FS-nämnden Regionens hus 21 januari 2020 

Närvarade: Martin Malmerfors, Martin Nedergaard-Hansen och Linda Gerdin 

(Har du åsikter om nämndens arbete får ni gärna kontakta linda@varddemokraterna.se)

Som vanligt hade koalitionen förmöte på förmiddagen och nämndens riktiga möte hölls på eftermiddagen: 

Uppdrag gällande framtidens hälso- och sjukvård eller “hur vi ska införa nära vård i Region Jönköpings Län”

Det här ett av de stora projekt vi i BA hoppas mycket på och som vi rapporterat om flera gånger tidigare, bl.a. i maj 2019 då det var ett stort möte mellan representanter från regionen, kommunerna och från patientföreningar. Från början var det tänkt att det skulle utmynna en plan som inkluderade både den “nära vården” och hur vi ska garantera tre akutsjukhus i framtiden. Det visade sig vara för stor arbetsbörda för Anette Nilsson som är den tjänsteperson som ska hålla i projektet. Därför har det blivit två utredningar. En om nära vård och en om tre akutsjukhus även i framtiden. Vi kommer med mer info om den senare när vi fått veta mer av projektledaren. 

Vi i BA ser fram emot att det arbete som gjorts hittills ska konkretiseras och diskuteras med primärvård och kommuner dvs de verksamheter som mest påverkas av omställningen och därför de som lättast kan avgöra om vi är på rätt väg. Vi hoppas få veta om de anser att målet är rätt satt, vad av det som görs idag som bara behöver byggas vidare på och vad som helt behöver ändras samt vilka åtgärder vi ska genomföra för att ge en “God och nära vård” till länets invånare. 

BA anser att primärvårdens måste ha bemanning- och kompetens på plats innan vi utökar uppdraget ytterligare. 

Avtalet om vårdval Ögon ska förnyas 2021

Det ingår därför som en del i budgetarbetet. Nämnden har tidigare skickat signaler om att vi kommer titta närmare på skrivelser kring jouruppdrag och utbildning.

Hus D1, Länssjukhuset Ryhov

Denna fråga var het i media i regionen i höstas. Sedan dess har nämnden fått information av verksamhetdirektörerna på våra möten. Nu fick vi till oss att frågan om onkologen eller neurologen/stroke ska flytta in i hus D1 ännu inte är avgjord men att medarbetarna i båda verksamheterna är delaktiga och att både planerna och risk-och konsekvensanalyserna innefattar alternativen 1) om vår verksamhet flyttar in i D1 samt  2)om vår verksamhet inte flyttar in i D1. Vi i nämnden tycker att det är så det ska fungera och kommer inte fortsätta be om rapporter om hur det går. 

Ekonomi: Nämnden-dvs Regionens sjukvårdsverksamhet- går plus. Hur mycket av det plusset som utgörs av löner som borde betalats ut till medarbetare vi inte lyckats anställa fick vi inte veta, men Regionen har anställt 80 fler läkare och sjuksköterskor 2019 än 2018. Statsbidrag som kommit in pga att verksamheten i hög grad når regeringens mål kommer att gå in i nämndens budget inför nästa år (annars brukar alla statsbidrag gå till Regionstyrelsen) och nämnden har för avsikt att fördela pengarna till verksamheten. Vi börjar jobba med nämndens budget för 2021 nu i februari och ska ha ett förslag klart till semestern. Berätta gärna för oss i BA vad du tycker är viktigast att satsa på info@varddemokraterna.se 

Intern kontroll- granskning från revisionen och information om årets plan

Två punkter på dagordningen rörde regionens interna kontroll. Dels har regionrevisionen beställt en granskning av den interna kontrollen. Dels kom ansvarig tjänsteman för den interna kontrollen, och presenterade kontrollplanen för 2020. 

En stor del av den interna kontrollen sköts egentligen genom de mål som fullmäktige och nämnder sätter upp och följer under året. Den interna kontroll som görs via kontrollplanen är en kontroll som alla organisationer gör och som gäller om vi gör det vi sagt att vi ska göra. Kontrollen ska gälla hela regionens verksamhet vilket påverkar vad som kontrolleras. 

Granskningen visade på brister i transparens ffa när det gäller hur målen tas fram. Den visar också att politiken bör komma in tidigare i processen. Nämnden vill se över detta framöver. 

Hela granskningen och kontrollplanen finns att läsa här (bläddra till sid 828): https://rjl.se/globalassets/rjl/demokrati/namnd-fs/2020/kallelse-och-handlingar-fs-2020-01-21.pdf  

Remisssvar angående Göran Stiernstedts utredning: Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet SOU 2019:42. Utredningen har omtalats i media med rubriker i stil med “nätläkarföretagen måste öppna fysiska vårdcentraler”. 

I korthet handlar utredningen om hur sjukvårdssystemet ska hantera att systemet med nätläkare medfört att resurser omfördelas efter efterfrågan på vård istället för att fördelas efter behov av vård. Stiernstedt försöker också komma med en lösning på “problemen med kontinuitet inom primärvården” dvs; att du som patient träffar en ny läkare vid varje besök istället för att träffa en läkare du känner. 

Det är en krånglig utredning, ett krångligt remissvar och vi krånglade till det ännu mer med ändringar som inte går att förstå om en inte sitter med remissvaret framför sig. 

