Nämnden för Folhälsa och sjukvård, möte den 25 januari 2022

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Frida Aronsson

Sammanfattning 

I vanlig ordning gav hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig en dragning om läget i regionen och då med stort fokus på Covid-läget. Smittspridningen av corona är stor i regionen men det som ffa belastar vården i nuläget är sjukfrånvaro och karantän av personal i större utsträckning än stort antal patienter med Covid. Andel positiva provsvar ligger på runt 50%. Därefter gavs månadsrapport över de mätparametrar som nämnden följer för regionen.  

När det gäller den uppskjutna vården så ses den största ökningen inom kirurgisk vård samt behandlingar inom BUP. Den ökade kön på behandling inom BUP till stor del på att betydligt fler utredningar görs vilket leder till ökat behov av behandlingar.  

Maria Johansson och Jonas Almgren från Qulturum informerade om patientkontrakt. BA efterfrågade medarbetarnas perspektiv på patientkontrakt då denna aspekt saknades i framförandet.   

De tre dokument som koalitionen jobbat med under en längre tid som gäller Lokalt ledarskap, Länsklinikernas uppdrag samt Säkra akutsjukhusen på längre sikt diskuterades under mötet. De två första dokumenten godkändes medan de tredje kring att säkra akutsjukhusen på längre sikt flyttades till nästa FS, då det fanns olika åsikter om var beslutet kring detta borde tas.  

Frågor 

Två frågor från Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, kring ambulansverksamheten besvarades under mötet.  

Beslutsärende 

Följande beslutsärenden hanterades på mötet:  

 • Handlingsplan 2022-23 till strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län 2016-2025 
 • Remiss: Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården 
 • Remiss: Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80 
 • Remiss: Börja med barnen! 
 • Remiss: Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur 
 • Ombyggnad av lokaler i hus D3 och D4 på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping 

Övrigt 

Nämnden gav följande uppdrag till regionledningskontoret: 

 • Utreda om antalet vårdplatser inom intensivvården i regionen motsvarar länsinvånarnas behov av intensivvård. 
 • Att i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom intensivvården arbeta med att intensivvården i regionen har ett aktivt kompetensförsörjningsarbete avseende attrahera, rekrytera och behålla medarbetare långsiktigt.  

Vi i BA poängterade vikten av att dels tydligt definiera vad en intensivvårdsplats innebär samt att behov av intensivvårdsplatser hänger starkt ihop med antalet vårdplatser inom övrig sjukvård.   

Rapport från mötet i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö,  25 januari 2022

Närvarande ledamot: Linnea Nilsson 

Aktuell information 

Karin Hermansson (regional utvecklingsdirektör) informerade om aktuella projekt och informationspunkter.  

 • Arbete inom avdelningen för regional utveckling pågår kring tillitsbaserat ledarskap. 
 • Nätverk med regionens kommuner och dess utvecklingschefer eller av kommunen utsedd person pågår. Viktigt för regionens utveckligsarbete att samarbeta med alla kommuner. 
 • Konkretisering av den regionala utvecklingsstrategin, följa upp den samma och skapa externa nätverk. 
 • Ny överenskommelse med länsstyrelsen efter att nuvarande samverkansavtal gått ut.  
 • Arbete med att ta fram ett regionalt serviceprogram 
 • Nya stambanor. 

Carl Sjöberg (JLT) informerade om länstrafikens nuläge.  

 • Servicereseupphandlingen har av ett företag begärt överprövning av.  
 • Krösatågen har för närvarande mycket stora tågproblem. Både pga väderrelaterade skador som uppkommit på tågen men också pga sjukdomsfrånvaro hos personalen. 
 • Covidrestriktioner i kollektivtrafiken påverkar återigen kollektivtrafiken stort och med tanke på det är tidigare planerat återstartspaket för kollektivtrafiken pausat och biljettintäkterna speglas återigen av pandemin efter att under slutet av året försiktigt vänt uppåt. 

Månadsrapport  

Månadsrapport föredrogs och det går återigen att summera ett år där pandemin speglar sig i rapporter och siffror. Budgettillskott som kompensation för minskade intäkter och ökade kostnader har erhållits.  

Projekt 

Vägar till hållbar utveckling föredrogs av Anna Olsson och Mariana Morasanu. Ett projekt som försöker främja hållbar utveckling och vara en mötesplats för kunskap, inspiration och engagemang för hållbar utveckling i Jönköpings län. Har bland annat en instagramsida som med fördel kan följas som heter ”regionalhallbarutveckling”. 

Länstrafikens budget 

Länstrafikens budget för 2022 föredrogs. Sammanfattningsvis är en budget i balans lagd men utan buffert. Intäkter är budgeterade utifrån ett normalläge, vilket i nuläget känns osäkert med tanke på fortsatt pågående pandemi med restriktioner. Budgeterat för reducerat pris för resekort för personer som funktionsvariationer. Flytt till nya lokaler kommer innebära en ökad hyreskostnad. Det finns budgeterat medel för marknadsföring och kampanjer.  

Remiss – Vägen till fossiloberoende jordbruk 

Remissvar behandlas tillsammans med ANA-nämnden angående utredning om fossiloberoende jordbruk. TIM-nämnden skickade efter diskussioner med nämndens presidium att tillsammans med ANA-nämnden se över remissvaret så att det framgår från vår region att man bör värna att omställningen blir möjlig för alla typer och storlekar av jordbruk. 

Remisser översiktsplan Tranås kommun och Nässjö kommun samt Länsplan för regional transportinfratstruktur 2022-2033 för Östergötlands län 

Remissvar godkändes.  

