Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden,  nämndsmöte 24 jan 2023 

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Camilla Lundgren, Anna Tholén Olsson, Emma Hörberg Butler 

Första mötet med nya nämnden för folkhälsa och sjukvård (FS). Innan mötet fortsatte vi traditionen att ha förmöte med samverkansgruppen 9-12. Vi diskuterade hur vi jobbar tillsammans, preliminärt hur planerna ser ut för budgetarbetet och diskuterar även igenom områden där vi ser behov av att politiskt djupdyka.  

Mötet började med att erbjuda vänsterpartiet adjungering till mötet, något vi bestämt att vi skulle erbjuda dom i nämnder och styrelse för att säkerställa god insyn och möjlighet för dom att framföra sina synpunkter. Dessvärre tog inte vänsterpartiet denna möjlighet och de hade ingen representant på mötet.  

Mötet inledes i praktiken med aktuell information från hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Kort information om aktuell läge i pandemin som fortsätter att påverka sjukvården men endast i mindre omfattning. Lite mer informeras om IVO kritiken som riktats mot höglandssjukhuset och bristen på vårdplatser, en kritik som riktats till samtliga 28/28 granskade akutsjukhus i Sverige. Vi delar IVOs kritik och beläggningsgraden på våra sjukhus måste ned till den av politiken beslutade nivån. Utmaningen ligger i bristen på kompetens som under rådande omständigheter vill jobba i dygnetruntverksamhet. Vi måste förbättra vår attraktivitet.  

Därefter kom månadsrapporten som visade fortsatt stora utmaningar på många av de områden som vi följer. Det rörde tex tillgängligheten inom både kirurgisk vård och BUP. Där vi ändå överlag ligger väl till i ett nationellt perspektiv. Inom BUP är dock utmaningarna fortsatt stora, fördjupad plan med delmål kommer framöver. Ekonomin för nämnden slutade med hjälp av statliga tillskott på ett nollresultat.  

Vi diskuterade förslaget om ny sterilteknisk enhet på Ryhov, vilket vi rekommenderade fullmäktige att investera i. Nämnden informerades och beslutade om delegationsordningen samt svarade på en statlig remiss som rörde föräldraskap och föreslagna förändringar i lagstiftningen kring detta. Egentligen skulle verksamhetsplanerna tagits vid dagens möte, men vi förändrar i år upplägget och nämnden kommer fatta beslut om en övergripande verksamhetsplan som vi ska godkänna istället för att notera. Förvaltningen behöver således justera och skriva en ny verksamhetsplan. Dessa kommer alltså på mötet i februari.  

Två frågor lyftes från oppositionen, den ena var om palliativ vård, den andra om målet att minska antalet patienter per distriktsläkare. Dessa svaras på vid nästa möte. 

Nämden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, nämndsmöte 25 januari 2023 

Närvarande ledamöter: Madalina Ebbesson, Helen Skogelin Torvaldsson 

Aktuell information

Först var det gemensam aktuell information för TIM och ANA, om nämndernas medel och vilkorsbeslut- information om bland annat 1.1 medel.  

Anmälan informationshandlingar ANA- delfinansiering från Rjl för det gemensamma arbetet med effektprognoser i Sydsverige, presentation av  regeringsbeslut gällande Riktlinjer för statliga bidrag till Riksteater 2023, nämnd för hemslöjdsfrågor, anslag 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden, fonden för rättvis omställning, anslag 1:3 europeiska regionala fonden, anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling. 

Anmälan delegationsbeslut ANA- Presentation av diverse Föreningar, artister samt Jönköpings Tekniska Folkhögskola som kommer att få bistånd genom ANA 

Informationsärenden och aktuellt 

Intern kontroll 1- presentation av månadsrapport dec 2022- gällande antal sökande per utbildningsplats- folkhögskolor- sjunkit; andel antagna – Naturbruksskolorna- stabil hög nivå av sökande; betalande publik Smålands Musik och Teater- ökade under 2022; andel deltagare som slutför kurs inom Folkhögskola- 89%- godkänd resultat, ändå relativ många avhopp på allmän kurs; andel elever på naturbruksprogrammet som slutför sin utbildning med godkänd examen- stor försämring för Segerstad- pga distansundervisning ffa; samverkansavtal med kommuner- relativ stabil under senaste 2 år- fokus på att hitta samsyn, förstår varandra; resultat om personal omsättning, medarbetarsamtal, andel heltidsanställda, personal sjukfrånvaro, ekonomi i balans. 

Presentation av budget som har positiv avvikelse för verksamtsområde för dec 2022- detaljerad presentation av budgetavvikelser både positiva och negativa för folkhögskolor, naturbruksgymnasium. 

