Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 4 maj 2022

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Mötet genomfördes på Spira, där vi också fick en guidad tur genom huset. Besök på de olika scenerna och fick veta hur det är tänkt med färgsättning och utsmyckning mm. Allt har en anknytning till vårt län. Vi besökte också klädkammare, perukmakare och fick insyn i deras arbete. Mycket givande. Stor respekt för allas arbete.

Informationsärenden:

Livsmedelsstrategin.

Besök av LRF, länsstyrelsen och Christina Odèn från regional utveckling.

Målet i vårt län: en ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt.Prioriterad delstrategi i RUS. Säkerhetsställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en god vattenkvalitet i hela vårt län.

Fokusområden:

 • Produktion
 • Innovation
 • Göra affärer
 • Attityder.
 • Självförsörjningsgrad.

LRF informerade oss om både om lantbrukarnas möjligheter och problem som finns.Vi fick också en god insyn om det goda samarbetet som sker mellan regionen, länsstyrelsen och LRF och hur viktigt det är att alla taktar in i varandra. När det gäller en tryggad livsmedelsförsörjning i vårt lån i kris genom ökad grad av självförsörjning.

Prioriterade åtgärder 2019–2022:

 • Stödja kommuner i arbetet med livsmedelsförsörjning i krissituationer
 • Minska exploatering på jordbruksmark strategi.

Skola arbetsliv- Ramboll

Projekt som syftar till att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv. Det har visat sig att cirka en tredjedel av eleverna på grundskola och gymnasium uppger att de inte fått kunskap om företag och möjligheter till arbete i länet under sin skoltid.  3 av 10 elever fick inte  tillräcklig information inför sitt gymnasieval. 30 % av eleverna uppger att de inte fått tillräcklig information om gymnasieprogrammet och de yrken som de leder till inför sitt gymnasieval.

​Vad kan då kommun och region göra:

 • Information till elever och vårdnadshavare.
 • Gemensamma mässor
 • Samverkansaktiviteter
 • Uppskalning och kontinuitetssäkring av befintliga aktiviteter.
 • Busskostnader
 • En gemensam studiebesöksbank
 • Regional kompetensutveckling för ev. lärare och studie-yrkesvägledare.
 • Föreläsare och moderatorer på gemensamma evenemang

Viktigt att nå ut till alla kommuner som jobbar olika. Därav regionalutvecklings engagemang i frågan.

Beslutsärenden för nämnden:

Förändringar av riktlinjer för arrangemangsbidraget (har efter dialog med civilsamhället som sett behov av höjning av maxtaket. För att öka antalet arrangörer i länet bör bidraget även innefatta hyra av extern lokal. Detta är en del i återstarten för arrangemang i länet efter pandemin.). Sverigedemokraterna la ett eget yrkande. Övrig nämnd var enig.

Riktlinjer-medel för att stärka det fria kulturlivet i Jönköpings län. (dessa riktlinjer avser bidrag inom följande:

 • Studiedistrikt
 • Politiska ungdomsorganisationer
 • Övriga ungdomsorganisationer
 • Pensionärsorganisationer
 • Kulturbidrag (verksamhetsbidrag, projektbidrag, arrangemangsbidrag, Kultur och arbetsstipendier.)

Sverigedemokraterna la även här ett eget yrkande. Övrig nämnd var enig

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, 3 maj 2022

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors, Frida Aronsson

Mötet påbörjades med informationsärenden. Patientnämnden var på plats och presenterade deras senaste rapport. Mycket fokus och tid lägger de just nu på bemötandefrågor som är något som samtliga verksamhetsområden alltid kan jobba vidare med, det är också det vanligast förekommande klagomålet. Mats Bojestig informerade om aktuell information om covid-19, kriget i Ukraina. Han tog även upp sommarplaneringen, och utmaningar kopplat till vårdplatser och dygnet runt-arbete generellt. I grunden behöver vi ha bättre grundbemanning inom dessa områden för att klara somrarna bättre, vilket i sin tur kräver åtgärder för ökad attraktivitet till 24/7 tjänster. Ett uppdrag som vi fått med i budgeten. Han visade även siffror kopplat till läkarbemanningen på våra vårdcentraler, här presenterades bättre siffror än vi tidigare hört. Dock är det viktigt att vi får tydliga definitioner och jämförelser med olika nationella rekommendationer, en följdfråga som vi räknar med återkoppling till efter sommaren. Vi kan dock redan nu konstatera att uppdraget inom primärvården är för stort för dagens mängd distriktsläkare. 

