Nämnden för Folkhälsa och sjukvård. Möte den 29 mars 2022

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Frida Aronsson, Martin Malmerfors 

Aktuell information – Anette Peterson 

Färre som läggs in på sjukhus för covid-19, 15 inlagda, ingen på IVA. Ingen på IVA senaste veckan.  

Vecka 11 var det nationell vaccinationsvecka, i huvudsak personer som tog dos 3.  

86 % 2 doser och 66% 3 doser av invånarna över 12 år. 

I Ukraina har ca 35% fått 2 doser vaccin. De blir erbjudna vaccin när det anländer. 

Månadsrapport – Kristina Bertov  

13 mätetal röda. 7 gula, 2 gröna 

Gröna mätetal 

 • Standardiserat vårdförlopp: andel utredda inom vårdförlopp 91%, mål 71% 
 • Ekonomi i balans. +27,4 miljoner (finns resurser för bl a uppskjuten vård som kan fördelas) 

Gula mätetal 

 • Beläggningsgrad 87 % 
 • Medicinsk bedömning inom 3 dagar i primärvården 
 • Bedömning inom specialiserad vård inom 60 dagar 
 • Väntetid till operation 

Röda mätetal 

 • Väntetid röntgen och klinisk fys 
 • Tillgänglighet primärvård, akutmottagning 
 • Besök, utredning, beh BUP fr a utredning och behandling där det är väldigt låga procenttal (3 respektive 16%). 
 • Allmäntandvården tillgänglighet 
 • Specialisttandvården inom 60 dagar 
 • Utlokaliserade. 2,7% (lägre än under pandemitiden) 
 • SVF inom max ledtider 
 • Kontinuitetsindex primärvård 

Bra liv fortsatt bra ekonomi, fått pengar för provtagning/vaccination i början av året. 

Medicinsk vård, kirurgisk vård ,psykiatri, diagnostik och rehabilitering har negativa resultat. 

Finansiella tillgångar har gått ner och ger ett resultat på -121 miljoner.  

Beredskap inom hälso- och sjukvården relaterad till Ukrainakrisen

Caroline Cherfan, beredskapschef  

IT säkerhet 

IT-säkerhetschef deltar i fokusgrupp cybersäkerhet inom F-samverkan 

Migrationsverket, kommunerna representerade i F-samverkan. 

Informationssäkerhet – skickats ut information till medarbetare om repetition av tidigare utbildning (förra året) 

Regionfastigheter skyddsrummens iordningställande pågår, alla rapporter är inte klara ännu, men det behöver köpas utrustning till vissa. 

Försörjningsberedskap bla drivmedel, läkemedel, blod, medicinsk teknik, sjukvårdsmaterial, livsmedel, textilier. 

JLT – planerar för hur kollektivtrafiken skall fungera vid brister, t ex för att lösa att viktig personal kommer till arbeten. 

Uppskjuten vård – Kristina Bertov: 

83% Första besök specialist 

72% Väntetid operation. 

Bättre i RJL än riket 

Inte uppe i de besöksvolymer vi normalt har i primärvården. 

700 färre besök till kirurgen under januari-februari jämfört med 2019. 

Behöver komma upp i volym när det gäller operationer för att komma ikapp.  

Motion Sverigedemokraterna 

Möjlighet att välja fast läkare 

I nuläget kan man välja vårdcentral, men ej välja läkare, men man försöker tillgodose önskemål om möjligt. Detta enligt regelbok. 

Motion Äldresjuksköterska – Vänsterpartiet 

Äldresjuksköterska på samtliga vårdcentraler. Man misstänker att vårdsamordnarens uppdrag inte kommer att räcka till framöver. 60 högskolepoäng, specialistsjuksköterska. 

Investering ambulansgarage Ryhov. 

Thomas, verksamhetschef, Wille Alstermark medicinsk vård. 

Service varannan månad. Behöver ha en reservambulans. Behöver kunna transportera med narkospersonal, mycket utrustning. Storbilsambulans, kräver mer utrymme. Teknisk utrustning, känslig för temperatursvängningar. Stå skyddade. 

Nämnden beslutade om att godkänna tillbyggnad till en kostnad på maximalt 4 000 000 kr. 

Årsredovisning 2021 

Beslut att godkänna årsredovisningen för 2021. 

Yttrande på remiss – Anmälningspliktig rotavirusinfektion. Skall smittskyddsanmälas av laboratorieansvarig läkare. 

Nämndmöte ANA, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 30 mars 2022

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Detta möte genomfördes i ett soligt Jönköping på Spira. Trevlig att träffas fysiskt igen efter alla digitala möten. Det är alltid bra att träffas och kunna diskutera med de övriga ledamöterna öga mot öga. Jag provade på att åka snabbussen mellan Jönköping och Värnamo, det fungerade perfekt.

Några av besluten som togs för dagen:

 • Regional kulturplan 2023-2026, godkänd att nu gå ut på remiss.
 •  Regional biblioteksplan godkänd att gå ut på remiss
 •  Tillfälligt krisresidens för fem kulturarbetare från Ukraina. Fördelning Tranås, Nässjö, Jönköping och Värnamo. Skall vara i sex månader till och gåt till personer som flytt från kriget.
 • Fördelning av statliga medel av de ökade statliga bidragen på 44,4 mkr( ökat med 4,4  mkr) till länets aktörer inom kultursamverkansmodellen däribland SMOT, Jönköpings länsmuseum, Vandalorum, Sektionen för kulturutveckling, Jönköpings läns Folkrörelsearkiv, Och för första gängen -Share Musik Arts( för allas rätt att skapa, uppleva och delta. Ett konstnärligt nationellt kunskapscenter för konstnärlig utvecklig och inkludering. Med center i Gränna.
 •  Finansiering av tre förstudier för att stärka länets näringsliv. Såväl industrins möjligheter att nå slutkunder, internationella investeringar att hitta vårt län samt kartläggning av möjligheter att etablera utbildning för att stärka hotell och restaurangnäringen. Vilket ha efterfrågats. 

