Regionpolitiken påverkas, precis som övriga landet, av den pågående Covid-19-pandemin. En del av regionens politiska verksamhet går på sparlåga medan mycket måste fortsätta pågå, om än i något neddragen version. Vi vill här rapportera om de möten som varit, inklusive vårt årsmöte och regionrådet Martin Nedergaard Hansen reflekterar kring arbetet med Covid 19.

Covid-19 

Pandemin som nu är spridd över hela jorden kommer påverka vår verksamhet betydligt. Min uppfattning är att effekterna kommer påverka resten av denna mandatperiod. Att med säkerhet överblicka konsekvenserna av pandemin tillåter sig ännu inte att göras. Men några korta kommentarer är på sin plats. 

    Sjukvården ställs inför en stor utmaning, verksamheten måste mycket snabbt ställa om för att kunna hantera ett stort inflöde av patienter både till inneliggande vård på avdelning, liksom förbereda sig för att kunna hantera många intuberade patienter på våra intensivvårdsavdelningar. Hela vårdkedjan behöver anpassas, från vårdcentraler till sjukhusvård. Detta innebär stora utmaningar för många av våra anställda. Man kan få arbetsuppgifter som man inte brukar ha, man kan få jobba mycket mer än man hade tänkt sig. För oss är det viktigt att vi har med oss personalperspektivet i denna svåra situation. Det är personalen som måste finnas till hands om vi ska kunna hjälpa patienterna. 

    Säkerheten för våra anställda är av yttersta vikt. Att man inte löper onödig risk att smittas på jobbet. Att personalen får utbildning och utrustning som följer smittskydd och vårdhygiens riktlinjer. Men en annan stor arbetsmiljöutmaning är att inte bränna ut vår personal. Personalen måste orka nu, orka i sommar och orka nästa höst och vinter. För viss specialutbildad personal har vi ingen möjlighet att hitta kompetens på annat håll. Det är en utmaning, jag har inga bra svar. Jag tror dock att det är viktigt att personalen upplever att vi som region och arbetsgivare axlar ett ansvar gemensamt med personalen. Det är självklart viktigt att avtalen mellan fack och arbetstagare följs. Avtalen har inte testats och knappast utformats för en global pandemi, jag tror det är viktigt att vi som arbetsgivare tolkar avtalen välvilligt, konflikter gynnar ingen. Vi behöver också fundera på vad vi som arbetsgivare kan göra för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare även i denna utmanande tid. 

    Fas två och tre av pandemin är att hantera köerna som växer medan verksamheten är fokuserad på att rädda liv. Detta samtidigt som det mesta talar för att vi kommer se en betydligt svagare ekonomi de kommande åren, till största del pga fallande skatteintäkter. 

Vi har dock en bättre situation än många andra regionen. Ekonomin har varit i balans, samtidigt som vi gick vinnande ut ur förändringen av den regionala kostnadsutjämningen. Ovanpå det finns troligen ökade statsstöd. Min förhoppning är att vi kan använda den tidigare stabila ekonomiska situationen för att komma ur stormen som en framgångsrik region med nöjda medarbetare. 

Avlutningsvis skulle jag vilja skicka en tanke till de många i samhället som drabbas hårt av pandemin. En själv eller anhöriga kan drabbas av svår sjukdom. Vissa förlorar jobbet, andra har svårt att upprätthålla viktiga sociala kontakter. Patienter som tvingas vänta lider. Många inom vården drabbas av en kraftigt ökad arbetsbörda. Det blir en utmanande tid. Vi behöver jobba tillsammans för att ta sig igenom detta. 

/Martin, ordf BA 

Årsmötet, 17 mars 2020

I samband med vårt årsmöte bjöd vi också in till informationsmöte för intresserade medlemmar eller blivande medlemmar. I spåren av den pågående pandemin var deltagarantalet inte så stort men vi informerade närvarande åhörare om vårt parti och hur vi arbetar. Vi kommer återkomma till denna typ av medlemsmöten under hösten.

Årsmötet arbetade sig sedan igenom formalian, vi godkände föregående års arbete och gav styrelsen ansvarsfrihet. Därefter godkändes verksamhetsplan och budget för 2020 och en ett par av styrelsens ledamötet valdes om. Styrelsen består fortsättningsvis av Martin Nedergaard Hansen som ordförande och Magnus Bodenäs, Pontus Lundgren, Malin Ramlöv samt Sara Wallby som ledamöter. 

Styrelsen planerar att se över medlemshantering och vi återkommer därefter med information kring hur årets medlemsavgift ska betalas. 