En punkt var även vår årliga genomgång av läkemedelsanvändning och nationella samtal kopplat till tex NT-rådet. 

Vi gick igenom månadsrapporten och fick en fördjupning av uppskjuten vård. Tyvärr har de siffror som påverkats av pandemin samt utmaningarna inom BUP inte förändrats påtagligt. Inom kirurgisk vård har man dock ökat operations/behandlingsvolymerna i mars och april med 8 %, vilket är mycket. 

En nationell remiss om samsjuklighet psykiatrin och somatiken besvarades. 

Regionstyrelsens sammanträde, 10 maj 2022

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Pontus Lundgren, Magnus Bodenäs

Aktuell information delgavs av Jane Ydman, berörde bland annat inköp av jordbruksmark till naturbruksgymnasium. Därefter ett längre pass kopplat till digitalisering samt motivering varför vi måste utöka budgeten för IT-verksamheten för att nå våra ambitiösa IT mål, att vara bäst i världen. Något som vi i BA dock anser är en för ambitiös målbild, med risk för kostnader som inte står i proportion till nytta. 

Sedan följde godkännande av årsredovisning av samordningsförbunden i regionen. Vi har tre, Höglandet, Finnveden och södra vätterbygden. De får in pengar från kommun, region och staten för att samordna insatser för personer långt från arbetsmarknaden.

Förslag lämnades till fullmäktige att investera i mobila inomhusnät vid våra tre sjukhus. För effektivitet men även redundans om andra system går ner. Ny CT till Eksjö godkändes. 

Nytt avtal signerades i efterhand med SOS alarm, gällde redan från jag 2022. Enligt uppgift till oss sköter de sig inte optimalt och flera regioner går ifrån avtalen. Vi får se om vi inte borde göra det också till januari 2025. Vi godkände också dubbelt OB till ambulanspersonalen, då dessa tidigare varit undantagna. Ett par hyresavtal godkändes. 

Avslutningsvis godkände vi att ge en juristbyrå i uppdrag att försöka erhålla ersättning för kartellverksamhet inom läkemedelsindustrin. Upplägget på avtalet är dock tveksamt, med ersättning beroende på utfall. Vilket betyder att vi inte vet vad kostnaderna blir, högst tveksamt om vi ska fatta liknade beslut i framtiden. 

Folkhälsa- och Sjukvårdsnämdens sammanträde, 31 maj 2022 

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Martin Malmerfors, Frida Aronsson 

Uppföljning arbetsmiljö OP/IVA Jönköping 

Magnus Trofast, verksamhetschef 

Sen Lorensbergsrapporten 2020, har det skett byte av verksamhetschef och förändring i ledningsgrupp, där antalet personer har minskat till 9 st. Läkarchefsrollen har stärkts. 

Uppvakningsavdelningen är överflyttad till operation (sen 1 april 2022). Det har rekryterats nya vårdenhetschefer, där inskolning inte har varit så lätt under pågående pandemi, men det har fungerat väl ändå. Till hösten planeras rekrytering av en vårdutvecklare till operation. 

Man har samtalat om hur man är mot varandra. Handledare utses för alla nya ST-läkare på IVA. Det har blivit en tydlig stabilisering på kliniken och ett mognare diskussionsklimat. Det pågår fortsatt arbete med den nya klinikstrukturen, för att inte falla tillbaka till det gamla. 