Regionstyrelsens sammanträde 5 april 2022

Närvarande ledamöter: Sara Wallby, Pontus Lundgren

Förmiddagen användes till fortsatt budgetarbete, dragningar och diskussion runt Länspensionärsrådet, Länsrådet för funktionsnedsättningar, Hållbarhetsprogrammet inkl ekonomiska livsmedel, Cybersäkerhet och 5G-utbyggnad, Digitalisering – infrastruktur och stödsystem, Planeringsförutsättningar – ekonomiska behov samt Medarbetarperspektivet. Vi fick bland annat en redovisning om hur de höga energipriserna påverkar oss, vilket utfall det har blivit av de riktade lönesatsningarna som vi genomfört 2020 och 2021, senaste skatteunderlagsprognosen, hur ett nytt pensionsavtal AKAP-KR troligen kommer påverka regionen och mycket mer.

Under regionstyrelsens sammanträde fick vi en redovisning av kapitalförvaltningen.

Vi fick en dragning om Årsredovisning 2021, tack vare stora stadsbidrag de senaste åren i kombination med den skattehöjning som gjordes 2018, har vi fått stora överskott de senaste 3 åren. Detta har inneburit att vi nu ser ut att klara målet om egenfinansiering av investeringar för planperioden 2015-2025, trots de mycket stora fastighetsinvesteringarna som är gjorda. På resultatsidan har vi kunnat hålla 540 vårdplatser öppna i somatisk vård (538 -20, 564 -19). Vi får bra betyg i hälso- och sjukvårdsbarometern, och vi har en strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad/invånare som är 7:e lägst i landet, vi har inte längre den lägsta kostnadsnivån, delvis medvetet med de satsningar som är gjorda, t.ex. de riktade lönesatsningarna.

Sist på dagen följde ett antal lite snabbare beslutsärenden: Det beslutades om att gå vidare med tomtköp i Mullsjö för att kunna bygga vårdcentrum, det beslutades om att godkänna reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, det beslutades om öka maxtaxan på besöksparkeringarna på Ryhov (så att man inte når taket/dygnstaxa redan efter 3 timmar) för att öka rotationen på platserna, det beslutades om en ny reviderad Policy för arbetsmiljö och hälsa, det beslutades om en tillbyggnad av ambulansgaraget på Ryhov med 2 platser (i nuläget står ibland reserv-/övningsambulanser utomhus), det beslutades om ett ”Positionspapper skog” tillsammans med Blekinge, Halland och Smålands Brysselkontor (SBHSS) för att kunna påverka på EU-arenan. Slutligen togs beslut om att gå vidare med köpet av halva Jönköping Airport, trots att BA längs processen påtalat ett antal svagheter i underlaget och att vi finner det olämpligt för Regionen att köpa ett förlustbolag som vi antagligen inte kommer kunna göra oss av med i framtiden, varför vi yrkade avslag på beslutet.

Många av de större frågorna ska vidare till fullmäktige, där debatten kommer fortsätta.

Regionfullmäktige 19 april 2022

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Helen Skogelin Torvaldsson, Frida Aronsson, Pontus Lundgren, Magnus Bodenäs

Vi började med föreläsningar av de vetenskapliga priserna som tilldelats Björn Alkner, Fancis Rezk, Andreas Stomby. Därefter fick vi ta del av patientnämndens årsrapport. 

Efter lunch debatterades vänsterns interpellation om arbetsmiljön på akuten Ryhov. En klinik som har personalbrist sista året. Vi vet dock att det finns fler verksamheter med mer eller mindre akuta problem och ville gärna lyfta frågan till en övergripande nivå, vad gör vi för att säkra att vi är en attraktiv arbetsgivare inom hela organisationen. Speciellt kring 24/7-tjänster. Vi tror att det finns mycket jobb kvar att göra och har därför även tryckt en personalpolitisk plattform för ökad attraktivitet. 

Årsredovisningen tog en stor del av eftermiddagen, där samtliga partier lyfte framgångar och utmaningar. För oss är det viktigt att även i ledning fokusera på våra utmaningar för att förbättra våra verksamheter. 

Två motioner behandlades, den ena om reseersättning mellan sjukhusen inom regionen. Något som vi redan har, om en patient förväntas behöva många och upprepade resor. En annan handlade om en coronakommission. Den avslog. Det är mycket viktigt att lära av denna världsomspännande pandemi, men ca 10 olika utredningar har gjorts och görs som har koppling till vår region. Koalitionen ser det som mer viktigt att vi får sammanställning av dessa slutsatser till nämnder och styrelsen, än att starta en ny. 

Ny policy för arbetsmiljö godtogs, denna är smal och kort. Vilket var ett aktivt val från förvaltningen för att lägga fokuset på budgeten, där mycket frågor runt arbetsmiljö berörs. 

Under mötet beslutades det om att köpa 50 % av jönköping airport, något som vi röstade emot. Detta då vi inte såg det som effektivt använda pengar där utredning om alternativ inte var genomfört. Samt att den liggande utredningen såg vi som klart partisk till förmån för flygplatsen.  

Avslutningsvis var det ett par valärenden.