodell med civilsamhället- bidragsöversyn, dialog plattform med civilsamhället, samordning med Folkhälsa och Qulturum.

Näringsliv uppdrag är att arbeta med Smart specialiseringsstrategin, affärsutvecklingscheckar, region exportsamverkan, överenskommelse med Business Sweden samt med företagsjouren. Har som delstrategi i budget för 2024 en Smart region genom att förstärka näringslivets och det offentligas innovations- och förändringskraft samt att utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela länet genom smart specialisering. Den förstnämnda genom att nyttja kapaciteten hos Jönköpings University och forskningsinstitut för att fokusera kompetensförsörjning samt forsknings- och innovationsinsatser i länets företag, attrahera utländska företagsetableringar eller finansiella investeringar. Den andra genom satsningar i linje med smarta specialiseringsstrategin samt genom att arbeta för fler högtechnologisk tillverkningsföretag och kunskapsintensiva tjänsteföretag.

Inför kompetensförsörjningsfrågan finns det regelbundna möten med länets vuxenutbildningschefer med fokus på regional yrkesvux och stöd till kommunala lärcentra, möten med Jönköpingsbildningsförbund, samarbete i Regional forum-Skola- arbetsliv, Branschforum för industrin.  Har som prioriterad strategi för budget 2024 att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för integration och hållbar tillväxt. En annan prioriterad delstrategi är att etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela länet.

Kulturbudget 2024 baseras på vägledande strategiska principer för kulturpolitiken: Regional kulturplan 2023-2025, Beslutade kulturpolitiska prioriteringar samt Regionala kulturverksamheter med statlig medfinansiering och styrning.

Man har godkänd delegationsbeslut ANA till IKHP Huskvarna för ungdoms-EM i moutainbike, ansökan om evenemangstöd.

Man har beslutat om att Sektionen för informationssäkerhet- och juridik ska fullgöra rollen som dataskyddsombud för RJL.

Presidiet har beslutat om deltagande till Länsteatrarnas Vårmöte 19-21 april i Visby- det blir Adam Stark som har möjlighet att delta.

Ekonomichef Anna- Gun Grännö redovisar månadsrapport per februari. Verksamhetsplan 2023 är godkänd för regionledning och utbildning och kultur. Årsredovisning 2022 är godkänd.

Det har blivit presenterat remiss versionen av Strategi för hållbar besöksnäring i Jönköpings län 2023- 2030- kommer remiss till alla partier.

Resursförstärkning för Smålandsleden har blivit godkänd.

Hemsändningsbidrag till Sävsjö, Vetlanda, Eksjö och Nässjö kommun har blivit godkända.

Har kommit remiss för nytt system för statsbidrag för studieförbundens verksamhet som ska vara med fokuserad på kvalité än volym.

Det har blivit presenterat ett förslag till ett projekt – Förstudie Yrketrainee 2.0.- Handelskammaren vill undersöka möjligheten att införa yrkestrainee på Yrkeshögskola och Högskola för att tillgodose näringslivets behov.

Det har beslutats om konsultcheckar och verifieringsmedel 2023.

Regionstyrelsens sammanträde 4 april 2023

Närvarande för BA: Martin Nedergaard Hansen, Linnéa Nilsson, Pontus Lundgren

Informationsärenden:

Jane Ydman, regiondirektör informerade om:

 • Rekryteringen av kommunikationsdirektör pågår: just nu två kandidater som varit på slutintervju med en grupp från politiken, en grupp från Regionens ledningsgrupp och en facklig grupp. Bägge kandidater vidare till referenstagning, men processen är nog klar för beslut inom de närmaste veckorna.
 • Ombyggnation av Regionens hus: Regionen är hyresgäst men samtidigt hälftenägare till hyresvärden. Det pågår en större renovering av regionens hus, med dels byte av fönster, ventilation mm, men också en omorganisering av själva lokalerna med behovsanpassning. Nu informeras vi om att det kommer innebära en betydande hyreshöjning, men dagens hyra har varit långt billigare än marknadsmässigt.

Intern kontroll – månadsrapport februari, föredrogs av Maria Berghem, ekonomidirektör. Verksamhetens ekonomiska resultat före finanser var +51 mkr. Däremot ser man nu den ökade kostnaden för pensioner som vi räknat med: 340 mkr i totala kostnaden för pensioner inkl. finanskostnad och arbetsgivaravgifter för januari+ februari 2023, jämfört med 158 mkr för samma period 2022!

Beslutsärenden för regionfullmäktige:

Årsredovisning 2022. Helårsresultat +193 mkr. Ett skakigt år med en påtaglig Covid-topp i början av året, följt av krig i närområdet, skenande energipriser och inflation. Resultatmässigt har vi kunnat hålla 541 vårdplatser öppna i somatisk vård (540 -21, 538 -20, 564 -19). Vi har fortsatt bra betyg i hälso- och sjukvårdsbarometern. Antal väntande till operation (ett mått på vårdskulden efter pandemin) är i nationell jämförelse på en god nivå.

Strategisk beredskapsplan 2023-2026.

Policy för flaggning och manifestationer.

Beslutsärenden för regionstyrelsen:

Pensionsmedelsförvaltning utökad ram: För att täcka framtida pensioner är det sedan tidigare avsatt 3,4 miljarder, som nu har ett värde av 6,3 miljarder. Pga ökad ränta och inflation ökar dock skulden och eftersom det finns med 3,7 miljarder som rörelsekapital, så beslutas att överföra 0,5 miljarder från rörelsekapital till pensionsmedel.