Tillgänglighet 

Martin Takac, direktör kirurgisk vård 

Tillgängligheten är på väg mot samma nivå som 2019 för förstabesök, ca 500 fler som väntar. Genomförda åtgärder/operationer ligger lägre. Andel väntande ligger fortsatt lägre än riket. 

När det gäller operationer och andra åtgärder som kan utföras på mottagning under lokalbedövning,  blockader, patientkontrollerad sedering, finns det inga köer. Större operationer som kräver centraloperation – här finns köerna. Man kan se en 8 % ökning av operationer jämfört med 2018 och 2019. 

På vissa kliniker har man arbetat med kvälls- och helgtid med mottagningsarbete. Detta har skett med ordinarie personal och har varit frivilligt med övertidsersättning.  

De stora posterna för underskottet i kirurgisk vård är: 

 • 20,5 mnkr Covidrelaterade kostnader 
 • 19 mnkr personalkostnader 
 • 17 mnkr bemanningsföretag 

På sikt behöver man fundera på om man ska minska personalen för att hålla ekonomin i balans, eller sälja vård och få intäkter som täcker det ökat antal anställda vi nu har. I nuläget behövs den ökade personalen för att minska köerna. Martin Takac tycker att KPS fungerar väl och utvecklas ständigt. 

Varje klinik med underskott lämnar rapport i stratsys. Handlingsplan för ekonomi i balans. Följs upp med hjälp av controllers. 

Aktuell information 

Mats Bojestig, Martin Takac 

Ca 2 patienter per dygn som vårdas pga Covid-19. Nu slutar sjukvården att hålla särskilda platser avsatta för Covid-19. Detta kan i nuläget hanteras i den ordinarie verksamheten. 

Akuten Ryhov. Det har varit skriverier om köer. Man jobbar med ledning och arbetsmiljö. Lokaler behöver ses över, mindre justeringar närmsta tiden. Större åtgärder kräver långvarig planering. 

Förlossningsvården har svårast att lösa bemanningen under sommaren. Svårt att lösa v 29-31 i Värnamo, barnmorskor. 2 förlösande barnmorskor i tjänst hela tiden. Finns inte hyrbarnmorskor att få tag på. 

Månadsrapport 

Kristina Bertov  

SVF – försämring, andel inom max ledtider. Sjunkande senaste 12 månadersperioden. Resultat 37%.  Skiljer sig mycket mellan olika vårdförlopp. Liknande bild i riket. Brist på patologer är en viktig orsak. Väntetiderna har dock minskat. 70-75 dagar i medel-, och medianväntetid. Detta har blivit bättre. 

Prostatacancer –  RJL ligger bland de sämre i Sverige när det gäller väntetiden. Urologkliniken tittar på hur man kan underlätta och snabba på genom att till exempel undvika vanlig postgång, som tar tid. 

Specialisttandvården har 2733 i kö. 1700 väntar på besök till käkkirurgen och 300 orofacial medicin. Man tänker skapa nischtandläkare i allmäntandvården för att förbättra tillgången till specialisttandvården. 

-64,8 miljoner för FS till och med april. Prognos  för helåret är -125 miljoner.  

Bemanningsföretag står för 3,5% av lönekostnaderna. Max 2 % av lönekostnaden är målet. De om ligger sämst till när det gäller bemanningsföretag är Bra liv med 5,9% och psykitri, rehabilitering och diagnostik med 5,2 %.  

BUP  

Micael Edblom 

Stor del av underskottet består av satsningar på röntgenutrustning, om i nuläget inte utnyttjas fullt. Även beroende av hyrpersonal där. Röntgen står för nästan hela underskottet. 

600 fler patienter inom BUP år 2021 jämfört med 2020. Besöken har ökat med 9500 mellan 2020 och 2021. All verksamhet ökar. Även heldygnsvården har ökat. Sjukfrånvaron har varit hög, ca 10-12%.  