Beslutsärenden för nämnden 

  • Delegationsordning ANA- presentation av vad nämnden får bevilja och besluta 
  • Projekt- Constr ACT klimatneutral bygg och fastighetssektor 
  • Projekt -Projekt Logistikutveckling i Jönköpings län 
  • Bidrag 2023- folkhögskolor med annan huvudman än RJL 
  • Läsårstider Naturbruksskolorna- 23/24 
  • Kulturbidrag 2023- projektbidrag, verksamhetsbidrag, arrangemansbidrag, kultur och arbetsstipendium. Presentation av ansökande organisationer och vilken bidrag dem fick beviljat 

Regionstyrelsen, sammanträde 31 januari 2023 

Närvarande ledamöter: Linnéa Nilsson, Pontus Lundgren, Sara Wallby 

Informationsärenden: 

Jane Ydman, regiondirektör informerade om: 

·         Budgetprocessen. Det finns förslag från Samverkan Region Jönköpings län tillsammans med tjänstemän att förändra budgetprocessen och förkorta den. Ett förslag tas fram inför budgetprocessen för 2024. 

·         Regionstyrelsen är beslutande gällande anställning av direktörer och RS-AU utgör politisk referensgrupp. 

·         JU har ansökt om att få starta upp tandläkarutbildning men har dessvärre fått avslag på ansökan två gånger nu. UKÄ ser fortsatt brister i ansökan. Nu ska en grupp bildas för att förbättra ansökan som utgörs av Agneta Bartoll, tandvårdsdirektör, som framöver minskar sitt uppdrag som direktör för att istället arbeta med ansökan för tandläkarutbildning tillsammans med Göran Henriks. Rekrytering av ny tandvårdsdirektör kommer därför startas under andra halvåret av 2023. 

Intern kontroll – månadsrapport december, föredrogs av Maria Berghem, ekonomidirektör. Värt att nämna är att hyrpersonal framförallt kostnaden för hyrsjuksköterskor ökar. Korttidsfrånvaron har även den ökat medans långtidsfrånvaron ligger mer stabilt som tidigare. Totalt utgör sjukfrånvaron ca 700 årsarbetare. 

Beslutsärenden för regionfullmäktige: 

Motion – Bättre vård för patienter med lipödem 

Styrelsen ansåg att se motionen som besvarad. Vi i BA har en generell hållning att all vård ska utföras enligt beprövad erfarenhet och forskning. Frågor om specifika behandlingsformer ska därför ägas av professionen i verksamheten och inte av politiken.  

Ombyggnation av steriltekniska enheten på Ryhov 

Steriltekniska enheten på Ryhov är i stort behov av ombyggnation ur våde arbetsmiljöperspektiv och för att kunna hålla upp den produktion som krävs för volymen av operationer. Styrelsen godkände förslaget att bygga om STE på Ryhov för en kostnad på drygt 63 miljoner kronor.  

Beslutsärenden för regionstyrelsen: 

Regionstyrelsen tog beslut om följande återinvesteringer: 

·         Två transportkuvöser till barnkliniken på Ryhov, kostnad: 4,2 miljoner 

·         Lastmaskin till Tenhults naturbruksgymnasium, kostnad 2,4 miljoner 

·         Två stycken skotare till Stora Segerstad naturbruksgymnasium, 5,6 miljoner. 

Utöver det beslutades om hyresavtal för Gränna vårdcentral och IT-centrum på Datorgatan. 

Valärenden: 

Val genomfördes i enlighet med valboken och för BA:s räkning har vi följande representanter i regionstyrelsens valbok: 

Regionstyrelsens arbetsutskott: Linnéa Nilsson (ordinarie). Martin Nedergaard-Hansen (ersättare) 

Personaldelegationen: Linnéa Nilsson 

Upphandlingsdelegationen: Pontus Lundgren. 

Regionfullmäktige, sammanträde 7 februari 2023  

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linnéa Nilsson, Pontus Lundgren, Magnus Bodenäs, Martin Malmerfors, Gunnar Pettersson, Emma Hörberg Butler, Sara Wallby 

Regionfullmäktiges sammanträde den 7/2 var till absolut största del ägnad ett antal motioner och interpellationer. Utöver dessa fanns endast ett fåtal beslutsärenden, inkluderande beslut om aktieägartillskott till byggnationen av tågdepån i Nässjö, tilldelning av medel för att förstärka reservvattenförsörjning på Ryhov samt ombyggnation av steriltekniska enheten på Ryhov. I alla dessa tre ärenden beslöts, med bifall från oss i BA, att tilldela de ekonomiska medel som efterfrågats.  

