Möte i Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden 26 januari 2021

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors 

Aktuell information – Mats Bojestig, sjukvårdsdirektör 

Antal nya patienter som skrivs in har minskat något under de senaste veckorna. Det har varit konstant hög belastning på intensivvården. 2-3 patienter har vårdats utanför länet. 

Det har varit något färre som har sökt för provtagning. Man bedömer att det beror på lägre spridning i samhället. Det har varit några utbrott på SÄBO. 

Från 21 december fram tills idag har vi haft en relativt platt kurva med sjukhusvårdade Covid-19 patienter.  

Från vecka 5 planeras en minskning av antalet vårdplatser, till följande antal: Ryhov 28 st,

Värnamo 24 st, Eksjö 24st

Covid-19 vaccination 

Vid tidpunkten för nämndsmötet hade 11000 fått minst 1 vaccindos (900 fått sin andra dos) i regionen. 

På SÄBO är det kommunens sjuksköterskor som genomför vaccinationerna. Personer med hemtjänst samt omsorgspersonal blir vaccinerade via vårdcentralerna. Det sker en del uppsökande verksamhet vid svårigheter att ta sig till vårdcentralen. 

Man har gjort beräkningar på personalåtgång och antal stolar som går åt vid olika storlekar på vårdcentraler. Det kommer att genomföras simulering/övning av massvaccinationsflöden, för att få bra flöde. När det rör sig om så pass många vaccinationer, gäller det att inte bara tänka, utan testa! 

Forskning och utveckling 

Margareta Stenmarker, biträdande verksamhetschef futurum, barnonkolog, berättar om Futurums verksamhet. Man jobbar bland annat med: 

 • Planera och koordinera läkarutbildningen vid Linköping som sker vid huvudstudieort Jönköping. Jönköping är 1 av 4 huvudstudieorter. 
 • Ansvara för AT, BT, ST 
 • Ansökan om tandläkarutbildning i Jönköping.  
 • Bättre förutsättningar för klinisk forskning. 
 • Samarbetsavtal 
 • Akademiska enheter. Flera sjuhuskliniker och även två vårdcentraler – Rosenhälsan och Wetterhälsan. 
 • Laboratorieplattform för forskning 
 • Datauttagsenhet och biobank 

Region Jönköpings län ligger bra till om man jämför antal disputerade och forskarutbildade medarbetare med andra regioner utan universitetssjukhus. 

Margareta Stenmarker får frågan: ”Hur säkerställs att man når ut till hela regionen?” 

Det finns en vilja, men det görs inte tillräckligt. Hon uppmanar oss politiker att komma med idéer om det finns sådana, för att nå ut i hela regionen. Futurum försöker särskilt att ta tillvara på de som inte har några forskare kring sig. De hjälper till att knyta kontakter. Det finns många som forskar kring kvalitets- och förbättringskunskapen. 

IVO-granskning – Axel Ros, chefsläkare 

Anmärkningar på hur vi hanterade pandemins första veckor. 

Enligt IVO har de äldre på SÄBO inte fått rätt vård vid insjuknande i Covid-19. 

IVO valde några äldreboenden, baserade på klagomål, Lex-Maria och tidningsrubriker. IVO begärde in journaler. Intervjuade personal och chefer i kommun och i primärvård. 

Region Jönköpings län fick chansen att lämna synpunkter på hur vi såg på deras tillsynsbeslut och dels komma med förslag på vad vi ska göra för att förbättra.  

IVO ger kritik på 2 punkter: 

 1. Äldre som bor på SÄBO har inte fått vård enligt individuellt behov. Det skall ha funnits generella direktiv, att de äldre på SÄBO inte ska läggas in på sjukhus. 

Enligt Axel Ros, misstänker man att IVO fått denna uppfattning av intervjuer med några medarbetare. Region Jönköpings län har varit frågande till denna punkt, då det inte har funnits några sådana direktiv 

 1. Man kan inte följa vården pga brister i primärvårdens journalföring. 
 • Här har IVO rätt. Här behövs en förbättring. Kommunens och regionens journalföring ger tillsammans en bra bild. Vi behöver se över detta då lagstiftningen inte tillåter samma journal. 
 • Budget 2021 innehåller förstärkt ersättningen till läkarmedverkan på SÄBO. Förhoppningsvis leder detta till bättre möjligheter till läkarbesök, bättre samtal och bättre planering av de äldres vård. 

