Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö: April och interna koalitionsmöten 

April månad har varit intensiv för koalitionsgruppen i TIM, då det är slutspurt av Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) 2021-2025 och startspurt för budgetarbetet 2022. Det har varit flera möten och intensivt knådande. Dessa två dokument har mycket med varandra att göra, där vi tar språng i här och nu i Budget 2022 men siktar på 2035 i TFP. I stora drag konstateras att coronapandemin har satt stora märken i kollektivtrafiken, där resenärer har uppmanats att inte åka kollektivt samt kapaciteten och servicen på bussarna har minskat för att skydda chaufförerna från smitta. Ofta tas frågan om angående skydd för chaufförerna, men frågan ägs av arbetsmiljöverket och inte av oss i regionen. Det nya biljettsystemet trädde i kraft i april vilket är glädjande då det varit försenat. Systemet kommer kunna förse politiken med betydligt fler mätvärden för att ge ett bättre underlag för planering och beslutsfattning framöver. BA har som grundprincip att beslut som tas skall vara väl underbyggda  och anser därför att detta är ett steg på den vägen. Att ha väl underbyggda beslut har varit avstampet i BAs delaktighet genom båda processerna, där vi lyft och frågat om målvärden och ekonomi för att säkerställa just detta. Trafikförsörjning är inte en enkel fråga, då vi behöver öka resandet vilket görs bäst i de starka stråken, men samtidigt vill vi att hela regionens attraktivitet ska öka inklusive de mindre kommunerna och orterna så detta måste balanseras. Vi vill inte heller öka resandeandelen av korta resor på bekostnad av gång/cykel utan vi vill öka marknadsandelen av de motoriserade resorna med balanserande mål avseende resandets nivå, form samt hållbarhet.  

Budgeten och TFP kommer under året komma upp som beslutspunkter i Regionfullmäktige och det är då de offentliggörs.  

Nämnden för trafik infrastruktur och miljö, nämndmöte 4 maj 2021

Närvarande ledamot: Malin Ramlöv

Frågor som kommit in och besvaras av nämnden 

Busshållplats flyttad från centrala Bottnaryd ut till rv 40. Antalet turer till Bottnaryd har inte minskats utan förstärkts. Linje 250 körs av Västtrafik och den kommer använda den nya busshållplatsen och därmed spara 6min på resan Borås/Ulricehamn-Jönköping. Linje 131 kommer fortfarande köra in i Bottnaryd. Det är beklagligt att samråd och kommunikation med Bottnaryds invånare har förbigåtts, men beslut är i linje med TFP för snabba stråk i starka knytpunkter (vid egen efterforskning verkar det röra sig om en flytt av busshållplats på ca 1km). Det byggs även ny pendlarparkering, cykelparkering, belysning av GC-väg under rv 40 i anknytning till den nya väderskyddade busshållplatsen. 

Informationspunkter för nämnden 

Regionala cykelstråk längs statlig väg, Forsheda-Värnamo. Efterfrågar Regional Cykelstrategi och om denna är knuten till den. Det är den inte, detta är en kommunal/statlig satsning och den regionala cykelstrategi är precis bara påbörjad. 

Programmering ERUF och ESF. Informationsärenden från Marie Brander och Anna Olsson från Regional Utveckling  berättar om arbetet med Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska Socialfonden: användning av EU-medel för utveckling, hållbarhet, omställning. Skapa förutsättningar för andra satsningar. När programmet är klart -då börjar jobbet. Spännande! 

Månadsrapport och budget. Nämnden att ligga minus, underskottet ökar pga det låga resandeunderlaget, därför är verksamhetens resultat -56 mnkr för årets första 3 månader 2021. Skatteunderlagsrapport från SKR t o m 2024 visar på att vi tror oss hämta hem skatteunderlaget till normala nivåer framåt 2024 igen, dock så kommer arbetslösheten fortfarande vara hög. Prognosen idag är mer positiv än senaste prognosen från januari. Det kommer ett riktat statsbidrag för uppskjuten vård. Till kommande månadsrapporter och nämndmätetal vill vi se biljettintäkter och resandeunderlag.  

Beslutsärenden för nämnden 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035. Oppositionen yrkar på återremiss, men det går inte att begära minoritetsåterremiss i nämnder och styrelser, endast RF, varför detta avslås och nämnden beslutar om att godkänna TFP med koalitionen tillägg och ändringar med röstning 10 mot 5. 