Av de många interpellationer som framställdes och besvarades, gällde flertalet folkhälsa och sjukvård: en handlade om ”kris i ambulanssjukvården”, en om tillgång till logoped för barn med språkstörning, en om lipödemvård, en om IVO:s tillsyn av Höglandssjukhuset (där ffa kritik riktats gällande brist på vårdplatser och därmed hotad patientsäkerhet), samt en om tablettbaserad allergivaccination. Några nedslag i dessa interpellationer:  

  • ”Fortfarande kris i ambulanssjukvården”: Här framställs frågor rörande både bemanning och måluppfyllelse. BA delar uppfattningen att grundbemanningen inte verkar vara adekvat, eftersom ambulanspersonalen har höga övertidssiffror. Här är det angeläget att se över både möjligheterna till rekrytering, ”pool”-personal att använda vid sjukfrånvaro etc, samt en ev alternativ transportorganisation för att avlasta ambulansen från de uppdrag som inte med nödvändighet kräver ambulansresurs. Vad gäller måluppfyllelsen är det naturligtvis inte nöjaktigt att vår organisation inte når de egenfattade målen. Dock beror måluppfyllelsen på hur man mäter, och det är inte självklart att vi mäter på ett rättvisande och nationellt jämförbart sätt.  
  • ”Vilka åtgärder vidtar majoriteten med anledning av IVO:s tillsyn av Höglandssjukhuset i Eksjö?”: Här framställs frågor rörande att IVO bedömt att antalet tillgängliga vårdplatser inte är tillräckligt för att säkerställa god och säker vård, och vilka åtgärder som planeras med anledning av detta. BA delar naturligtvis bilden av att vi saknar disponibla vårdplatser i vår region – det är en fokusfråga vi arbetat med sedan vi startade 2018. Det är angeläget att komma till rätta med vårdplatsbristen, och att säkerställa tillräcklig bemanning för att kunna hålla våra vårdplatser öppna. Det är dock på sin plats att påpeka dels att samtliga sjukhus i riket som granskats av IVO har fått exakt samma kritik – och att interpellationen framställs av KD, som haft ansvar för sjukvården i vår region de senaste 16 åren och fortsätter driva budgetförslag som innebär neddragningar. BA kommer att arbeta vidare med frågan om tillräckligt antal vårdplatser under den här mandatperioden, tillsammans med M och S.  
  • ”Vad händer med lipödemvården?” och ”När får fler i Jönköpings län tillgång till tablettbaserad allergivaccination?”: Båda dessa interpellationer är väldigt smala och specifika i sina framställningar, och BA anser det vanskligt och i princip olämpligt av den politiska ledningen att ge sig in i frågor gällande exakt vilken typ av behandling som ska erbjudas till en specifik åkomma/diagnos. Detta bör vara frågor för verksamheten och professionen. Dessutom rör just dessa interpellationer behandlingar som saknar tydlig evidens och/eller kostnadseffektivitet.  

Sex motioner behandlades under sammanträdet, och samtliga gällde folkhälsa och sjukvård: ”Kultur för hälsa”, ”Inför möjligheten att välja personlig läkare”, Äldresjuksköterskor inkl fast vårdkontakt för alla äldre”, ”Stärk kompetensen kring endometrios”, ”Fler vårdplatser inom rättspsykiatrin” och ”Bättre vård för patienter med lipödem”. Vi i BA biföll i samtliga ärenden regionstyrelsens förslag, som i de tre första fallen var att avslå motionerna, och i de tre senare fallen var att anse dem besvarade.  

Särskilt värt att lyfta fram här, är att BA inte anser det vara lämpligt att låta patienter välja en specifik individ som sin vårdgivare. Vårdvalet möjliggör att fritt välja vilken vårdcentral man vill, och att ha en fast läkarkontakt är ett kvalitetsmål. Men att välja en specifik individ som sin fasta kontakt, bedöms vare sig genomförbart eller lämpligt.  

På samma sätt anser vi inte att obligatoriskt införande av äldresjuksköterskor på vårdcentralerna är tillrådligt. Vi tror att det är bättre att låta enheterna själva prioritera sina resurser efter egen behovsanalys, och minimera mängden ”tvingande” specificerade titlar och uppdrag som riskerar att försvåra för ffa de mindre enheterna att kunna möta kravspecifikationen och hålla öppet. Dessutom är det inte självklart att ”äldre” per automatik har störst behov av vård – resurserna bör fokuseras på att ge vård åt den som mest och först behöver den, oavsett ålder.