Närmar sig 1000 utredningar, 70% testar läkemedelsbehandling. 50% av de som testar läkemedel behöver inga mer insatser än läkemedelsförskrivning. 30% går vidare till vuxenpsykiatrisk klinik. 

Investeringsärende BUMM Rosenlunds vårdcentrum 

Ann Grännö Alm 

Underlaget var otillräckligt men kompletterades på ett bra sätt under mötet. Presentation bifogas med beslutet.  

Ledningen bedömer att samlokalisering av BUMM Jönköping och Huskvarna kommer att förbättra patientsäkerhet och arbetsmiljö 

Det finns 5 läkare på BUMM i Jönköpings sjukvårdsområde, men flera  av dem har andra uppdrag, inte heltidstjänster . Man hoppas med samlokalisering kunna schemalägga längre och avlasta akuten, få lättare att rekrytera, fler bokade tider och bättre handledning av ST i allmänmedicin. Med större enhet hoppas man på mindre sårbarhet vid sjukdom/vab, och då mindre inställda besök. 

Koalitionens budgetförslag presenteras. 

Delårsrapporter godkänns. 

Motion – Kultur för hälsa – Skickas till ANA för hantering innan beslut. 

Godkänner verksamhetens delårsrapporter.  

Fördelning av budgetposten ”FS till förfogande” (kvarvarande 30 miljoner) 

10 miljoner till primärvård, arbete med patientkontrakt, 9  miljoner för att stärka rehabiliteringskedjan på sjukhus och i hemmet. 9 miljoner för att stärka vårdkedjan inom psykiatrin och 2 miljoner till lokala sjukhusledningar 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, nämndmöte den 1 juni 2022

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Informationsärenden och aktuellt:  

Mats Sandner från företagsjouren presenterade sin verksamhet. Han är ny för uppdraget. Han kommer från den skånska näringslivet och har mycket kunskap om dessa frågor. Han har varit engagerad i många företag som stått inför olika utmaningar. Han ingår i många nätverk.  

Företagsjouren har kommit igen efter en kort tids uppehåll. Man kommer att samarbeta med Region Östergötland. Syftet med förtagsjouren är att gå in och stötta och hjälpa små och medelstora förtag med svårigheter såsom ekonomiska organisatoriska, juridiska, samt vid ägarskifte. ”förmedlare av hjälp” Att vara samtalspartner, oberoende, analys och upprättande av handlingsplaner. Det finns mycket företag med problem och många ensamföretagare inom ex jordbruk.

Projektredovisning. ”Vart i hela världen är världen på väg” 

Tommy Eriksson och Anni Jorgenfors informerade om projektet. Projektet är till stöd för omställning och stärkt konkurenskraft för små och medelstora företag. Regionen har ordnat 6 seminarier med 1200 deltagare från hela länet och det har varit mycket uppskattat. 86 företag har varit representerade. 

Anna Olsson sektionsledare för hållbar utveckling redogjorde för Ukrainas påverkan på näringslivet. Såsom:  

 • Kostnadsökningar på energi, drivmedel och råvaror som pressar företagen.  
 • Drabbad branscher- tillverkningsindustrin, byggsektorn, gröna näringar.  
 • Störda logistikkedjor-ökade ledtider.  
 • Försämrad tillgång på råvaror som stål, aluminium, plast, trä.  

Trots allt råder fortsatt stor orderingång.  

Koalitionens förslag till budget överlämnades till nämnden

.  

Beslutsärende för nämnden:  

Delårsrapport:  

Beslut med följande tillägg, Godkänner delårsrapport med följande tillägg.  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet följer utvecklingen för Smålands musik och teaters besökstal. Efter pandemin har det funnits utmaningar med att återfå publik till föreställningarna. Nämnden ser dock att en stadig ökning framöver väntas. Nämnden noterar även att sjuktalen ligger något över målet och avser att följa utvecklingen med förhoppningar om att de ska sjunka. Ser inget behov av åtgärd i nuläget. 

Trädgårdsutbildningen vid Tenhults naturbruksgymnasium.  

