Nämnden för Folkhälsa och sjukvård, 1 juni 2021

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors 

Aktuell information 

Mats Bojestig – Hälso- och sjukvårdsdirektör 

Tydlig nedgång, flera veckor i rad med minskning i provtagning och antal nya fall. 

Kring 6 % av de med infektionssymtom är positiva. Total 205000 doser vaccin har givits.  Av dem över 80 år är ca 85 % vaccinerade med 2 doser. 

Vi befinner oss i fas 4. Nu får de som är 50-54 år boka tid för dos 1. 

Idag 2 inneliggande på IVA i hela länet. Ser ut som i augusti i fjol. Vaccin- och säsongsberoende. Det kommer finnas ungefär samma antal vårdplatser under semestern som förra året, något färre på Ryhov. Ca 30 färre än målet förra året, men enligt Mats kom man inte upp i målantal förra året. 

Patrick Nzamba – HR-direktör 

Ansträngt för dem som befunnit sig i krislägesavtal under längre tid. Semestern under kontroll men planering pågår. Kvalificerad övertid direkt vid extrapass, även vid deltidsarbete. Större tapp på intensivvårdssjuksköterskor än ett vanligt år. KLA nödvändigt över semesterperiod 1. I första hand frivilligt. Ett antal medarbetare har anmält att de kan tänka sig att jobba enligt KLA. 

I första hand drar man ner på Covid-platser på samtliga sjukhus, med platser kvar på varje sjukhus, så att man snabbt kan flytta till respektive IVA-enhet vid försämring. 

Månadsrapport 

Kristina Bertov 

8 gröna 9 gula och 16 röda mätvärden. 

Exempel på röda mätvärden är: lämnat akuten inom 4h, prio 1 larm ambulans inom måltid, kontinuitet i primärvård, tillgänglighet BUP, uppsökande tandvård/munhälsa, hälsokurvor, vårdtillfällen med skador, utlokaliserade, andel inom SVF och vårdplanering enligt SIP. Sjukfrånvaron är ganska hög, men bättre än förra året, därför blir mätvärdet grönt. 

Negativ avvikelse på 219 miljoner första tertialet 

  • Medicinsk vård -79 milj 
  • Kirurgisk vård -153 milj 
  • Psykiatri rehab och diagnostik – 23 milj 
  • Folktandvården – 7 milj 
  • Bra liv + 15 milj (mycket ersättning kopplat till Covid 19 bidrar) 

291 milj nettokostnadsutveckling (jämfört med april förra året) 

370 fler årsarbetare jämfört med april 2019. Hyrpersonalkostnaden utgör 2,5 % av totala lönekostnaden, målet är 2 %.  

Antal besök minskar till läkare och andra personalkategorier både somatisk vård och primärvård. Besöken i primärvård ökar i förhållande till specialiserad vård. 

Merkostnaderna för Covidvården i år uppskattas till ca 300 miljoner kronor. 

Prognos exklusive merkostnader – 41,5 miljoner. 

Uppskjuten vård 

Kirurgisk vård 

Tillgängligheten – Väntande och genomförda. Ligger bra till vid jämförelse i riket. 

– 1783 färre som väntar på första besök jämfört med 2019 

– 17 % färre operationer, åtgärder i år jämfört med 2019. 

Medicinsk vård bedömer inte att de har några problem med uppskjuten vård, enstaka områden kan ligga efter, men det skall lösa sig med befintliga resurser. 

Psykiatrin – minskat väntande till utredning och behandling. Något ökat antal väntande till första kontakt. De bedömer inte att de har problem med uppskjuten vård. 

Beroendevård 

Peter Tudén, verksamhetschef på beroendemottagningar 

Mattias Vejklint, kommunal utveckling Jönköping 

Berättar kring: 

. Tillnyktringsenheten  

. Beroendevård på lika villkor (integrerad beroendemottagning) 

. Sprutbyte – 5-årsjubileum – Samarbete mellan infektionskliniken och psykiatriska kliniken i Jönköping 

. Naloxon – nässpray, delas ut till patienter. Minska risker för överdoser. 

. Samsjuklighetsutredningen 

Hälsoinformatörer 

Tekie Welday  

Hälsoinformatörerna hjälper dem som har svårt att förstå hur den svenska sjukvården fungerar. De kan erbjuda följande språk: eritreanska, dari, persiska, arabiska, engelska. 

Digitala utbildningar fungerar inte i så stor utsträckning.  T ex sexuell hälsa, kvinnohälsa förtryck och våld, hedersvåld i hemmet är svårt att utbilda kring digitalt. Här krävs fysiska träffar. Under januari till mars har man haft ca 1400 möten. Håller digital undervisning när det fungerar bra till exempel ungdomsmottagningar. Man kommer att fortsätta att träffa målgrupper 

Information om digitaliseringen 

Anette Petersson, hälso- och sjukvårdsstrateg 

Sven-Åke Svensson, E-hälsostrateg regionledningskontoret 

Många upplever ökad administrationstid kopplat till BOS. Cosmic jobbar hela tiden med att utveckla och anpassa efter kundernas önskemål, oklart i vilken takt. Det kommer uppdateringar i paket vid ordinarie uppdateringar av Cosmic. Fått del 1 och 2. Kommer förmodligen vissa förbättringar i samband med införande av klinisk fysiologi, som är nästa steg. 