De viktigaste delarna i utredningen är att alla vårdcentraler bör erbjuda digital vård och digitala vårdgivare bör ta emot fysiska besök i alla regioner. Han föreslår också bl.a. att patienter ska vara listade på en läkare istället för på en vårdcentral, nationellt bestämd avgift för besök på vårdcentral, att du inte får lista om dig mer än två gånger per år och att vårdgarantin om bedömning inom tre dagar på vårdcentralen bara ska gälla på den vårdcentral där du är listad. För att lösa detta ska primärvården ha mer pengar för att ha den bemanning som behövs.  

Vad tycker vi i nämnden om det då? På det hela taget tycker vi att det är ett bra förslag. Vi vill inte att det ska vara en nationellt bestämd avgift för besök på vårdcentralen då vi tycker att det är en del i Regonens budget. Vi se att det finns kryphål som kan göra att utredningens förslag inte får de tänkta konsekvenserna. 

Vilken betydelse har nämndens åsikt? Som med mycken politik är det svårt att säga.  Vi är en av många remissinstanser – dvs organisationer som fått frågan om att yttra sig- men vi har i alla fall sagt vad vi tycker och om fler tycker som vi kan det få effekt. 

Regionstyrelsen 28 januari inkl extra styrelse 4 februari 2020

Närvarande Martin Nedergaard-Hansen, Pontus Lundgren

Vi fick information kring remissutgåvan för regionens nya hållbarhetsprogram som ska gälla 2021-2025. Vidare fick vi information om regleringsbrev och villkorsbrev från statligt håll som berör vår region och mer specifikt arbetet som regional utveckling behöver göra pga. dessa uppdrag. Vi gick även igenom ärenden som skulle tas upp på regionfullmäktige den 4/2, vg se rapport från fullmäktige. Två granskningar som gjorts av PWC på uppdrag av den politiska revisionen behandlades och styrelsens svar på dessa beslutades om.

                              Extra styrelsen den 4/2 beslutade att tillförordna Jane Ydman till regiondirektör. Ett beslut som vi stod bakom. Liksom de flesta partier var vår ursprungliga tanke att göra en öppen rekrytering. Men efter interna diskussioner, diskussioner med koalitionskollegor, opposition, Jane, samt den erfarenhet vi haft av henne under hennes tid som tf regiondirektör valde vi att stödja en direktrekrytering. Vi uppfattar att hon kommer jobba för en transparant, lyhörd och tillitsfull förvaltning. Genom sitt arbetssätt skapar hon förtroendefulla relationer, både inom förvaltningen och ut mot politiken. Hon tillförordnas på fyra år, och anställningsvillkor fastställs av regionstyrelsens arbetsutskott.  

Regionfullmäktige 4 februari 2020

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Pontus Lundgren, Magnus Bodenäs, Helen skogelin Torvaldsson, Linda Gerdin

Dagens möte innehöll mycket motioner. Flera motioner berörde Spira/smot och regionens kulturverksamhet. Överlag jobbar koalitionen med att nå ut bättre med kulturen i hela regionen. Ett arbete som vi i BA stödjer. En motion berörde ett önskemål om att ha en specialbyggd buss till uthyrning för att möjliggöra gruppresor för handikappade. Dock ligger det utanför regionens kollektivtrafikuppdrag, samt att det redan finns privata aktörer som hyr ut i vår region.

En rad motioner berörde sjukvårdsfrågor. Två berörde redan pågående arbete HPV-vaccination för pojkar samt organiserad PSA testning. Här är alla partier överens om att arbetet med detta ska fortsätta. En fråga rörde införande av äldremottagning på alla vårdcentraler. Här är vi nöjda med dom skrivningar som just nu finns i budgeten, där alla patienter med stort eller komplicerat vårdbehov, oavsett ålder (även om det oftast berör äldre), ska ha tillgång till enkla vägar in (direktnummer), egen läkare, hjälp med samordning mm. Dvs det som man brukar tänka på när man pratar äldremottagningar finns med, men regionens regelbok för vårdcentraler blir inte för stelbent och det finns möjlighet för olika vårdcentraler av olika storlek att hitta den lösning som passar dom. Motionen avslogs alltså. Slutligen var det en fråga om avgiften för inneliggande tvångsvård. Motionen avslogs med hänvisning till att avgifter tas en gång om året i samband med budgeten. Dock lyftes och diskuterades den generella frågan om konsekvenser av avgifter inom vården. Avgifter är ett område där man kan se oönskade effekter både av för höga och för låga avgifter.

Fullmäktige godkände att 130 miljoner skulle läggas på inredning till hus D1 på Ryhov. Samt godkändes två strategier om bredband och digitalisering. Kortfattat gick dom ut på att förbättra vår regions möjligheter att vara långt fram i det digitaliserade samhället.

Personaldelegationen 5 februari 2020

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen

Personaldelegationen har på styrelsens uppdrag att jobba med strategiska personalfrågor. Delegationen är inte beslutande utan ger förslag till regionstyrelsen. Har möte 4 ggr/år.

På dagens möte diskuterades utlandsrekrytering där regionen önskar ta över delar av detta från rekryteringsföretag. Hyrpersonal, där vi fokuserade på vad vi politiskt skulle kunna göra för att minska beroende av hyrläkare på vårdcentralerna. Vi önskar en dialog med Bra liv. Vi gick igenom hur och varför vi haft en tillväxt av adm personal, då detta efterfrågades på regionfullmäktige. Diskuterade vilka mätetal vi skulle kunna ha för att bli en bättre och attraktivare arbetsgivare. Samt informerades om medarbetarenkäten som gjordes i höstas.