Månadsrapport – Kristina Bertov 

Nämndens målvärden och mätetal rapporteras. Utfall övergripande, där resultaten inom visa områden tydligt påverkas av pandemin. 

10 mätetal gröna 

18 mätetal gula (45%) 

12 mätetal röda (30 %) 

Nämnden har under 2020 ett positivt resultat på 130 miljoner kronor. Nämndens kostnader ökade med 3,4 %. Nämnden hade kunnat öka kostnaderna med 4,8 % och ändå haft en ekonomi i balans. Regionen har fått kompensation för ökade kostnader kring Covid-19 vården. Samtidigt har man fått prioritera bort en del verksamheter, bl a viss kirurgisk verksamhet, som är ganska kostsam, har man fått skjuta på, vilket minskat regionens kostnader. Även färre resor pga pandemin. 

Intern kontroll – beslut tas 

Lars Wallström 

Intern kontrollplan 2021. Vårt eget instrument för att hålla oss på tårna. 

Säkra att vi har bra rutiner, följer riktlinjer och regelverk, inte drabbas av förluster. 

Här rör det inte bara pengar. Skadat förtroende kan vara minst lika allvarligt. Det kan leda till att vi tappar anställda och får missnöjda medborgare. Utöver detta finns den externa revisionen och månadskontrollerna . 

Sju punkter för granskning 

1.Extra ersättning till personal som följd av extraordinär händelse. Allt från 500 kr till krislägesavtal mm. 

2. Arbetsbelastning som följd av extraordinär händelse. 

3. Licenser för IT-system. Avser i första hand licenser för mindre program. 

4. Uttnyttjande av statliga projektmedel Fr a ANA-nämnden

5. Inkurans i lager och förråd (hela kedjan ut till slutförbrukning) Kasserar i för mycket varor? Mäter och följer vi? 

6. Ersättningssystemet inom primärvården 

7. Avtalstrohet. Är följsamheten till avtal och upphandlingar tillräckligt bra?  

Motion antibiotikaronder – avslås 

Hänvisning till att verksamheterna får styra hur de arbetar med målet att minska antibiotikaförskrivningen. 

Motion huvudvärk – avslås 

Ingen utredning blir av. Fakta-dokumenten som skall användas av primärvården, skall enligt motionsunderlaget vara utformade efter nationella riktlinjer. Det verkar dock finnas skillnader i tillgänglighet till neurolog inom regionen, vid svåra fall där neurologkontakt behövs. Detta är dock inte enda området där det finns skillnader i tillgänglighet inom regionen. Det kan behövas titta närmre på vad som behövs göras för att erbjuda så jämlik vård som möjligt i hela regionen, men då rör det inte enbart huvudvärksdiagnoserna. 

Regionstyrelsen 2 februari 2021

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby

Besök av Maria Berghem som gick igenom årets budgetprocess. Arbetet med budget 2021 påbörjas redan nu och förväntas vara klart i sommar. I år kommer regionstyrelsen kunna vara mer aktiv i budgetarbetet vilket är positivt. 

Aktuell information

Representanter från länsstyrelsen gick igenom lagar och förordningar samt rekommendationer som gäller kring pandemin. 

Aktuellt covidläge

Mats Bojestig informerade kring aktuellt pandemiläge samt aktuellt vaccinationsläge och plan kring detta. 

Vi fick också en uppdatering från tf utvecklingsdirektör Ulf Fransson gällande läget för näringslivet relaterat till pandemin. 

Slutligen fick vi en ekonomisk månadsrapportering för 2020 som också är är regionens totala resultat  för 2020. Under 2020 gick vi drygt 1 miljard plus. Detta beror till stor del på pandemin och att många utgifter relaterat till detta blivit generöst ersatta via staten. Det beror också på inställda och minskad frekvens av utbildningar, konferenser och tjänsteresor. Samtidigt som skatteintäkterna minskat kraftigt relaterat till pandemin har vi fått ersättningar för detta bortfall. Utöver det har kostnadsutjämningssystemet förändrats efter beslut om budget för 2020 vilket givit oss ett kraftig ekonomisk förstärkning. 

