Nämnd/Sammanträde/Möte: Regionstyrelsen

Datum: 9 maj 2023

Närvarande från BA: Martin N-H, Linnéa Nilsson, Sara Wallby

Informationärenden:

Regionstyrelsen inleddes med information om regionens fastighetsplanering där vi fick information om kommande fastighetsbehov, kommande investeringar och behov av renoveringar och nybyggnationer. Därefter fick styrelsen utbildning av beredskapsenheten om uppdraget som krisledningsnämnd. Vid extraordinära händelser i fredstid kan regioner och kommuner behöva aktivera krisledningsnämnd och i region Jönköping utgör regionstyrelsen detta vid sådan händelse.

Under sammanträdet gavs sedvanlig information regionens ekonomi, personkostnader, sjukfrånvaro och kostnader för hyrpersonal. Information gavs även om de ekonomiska förutsättningarna inför 2024 och budgetarbetet.

Uppföljning om hållbarhetsprogrammet presenterades och visade att region Jönköping ligger på plats 1 när det gäller ekologiska livsmedel, energianvändning/lokalyta, medicinska gasers klimatpåverkan samt antibiotikarecept per 1000:e invånare när man jämför mellan Sveriges alla regioner.

Information gavs från Futurum om forskning, utbildning och förbättringskunskap.

Beslutspunkter med eventuell motivering till beslut:

Motion angående språktolk via översättningsapp har behandlats och kommer tas upp på nästa regionfullmäktige. Motionen anses vara besvarad då detta är något som testas och ligger i planering att testas inom vissa områden i närtid.

Två granskningar stod på dagordningen. Dels Granskning av omställning till en god och nära vård, där man i med tillägget från FS-nämnden att det är svårt att mäta vad som ska innefattas av en god och nära vård och begreppet inte är tydligt avgränsat. Den andra granskningen handlade om regionens rutiner för hur beslut följs upp och verkställs. Här ser vi att det finns ett behov av rutiner i de fall fär nämnderna kan uppleva brister i förvaltningens verkställighet av beslut, och detta lades även till i svaret efter tilläggsyrkande från Samverkanspartierna.

Investeringsärenden:

En ny skördetröska för att ersätta den gamla som är 20 år köps in till Tenhults naturbruksgymnasium.

Ombyggnation och ny CT till röntgen i Värnamo. Ombyggnation är nödvändig då nya maskiner kräver robustare byggnadskonstruktion.

Information och godkännande av nytt hyresavtal för regionens hus beslutades.

Och sist men inte minst togs beslut om att ge regionledningskontoret i uppdrag att utreda och se till att bredbandsuppbyggnaden i regionen går i samma takt som behovet i samhället.

Rapport skriven av: Linnéa Nilsson

ANA-nämnd

31 maj

Närvarande från BA: Madalina Ebbesson

Mötet började med gemensamt möte TIM och ANA där man presenterade aktuell information om regionalt utvecklingskapital som består av EU medel- Europeiska regionala utvecklingsfonden som beslutas av Strukturfonsparternskapet Smålands och Öarna, Statligt anslag- Regionala tillväxtmedel så kallade 1:1 medel som beslutas av RJL (ANA/ TIM) samt Budget för regionala utvecklingsmedel- RU medel som beslutas av RJL( ANA/ TIM).

Man har gått igenom dem prioriterade områdena inom RU, Smart specialisering, Grön omställning, vilka är prioriterade område inom socialafonden, såsom jämlik, jämställd inkluderande arbetsmarknad, rätt kompetens på en föränderlig arbetsmarknad, ökad digital inkludering och kompetens samt livslångt lärande utifrån den framtida arbetsmarknadens behov. 

Mötet fortsatte med bara ANA medlemmar där efter upprop och val av protokolljusterare godkändes anmälan av remisser, promemorier och motioner.

Man har gått igenom vilka kurser och konferenser är aktuella för nämnden. Nationell dialog med Kulturdepartamentet 7-8 juni- ordförande (M) och 2:a vice ordförande (C) ska delta. Årsmöte Folkhögskoleföreningen 13 okt – Aneth Amundson (S) ska delta. Branschforum Transport och logistik 18 augusti- presidiet ges möjlighet att delta.