Samarbetsavtal medverkan CLOSER 2019-2023,  

Kriterier för regional prioritering – PTS bredbandsstöd 2021,  

Avsiktsförklaring station A6/Ryhov,  

Översiktsplan för Aneby kommun,  

Vägplan för anläggande av väg 27, Borås-Växjö,  

Remiss – Regionplan för Skåne 2022 – 2040,  

Remiss – Hemställan Region Hallands läns kommuner ansvar regional fysisk planering,  

Remiss av promemorian – Ändringar i vägsäkerhetslagen,  

Remiss – Bostadsförsörjningsprogram 2021-2026 Jönköpings kommun,  

Projekt – RE:Agera grön och digital omställning för näringslivet i Jönköpings län,  

Remiss – Regional Vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 2020-2050 Elektrifiering av godstransporter 

-Alla punkter och yttranden godkänns och förs till handlingarna. 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämndmöte 4 maj 2021

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors, Frida Aronsson

Koalitionsmöte kl 08.30 

Mötet inleds med dragning av Rachel De Basso (RdB).  Kommentar dom i förvaltningsrätten där det i media belyses som att koalitionen nekat oppositionspartier att ta upp frågan kring personalersättningar som initiativärende. Domen gäller inte sakfrågan utan formatet. I lagen är det otydligt kring hur exempelvis initiativrätt ska tolkas och användas, det är upp till regionerna att utforma detta. I vår region finns ett regelverk vad gäller detta som fastslogs under förra mandatperioden (reglerna beslutas för denna mandatperiod under föregående av demokratiska skäl). Men då lagen är otydlig och det togs till rätten så har de tolkat lagen som att dom möjligheter som finns idag i vår region inte är tillräckliga för att klassas som initiativrätt. Parlamentariska nämnden håller nu på med ett arbete för att förtydliga våra regelverk och säkra att de så gott det går är utformade enligt vad som står i lagen.  

Sommarbemanning:  Martin Nedergaard Hansen har en dragning kring sommarsituationen. Vissa kliniker som ofta har svårigheter (tex KK) verkar kunna klara sommaren hyfsat medan andra kliniker/verksamheter som ambulansen och OP/IVA ser mycket bekymmersamt ut. HR har en lösning där man bland annat erbjuder kval.övertid direkt vid extrapass.  

Budget 2022: Martin och RdB har gått igenom alla partiers inspel och kollat vad är vi eniga om, vad har vi diskuterat tidigare och de kompromisser vi har landat i tidigare. Ingen politisk sammanfattning är gjord än – men utgå från förra budgeten och uppdaterar och aktualiserar. Önskemål från verksamheterna att inte få massa nya uppdrag då de har fått lägga allt på paus i samband med pandemin. Diskussioner kring finlir då budgeten i stort är satt. Bland annat diskussion kring habilitering, var går gränsdragningen och hur ska det fungera med att lägga det ansvaret på primärvården. Även diskussion kring hur hårt vi ska trycka på digitala besök framför fysiska besök ffa inom primärvården. Patientkontrakt inom specialistvården? Förslag att komplettera med ett bemanningsmål på VC för läkare. med flera dela. 

Martin Takac (sjukvårdsdirektör kir vård) & Berit Axelsson (verksamhetschef ögon Ryhov): Ögonvård i RJL: Utbildning och jour. Diskussion kring detta och kopplingen till regelboken för ögonsjukvård. Behov av vidare utredning. 

Agnetha Bartoll (tandvårdsdirektör): Drastiskt minskad personalomsättning 2020. Orsaken är okänd.  Jobbat med digitala rekryteringar under pandemin och är aktiva på sociala medier för att uppmärksamma folktandvården. Man har varit aktiva med att rekrytera tandläkare med utländsk examen, lönesatsningar, satsningar på handledarutbildning, medarbetarenkäter med fokus attraktiv arbetsplats som visar på att många vill jobba mer med förändring och förbättringar och många är nöjda med sina chefer. Fler tandläkare och tandhygienister med minskat tandsköterskor. Bättre bemanning på kliniker med tidigare bemannings-utmaningar vilket gör att andra placeringar inte behöver resa dit för att stötta. Jobbar med etablering av den nya tandläkarutbildningen. Ansöker om ny tandsköterskeutbildning också. Jobbar enligt Tromsö-modellen. Kommer starta verksamhet på äldreboende så fort alla är vaccinerade där. 