Denna utbildning pausas på grund av för få sökande. Vuxenutbildningen kommer dock att fortgå. Det ser liknande ut över hela landet, men kan återupptas om behov finns. 

Nämnden godkände verksamhetsberättelserna för Värnamo Folkhögskola och Sörängens folkhögskola för verksamhetsåret 2021.  

Följande investeringsbidrag godkändes:  

 • Ny bensinstation på Visingsö som uppfyller dagens miljökrav. Kigge Sme AB beviljades 74300. Finansiering genom statliga 1:1 medel.  
 • Nytt Kylsystem till Patriks livs och serviser AB i Rydaholm. Beviljades 600 000 genom statliga 1:1medel.  
 • Upprustning av Matglädje i Reftele AB. Beviljades 181 965 genom statliga 1:1 medel.  

Alla dessa företag är ensamma på orten och fyller stor funktion.  

Regionstyrelsens sammanträde 7 juni 2022

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby

Började med en kort genomgång av aktuell information, som huvudsakligen berörde förvaltningsfrågor. Vi fick även träffa beredskapschefen som informerade om aktuella läget, i första hand kopplat till regionens ökade ansvar kopplat till det civila försvaret. Men såklart även kriget i Ukraina samt dess effekter på vår beredskap rörande allt från cybersäkerhet till materiel. Under året förväntas det komma upp beslut som rör beredskapen specifikt kopplat till materialförsörjning och krisledningsnämnden vars reglemente ska uppdateras. Senare kommer även frågor om robusta sjukvårdbyggnader. 

Delårsrapporten 1 godkändes. Vi ser här problem med måluppfyllelsen sekundärt till pandemin för främst kollektivtrafiken, men även sjukvården. Målet är att förbättra oss under resten av året, men att ekonomisk balans under året är inte möjligt att uppnå. Det skulle få för stora konsekvenser för verksamheten och övriga fullmäktige och nämnd mål. 

Andra delar där beslutsförslag till fullmäktige togs var en motion om almedalen, ny trästrategi, regional cykelstrategi, nya lokaler till sammanslagen BUMM i Jönköping samt köp av mark till naturbruksgymnasium i Gislaved. Mer om det i fullmäktigerapporten. 

Ett initiativärende från vänsterpartiet hanterades. Det berörde ersättning utöver kolletivavtal för flytt av semester. Vi delar bilden att kollektivavtalet är otillräckligt för att uppfattas som rimligt i förhållande till konsekvenserna för den enskilde medarbetaren, även om det är få som drabbas på totalen. Här avslogs initiativärendet, med motiveringen att parterna hanterar frågor om löner och ersättningar. Vi valde ändå att markera vår ståndpunkt genom att en av våra ledamöter röstade för förslaget. 

Tre granskningar från våra revisorer hanterades och besvarades. Även dessa kommer anmälas på fullmäktige och troligen debatteras även där. 

Regionfullmäktige 14 juni 2022  

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Malin Ramlöv, Linda Gerdin, Frida Aronsson, Pontus Lundgren, Magnus Bodenäs, Sara Wallby 

Information tandläkarutbildning  

Representanter från Jönköping University och sjukvårdsdirektör Bojestig informerar om vart vi ligger med utbildningen. Den planeras att starta hösten 2024, i samarbete mellan JU, RJL och LiU och samverkan för utbildning kommer ske med 11 andra regioner. Det finns en enorm tandläkarbrist i Sverige, men sista ordet och startskottet är inte givet än, det blir oktober-december 2022. 

Framställande av interpellationer och frågor  

6 Interpellationer 2022 2022/88 7 Eventuellt inkomna frågor 2022 2022/113  

Den nya busshållplatsen för Bottnaryd utmed rv 40 /SD -Det är en kompromiss med att behålla restid från västra Götaland och ändå ha bibehållen och t o m ökad  turtäthet för Bottnaryds invånare.  