Utökat anslag för partistöd: I Parlamentariska nämnden beslutades föreslå regionstyrelsen tillföra mer anslag till partistödet 2023 som en engångskostnad pga det i år finns ett parti som inte längre är med i fullmäktige men är berättigat till stöd detta året också. BA yrkade på avslag med motiveringen att omfördela och minska partistödet lite för alla partier och hålla sig till budget. Vi var dock ensamma om denna åsikt, och förlorade.

Regionfullmäktige 18 april 2023

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Linnéa Nilsson, Pontus Lundgren, Emma Hörberg Butler, Anna Tholén Olsson, Malinn Svensson, Magnus Bodenäs, Martin Malmerfors, Gunnar Peterson

Prisutdelning vetenskapligt pris, två forskare:

Lovisa Hellgren, psykolog, forskning kring pos-Covid

Erik Frilund, ST-tandläkare, forskning kring återbesöksfrekvens vid tandreglering

Interpellationer

Stärk folkhälsan – ta kampen mot våld i nära relation – Jimmy Ekström, Liberalerna.

Rachel de Basso svarar

Finns uppdrag att arbetet med att fånga upp, och hjälpa personer som utsätts för våld i nära relationer fortsätter.

Är det vårdens roll att kontrollera en patients uppehållstillstånd? Per Eriksson Centern

Rachel de Basso svarar

Samverkanspartierna vill inte att vårdpersonal skall angiva patienter utan uppehållstillstånd. Det är inte vårdens uppgift. Enligt Tidöavtalet står det om undantag från anmälningsplikt, t ex sjukvården. Finns heller ingen färdig utredning, svårt att veta hur ett eventuellt lagförslag ser ut.

Vården för patienter med psykiskt trauma behöver uppgraderas – Mikael Ekvall, Vänsterpartiet

Martin Nedergaard Hansen svarar

Finns riktlinjer för fördelning mellan primärvård och psykiatrin. Martin Nedergaard-Hansen tar upp att det vetenskapliga stödet för behandling är lågt, många kan inte bli hjälpta av sjukvården, men andra kan få lindring av vissa symtom som sömnstörning.

Hur säkerställer regionen jämlik tillgång till rehabkoordinator – Mikael Ekvall, Vänsterpartiet

Martin Nedergaard Hansen svarar

Koordineringsinsatser ska erbjudas vid behov och det är hälso- och sjukvården som avgör behovet. Som det ser ut nu har inte alla verksamheter i specialiserad vård tillgång till rehabkoordinator. En utmaning kan vara att nå patienter i behov av koordinering som har en cancerdiagnos men inte behandlas på onkologen. 

I primärvården finns totalt 23 heltidstjänster.

Inom psykiatrin finns 10,25 heltidstjänster.

Sammantaget finns det cirka 13,75 tjänster omräknat till heltid på specialistvårdsklinikerna.  

I regelboken finns skrivning om rehabiliteringskoordinator. Krav att rehabiliteringskoordinering sker efter behov.

Tillgången på tandsköterskor behöver säkras – Mikael Ekvall, Vänsterpartiet

Thomas Gustafsson (S) svarar

Enligt enkät är lönen, stress och hög arbetsbelastning de största problemen till svårigheterna att rekrytera. 20 vakanta tjänster inom Folktandvården. De senaste fyra åren har den politiska ledningen i Region Jönköpings län gjort en medveten lönesatsning på bland annat tandsköterskor, om 1 procent utöver ordinarie löneutrymme för respektive år 2023 motsvarar det en genomsnittlig löneökning om 4,2 procent för tandsköterskekollektivet. 

Hur går omställningen till god och nära vård – Monica Samuelsson, Kristdemokraterna

Enligt interpellationen finns risker att fastna på strategisk nivå. 

Enligt budget med flerårsplan finns en ökade resurser till primärvården på 35 miljoner kommande 3 åren.

Fråga angående anropsstyrd trafik flyttas till nästa sammanträde pga sjukdom hos ordförande i TIM. Arnold Carlzon, KD

Ärenden

Revisionsberättelse 2022

Revisionen bedömer att styrelser och nämnder i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt.

Pensionsredovisningen skiljer sig ifrån den gängse redovisningshanteringen. Görs i årets bokslut en redovisning av detta. Endast 38% fullt uppnådda systemmätetal, (med delvis uppfyllda 65%). Inom BUP har inga mätetal uppnått målvärdet och inom folktandvården  är 7/12 ej uppnådda.

Styrelser och nämnder beviljas ansvarsfrihet.

Årsredovisning 2022 – Samtliga partier har företrädare som ger sin syn på årsredovisningen.

Investeringsbeslut – Solpaneler enligt hållbarhetsprogram 2021-2025: till de tre akutsjukhusen, Tranås vårdcentral, Gislaveds vårdcentral, Smålandsstenarvårdcentral, Värnamo Folkhögskola, Nannylund. Beslut att investering görs på 45 100 000 kr.

Reglemente krisledningsnämnd och strategisk beredskapsplan 2023-2026 fastställs.

Regelverk sjukresor: ändring av ersättning för sjukresor med egen bil från 18:50 till 25 kr/mil, med egenavgift på 150 kr/enkel resa, innebär en kostnad på ca 1,5 miljoner.

Arbetsordning kommunalt forum förändras. Förändringen innebär en utökning så att kommunstyrelsernas presidium samt samtliga regionråd bjuds in. 

Policy för flaggning och manifestationer fastställs.