Sörängens och Värnamo folkhögskolas chefer, Patrik Luth och Emil Alm har presenterat verksamhetsberättelse och framtidsvy som har blivit godkända.

Delårsrapporten 1 2023 har blivit presenterad och godkänt.

Samverkans förslag till Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 har blivit presenterad.

Nämnden har godkänd ’’Regional besöksnäringsstrategi för Jönköpings län 2023-2030’’ som har blivit presenterad vid tidigare ANA möte.

Man har godkänt Investeringsbidrag till Tempo/ Stockaryds Gränna livs AB som ansökte ett investeringsbidrag för att installera sollceller för att på så sätt få ner sina energi konstnader. Bidragsbeloppet är 50% av kostnaden för investeringen.

Nämnden har godkänt planeringsbidrag till RISE AB i Jönköping omfattande 500000kr för planeringen av att etablera ett utvecklingscentrum för hållbar tillverkning av pressgjutnna komponenter, genom regionala utvecklingsmedel. Planerad start för centrumet är våren 2026 på Hedenstorp industriområde.

Nämnden har godkänt medfinansiering med högst 170000 till vuxenutbildning i Eksjö kommun för att genomföra en utbildning till sågverksoperatör förlagd till Mariannelunds folkhögskola, ur regionala utvecklingsmedel.

ANA-nämnd

19 juni 2023

Närvarande från BA: Madalina Ebbesson och Helen Skogelin Torvaldsson

Efter upprop och val av protokolljusterare samt fastställande av dagordning har nämnden godkänt en delegeringsbeslut gällande en solist i ett antal produktioner.

Man har beslutat om deltagare på kurser och konferenser, från ANA kommer att delta på Hållbarhetsdag 2023, 25 oktober- Miljö, klimatförändring och vår hälsa, hur hänger det ihop?- en från politiska ledningen och en från oppositionen. På Workshop om utanförskap och unga, 26 oktober i Huskvarna kommer att delta från ANA en från politiska ledningen och en från oppositionen. På Länsteatrarnas dialogmöte 2023, 17-18 augusti i Stockholm, Presidiet beslutar att Per Eriksson (C) ges möjlighet att delta. För ’’Besöksnäringsstrategi i Jönköpings län- Slutkonferens’’, 31 augusti ges möjlighet till 15 personer från ANA att delta.

Karin Hermansson presentar vad som är aktuellt inom ANA, så som RISE projektet- beviljat förstudie 500000 kr för att utreda etablerings möjligheter av internationell center för hållbara pressgjuts gods, kompetenshöjande åtgärder samt test och verifiering av ny teknik och innovationer.

Regional utvecklingsavdelning kommer att genomgå en omorganisation med syftet att skapa en organisation som ger förutsättningar för RJL att utföra sitt uppdrag som regional utvecklingsansvarig på ett sätt som skapar det största värdet för invånarna. Det kommer att finnas 3 nya sektioner- Hållbar tillväxt, Hållbarsamhällsbyggnad (inklusive Energikontoret), Kansli, oförändrade sektioner: Kulturutveckling, Ekonomi, Utbildning, SMOT, Stab till regional utvecklingsdirektör. Karin har presenterat även hur det är planerat för RJL att delta i Almedalen.

Motion från KD ’’ Inrätta pris som stimulerar nytänkande och innovation’’ och från SD ’’Införa flerårigt projekt Öppen musikfestival’’ lämnas till Region kontoret för att ta fram fakta underlag.

Anna- Gunn Grännö, ekonomichef presentera månadsrapport med en positiv budgetavvikelse efter april månad för verksamhetsområdet, SMOT, Sektionen för kulturutveckling, kulturbidrag och gestaltning. Den positiva budgetavvikelsen med cirka 6,3 mnkr förklaras genom att regionala utvecklingsmedel inte är nyttjade i nivå med budget.

