Internat ANA 1-2 mars 2023

Närvarande: Madalina Ebbesson, Helen Skogelin Torvaldsson

Introduktion, utmaningar, statistik och strukturer

Karin Hermansson börjar mötet med introduktion till dagarna och presenterar RJL visioner, värderingar och ledningsstrategier. Det behövs god hushållning för att förverkliga visioner. RJL har kvalitet som strategi och invånarna i fokus. En av utmaningarna är att göra det attraktiv för populationen att jobba på mindre ställen. Presenterar ANAs styrande dokument som reglerar region utveckling, kultur i  regionen, biblioteksstrategi men även handlar om fokus på digitalisering, livsmedel, besöksnäring, skog och trä, smart specialisering och regional service.

Det presenteras att RJL ingår i en regional fond- Småland och öarna inför finansiering från EU, men det finns samarbete även med ett par regioner till inom Sydöstra regionen samt samarbete mellan region och kommun. Region utveckling har som uppdrag att göra regionen attraktiv, smart och tillgänglig. Landsbygd utveckling ingår i regional utveckling.

Presentation av nationell bredbandsstrategi. det behövs utbyggnad av fiber och inför det regional bredband koordinator jobbar med fråga om det går att hjälpa ekonomisk kommunerna för detta med statlig stöd.

Man har gått igenom aktuella frågor så som energifrågan, kompetensutveckling, digitalisering och sårbarheten som tillkommer i samband med den, yrkesutbildningar.

Det har presenterats att det sker en positiv naturlig förändring, folk flyttar till länet, det finns tillväxt av näringsliv, god ekonomisk tillväxt, dock långsammare uppåt än till ex Stockholm. Jönköping växer mest, där finns många företag, AB med mer än 10 anställda men inte lika många i övriga kommuner ( företag med färre anställda ingick inte i statistiken).

Det har presenterats statistik gällande växande och krympande bruncher, om hur man reser till och från jobbet. Det finns en ojämn utbildningsnivå i regionen. Kvinnorna i regionen är mer utbildade än männen dock tjänar sämre. Det finns gott om lediga jobb i regionen, låg arbetslöshet. Det finns viss trend att man flyttar tillbaka till regionen efter utbildning dock mer fortsätter att jobba annanstans efter. 

Näringsliv och kompetensförsörjning

För detta finns både ett nationell uppdrag med nationell strategi och ett regions uppdrag, genom RUS, Smart specialisering och Budget och Verksamhet.

Behovet av kompetens ska också kunna styra inte bara elevernas önskemål. Bedömningar om kompetensbehov skickas till skolverket 17 mars. Inför detta behövs samverkan med kommuner och länsstyrelse. Inom det nationella strategin ingår likvärdiga möjligheter och kompetens försörjning. regionen ska fastställa målsättning, prognos av kompetens behov och ha strukturer för validering på regional nivå. Ska medverka i planering av utbud och inriktning- yrkvux, bidra till etablering av lärcentrum- det vore optimalt om alla kommuner skulle ha tillgång till detta. Inför detta ska alla kommuner ha en fysisk eller online plats för utbildning.

Smart specialisering(S3)är en komponent i EU:s 10 årsstrategi för tillväxt och sysselsättning. Målet med detta är att kraftsamla regionala aktörer för att identifiera och utveckla regionens styrkeområden. 5 prioriterade styrkeområden: smart industri/ kunskapsintensiva tillverkningsföretag, E-handel och logistik, skogsnäring och träförädling, besöksnäring samt livsmedel och livsmedelsförädling.

Presentation om hur man jobbar för att stimulera näringslivet. Inför detta pågår regelbundna träffar och kontinuerliga möter med dem involverade samt dialog med Tillväxtverket, SKR, SMÖ, Trähusnätverket, Science Park, Almi, Jönköpings University, årliga stöd till företag med affärsutvecklingscheckar.

Det finns en Region exportsamverkan. dessa aktörer samverkar med olika insatser och aktiviteter för att öka exporten bland företag i länet. Det finns bland annat en överenskommelse med Business Sweden.

Företagsjouren startades 2009 och RJL är huvudman sedan 2017. Fler än 2000 av arbetstillfällen har hittills räddats av Företagsjouren. Företagsjouren är en neutral samtalspartner som bemannas av rådgivare med många års erfarenhet av företagande.