Nämndmöte kl 13.00 

Mats Bojestig: Ger en aktuell information kring Covid. Sverige ligger fortfarande högt om man jämför med Europa. I vår region börjar det gå ner lite men regioner kring oss ffa österut och söderut är det högre belastning. Belastningen på sjukhus minskar stort på vårdavdelningarna men fortfarande är IVA hårt belastat av Covid-patienter. Vi behöver fortfarande hjälp från andra regioner. 39% av länets invånare >18 år har fått 1 vaccindos. Vi har aktiverat fas 4, innebär inte att fas 3 helt är avslutad/klar. Samtidigt ska många ur fas 1 och 2 få sin 2:a dos. Planerar för att klara oss med 14-15 IVA-platser under sommaren.  

Fråga SD: 0,55% av dem som väntat på operation har dött, jmf med 1,54 % dödlighet i hela regionen i samma åldersgrupp. Man kan alltså inte se en ökad dödlighet bland denna grupp, men man kan inte dra några säkra slutsatser. De operationer som blivit skjutna på är inte sådana som handlar om liv och död.  

Fråga M: Att vi skickar hem tidigare kan göra att fler tekniska hjälpmedel behövs. Kanske förskrevs lite för säkerhetsskull initialt. Kommunerna bedömer nu själva vad som behövs. Fler skrivs också hem och inte till SäBo. Ffa hjälpmedel kopplat till läkemedel ökat, ex inkontinens-, stomi-, diabetes- och nutritionshjälpmedel. 

Mårten Lindström (ordf Läkemedelskommittén):  Stigande läkemedelskostnader varje år men vi får även en del återbäring baserat på avtal som görs. Ligger ganska lågt i vår region för läkemedel som är olämpliga för äldre. Kostnaden för RJL motsvarar ungefär rikets kostnader. Problematik ses kring konceptet orphan drug där det finns möjligheter till missbruk av funktionen vilket kan ge kraftigt ökade kostnader. Arbete bedrivs med läkemedelsdialoger, kunskapsstyrning, utökat samarbete med LV, samarbete med chefsläkarna, patientstödsprogram m.m. 

Kristina Bertov: Månadsrapport. 11 mål som inte uppfylls där ett flertal kopplas till BUP. Nämndens ekonomi underskott på 182 miljoner kvartal 1. Personalkostnader har ökat med 235 miljoner = 16,9%. Flera av kostnaderna är engångskostnader som ex Krislägesavtal har kostat 68 miljoner kr för jan och feb. Har vi för många årsarbetare när vi går in i normalläge? Kan behöva justeras framöver men i nuläget behövs ffa återhämtning. Uppskjuten vård och semesterperiod? 

Susanne Yngvesson (FS): Kunskapsstyrning. Etablerade nätverk på nationell och regional nivå. Ger möjlighet att snabb framställa kunskapsunderlag. Nationella vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer. Sker i samarbete med patient. 140 prioriterade insatser för god och jämlik vård och det skapas arbetsgrupper för dessa områden. Flera av dessa områden är vanligt förekommande diagnoser som hantering av åderbråck, tonsiller m.m. Kostnadseffektivitet är en parameter som måste tas med i arbetet. Detta arbete och nätverk har haft en god påverkan i pandemisamarbetet. Utvecklar kliniska kunskapsstöd primärvård och specialiserad vård.  

Anette Nilsson: Omställning till nära vård och patientkontrakt. Utvecklingsområden som det jobbas med utifrån de 6 strategierna är bland annat hälsocoach, hälsocenter och hälsosamtal, tydliga överenskommelser över vad förväntas av mig som patient och vad gör vården – Patientkontrakt, mer tid till patienten, digitala lösningar, digitalt utanförskap, säkerställa och utveckla våra tre akutsjukhus. Fokus på medarbetarlöften, arbetsmiljö och tillitsbaserad ledning m.m. Ett pilotprojekt med patienter med MS och se hur patientkontrakt kan förbättra.  

Inga beslutsärenden fanns vid detta nämndmöte.

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 5 maj 2021

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Informationsärenden  och aktuellt.