Man har godkänt Budget som var som förslag från Samverkans partier. Även C, KD, SD hade egna förslag till budget vad gäller ANA. Även bilaga till Budget vad gäller prissättning vid Spira hade godkänts- där hade SD ett yrkande som gick inte igenom (mål om minst 25% egenfinansiering vid uthyrning av lokal). Det finns nu även bilaga till budget vad gäller avgifter för internat kost och logi vid RJL skolor som har blivit godkänt.

Projektet ’’Omvärldsanalys av näringslivet i Jönköpings län’’ 2023-09-01- 2024-06-30 som betyder avsättning av 1330000kr från anslaget för regionala utvecklingsmedel har blivit godkänt. Det kommer att genomföras tillsammans med Jönköpings University en omvärldsanalys utifrån aktuell forskning för att öka kunskapen kring näringslivets förutsättningar i länet. SD hade ett yrkande där dem föreslår att förvaltningen ska sammanställa rapporten utifrån det befintliga material som återfinna inom regionen och ta fram det i egen regi. Yrkandet gick inte igenom.

Projektet ’’Stärkt regional kapacitet inom kommersiell service’’ som innebär att beviljas högst 1300000kr till projektet under 3 år, från regionala utvecklingsmedel har blivit godkänt. RJL har som landets övriga regioner getts möjlighet att söka extra medel från Tillväxtverket för att utveckla arbetet med det regional serviceprogrammet och handläggningen av de olika stöden inom kommersiell service. För att erhålla stödet krävs medfinansiering med minst 50% från regionen. SD hade ett yrkande där dem föreslår att projektet skulle avslås och uppdra förvaltningen att genomföra kampanjmodell för återkommande information till de aktuella kommersiella aktörerna. Den har inte gått igenom.

ANA har godkänt ett projekt för avsättning i första steg av 140000kr för digital inkludering. För detta ska Sörängens och Värnamo folkhögskola ha en 3 månaders utbildning med 15 seniorer, 2 halvdagar i veckan med syftet att stärka seniorernas möjligheter att använda digital teknik.

Nämnden har utsett Camilla Weterö, sektionschef inom RU, till funktionen skolchef enligt skollagen.

Kerstin Hammar har återrapporterat från möte med Kulturministern 2023-06-08.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

30 juni 2023

Närvarande ledamöter från BA: Martin Nedergaard Hansen, Camilla Lundgren, Emma Hörberg Butler, Anna Tholén Olsson,

Angela tar upp att en tidigare ställd fråga gällande tillgänglighet inte har besvarats. Det beslutas av frågan ska besvaras vid nästkommande nämndsmöte.

Aktuell information

Vi ligger bra till avseende tillgänglighet jämfört med riket. Kopplat till tillgängligheten kommer vi att få ca 50 miljoner i statsbidrag.

Ärendet gällande ambulanssjukvårdaren som utgett sig för att vara sjuksköterska har polisanmälts somo bedrägeri. Chefläkare har gått igenom patientfall kopplat till detta och inte funnit att någon patient kommit till skada.

Mats rapporterar om sommaren. Vi har lite fler vårdplatser jämfört med föregående år. Förlossningen på Höglandssjukhuset och i Värnamo har det kämpigt.

Personalrepresentant ställer en riktad fråga gällande svår bemanning inom neonatalvård och ambulansen under sommaren. Mats besvarar inte den här frågan utan mumlar mest undvikande och går till nästa punkt.

Christina går igenom delårsrapporten översiktligt. De mätetal som är röda (15 st) återfinns inom område Medborgare/kund och tillgänglighet. Verksamheterna ligger på en liten negativ avvikelse mot lagd budget. Hon går igenom överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Jämfört med riket så ligger vi bra till men dock högre än våra egna ställda mål. Höglandssjukhuset har flest överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Prognosen för statsbidrag kopplat till dessa siffror är ca 73.6 miljoner kr.

Bemanningsföretag. i april uppgick detta till 5.6 % vilket är en ökning. Av ca 104 miljoner kr är ca 30 miljoner för hyr-sjuksköterskor.

Effekten av verksamheternas handlingsplaner redovisas i siffror.