Under dagens beslutspunkter fanns tre motioner som skickades vidare till regionfullmäktige (kring antibiotikaronder, gratis kollektivtrafik för färdtjänstberättigade samt utveckling av huvudvärksvården). Regionstyrelsen tog också del av verksamhetsplaner för de verksamheter som lyder under styrelsen – verksamhetsstöd och service, IT-centrum och regionledningskontoret. Tidigare har regionstyrelsen godkänt dessa men numera tar vi endast del av informationen. Verksamheterna ska själva få ta ansvar för att omsätta budgetens intentioner till handling. Det tycker vi är en rimlig förändring. 

Sammanfattning Regionfullmäktig 9 februari 2021

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Magnus Bodenäs, Malin Ramlöv, Linda Gerdin, Helen Skogelin Torvaldsson, Sara Wallby 

Under regionfulmäktiges sammanträde 2021-02-09 beslutades formellt att vaccination mot Covid-19 ska vara kostnadsfri för alla som vaccineras i vår region. Detta är helt i linje med SKR:s rekommendation, och angeläget för att bidra till så god vaccinationstäckning som möjligt.

Det tillstyrktes ekonomiskt aktieägartillskott till RJL Tågdepån i Nässjö AB, ett bolag som driver och äger processen med att bygga regionens nya tågdepå i Nässjö.

Avseende ekonomi så godkändes också en investeringskostnad om maximalt 24,3 Mkr för nybyggnation av datorhall/serverhall till regionens IT, som kommer att byggas i Jönköping.

Sedan debatterades inkomna motioner:

·       Motion från (SD) om att införa avgiftsfri kollektivtrafik för färdtjänstberättigade. Motionen avslogs, bland annat med motiveringen att det är separata målgrupper – om man trots sitt funktionshinder klarar av att åka med kollektivtrafiken, så är man inte berättigad färdtjänst.

·       Motion från (M) gällande arbetet mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå för barn och unga. I motionen föreslås en utredning i ämnet. Motionen ansågs besvarad, med motiveringen att detta arbete redan är igång och att ytterligare utredning inte är prioriterad i det här skedet.

·       Motion från (M) gällande vården av patienter med Huvudvärk. I motionen föreslås en utredning kring detta pga att berörd patientförening upplever att vården av patienter med huvudvärk inte är optimal, och skulle kunna förbättras. Motionen avslogs, bl.a därför att det saknas en motivering/ett reellt faktaunderlag som beskriver varför denna patientgrupp skulle prioriteras med en politiskt tillsatt utredning. Att från politisk nivå detaljstyra verksamheten med målet att prioritera upp en viss patientkategori/vårdkedja kräver både tydliga indikationer på att vården som ges inte håller tillräcklig kvalitet, och indikationer på att verksamheten inte själv har verktyg nog för att driva fram en förbättring.

Härefter pausades sammanträdet medan hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig informerade om pandemiläget.

Sedan besvarades interpellationer och frågor som inkommit. Dessa rörde palliativvårdens gästhem, bårhusverksamheten i länet samt s.k ledsagning.

En sista motion debatterades sedan; motion från (SD) om att införa antibiotikaronder för att minska resistenta bakterier. Motionen avslogs, bl.a med motiveringen att politiken inte bör detaljstyra hur verksamheten väljer att lägga upp sitt dagliga arbete, och att dylika antibiotikaronder visats vara icke kostnadseffektiva. Verksamheten har valt andra sätt att arbeta med problemet med antibiotikaresistens.

Tills sist gick anmälningsärenden igenom, och inkomna valärenden (såsom ersättare för nämndrepresentanter som lämnat sina uppdrag) avklarades. I samband med detta möte valdes en ny representant för BA till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Hädanefter kommer Malin Ramlöv representera oss efter att vår tidigare representant Calle Fridolfsson valt att avsluta sitt uppdrag. Vi tackar Calle för hans insats och önskar Malin lycka till

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, möte den 23 februari 2021

Närvarande ledamöter: Malin Ramlöv

 Informationspunkter: 

Möjlighet att åka sjukresa i samband med vaccinering mot Covid-19.  

Intäktstapp för kollektivtrafiken 2021.  

Resandet i januari 2021 ca 64 % lägre än i januari 2020.   

Restriktioner vid långväga kollektivtrafik genomförs med stöd av pandemilagen. 

 • Information om post- och telestyrelsen tidsplan och statligt stöd för bredbandsutbyggnad. Kartläggning görs tillsammans med kommunerna. 
 • Upphandling serviceresor påbörjas. 
 • Budgetchef Camilla Holm och trafikdirektör Carl-Johan Sjöberg redogör för fördelning av budget 2021 för Länstrafiken. Intäkter, kostnader, nyckeltal och skattesubventionsgrad redovisas 

Information om verksamhetsberättelse Länstrafiken 2020. 