Anna Brandelius VD och Henrik Laurelii Affärsutvecklingschef på Almi kom och berättade om deras verksam och uppdrag. Almi är en statligt ägd organisation som ger hjälp till företag och har uppdrag och kopplingar till RUS. De stödjer företagens internationalisering och att dra nytta av EU’s resurser. De hjälper till vid ägarbyte och kan ge lån. 

Gustav Österström från Science Park informerade om deras verksamhet. De jobbar med alla länets kommuner mot fler hållbara innovationer, företagsstarter och tillväxtföretag. De arbetar för ett mer attraktivt, jämlikt och jämställt näringsliv. 

Vi fick också information kring Europeiska utvecklingsfonden(ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Regionen har fått i uppdrag från Näringsdepartementet att ta fram operativa program för ERUF samt väntar på att få uppdrag från arbetsmarknadsdepartementet för att ta fram en regional handlingsplan för ESF. Rjl har åtagit sig att leda arbetet att leda och samordna processen i Småland och öarna. 

Utöver detta fick vi också information kring Reakt – regional exportsamverkan (återhämtning till företg pga corona). De stöttar förutsättningsskapande projekt som skapar regional effekt.

Månadsrapport ANA(jan-mars)

Verksamhetsområde Utbildning och kultur mnkr

Folkhögskolor + 0,7

SMOT +1,7

Övrig kultur, Regionbibliotek +1,8

Naturbruksgymnasium +1,0

+ 5,5 redovisat

Centrala anslag +1,9

Total budgetavvikelse + 7,1

Aktuell Information Ulf Fransson

Ny ekonomichef

Ann-Gun Grännå tillträder den 9/8-21

Ny verksamhetschef för Tenhults naturbruksgymnasium kommer att rekryteras

Tjänsterna till Verksamhetschef SMOT samt kulturutvecklingschef är ej klart än.

Omtag RUS, mycket är på gång. Använda de resurser som finns på ett effektivt sätt.

Projektverksamhet i egen regi ta tillvara och samordna på ett bättre sätt.

Beslutsärenden för nämnden

Förlängning av Regional kulturplan:

Beslut: Att förlänga den regionala kulturplanen samt regional biblioteksplan t.o.m.  2022-12.31. Klart hösten 22 beslut hösten 23

Extra utlysning av arbetsstipendium med anledning av Corona.

Beslut: 300 000 kr till extra insatt arbetsstipendium från redan beslutad ram för krisstöd till kulturlivet. Krav att vara verksam i regionen och vara professionell till 50%. Stöttar till ekonomisk ersättning inom område Bild och form med spridning i länet. 12 stipendiater får 25 000 var. Rakt av ett krisstöd.

Strategi för besöksnäringen i Jönköpings län.

Beslut: Beviljat 603 000kr till projekt Besöksnäringsstratergi för Jönköpings län under förutsättning att övrig medfinansiering beviljas. Finansiering sker för 1:1 medel. En strategi har efterfrågats av både företag och främjandeaktörer. Detta har saknats under pandemin. Skall göras i samarbete med Smålands turism.

Remiss innovation som drivkraft-från forskning till nytta.

Beslut: Handlar om etablering av innovationskontor och holdingbolag och ett center för enterpernörskapsfrågor vid JU. (finns att läsa i handlingarna för ANA om någon vill fördjupa sig) Nämnden godkände remissyttrandet.

Remiss- Utvecklingsstrategi för Östergötland

Beslut: Godkänna remissvaret.

Remiss Stärkt äganderätt flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.

Beslut: Godkänna remissvaret.

Projekt: Förstudie- Stärka koppling mellan arbetsliv och skola.

Förstudien med tema Skola-arbetsliv utgår från utmaningar som till exempel ojämlikhet och en segregerad arbetsmarknad. Förstudien är ett första steg av många, och en pusselbit i att långsiktig säkerställa en mer inkluderande arbetsmarknad. På lång sikt kommer förstudien och stegen efter att bidraga med att säkerställa en mer jämställd arbetsmarknad, utveckla ett hållbart arbetsliv och ett inkluderande och mer tillgängligt arbetsliv

Beslut: Att bevilja Regional utveckling 500 000 kr finansieringen sker med 250 000 ur 1:1 medel.

Projekt Preview

Projektet syftar till att stärka näringslivet i regionen på olika sätt och mycket handlar om omställningen efter coronaepidemin. Detta skall göras av Science Park tillsammans med länets kommuner.