Oklart om man kommer man behöva logga in i extern applikation för att se klinfys undersökning och röntgenbilder, eller om man kommer att kunna öppna t ex röntgenbilder direkt via BOS, som man nu kan göra i ROS.  

Man vill öka antalet webtidbokningar för att spara sjukskötersketid. Det framgår inte tydligt i presentationen om målet rör enbart planerade besök eller om det rör besök som normalt triageras. 

Mitt vaccin – nytt system som införts och skall ha underlättat administration kring vaccinationerna. 

Spridning av NOVA – Cosmics mobila lösning. 

Taligenkänning – pilotstudie. Testar både läkare och sjuksköterskor. Både vana och ovana dikterare. Utvärdering efter sommaren. 

Planering sker för att barnhälsovården skall gå över i Cosmic. Förmodligen går det inte att föra över någon data automatiskt från PMO till Cosmic, ökad tidsåtgång initialt. 

Journalen via nätet har ca 11000 inloggningar per dag. 

Stöd och behandlingar ex IKBT – 300 startade behandlingar. 

Beslutsärenden: 

Delårsrapporter januari-april 2021 godkänns. Inte aktuellt att dra ner på personalen i nuläget, men man behöver se över och balansera personal på sikt. 

Remiss  

Tilläggsyttrande från koalitionen. Delad journal kommun, region. 

Nämndmöte, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 2 juni 2021

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Informationsärenden

Folkhögskolorna 

Värnamo Folkhögskola och Sörängens folkhögskola presenterade sina verksamhetsberättelser för 2020. Dessa har som allt annat påverkats av Pandemin, men trots detta har skolan fungerat med stor nöjdhet hos eleverna. På Sörängen har 170 elever deltagit på 8 olika linjer. Skolan har 38 anställda. Skola har också samverkat med Ädelfors folkhögskola där man bl.a. har studiemotiverande kurser som en uppdragsutbildning tillsammans med arbetsförmedling. 

På Värnamo folkhögskola har det gått 220 elever på 6 olika utbildningar. Skolan har 49 anställda. På båda skolorna bedrivs det kurser i Akademisvenska, vilket innebär att utlandsfödda läkare och övrig medicinsk personal för utbildning i såväl språk som i svensk vårdkultur. 

Båda skolorna har en god ekonomi. Trots detta finns det utmaningar som, behov av renovering då båda skolorna har många år på nacken. Distansundervisning ses också som en utmaning. Rekrytering av lärare och löneläge.  

Ny arkivorganisation i Region Jönköping 

Uppdrag -Ny arkivorganisation 

Regionen har gett i uppdrag till både Jönköpings Läns folkrörelsearkiv och till Jönköpings läns arkivförbund. Utgångspunkterna finns i den regionala kulturplanen. 

Förslag till ny arkivorganisation. Uppdraget är att insamla, inventera, förteckna bevara och vårda kulturhistoriskt arkivmaterial från främst föreningar, företag och övriga arkivbildare inom den enskilda sektorn, samt för den offentliga sektorn i Jönköpings län. Olika alternativ för lokal och plats för detta presenterades. 

Ny Arkivorganisation där Jönköpings arkivförbund och folkrörelsearkivet slås samman. Detta kommer då att bli. Ny styrelse nya stadgar nytt verksamhetsområde ny personal och lokal. Detta kommer naturligtvis att kosta. Detta handlar om vårt materiella och immateriella kulturarv och är en viktig del i vår demokrati, med rötter i länets civilsamhälle och näringsliv. 

Share musik. 

Är ett kunskapscenter som verkar över hela länet men har sitt säte i Gränna. De verkar för: 

Allas rätt att delta i, uppleva och utöva kulturell och konstnärlig verksamhet kulturell och konstnärlig verksamhet mm. 

Deras vision: 

Alla människor ska ha möjlighet att uttrycka sig konstnärligt i en värld där olikheter ses som värdefulla (fint) 

Några mål för deras verksamhet: 

Medvetandegöra aktörer om funktionsrättsperspektivet på kulturområdet, samt att överbrygga glappet på vägen till professionalisering för utövare med funktionsnedsättning. 

Allt de jobbar med går helt i linje med den Regionala utvecklingsstrategin. Exempel: En tillgänglig region: Konstnärlig utveckling genom inkludering, innovation och mobilitet. 

Viktig verksamhet en ideell förening där ekonomin fås genom Regionen (projekt samt !:1 medel samt kulturrådet. 

Aktuell information: 

Nämnden fick för första gången träffa den nya utvecklingsdirektören Karin Hermansson. Hon informerade oss om att hon snart har rekryterat en ny kulturutvecklingschef. Ny chef för SMOT ej klart än.