Det finns egna projekt inom Näringsliv: Smart specialisering, Projekt Invest och Promotion, Kvalitetsutveckling 2.0, Vart i hela världen är världen på väg?- 132 företag har fått stöd genom detta samt Studie av innovationskraft.

Det finns egna projekt i regionen som Qulturum- centrum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård, Smart housing Småland- Vinnova projektet, Skog och trä strategierna.

Gällande kompetensförsörjningsfrågan jobbar ett par sakkunniga och projektledare. Kommunerna ansvarar för förskola till gymnasium, för cirka 30% av yrkesprogram.

Det finns en regional forum för att koppla skola till arbetsliv samt det kommer att finnas en bransch forum. 

Presentation av SYV , Jönköpings University, campus Värnamo, Tranås utvecklingscentrum.

För att öka kompetensförsörjningen samarbetar regionen med Arbetsförmedlingen. I länet finns en skolchefsnetvärk, regelbundna möte med TVV.

Regionen har kompetensförsörjnings strategi genom Validerings projektet och Nuläge ocg framtid.

Attraktiv region

Regionen har som mål att vara ”Bästa platsen för alla”.

För detta det satsas på Regional besöksnäringsstrategi, Ny kulturplan. Det finns även nationella besöksnärings strategier och Hållbart digitaliserat Sverige.

Regionen har startad en projekt om Regional besöksnäringsstrategi med Smålands turism. 

Regional serviceprogram 2023-2030 med syftet att stödja och stimulera arbetet med kommersiell service på landsbygden. Det handlar om tillgång till dagligvaror, drivmedel och service som paket-, apotek- och betaltjänstombud. inför detta finns några stödformer så som Hemsändnings bidrag, Särskild driftstödet, Service bidrag, Investeringsbidrag.

Regional evenemangstöd genom samarbete med kommuner, ideella aktörer för att det ska finnas i länet god livsmiljö och attraktivitet. Evenemang av olika slag stärker attraktiviteten för både länsinvånare och besökare samt bidrar till långsiktig utveckling av vårt civilsamhälle.

Digitaliseringsstrategi handlar om att det ska bidra till att Jönköpings län är en attraktiv region att besöka, leva och verka i. För att uppnå det övergripande målet sätts 5 delmål upp om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur.

Kulturuppdraget

Presentation av KSM,  kulturplan, biblioteksplan, biblioteksutveckling, SMOT, Scenkonst, Jönköpings län museum och Smålands konstarkiv.

Regionen vill främja god tillgång på kultur genom professionell teater, museum, bibliotek, hemslöjd, film och arkiv.

Regional Samverkan SydSverige har lett till bland annat Djurens karneval.

hemslöjden har som mål att stimulera barn och ungdomars berättande och att stimulera barn och unga med funktions nedsättning. 

Utbildning och Bildning

ANA är huvudman till Tenhult naturbruksgymnasium, Stora Segerstad , Värnamo Folkhögskola, Sörängens folkhögskola.

Regionen har 4 inriktningar för utbildning/ bildningsmålet och dess är hållbarhet, utbildning och pedagogik, samverkan, innovation och utveckling samt attraktionskraft.

Budget och uppföljningsprocessen

Presentation och budget och dess process.

Nämndsammanträde ANA

Beslutades att inkomna remisser, promemorior och motioner ska läggas till protokollet.

Regional utvecklingsdirektör informerar om vad är aktuellt inom ERUF och strukturfonderna, att rekrytering av ny skolchef och kommunikationschef pågår, organisationsöversyns av avdelning för RU pågår.

Presentation av Besöksnärings strategi uppdrag- detta är en involverande process med 15 workshops med företag, regionen, kommuner, politiker och utökad kommunalt forum gällande förädlingsgrad, kommunikation, digitalisering och affärsutveckling. Fortsatt process- mars- ANA inför remiss, april- remiss 4 veckor, fördjupning kommuner, juni-ANA, augusti- Regionstyrelsen, Regionfullmäktige, Slutkonferens.

Verksamhetsberättelse 2022- godkänd

Budget och verksamhetsplan 2023- nämnden godkänner förslag till budgeterade anslag, efter avslag av yrkande från SD.

Intern kontrollplan 2023- godkänd.

Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet- godkänd förslag.

Nytt sammanträde datum- 19 juni istället för 21 juni.