 •  Resandet i den allmänna kollektivtrafiken minskade med 39 %  
 • Intäktsbortfall pga. resandeminskningen  
 •  Antalet serviceresor har minskat med 29 %  
 • Ekonomiskt resultat -22,2 mnkr 

Beslutspunkter 

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till åtgärdsprogram ”Minskad klimatpåverkan” till Länsstyrelsen. Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärdsprogrammet men ser ett behov av förtydliganden, kompletteringar samt en höjning av ambitionsnivån inom vissa områden. 

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över förslag till åtgärdsprogram ”Anpassning till ett förändrat klimat” till Länsstyrelsen. Region Jönköpings län ställer sig positiv till åtgärderna i programmet, men ser ett behov av justering med avseende på en av åtgärderna som berör Region Jönköpings län. Det son rör RJL handlar framför allt om att klimatsäkra byggnader gällande extrem hetta eller översvämningar. 

Sedan var det även beslut om Verksamhetsberättelse från Länstrafiken, intern kontrollplan samt remissvar Översiktsplan för Ljungby. 

Sista punkten för dagen var beslut om att tillsätta en referensgrupp för at hantera inkomna remissvar gällande Trafikförsörjningsprogrammet. I denna grupp deltar en person per parti, från BA är det Martin Nedergaard-Hansen som deltar.

Tvådagarsmöte med nämnden för folkhälsa och sjukvård 23-24 februari 2021 

Närvarande: Linda Gerdin, Martin Nedergaard Hansen, Martin Malmerfors, Frida Aronsson.   

Nämnden hade det möte som inleder arbetet med budget 2022 som ett tvådagars webinarium.  

FS-nämndens ekonomi och omvärldsspaning 

Kristina Bertov 

Nämndens andel av regionens nettokostnad är drygt 85%. När budgeten tas i fullmäktige fördelas den på utgiftsområde. Det är standard i Sverige för att kunna göra jämförelser mellan regioner. Andel av resurser för somatisk-, psykiatrisk- och primärvård ligger på samma nivå som genomsnitt för riket. Nämnden fördelar sedan resurserna inom områdena. En procent av budgeten inom nämndens område blir ca 100 miljoner så det är inte konstigt att de satsningar som görs inte alltid märks så mycket ute i verksamheten.  

Siffrorna för 2020 är inte klara än så utgångsläget för budgeten baseras på siffror från 2019. RJL ligger strax över snittet i riket gällande kostnad för förmånsläkemedel (kr/invånare). När det gäller Strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad låg Region Jönköpings län lägst Sverige. Om vi låg på snittet för riket skulle vi betala ytterligare 679 miljoner. Inom samtliga områden ligger vi lägre än snittkostnaden, vilket förmodligen krävs om vi skall klara målet som fullmäktige satt om att ligga bland de fem regioner med lägst kostnad/invånare. 

Information från de olika verksamheterna 

Folkhälsa

Jesper – Folkhälsochef 

Anette Frisk vik folkhälsochef 

Många projekt/arbeten går långsammare pga pandemin. De som riskerar att inte alls nå målen gäller äldres hälsa och infrastruktur i samhället. Det är pga pandemin som de målen inte kommer nås.  

Hälsocentraler är nu på gång eller i verksamhet i 13 kommuner. Sju vårdcentraler i länet har börjat arbeta med ett “förstärkt uppdrag” som i större utsträckning ska komma åt hälsoskillnader pga socioekonomi. Projekt om psykisk hälsa som pågår är bl.a. FUNK, samordnare för suicidprevention, äldres psykiska hälsa.  

Bra Liv:  

Charlotta Larsdotter 

Ekonomin gick plus 2020. Har minskat behov av hyrpersonal. Jobbar mycket med internrekrytering och utbildning av medarbetare. Svårigheter att bemanna vårdcentraler i vissa delar av länet, t ex Gislaved och Smålandsstenar, leder till ojämlik vård. Inte uppenbart hur detta kan rättas till.  

Många svårt sjuka i Covid-19 söker för sent. Bra Liv jobbar nu noggrant med riskbedömning, där de som testat positivt och har störst risk för svår sjukdom får låna pulsoximetrar och följs upp noggrannt. 