Intern kontrollplan 

Regionens plan för internkontrollplan och arbetssätt för internkontroll föredrogs. Regionens är ålagd enligt lag att ha en intern kontrollplan med utförande och uppföljning. Kontrollplanen till stor del regionövergripande.  

Regionstyrelsens sammanträde den 1 februari 2022

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby

Aktuell information

Under aktuell information fick vi en rapport från både personaldelegationen och upphandlingsdelegationen. Båda delegationerna ligger under regionstyrelsen och har representater i från styrelsen i sig. Enl årshjulet ska de två gånger om året rapportera till styrelsen om sitt arbete. Personaldelegation, där BA har en representant i form av Martin NH, har till uppgift att följa strategiska personal- och kompetensfrågor och kan även själva initiera och bereda ärenden av strategisk karaktär inom personalområdet. Ämnen de behandlat sen sist var bla pandemin (sjukfrånvaron, krislägesavtalet, hyrbemanningskostnader mm), den nya arbetsmiljöpolicyn, arbetsmiljön på op/IVA relaterat till den rapport som gjordes, samt att utveckla den fackliga samverkan.

Vi fick också en dragning från Hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig kring pandemiläget, på dagen 2 år sedan det första fallet. Dessutom fick vi en sedvanlig ekomomisk månadsrapport. 

Vi fick också en presentation av investeringsprocessen, där vi har ett önskemål om att få komma in tidigare i processen och inte bara ta ställning till ett helt färdigt förslag. 

Beslutsärenden till regionfullmäktige

Motionen Låt människors behov styra den offentliga välfärden, ny policy för arbetsmiljö och hälsa, Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för TvNo, nya lokaler för psykiatrin i Värnamo, Ombyggnationer i hus D3 och D4 op Ryhov samt taxa på besöksparkeringen för Ryhov var alla ärenden som först godkändes i Regionstyrelsen men där slutgiltigt beslut fattar i Regionfullmäktige, se nedan.

Beslutsärenden för Regionstyrelsen

Vi godkände ett remissvar till remissen “Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur”. Vi godkände bidrag till politiska ungdomsförbund inför valet 2022. Vi godkände en överföring på 500 miljoner från rörelsekapitalförvaltningen till pensionsmedelsförvaltningen. 

Sammanfattning Regionfullmäktige 8 februari 2022

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Malin Ramlöv, Magnus Bodenäs, Linda Gerdin, Helen Skogelin Torvaldsson, Frida Aronsson

Motion ”Låt människors behov styra den offentliga välfärden”

 • (V) föreslår att man analyserar hur personalomsättningen förändrats över tid när det gäller relationen operativt arbete resp kontrollerande arbete, och att utefter analysens resultat ta fram mål och åtgärder för nya och mer demokratiska styrformer inom vård och annan kärnverksamhet.
 • Företrädare för Koalitionen (däribland BA:s Martin Nedergaard-Hansen) hänvisar till att ett arbete för att förbättra styrningen av regionsjukvården – bl.a. genom principen Tillitsbaserad styrning – redan har inletts och att bevakning av frågan fortgår parallellt med detta arbete.
 • Motionen avslås därför av regionfullmäktige.

Policy för arbetsmiljö och hälsa

 • Det har gjorts en översyn och uppdatering av nuvarande arbetsmiljöpolicy. Denna nya version av policy för arbetsmiljö och hälsa föreslås att fastställas.
 • Efter debatt blir beslutet istället att återremittera policyn, då (V), (M) och (SD) röstar för detta.

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för TvNo Textilservice AB

 • Reviderad bolagsordning och ägardirektiv godkännes utan debatt.

Nya lokaler för psykiatri i Värnamo

 • Ett enhälligt RF bifaller förslaget om byggnation av lokaler för psykiatri på Värnamo sjukhus, till en maximal kostnad av 208 Mkr.
 • Linda Gerdin (BA) poängterar dock att antalet vårdplatser minskar i och med nybyggnationen, och att ny-/ombyggnation av lokaler till befintlig verksamhet snarast ska ses som underhåll och inte en satsning.

Ombyggnad av lokaler i Hus D3 och D4 på Ryhov

 • Att bygga om plan 5 och 6 i Hus D3 och D4 är en del av översiktsplanen, och tänkt att bl.a utöka lokaler för neurologi, lungmedicin och allergimottagning.
 • Förslaget gällande ombyggnation till en maximal kostnad av 236 Mkr godkännes.

Interpellationer:

 • Hur smittsäkra är våra sjukresor?
 • Bengt-Ove Eriksson (V) har skrivit ovan rubricerad interpellation, ställd till TIM, med anledning av upplevda brister i hygien- och smittskyddsrutiner i samband med sjukresor.
 • Interpellationen besvaras av TIM:s ordförande Marcus Eskdahl (S).

Taxa på besöksparkeringsplatser för personbilar på Ryhov

 • Förslag att öka maxtaxan på parkeringsplatser inom sjukhusområdet från 30 kr/dygn till 80 kr/dygn. Oförändrad timtaxa 10 kr/h kl 08-20, övrig tid gratis.
 • Debatt följer kring alternativa sätt att ta sig till och från Ryhov, antalet behövda P-platser för patienter, besökare och anställda samt förslag på att bygga ut nya P-platser på idag obebyggd mark utanför sjukhusområdet.
 • Efter debatt blir beslutet istället att återremittera förslaget, då (V), (M) och (SD) röstar för detta.

Valärenden avklaras.

Anmälningsärenden gällande återrapportering av villkorsbeslut, årsredovisning av investeringar och regionsfullmäktiges justeringsplan.