Omtag RUS: 

Vi behöver göra följande

-Spetsigare 

-Prioritera 

-Förenkla  

-kommunicera 

-involvera 

-förankra 

Planerat upplägg: 

-20 prioriterade delstrategier 

-Samverkande arenor 

-Uppdaterade handlingsplaner 

-Ledningssystem i Stratsys 

-Kommunikationsplan samt utveckla Webb. 

-Utvecklande analyser 

-Tajtare nätverksgrupper 

-RUS seminarier. 

Ekonomi 

Månadsrapport ANA + 8,4 mkr april (pandemiöverskott) 

Vi fick också en delårsrapport 

Följande Beslutsärenden: 

Verksamhetsberättelse För Sörängen och Värnamo folkhögskola. 

Godkännande av nämnden 

Avtalsförslag för Vandalorum 

Nämnden godkände avtalsförslaget som kommer att innebära att Region Jönköping, Värnamo Kommun samt statens kulturråd går in med lika delar. Total summa 4 765 00 kr årligen . 

Mötesplats för kulturella och kreativa näringar i Jönköpings län. 

Nämnden godkände att bevilja Jönköpings kommun 2 487 500 för perioden 2021–2024 för projektet. Målet är att tillhandahålla en fysisk och digital mötesplats för den kulturella sektorn en mötesplats för dialog, samverkan och innovation. Avser dock inte renodlade hobbyaktörer. 

Projekt- Identifiering och kartläggning av lämpliga områden för vattenbruk inom Jönköpings län. 

Detta beslut baseras sig på den utvecklingsstrategin inom livsmedelsproduktionen. Ökad regional tillväxt som ger fler jobb inom den gröna näringen. 

Beslut om att bevilja 22 486 samt 1:1 medel . 

Godkännande av ett Remissvar gällande -Andra chans för krisande företag

Rapport Regionstyrelsen (RS) 8 Juni 2021 

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Sara Wallby, Pontus Lundgren 

Börjar som vanligt med för-möte med koalitionens RS-ledamöter där vi diskuterade dagens ärenden och omformulerade några skrivningar och uppdrag, bland annat hur man ska hantera delårsrapportens budgetavvikelser. Vi behövde få till en skrivning där man tar hänsyn till de effekterna som kommit av pandemin, samtidigt påpekar att nämnderna behöver fortsätta med att hålla koll på de kostnader som inte är pandemi-relaterade. 

När vi sen började det riktiga RS så infördes i dagordningen (ytterligare) ett nytt initiativärende från Moderaterna, denna gång ett förslag till att omförhandla Krislägesavtalet lokalt, med målet att få ett skonsammare krislägesavtal. Initiativärenden är något som än så länge inte finns i regionens arbetsordning, eftersom det är relativt nytt, men Moderaterna har drivit det till förvaltningsrätten och nu finns det ett domslut, så nu kommer det att införas. Initiativärenden innebär inte någon stor skillnad för arbetet i styrelse och nämnden, men är ytterligare ett sätt som varje ledamot kan föra upp saker på dagordningen. 

Initiativärende från RS 2021-05-11: modell för ersättning för flyttad indragen semester. Regionens Chefsförhandlare hade en dragning om att det i oktober förhandlades fram ett nytt avtal AB 20 (allmänna bestämmelser) med facken centralt nationellt. I denna nya AB har det förhandlats fram ersättning för flyttade semester utanför huvudperioden med 1-2 extra semesterdagar och 3000-5000 kr i engångsersättning. Man tryckte därför på nyttan av att respekterat ett framförhandlat avtal. 

I en annan beslutspunkt behandlades möjligheten att införa initiativärende: Förslaget till regionfullmäktige är att införa initiativärenden i nuvarande arbetsordningar så att vi ganska snart kan börja arbeta enligt denna rutin. 

Precis som tidigare under våren använde vi en stund av förmiddagen vi till budgetarbete, denna gång gick vi igenom de företag som RJL helt eller delvis äger. 

Vi fick presenterat ett nytt verktyg som följer att antal mätvärden/parametrar och kallas ”Pandemibarometern”: Väntetider till besök och operation, antal remisser till BUP, arbetslöshet, varsel, konkurser, antal gästnätter, utförd arbetstid/övertid, sjukfrånvaro och personalkostnader för att nämna några. 

Aktuell information: 

Regionens Riktlinjer utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer, nuvarande regler gäller till 15augusti, än så länge huvudsakligen digitala sammanträden, men personalgymmen och biblioteken har öppnat. 

Sommarplanering: HR-direktör redovisade personalsituationen inför sommaren: IVA kommer behöva fortsätta med krislägesavtal i alla fall under semesterperiod 1, men antagligen även period 2. Man försöker med frivillighet men det verkar svårt, personalen är trött! SKR har skickat frågan till våra nordiska länder om det finns möjlighet att låna ut IVA-personal till regionerna.  