Regionstyrelsen 3 mars 2020

Närvarande: Pontus Lundgren, Martin Nedergaard Hansen, Sara Wallby

Information

OP-IVA i Värnamo är nu äntligen invigt. 

Planering inför Almedalen 2020 pågår. (nu är Almedalen inställd (22/4))

Information om Corona: Extra högt tryck på 1177 senaste tiden. Epidemigruppen är aktiverad. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och rekommenderar alla med frågor att besöka deras hemsida. 

Regionstyrelsen får löpande information via något som kallas årshjulet. Regelbundet återkommande ämnen, och vid dagens möte hade turen kommit till Forskning och utveckling och därför var Staffan Hägg, verksamhetschef Futurum på plats och informerade om sitt uppdrag. 

Beslutsärenden till Regionfullmäktige

Vi fick en presentation av regionens nya kostpolicy som sedan ska godkännas av regionfullmäktige. 

Ett antal motioner passerade förbi på dess väg till Regionfullmäktige. Motionerna har dessförinnan beretts i respektive nämnd och kommer sedan beslutas om i fullmäktige. Motionen kring att utreda effekterna av genomförda centraliseringar avslogs vilket kan låta märkligt i BA’s öron. Men det har att göra med att såsom motionen var skriven skulle det innebära ett enormt arbete som riskerar att sluka alltför mycket resurser. 

Beslutsärenden för Regionstyrelsen

Vi fick en uppföljning av den interna kontrollplanen som genomförts 2019. Kontrollen har fokuserat på 8 utvalda områden och resulterat i ett antal åtgärdsförslag som godkändes och planerades in för uppföljning. 

Styrelsen godkände medel för investeringar i nytt rekonstruktionsvertyg till Röntgen, nya röntgenapparater i Eksjö och Jönköping, ny blodbuss samt till ett antal nya anestesimaskiner. 

Till Regionstyrelsens ansvarsområden hör IT-centrum, Regionledningskontoret samt Verksamhetsstöd och service. Styrelsen godkände deras verksamhetsberättelser för 2019. Dessutom beslutade styrelsen att utse Miriam Markusson Berg till ny direktör för Verksamhetsstöd och service. 

Slutligen godkändes ett tillskott på 20 miljoner kronor för att förstärka grundbemanningen inom primärvården. Pengarna hade tidigare tilldelats förstärkt grundbemanning via budget 2019, men hade inte delats ut.

Nämndmöte ANA den 20 mars 2020

Ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Under mötet diskuterades uppdragsbeskrivningar för den regionala kulturverksamheten. Gällande Smålands Musik och Teater (SMOT) yrkade koalitionen att SMOT ska ha ett tydligt uppdrag att verka i hela länet och bidra till ett bra liv i en attraktiv region genom i första hand med egna ensembler producera professionell scenkonst. Smålands Musik och teater skall erbjuda ett varierat utbud av musik, teater och dans för barn, ungdomar och vuxna. För att nå en bred variation i utbudet kompletteras de egna produktionerna med gästspel och samarbete med externa arrangörer. Samverkan i olika former med länets kommuner, det fria kulturlivet och amatörgrupper inom musik teater skall vara en viktig del i verksamheten och skapa förutsättningar för nya mötesplatser och ny publik. Smålands Musik och Teater bedriver också konferensverksamhet i kulturhuset Spira där kulturinslag kan inkluderas. SMOT ska främja barn och ungas möte med scenkonsten samt stärka och utveckla sin verksamhet för barn och unga i hela länet. De ska medverka till att stärka det kulturpedagogiska arbetet i samarbete med länets kulturskolor.

Gällande Vandalorum ska de främja tvärsektoriellt arbete med att nå nya målgrupper och verka för att nå barn och unga.

I övrigt beslutade nämnden kring  bla fördelningen av stadsbidrag inom kultur för 2019, läsårstider för naturbruksgymnasierna 2019-2020. Dessutom gick vi igenom aktuell ekonomisk redovisning samt diskuterade vidare kring RUS, som ska beslutas efter sommaren vid ett extrainsatt regionfullmäktigemöte. 

Regionfullmäktige 7 april 2020

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Pontus Lundgren, Linda Gerdin

Då det är allas ansvar att minimera smittrisk i samhället halverades antalet närvarande ledamöter till fullmäktige. Även programmet kortades ned. Dock lades det till två informationspunkter kring konsekvenserna av Coronapandemin. Mats Bojestig berättade om utmaningarna för sjukvården och Kristina Athlei beskrev utmaningarna för näringslivet. En allvarlig bild lades fram. 