KD tar upp sin oro över minusbalansen i budget. Förklaring ges kring Bra Liv som tidigare legat plus är att inflationen gör att kostnaderna för verksamheterna ökar.

Digitala mönster, E -hälsa

Malin Johansson och Sven-Åke Svensson har en dragning kring de digitala mönster som kan ses i hur medarbetare och patienter använder digitala tjänster. Man ser att videosamtalen minskar men att chat ökar (där det finns tillgängligt). De jobbar med digitala sätt att minska administration. Ett exempel är omvända kallelser där verksamheten skickar ut brev eller brev via 1177 att patienten nu ska boka en tid och då gör detta själv via webtidbok.

Bengt-Ove frågar vem som bär ansvaret för att bevaka det digitala utanförskapet. E-hälsa svarar att verksamheterna bär ansvaret och att e-hälsa är endast stödjande.

Endoskopienhetens ombyggnad

Martin Takac har en dragning kring endoskopins verksamhet på Ryhov och hur verksamheten skulle effektiviseras om ombyggnationen skulle genomföras enligt plan. Man har nu en kö på 460 personer som inte fått undersökning inom 60 dagar. Man förväntar sig en ökning av endoskopiska undersökningar relaterat till de nya vårdförloppen gällande colon-screening/coloncancer.

Nämnden beslutar i enlighet med förslaget och det skickas vidare till Regionstyrelsen.

God och nära vård

Dragning av Anette Sparf från barn-och unga. Beskrivning av den utökade primära nivån genom Barn-och ungdomshälsan som samarbetar med BUP. Man har utarbetat ansvarsfördelning mellan de olika verksamheterna. RJL ligger “före” många delar av landet att man lyckats på relativt kort tid att utveckla detta. Utmaningen är det stora inflödet.

Kunskapsstyrning

Dragning kring hur kunskapsstyrningen ser ut inom RJL och hur man jobbar med detta. Genomgång av patientkontrakt och överenskommelse. Granskning kommer gällande innehållet i de överenskommelser som skrivs.

Utveckling sker av patientens kunskapsstöd – först startar man med reumatoid artrit.

De länsgemensamma programgrupperna kommer att följa hur kostnaderna ser ut vid införandet av nya vårdförlopp.

Sömlösa vårdövergångar

Dragning av Pierre Cherfan gällande de 4 spåren som finns för att minska klyftorna mellan slutenvård och primärvård. 

1177

Dragning av chefen för 1177 (missade hennes namn). Ssk som jobbar med telefonrådgivning arbetar symtombaserat med ett rådgivningsstöd som utgår ifrån beskrivna symtom.I nuläget ser avtalet ut så att personen som ringer förflyttas ut i nationell kö redan efter 4 minuter. Det betyder att vi kan anställa hur mycket folk som helst utan att lyckas påverka kötiden eftersom vi kanske ändå bara täcker en dålig bemanning I ett annat län. Östergötland t ex har besvärligt. Man har nu internt utrett detta och planen är att gå ifrån nuvarande avtal och ev. Bygga ett avtal med några få regioner mer lokalt men möjlighet att gå ut i nationell kö vid speciella händelser. Liknande avtal finns I några Norrlandsregioner. Detta skulle också innebära att ssk kan utnyttja sin lokalkännedom bättre

Övrigt

Skriftligt svar på fråga om Habo VC läggs till handlingarna.

Fråga gällande budget i balans. Svar är att det finns i budgetboken och att yttrande kommer från Samverkarn RJL till RS gällande prognosen för budget i år.

Ombyggnad av barnhälsovårdens psykologenhet:Beslut i enlighet förslag.

Revision av rutinen kring införandet av ny medicinsk utrustning:Revisionen visar att arbete sker i enlighet med rutinerna. Läggs till handlingarna.

Remiss: Tvångsvården som en del av sammanhållen vårdkedja:Läggs till handlingarna

Delårsrapport

Yttrande till RS läses upp.

Medskick från KD, Centerpartiet och liberalerna läggs till handlingarna.

Vid pennan, Emma Hörberg Butler