Hälso-och sjukvårdsdirektör redovisade den snabbt sjunkande trenden med antal positiva fall, inläggningar och den snabba uppgången av vaccinerade, 90% av dom som är 60+ år är vaccinerande med 1 dos. I sommar planeras 3+4+7 (värnamo+eksjö+jönköping) IVA platser i sommar. Kohorterna är avvecklade i Eksjö och Värnamo, man håller på att bygga om lokalerna på Ryhov för att kunna avveckla den där också. 

Rapport från Personaldelegation – man har under året bland annat arbetat med ”oberoendet av bemanningsföretag” och arbetet med en egen bemanningsenhet. Man har även arbetat med bland annat medarbetarlöftet, semesterplanering – prioritering av återhämtning och tidiga besked, extraersättningarna vid jul och nyår, övertidsersättning, vaccinplanering, krislägesavtalet, uppdrag arbetsmiljö op/iva, uppdrag facklig samverkan. 

Rapport från Upphandlingsdelegationen – man har under året arbetat med en regiongemensam upphandlingsprocess, uppföljning av användandet av molntjänster, avtalsuppföljning gällande hållbarhet, upphandling av hyrbemanning och man har följt utvecklingen av byggpriser som stiger. 

Två av råden som tillhör länsstyrelsen, integrationsrådet och jämställdhetsrådet kommer att omvandlas och bli ett råd för social hållbarhet(?). 

Delårsrapport Tertial 1 2021:  Många målvärden som avviker kraftigt, men dessa hänförs till pandemin. Kollektivtrafiken har haft en halvering av antalet resande, och därmed minskade intäkter och ett stort underskott (65 miljoner) och i nuläget en skattesubventionsgrad på 78 % (mål 60 %). Inom sjukvården klarar man 81 % av första bedömning inom 3 dagar, och 82 % av operationer inom 60 dagar, men man klarar inte återbesökstiderna (67 % inom måldatum) och inte heller tid till prio1 ambulanser (67% inom 20 minuter, mål 80%). Ekonomin inom sjukvården har ett underskott på 219 miljoner (varav 153 inom kirurgisk vård, där IVA och operation ingår). 

Biogas Research Center: RJL är erbjudna fortsatt medverkan i detta kompetenscentrum via Linköpings universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Vi har medverkar sedan 2019 och gett bidrag i form av 200.000kr/år + medverkan med lönekostnader för egen personal i forskningsprojekt motsvarande 200.000kr/år. Nu erbjudan om fortsatt medverkan 2022-2026 med bidrag 50.000kr/år och lönekostnader 250.000kr/år. 

RJL har fått lämna remissvar till SOU 2021:25 – utredningen om civilt försvar: införande av nya civilregioner som följer hälso-och sjukvårdens samverkansområden (i vårt fall sydöstra sjukvårdsregionen). Extraordinära händelser byter namn till ”fredstida kris” och föreslår en ny lag: Lagen om kommuner och regioners beredskap. 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2036. Man har med tanke på programmets långsiktighet haft en dialog med oppositionen och arbetat fram ett kompromissförslag som har förutsättningar att nå majoritet i fullmäktige. 

Parlamentariska nämnden, möte 10 juni 2021

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen

Mötet bestod främst av två delar. Först gjorde vi kompletteringar i reglementen efter det framkommit önskemål i regionstyrelsens arbetsutskott att förtydliga på vissa områden. Därefter gick vi in på dagens huvudärende ”Arvodesregler för förtroendevalda”. Vår ingång i detta var att politikens kostnader helst ska minska, i alla fall inte öka. Att mindre partier (mindre än oss) får ökade möjligheter att verka genom större grundbidrag och mindre mandatbidrag i partistöd. En mindre sänkning av arvoden till politiken överlag, med undantag för ledamöter i nämner som behöver höjt bidrag för att kunna vara mer pålästa. Det sista för att öka demokratin i nämnderna.  Borttagandet av tjänstebilar och lägre partistöd/partibidrag totalt. Flera partier delade våra uppfattningar, men endast förslaget om stärkt stöd till enskilda nämndledamöter vann majoritet i nämnden. Vi jobbar även vidare på att utveckla medborgarkontakt/medborgardialog i regionen, vi får se framöver om det kan leda till konkreta förslag senare i år. 