Primärvård och rehabilitering – Folkhälsa och sjukvård 

Jonas Almgren, sektionschef 

2022 är första året i en ny avtalsperiod på fyra år. Nu finns möjligheten att göra större förändringar än ”vanliga år”.  

Gemensam plan för primär vård: 

Kommunen och regionen behöver samarbeta både i omsorg och skola och det pågår projekt för att hitta bra sätt att göra det.  

Kirurgisk vård 

Martin Takac, verksamhetsområdesdirektör  

Covid-19 pandemin är ett stort och växande problem gällande både arbetsmiljö- och belastning ffa för personalen som arbetar på IVA i länet, både ordinarie och de som i vanliga fall inte arbetar där.  

Resten av den opererande verksamheten jobbar med hård prioritering pga pandemin. Det finns ett regionalt planeringsråd som ska se till att planerade operationer blir av i länets alla delar på ett jämlikt sätt. Om pandemin mattas av nu kommer det ta ca 18 mån efter pandemins slut innan man befinner sig i samma kösituation som innan pandemin.  

Kompetensförsörjning är fortfarande ett problem inom vissa områden medan andra har en bra bemanning.  

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

Micael Edblom, verksamhetsområdesdirektör 

Verksamhetens största utmaningar är att vara tillgängliga och närvarande för våra invånare.  

Projekt som det jobbas med:  

Rehabiliteringsplaner stannar ibland i verksamheten istället för att följa patienten ut i resten av livet.  

Enklare kontakt med verksamheten.  

Den psykiatriska specialistvården samarbetar närmare med primär- och kommunal vård.  

Peer support är personer med egen erfarenhet av att vara patient i psykiatrin som anställts som resurs på psykiatrisk vårdavdelning. De har blivit en viktig och uppskattad brygga mellan patient och profession och bidrar till en ökad förståelse. 

Administrationsbesparande arbetssätt kan förhoppningsvis minska administrationen för och göra det mer attraktivt att arbeta hos oss. Kompetensförsörjningen är fortfarande ett problem.  

Tandvården 

Agneta Bartoll 

Appen ”rocka munnen” kan vara en hjälp om det är svårt att lyckas borsta tänderna. 

Utmaningar för folktandvården: 

Antalet barn, unga och äldre, dvs de som har gratis tandvård ökar i vårt län. Då Folktandvården får sina den största delen av sina intäkter från betalande patienter innebär ökningen av subventionerad tandvård att en mindre andel av personalen kan arbeta med betalande patienter, vilket på sikt kan bli en svårlöst ekvation.  

En annan utmaning är de skillnader i tandhälsa som finns bland barn och unga. Tandborstning på förskolan har varit nedlagd på många håll pga smittspridningen. Viktigt att detta förebyggande arbete kommer igång igen så snart som möjligt. Avgiftsnivåerna lyfts av direktören.

Medicinsk vård 

Agneta Ståhl, verksamhetsområdesdirektör 

Verksamheten har anpassats efter det vi lärt under pandemin. har vårdat I nuläget ca 50 inneliggande på vårdavdelning. Medicinsk vård hade en överkapacitet med vårdplatser under våren och sommaren. Under andra vågen har vårdplatserna anpassats kontinuerligt. Inför hösten kom man fram till att förflyttningar i högre grad behövde bygga på frivillighet och att utbildningen i samband med förändrade arbetsuppgifter behövde förbättras. De försökte bygga COVID-avdelningar på befintliga avdelningar med befintliga arbetslag. Under våren flyttades drygt 900 medarbetare till covidavdelningar och IVA men under hösten förflyttades ”bara” ca 450 medarbetare. 

Inom medicinsk vård jobbar man bland annat med att: 

 • Projekt för att förbättra hälsan hos barn, samarbete mellan barnhälsovård och förskola, mer fysisk aktivitet. 
 • Vårddokumentation – dokumentera rätt, dokumentera mindre. 
 • Förbättra konsultstödet till primärvården. 

Utmaningar framöver:  

 • Ekonomi i balans.  
 • Den vanliga vården parallellt med Covid-19-vården 
 • Nära vård – samverkan med primärvård och kommun. 
 • Väntetiden skiljer sig i länet även till andra specialistområden. Man försöker att fördela patienterna över länet för att få mer jämlika väntetider. 

Nämndsmöte 

Närvarande: Linda Gerdin, Martin Nedergaard Hansen, Martin Malmerfors, Frida Aronsson.   