Mötet hanterade sedan formalia kring nya ledamöter i fullmäktige och nämnder. Därefter beviljades styrelse och nämnder ansvarsfrihet för 2019. 

Årsredovisningen 2019 var den officiellt största punkten, även om inläggen även här hölls färre och kortare än vanligt. Länken nedan kan man följa om man önskar lyssna på Martins inlägg  https://secure.quickchannel.com/Qc/create/mainshow.asp?id=raw98k (ca 3h 26 min in i sändingen). 

Ett par ärenden avgjordes också. Regionen tog över ansvaret för Smålands turism, som tidigare har delfinansieras av både kommuner och regionen. Vi avlastar då kommunerna med 6 miljoner kronor, men vi ser det som väldigt viktigt att Smålands turism framöver fortsatt tar ansvar för hela regionen. Något som det nu blir regionens ansvar att kontrollera. 

Ett bolag för att bygga en ny tågdepå bildades. 

En informationssäkerhetspolicy och en kostpolicy antogs av fullmäktige. Därefter avslutades mötet. 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård 21 april

Närvarande Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin och på distans Martin Malmerfors

I vanliga fall skulle mycket av nämndens arbete just nu fokusera på budget för 2021. Något som nu är skjutet till hösten då konsekvenserna för nämnden och regionens ekonomi just nu inte går att överblicka. Vi fick information om det aktuella läget inom sjukvården av Mats Bojestig. Mycket verksamhet är stoppad, men akut verksamhet fortsätter som innan. Dock har söktrycket för andra åkommor, även akuta, minskat. Något som troligen beror på att invånare inte söker den vård dom behöver. Verksamheten är just nu dimensionerad för att hantera coronapandemin, men planering pågår för att kunna möta dom mest negativa scenarion som lagts fram. I månadsrapporten framgår att vår måluppfyllelse ännu inte påverkats nämnvärt av coronapandemin, men det är bara en tidsfråga. 

Två motioner hanterades och nämnden rekommenderade fullmäktige att avslå båda. Den ena rörde att vi skulle använda oss av en specifik utbildning kring första hjälpen vid psykisk ohälsa. Regionen jobbar dock med detta, dock inte med den specifika metoden som föreslås i motionen, därav avslogs motionen. Något som vi tycker är rimligt, från politiken bör vi inte detaljstyra exakt vilka utbildningar som anställda ska gå. Den andra motionen föreslog att vi skulle införa vårdval inom geriatriken. 

Tre granskningar som revisionen beställt svarades på. Granskningarna som görs av pwc är något växlande i kvalitet, men vi tror generellt att vi skulle kunna jobba mer med dessa granskningar. Det finns alltid intressanta perspektiv att fundera på och vi tror att det går att utveckla hanteringen av dessa granskningar. Dagens tre granskningar rörde: budget- och planeringsprocessen, hot och våld mot anställda samt tillgängligheten inom specialiserad vård.

Avslutningen gjordes inspel till parlamentariska nämndens frågor om hur den politiska organisationen skulle kunna utvecklas i vår region. 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 22 april 2020

Närvarande: Helen Skogelin Torvaldsson

Det mesta av mötet handlade om Coronaepidemins påverkan på vår region:

Kristina Athlei informerade oss bla om att ett stort antal personer blivit korttidspermiterade, att mars 2020 är den enskilt högsta varselmånaden i historien i vår region, många företag är nära till konkurs, många branscher är hårt drabbade inte minst inom kulturområdet och att företag som är underleverantörer till bla bilindustrin är hårt drabbade. 

Regionen har en del insatser till besöksnäringen, till små och stora företag samt gör en del kulturinsatser. Man håller på att redovisa läget och behovet av insatser nu men också på 6 månader och på längre sikt. Man har dagligen kontakt med tillväxtverket och regeringskansliet och håller också på att växla upp vår egna företagsjour. Regioner tidigarelägger betalning av fakturor och förlänger betalningstiden för att underlätta.Regionen har också fått i uppdrag att hantera den nationella företagsjouren. Denna finansieras av staten och kan skapa ett par nya arbetstillfällen. 

Nämnden hade också ett par beslut att fatta gällande bidrag. Ett hemsändningsbidrag till Eksjö, Sävsjö, Nässjö, Vetlanda, tre projekt som syftar till att få in människor i arbete som står utanför arbetsmarknaden, vuxenutbildning för alla, kompetensutveckling 360 grader, yrkesutbildning i samarbete med St Segersta, utbildningsinsatser inom KKN-området, samt en digital kulturfestival som kallas Diamanten beviljades medel.