Regionfullmäktige 22 juni 2021

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Magnus Bodenäs, Linda Gerdin, Pontus Lundgren, Helen Skogelin Torvaldsson, Malin Ramlöv, Sara Wallby

Det största beslut som fattades var att vi antog “Regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035”, dvs det som kommer ligga till grund för hur kollektivtrafiken i regionen utvecklas de kommande 14 åren. Det här beslutet borde ha fattats redan under förra mandatperioden men då det inte var tillräckligt förankrat hos alla kommuner -som ju också har en del att säga till om i frågan- gick det inte att fatta beslut då. Det har inneburit att regionen inte fått del av vissa statsbidrag som annars hade kunnat finansiera vissa satsningar. Det finns saker som vi i BA tycker är bättre och sämre i förslaget, men det är som helhet förankrat och accepterat av samtliga kommuner. Efter att vi antagit tillägg från Moderaterna – angående att det på sikt ska finnas en gräns för hur stor del av kollektivtrafiken som ska subventioneras- och Vänsterpartiet- angående att vidareutveckla anropsstyrd trafik i de delar av länet där den vanliga kollektivtrafiken inte räcker för pendlingsbehov etc- är det också brett förankrat i regionfullmäktige. Den breda förankringen ger planen den långsiktighet som krävs för att möjliggöra långsiktiga satsningar och förhoppningsvis kommer vi nu att kunna få hjälp med finansiering av delar satsningarna vilket ger mer av våra “egna” skattepengar över till att satsa på annat. 

Delårsrapporterna visar att regionen inte håller budget och heller inte når de uppsatta målen i tillräcklig grad. Det gäller ffa i nämnden för Folkhälsa och Sjukvård (FS) och nämnden för Trafik, Infrastruktur och Miljö (TIM) och beror i stor utsträckning på COVID-pandemin. Ingen verksamhet som kommer behöva spara in pga pandemirelaterade kostnader. Det finns dock kostnader som verkar ha ökat utan att det uppenbart kan härröras till pandemin. Regionstyrelsen skickar med att “FS och TIM behöver se över kostnader/intäkter som inte är relaterade till pandemin och ha en plan för hur dessa ska hanteras framöver” dvs de kostnader som kvarstår efter det att pandemin är över och som inte budgeterats av fullmäktige kan medföra motsvarande besparingar på sikt. 

Fullmäktige godkände delårsrapporterna och för den som vill fördjupa sig finns de att läsa på s3-102: https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/regionfullmaktige/2021/2021-06-22/kungorelse-samt-handlingar-rf-2021-06-22.pdf 

Vi antog parlamentariska nämndens förslag om hur regionen ska vara organiserad under nästa mandatperiod.  Det som  blir annorlunda mot idag är att: 

. Parlamentariska nämndens ordförande tillsätts från majoriteten och vice ordförande från oppositionen. 

. Parlamentariska nämnden föreslår att utgångspunkten är fyra regionråd som företräder majoriteten och två regionråd som företräder oppositionen. Idag har Region Jönköpings län har 6 helarvoderade regionråd fördelade mellan politisk majoritet och opposition. Parti/er som ej erhåller helarvoderat regionråd erhåller delarvoderat regionråd på 60 % av grundbelopp, oavsett antalet mandat i regionfullmäktige. Parlamentariska nämnden anser att regionråd ska kopplas till ordförande- eller vice ordförandeuppdrag i styrelse och nämnder. 

. Under mandatperioden 2023-2026 tillsätts en demokratiberedning under regionfullmäktige med en ordinarie ledamot från samtliga partier som ingår i regionfullmäktige. Demokratiberedningen har regionfullmäktiges presidium som uppdragsgivare. Resurser för demokratiberedningen tas från regionstyrelsen som har uppdraget kring demokratifrågor idag. Uppdraget för demokratiberedningen fastslås i reglementet för beredningen.

Ekonomiskt innebär ovanstående en omfördelning av medel från regionstyrelsen till regionfullmäktige rörande inrättandet av en demokratiberedning under regionfullmäktige. Mer info finns på s103-114: https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/regionfullmaktige/2021/2021-06-22/kungorelse-samt-handlingar-rf-2021-06-22.pdf 

Då den regionala kulturplanen inte kunnat genomföras fullt ut pga pandemin 2020-21 bestämde regionfullmäktige att förlänga den istället för att anta en ny. Se sid 115-186 https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/regionfullmaktige/2021/2021-06-22/kungorelse-samt-handlingar-rf-2021-06-22.pdf 

Ny arbetsordning brukar antas per mandatperiod men då Moderaterna lyft frågan om “ledamots rätt att lyfta initiativärenden” till Förvaltningsrätten och fått stöd för sin tolkning där lade fullmäktige nu till det i arbetsordningen för styrelse och nämnder. Vi i BA tycker att det är bra att regler ändras om det behövs. 

Nämnden för Trafik, infrastruktur och miljö, juni månad 

Under juni har det varit budgetarbete inom TIM. Det är svårt för en lite ny ledamot att hänga med i formen, en ska inte prata siffror nu när en gör budget, utan mer målsättningar och riktningar. Det är också en oerhört svår tid att sia om framtiden när det gäller trafiken just nu. Pandemin har gjort stora avtryck även i trafiken, där vi har på uppmaning av Folkhälsomyndigheten avrått invånare från att åka kollektivt och ändå inte dragit in turer eftersom de som väl åker inte ska behöva orsaka trängsel. Kommer de resande att komma tillbaka till kollektivtrafiken? De kommer definitivt inte tillbaka om vi drar ner på turer. Det är väl de stora spelarnas roll, såsom det offentliga, att satsa sig ur en kris, för att inte orsaka lågkonjunktur. Därför kommer Nämnden för trafik infrastruktur och miljö inte dra ner på farten utan hoppas att nya satsningar ska återbringa biljettintäkterna. Samtidigt måste ekonomin komma i balans- Där är vi inte än, men väl medvetna om att det krävs. Samtidigt så vill vi satsa på landsbygden, hela regionen ska leva. Utan kollektivtrafik blir det mindre attraktivt för både företagare och arbetare att bosätta sig i småorterna och vi vill att invånarna ska bli mindre beroende av bil, inte mer. Trevlig sommar, hoppas inte vi ses på IVA där jag ska spendera min midsommar! /Malin 