De två dagarna avslutades med ett informationsspäckat nämndsmöte. Nedanstående är några godbitar. Nämndens mötesprotokoll finns i sin helhet på https://rjl.se/Demokrati/politik-moten-och-handlingar/namnd-for-folkhalsa-och-sjukvard/2021 

Intern kontroll 2020 

Lars Wallström 

Med den interna kontrollen identifieras och belyses problem. De flesta eniga om att det finns brister som behöver åtgärdas, men det kan vara svårt att få till förändringarna. Vid något tillfälle har man granskat föregående år och sett att man inte tagit tag i så många av ärendena. Vi behöver på något sätt synliggöra hur långt vi kommer. 

Godkännande av intern kontroll 2020. Beslut om att arbetet med åtgärder skall presenteras för presidiet under året. 

Information om lagerhållning, säkerhets och beredskapslager 

Mirjam Markusson, Carina Matsson och Carin Skar, verksamhetschef läkemedelsförsörjning, slutenvården 

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt lager av läkemedel för smittsamma sjukdomar, antivirala läkemedel och antibiotika. Socialstyrelsen har ett nationellt lager av material och läkemedel. De lagren är begränsade. Sen apoteksmonopolet avskaffades, finns ingen samlad aktör som tar ansvar för lagerhållning av övriga läkemedel.  

För att säkra att RJL har en trygg materialförsörjning både i normalläge och krisläge är målet att ha lager som räcker i tre månader i värsta tänkbara scenarier, t ex som under värsta månaderna under pandemin.  

Senaste åren har det blivit ett ökat problem med restnoteringar på läkemedel. har ökat successivt från 2015 från ca 7-8 milj kr till 23 milj. Vi har nu en månads kritiska läkemedel i eget lager. En fördel i detta arbete är att vi har lager i egen regi, för då kan vi påverka hur det ska se ut.  

Utökning av lager även för “medicinska” produkter påbörjades hösten 2019 då leveransproblem i andra regioner visade på vår sårbarhet. Ytterligare ökningar har gjorts 2020. Kan finnas investeringsbehov till lager framöver för att säkra vår region vid kris eller katastrof.  

Information om 1177 

Anna Lena Krohn 

Det har varit svårt för många att skilja på de olika tjänsterna hos 1177. Det finns tre ”ben”: 

-Vårdguiden på webben, information och fakta om sjukdomar, hälsa och vård 

-Vårdguidens e-tjänster – logga in, läsa journal, tjänster skiljer sig mellan regioner. 

-Vårdguiden på telefon.  

1177 Vårdguiden på telefon i Rjl tog emot 175160 samtal 2020. Det är en ökning med 15% jmf 2019. Timanställda pensionärer har gjort en stor insats under pandemin. 

Medelväntetiden var väldigt hög i mars. Om väntetiden blir 45 min eller längre får den som ringer ett meddelande om överbelastning och blir ombedd att ringa igen. För att undvika det ser man över hur man kan anpassa bemanningen för att få en jämn belastning.  

De har också arbetat mycket med arbetsmiljön för att bli en mer attraktiv arbetsgivare och ha nog mycket personal. Det är tungt att arbeta med 1177 Vårdguiden på telefon på heltid. Medarbetare som så önskat har fått delade tjänster där de har sidouppdrag, individuellt anpassade scheman och/eller möjlighet att arbeta hemifrån. Verksamheten har ett budgetöverskott då de kunnat ta många samtal från andra regioners 1177 samt inte är fullt bemannade. 

Information – Mats Bojestig 

Lägesrapport COVID:  

Region Jönköping har ackumulerat näst flest smittade/10000 inv i Sverige. Ligger på samma nivå som Spanien. Mycket talar för att det är 20-50 åringar som inte följer rekommendationerna. Hälsokommunikatörer jobbar intensivt i områden där smittspridningen är högre och i grupper och på platser där det är svårt att nå ut. 

 Glädjande är att vaccinationen fått effekt på särskilda boenden.   

Smittan verkar inte avta i samhället. Krislägesavtalet kommer att förlängas. För att personalen inom an/op/IVA inte ska bli för belastade kommer man samtidigt minska med 1 IVA-plats /akutsjukhus..  

Vaccinationer igång men kommer i första hand inte hjälpa belastningen på IVA. De över 85 år inbjuds nu till vaccination. Regionen använder de doser vi får.  