Bemanningssituationen på Höglandssjukhuset. /V -Flera stora satsningar är gjorda senaste åren med strategidokument, riktade medel, bemanningsenhet, projektledare etc. Vi ser statistik på att trenden börjar vända och vi jobbar aktivt med det.  

Kapacitets- och personalbrist på IVA Ryhov. /M -Verksamhetsområde kirurgisk vård har fått i uppdrag att utreda antalet IVA-platser och behov av intermediärvårdsplatser inom Regionen och ska återrapporteras hösten 2022. Frågan får återupptas när den utredningen är klar.  

Fråga angående TBE-vaccination-subventionering. /SD -En hälsoekonomisk utredning behöver göras först. 

Ärenden  

8 Delårsrapport nr 1 – 2022 Region Jönköpings  län  

Hela förmiddagens debatterades delårsrapporten. Nedan följer parafrasering av vad Martin Nedergaard-Hansen valde att lyfta. 

”Kollektivtrafiken påverkas fortfarande mycket av pandemin, men resandetrenden har vänt. Arbetslösheten i regionen är låg och näringslivet mår bra. Kulturlivet är levande och vi hoppas den ska kunna nå ut till hela regionen nu efter pandemin. Sjukvårdsverksamheten har startat delåret i pandemin men avslutats med ordinarie verksamhet. Det är imponerande hur bra kirurgisk vård samt annan specialistvård håller tempot med behandlingar. BUP är däremot fortsatt dåliga siffror men vi skyr inga medel för att fortsätta jobba med att förbättra den verksamheten.” 

9 Motion – Utvärdering av och alternativ till Almedalen  2022/83 2020/1383  

Motionen har legat sedan 2019. Utvärdering har gjorts och svaret är kort att vi ska finnas på de arenor där andra aktörer finns. 

10 Ny trästrategi för Småland 2022-2025 2021/2003  

Revidering av befintlig trästrategi från 2011 för de gemensamma regionerna i Småland. Den berör kompetensutveckling, affärsutveckling, produkt- och materialutveckling, produktionsutveckling samt attitydutveckling. Skogen är Smålands gröna guld och ska bevaras och hanteras som just det. 

11 Regional Cykelstrategi för Jönköpings län 2022/69  

Ett systematiskt länsgemensamt arbete med en cykelstrategi för att stärka cykelns attraktivitet som transportmedel där alla kommunerna genom remiss fått uttala sig också. De tre målområdena är: fler korta vardagsresor ska göras med cykel, sammanhängande cykelbarhet mellan målpunkter i länet samt stärkt samverkan kring cykling på länsnivå.  

12 Samlokalisation Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Norr 2022/840  

Idag finns 2 specialistmottagningar för BUMM och det vore att effektivsera verksamheten om dessa kunde samordnas till en plats. Ombyggnation av lokaler i dagen Rosenlunsvårdcentrum plan 5 och 6 finns bifogat.  

13 Mobilt Inomhusnät på länets tre sjukhus 2022/985   

I linje med MSBs rekommendationer.  

14 Köp av fastighet Gislaved Ölmestad 7:1 2022/1457  

Detta är en fastighet i närheten av Stora Segerstad som Regionen arrenderat till förmån för Naturbruksgymnasiet sedan 70-talet.  

15 Årsredovisning Samordningsförbundet Södra  Vätterbygden 2021 2022/742 

Beviljar styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

16 Årsredovisning Finnvedens  samordningsförbund 2021  

Beviljar styrelsen för Finnvedens samordningsförbund ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

17 Årsredovisning Höglandets samordningsförbund 2021 2022/742 2022/742  

Beviljar styrelsen för Höglandets samordningsförbund ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet. 

18 Redovisning av icke slutbehandlade motioner 2022/1443  

Redovisningen godkännes. 

Anmälningsärenden  

19 Valkretsindelning val 2022 2021/1074  

20 Motion – Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin 2022/1146  

Motionen skickas till FS-nämnden. 

21 Motion – Bättre vård för patienter med  Lipödem  2022/1409  

Motionen skickas till FS-nämnden.