Nämndmöte TIM 210601

Närvarande för BA: Malin Ramlöv 

Informationsärenden 

Upphandling serviceresor 

Sekretess råder i ärendet t o m september 2021 

Vattenförsörjning i länet, Anna Olsson 

Hur kan vi  bättre skydda vårt dricksvatten samt minska på läkemedelsrester. 

Aktuell information 

Nya biljettsystemet, framdörrarna på bussarna, omtag RUSen. Månadsrapport samt delårsrapport för nämnden. 

Koalitionens budgetförslag 

Presenterades för oppositionen i nämnden. 

Beslutsärenden 

Delårsrapport  

Godkänns som del i delårsrapporten som går till RF. 

Remissyttranden 

Godkänns och beslutas 

Nämndmöte TIM 210623

Närvarande för BA: Malin Ramlöv 

Informationsärenden 

Cykelstrategi 

Presentation av Regional Cykelplanering av tjänsteman Ida Hedberg: En uppdatering av läget just nu, det är just en strategi för det fortsatta arbetet, det är fortfarande i det tidiga skedet där man kartlägger just nu på tjänstemannanivå ut i kommunerna. Sedan kommer det bildas en arbetsgrupp med deltagare från de kommuner som önskar vara med. Här är några tankar kring det, nästa återkoppling blir våren 2022. 

Input cykelstrategi

. viktigt med helhetsgrepp

. RJL bör ta ledning och ge tyngd åt cykelfrågan

. piska och morot

. prioritera vardagscykling

. barn, unga och folkhälsa

. mobilitet – inte specifikt cykelresor

. behov riktlinjer förhållningssätt stråk och avstånd

. strategiska noder/bytspunkter viktiga

. Få med drift och underhåll

Återkoppling närtrafikutredning 

Eftersom vi önskar mer anropsstyrd trafik och närtrafik för att öka tillgängligheten av kollektivtrafik för boende på landsbygden så lämnas information om hur regelverket är idag. Frågeställningar som lyfts är hur strategin ska se ut och vad syftet är samt vilka som ska få nyttja det. Inga beslut, bara diskussion. 

Aktuell Information från RU 

Information av RU-direktör Karin Hermansson. Arbetet med RUS, strategibilder av länet, påverkan av Covid-19, pågående rekryteringar, etc.  

Månadsrapport 2021 

Carl-Johan Sjöberg trafikdirektör informerar från JLT. Det har varit invigning av ny stadstrafik i Jönköping. Nya elbussarna är i drift med Vy Buss, framdörrarna är öppna igen med åtgärder tagna för chaufförens säkerhet. Möjlighet att lösa biljett ombord ökar. Fått beviljat elbusspremie på 24miljkr, kommer även söka ersättning för förlorade biljettintäkter under nästkommande tertial. Första varianten av veckorapport gällande antal resande, intäkter och trafikslag har gjorts, mall för rapportering håller på att utarbetas för att smidigt kunna följa och jämför denna statistik löpande såväl för politiken som för tjänstemännen. Kort om utveckling avseende nya biljettsystemet, det tar tid att få det mot full drift och det fattas en uppdatering i förarappen, vi tror att det är v34 som det kommer gå att fullt ut betala biljetten ombord igen. 

Camilla Holm, ekonomichef. Något bättre resultat gällande kostnadsutvecklingen denna månad, men fortsatt underskott som är pandemirelaterat. Skatteintäkterna högre än beräknat. TIM -86mnkr hittills i år (inte nya elbusspremien inräknad).  

Ny nationell strategi för hållbar regional utveckling 

Strategin ska bidra till:

. omställning till en hållbar utveckling i alla delar av landet

. att minska klyftor och stärka utvecklingskraften i städer, tätorter samt gles- och landsbygder

. att förbättra möjligheterna att bo, leva och verka i hela landet

. stärkt konkurrenskraft för näringslivet

RU-direktör Karin Hermansson, genom att konkretisera RUSen blir den greppbar och det blir enklare att söka medel för att driva igenom förbättringar som kan vara del av större projekt på såväl nationell som EU-nivå. Det är ett stort arbete att omsätta strategier till handlingsplaner. 