Beslut: Bevilja Science Park Jönköpings AB 3 412 974 under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. Statliga bidrag 1:1 medel.

Projekt Inkomst 4,0 Dig 2

Almi söker som projektägare finansiering för projekt 4,0 Dig 2(ERUF)”Stötta företags ökade tillväxt i EU området Småland och Öarna. Syftet är att hjälpa företag att utvecklas och få hjälp med digitalisering , uppkoppling av produktionsutrustning mm.

Beslut: Bevilja Almi 1 883 262 kr under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. Finansiering med 1:1.

Projekt –Medfinansiering Bizwood Småland

Syftar till att utveckla träindustrin förädling mm och att utöka kontakterna med både den europeiska och asiatiska marknaden, med målsättning om ökad konkurrenskraft.

Beslut: Att bevilja Region Kalmar län tillsammans med Träcentrum RISE 651 261 kr till projekt Bizwood under förutsättning med medfinansiering 1:1 medel

Projekt Vägar till hållbar utveckling

Beslut: Att avsätta 1  900 000 för en ökning av budgeten i projektet Vägar till hållbar utveckling för åren 2021-2023. Finansiering sker med 1 90000 ur det statliga anslaget 1:1 medel.

Regionstyrelsens möte 11 maj 2021

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby 

En stor del av mötet ägnades åt budgetarbete. Just den här dagen var det investeringar och medarbetare som stod på agendan. Vi fick också en dragning kring sommarplaneringen och aktuell covidinformation. 

Därefter fortsatte de ordinarie mötespunkterna. Vi svarade på en remiss kring effektiva tillsyn över diskrimineringslagen. Vi godkände att Kommunal utveckling och delar av länstrafiken får flytta till nya centrala lokaler i Jönköping, detta dock till en påtaglig hyresökning. BA invände att om man har svårt att hitta lämpliga lokaler för regional verksamhet så kan man leta inom fler delar av vår region än bara centrala Jönköping, men deltog ändå i koalitionens gemensamma beslut. Därefter godkände vi ett nytt samverkansavtal tillsammans med Jönköpingskommun för Länsmuseet. Vi godkände årsredovisningar för samordningsförbunden. 

Därefter godkände vi ett förslag på övergripande politisk organisation inför kommande mandatperiod, detaljer där vi har andra synpunkter kommer hanteras senare. Några större ändringar jmf innevarande mandatperiod innebar förslaget inte utan enbart några förtydligande. Den politiska organisationen diskuteras i den parlamentariska nämnden och där framförde BA ett par åsikter, tex att Regionfullmäktige borde kunna ha färre ledamöter. En nackdel med detta skulle dock vara att vi riskerar att få en sämre spridning av ledamöternas hemvist och att vi därmed skulle få en försämrad representation från hela regionen, ett argument vi accepterade som skäl däremot. 

Pga lite oklarheter kring påverkan på övriga planerade infrastrukturprojekt valde styrelsen att bordlägga en fråga kring en avsiktsförklaring för nya station A6-Ryhov. 

Regionen har fått backning från förvaltningsrätten ang rätten till att lägga initiativärenden. Regionen beslutade förra mandatperioden, 2018, att inte ha initivativrätt i vår arbetsordning, något som förvaltningsrätten nu beslutat inte vara förenligt med lagen. Självklart valde styrelsen att inte överklaga detta beslut utan istället begära av parlamentariska nämnden att snabbinföra initiativrätt i vår arbetsordning. M+SD+V valde att på sittande möte lägga ett initiativärende kring att regionledningskontoret ska utarbeta en modell kring hur personalen ska ersättas vid inställd/flyttad semester. Koalitionens åsikt är att detta ändå är ett ämne som bör beredas innan beslut eftersom man behöver se över lämpligheten i att politiken ger sig in i ett arbete som redan pågår sedan länge och som bör fortsätta mellan berörda parter.  I dagsläget är tanken efter omfattande dialog med fackförbunden att medarbetare som tar extra pass under perioden v25-33 direkt går på kvalificerad övertid och en ersättning på 3000kr och en extra semesterdag för en flyttad vecka utanför perioden juni-augusti. Planen är att i första hand jobba med frivillighet och i sista hand röra beviljad semester. KLA och andra lösningar kan bli aktuellt för att hantera detta.