Beslutsärenden 

Samverkansavtal Tågdepån i Nässjö 

När tågdepån är klar kan det även bli aktuellt med fler samarbetspartner än Kronoberg (och SJ) som det avtalas med just nu. Det är bolaget som hyr ut där förstahandshyresgästen är JLT. Godkänns och beslutas. 

Ny biljettyp 10 resdagar inom 30 dagar 

Hela nämnden är överens om att detta är en bra väg för att återstarta resandet efter sommaren. Denna biljett kommer kosta som 10st enkelbiljetter och är därmed väldigt förmånlig. Tilläggsförslag från M om att t o m permanentisera den. Bifall från MP. Dock äger inte nämnden frågan för permanenta förändringar, det gör RF.  

Budget 2022 med flerårsplan för 2023-2024 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Nämnden beslutar att godkänna koalitionens budgetförslag och avslår M samt SDs budgetförslag. Reservation från M och SD till förmån för egna förslag. Vs ändrings- och tilläggsyrkanden (7st) avslås.  

Bilaga till budget 2022 – Regelverk sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 

Godkänns och beslutas 

Bilaga till budget 2022 – Kollektivtrafik priser 

Godkänns och beslutas, med protokollsanteckning från M gällande att priserna inte är anpassade efter målet 2035 på 60% skattesubventioneringsgrad, enl TFP som klubbades dagen innan i RF. 

Upphandling Serviceresor 2022 

Godkänns och beslutas, dock har materialet sekretess och blir inte offentligt förrän september. 

Ett antal yttranden gällande remisser godkänns och beslutas. 

Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad 

Yttrande skjuts på till nästa möte 7/9 pga att alla handlingar inte kommit hela nämnden till del och därför vill inte nämnden ta beslut om detta oinsatta. 

Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljö och klimat 

Maria Canneborg, miljöchef. Rekommendationerna är följande i svaret till revisionen: 

-Utveckla uppföljningen av måluppfyllelsen och även inkludera Energikontoret i arbetet. 

-Upprätta en ändamålsenlig uppföljningsstruktur av regionala utvecklingsstrategin för ansvarig nämnd. 

-Uppföljning av hållbarhetsarbetet behöver tydliggöras och dokumentera denna uppföljning och de beslut som tas. 

Godkänns och beslutas med en liten ändring i formulering. 

Nämnden för Folkhälsa- och sjukvård, möte 23 juni 2021

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors 

Aktuell information – Mats Bojestig 

Under 200 positiva tester förra veckan. 2-3 % av proverna positiva. Deltavarianten ökar något. 5 inneliggande patienter. I samma nivå som i slutet av sommaren förra året. Hög belastning på inneliggande vård inför midsommar, vilket det brukar vara. Nu dock inte pga Covid-19.  

266 000 doser vaccin har givits 

– 157000 invånare har fått dos 1. 

– 109 000 invånare har fått dos 2. 38 % av våra invånare 18 år och äldre har fått båda doser.  

Enligt Anders Tegnell finns i nuläget inte stöd för dos 3.  

De som läggs in nu är nästan alla ovaccinerade. Bra täckning i samtliga kommuner. 

Vaccin rekommenderas nu även till ungdomar 16-17 år gamla. Kommer att göras efter att den vuxna gruppen är vaccinerad. Dessutom vaccination av riskgruppsbarn från 12 års ålder. 

Månadsrapport – Kristina Bertov 

5+5 mätetalen är helt eller delvis uppfyllda. 

12 resultat där målet ej uppfyllts. Ungefär samma mätetal som föregående månader.  

SVF 

8000 inom en 12-månadersperiod. Föregående 12-månadersperioden var det 7000. 4 % färre har dock fått cancerdiagnos i regionen. I riket 6 % färre.  

2262 har fått cancerdiagnos, av dem har 1462 genomgått SVF och behandlingsstartats = 64,6% (gult) – målet är 70 %. Av de som behandlingsstartats har 48,7% skett inom ledtidsmål, målet är 80%.  

Ekonomi 

Maj -20 miljoner (av dessa står krislägesavtalet för 15 miljoner).  

Totalt har krislägesavtalet kostat 101 miljoner, kirurgisk vård 68 milj, medicinsk vård 33 milj. Mest sjuksköterskor och undersköterskor som gått på krislägesavtal. Total 856 personer.  

360 fler årsarbetare 

Medicinsk vård + 100, Bra liv +112, kirurgisk vård +51, Psyk, rehab, diagnostik +93, folktandvården +4. 

Hyrbemanningen 2,5 %. Bra liv 5,9% av lönekostnaden, men en positiv utveckling. 

Uppskjuten vård – Martin Takac 

Tillgänglighet återbesök – ungefär som innan pandemin. 

Tillgänglighet operation – Antal väntande har ökat. Försöker operera så mycket som möjligt utanför centraloperation. Antal akuta operationer ligger i princip konstant, med små variationer. Man har jobbat med hårdare prioriteringar, tagit hjälp av Art clinic (bröstkirurgi), punktinsatser barn, cancer alltid varit prioriterat. 

Ortopedin 

Tydlig ökning av antalet väntande på operation. 515 fler maj 2021 jämfört med januari 2020. Färre väntande i Eksjö som lyckats väl med att hålla igång operationerna. Flest väntande på Ryhov. Höftprotes inom 60 dagar 100 % Eksjö.  

Jobbar med KPS (kapacitets- och produktionsstyrning). Schemaplaneringsstöd i Astrada från v 47 på samtliga kliniker. En del gynekologiska operationer har gjorts i Eksjö, patienter och operationspersonal har rest.  

Man behöver öka operationstakten med ca 10 % för att ta igen kön på ca 1 år. RJL ligger bra till om man jämför nationellt. Kan vara andra regioner som har svårt att klara cancerkirurgin och behöver hjälp. Det kan leda till att våra patienter får vänta längre. Cancerrapporteringen 6 % lägre 2020. 

Information om utredning kring barn och ungas hälsa – Lotta Larsdotter, Carina Vestergren (verksamhetschef BUP) 

Börja med barnen – En sammanhållen god och nära vård för barn och unga  

Stort problem med psykisk ohälsa. Ett system med glapp och brister. Fungerar bra till 6 år. Därefter ett glapp mellan primärvård och skolhälsovård. Förslag om en sammanhållen barn- och ungdomshälsovård och ett nationellt  hälsovårdsprogram 0-20 år.  

Samverkan med region och skolhuvudmän. Är viktig. Andel med fast vårdkontakt behöver öka. En grupp som inte alltid själv kan begära fast vårdkontakt. Arbeta med patientkontrakt. 

6 steg 

1. Bredare förhållningsätt till psykisk hälsa 

2. Sammanhållen barn- och ungdomshälsovård. 

3. Primärvårdens ansvar för psykiskt vårdbehov hos barn och unga. 

4. Primärvården behöver stärkas med resurser, kompetenser för ansvaret psykiska vårdbehov 

5. BUP behöver stärka sitt konsultativa stöd för primärvård och elevhälsa. 

6. Samordning kring barnen med stora och långvariga behov. 

Besöken till BUP fortsätter att öka. Om man ska få bort köerna behövs en primär nivå som är dimensionerad för att avlasta specialistnivån. Specialistnivån behöver stå för utredning och initial behandling av tillstånd som ADHD, ångesttillstånd, depression och som därefter kan föras över till första linjen. 

Ombyggnad av hus 06 och 25 Höglandssjukhuset. 

Elisabet Bergström, Karin Olsson 

Närakuten i samma lokaler som akuten. Rymligare rum generellt på akuten, så det är lättare att arbeta tillsammans i team kring patienten. Traumarum rymligare, så att hela teamet kan vara med. Lättare att ha med personal under utbildning. Fler väntrum. Anhörigrum. 

Dagkirurgisk avdelning på plan 4. Finns behov av fler dagkirurgiska platser. Möjlighet till ECT behandling, rum för narkosbedömningar, rum till förlossningen, kejsarsnitt. Man bedömer att driftskostnaden kommer att rymmas inom budget. 

Nämnden ställer sig bakom förslaget på ombyggnad till en maximal kostnad på 290 000 000 kronor och lös utrustning och inredning till en maximal kostnad av 38 000 000 kronor. 

Information om tandvårdsutredning 

Anna-Karin Wixe 

Utredning om jämlik tandhälsa sen mars 2018. Utredare Veronika Palm. Mål att minska skillnader i tandhälsa, mer jämlikt, mer resurseffektivt. 

Det finns socioekonomiska skillnader i faktiskt och upplevd tandhälsa. Det syns koppling till utbildningsnivå, inkomst födelseland. Det är en sjunkande besöksfrekvens på befolkningsnivå. Akuta besök ökar. Få patienter har mycket höga kostnader. Tandvårdens finansieringsmodell bidrar till att befästa skillnader. 

Enligt utredningen bör unga vuxna mellan 20-23 år inte ingå i det statliga tandvårdsstödet. Resurserna prioriteras inte rätt. Undantränger patienter som har ett större behov. Förslag att det skall vara avgiftsfritt till och med 19 års ålder. 

Individuell riskbedömning för omfördelning utifrån behov. Man har tittat på alternativa modeller, t ex 200 kr/besök, 1200 kr i högkostnadsskydd eller över 1200 kr, subvention enligt trappa, som mest få betala 2400 kr/12 mån period. 

Budget 2022 

Nämnden beslutar om att godkänna koalitionens förslag till budget 2022. Reservation från M:s och SD:s sida. 

Övriga ärenden: 

Remiss, delbetänkande ”En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården” besvaras med yttrande till socialdepartementet. 

Tjänsteskrivelse om granskning av insatser och samverkan inom området psykisk ohälsa , barn och ungdomar godkänns. Synpunkter på revisionens granskning framförs. 

Idrottsöverenskommelse mellan regionen och RF SISU godkänns. Syftet med överenskommelsen är att gemensamt stärka och utveckla idrotten i Småland.