Granskning situationen på OP/IVA. 

En extern granskning som beställdes då nämnden ville att arbetsmiljön på IVA särskilt skulle undersökas. Granskningen gjordes i november och speglar alltså inte 2:a vågen. 

138 slumpvis utvalda medarbetare, samtliga chefer på operation och IVA, regionledning och fackliga representanter har deltagit.  

Generellt kan sägas att det har varit en pressad situation.  Medarbetarna är – med rätta, tycker vi i nämnden – stolta över sina prestationer. Brister fanns ffa i hur regionen hanterade gällande kommunikation och ersättningar.  

I första hand leder utredningen till att Martin Takac, versamhetsområdesdirektör kirurgisk vård, fått i uppdrag att: 

:  

-Utvärdera händelser och perioder, arbeta för balans vad arbetet kräver och kontroll. 

-Planera för återhämtning och reflektion kring exempelvis etiska dilemman. 

-Fånga upp dem som behöver individuellt stöd. 

-Arbeta med ledarskap, kultur, värdegrund och att hantera konflikter. 

-Lära av goda exempel. 

Vilka åtgärder som blir aktuella anpassas till de olika klinikerna. 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 24 februari 2021

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Ny chef för regional utveckling som börjar sin tjänst den 17/5 heter Carina Hermansson.Det kommer också att anställas kulturutvecklings chef, samt ny ekonomi chef inom den Regional utveckling. Det påbörjas också rekrytering av ny chef för SMOT. 

Information av Lars Walström angående den interna kontrollplanen (se även andra nämnder). Områden som lyfts som problem och är rödmarkerade. åtgärdsförslag finns kring:

Attest av löneutbetalninga, Beslut och genomförandeprocess av större investeringar,

Reservrutiner IT 

Vi fick också en genomgång av budgetprocessen i början på juni skall förslag till budget vara klar. 

19/10 skall det slutliga budgetförslaget vara klart för beslut i fullmäktige 9-10 nov. 

Vi fick en redovisning av pågående insatser till näringslivet av anledning av pandemin bland annan inom digitaliseringen. 

Genomgång av medel, från EU, stat och region, som finns att fördela under året bland annat för insatser för grön omställning och digitalisering. 

Beslut tog också om krisstöd för länets fria kulturliv om 500 000 kr. 

 Parlamentariska nämnden, 25  februari 2021

Närvarande ledamot: Martin Nedergaard-Hansen

Under mötet gick reglementen och arbetsordning igenom. Inga större förändringar diskuterades, men mindre justeringar och uppdateringar. Den största principiella skillnaden är att regionfullmäktige som oberoende organ bör ta ett större ansvar för demokratifrågor. 

Rapport Regionstyrelsemöte (nedan benämnt RS) 9 mars 2021

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Sara Wallby och Pontus Lundgren

Började som vanligt med ett förmöte med koalitionens RS-ledamöter. Vi gick igenom dagordningen och redde ut några mindre frågetecken från ledamöterna.

Tåg/buss-depåerna: återrapport från styrelserna för bolagen – bussdepån är i stort färdigbyggd, och man behövde inte hela budgeten, man fick ett överskott på 43 miljoner av 220. Vad det gäller tågdepån fortgår projekteringen: man har gjort en second opinion på markförhållandena som i förstudien var mycket osäkra och i värsta fall med mycket dålig bärighet och betydligt kostnadsdrivande. Dessvärre verkar de vara delvis lika illa som man trodde, men genom att flytta första växeln närmre södra stambanan och snurra på själva depå-byggnaden så lyckas man ta hänsyn till det och ändå minska kostnaderna. Man har dessutom gått vidare med projekteringen av själva byggnaden in- och utvändigt och kunnat krympa takhöjden något (från 12 till 10,5 meter). Totalt siktar man på en kostnad på 650 miljoner, men fortfarande med en osäkerhet på +/- 70 miljoner, jämfört med beviljad budget på 722 miljoner. Osäkerheten var dock betydligt större från början och det fanns en risk om totalkostnad på 825 miljoner.

Familjecentral Gnosjö – kommunen vill göra en Familjecentral light med två olika (befintliga) lokaler på var sin sida om en väg, för att undvika den större kostnaden av att bygga en ”riktig” familjecentral till en ganska hög kostnad. Inget beslut, utan bara information. Processen och förhandlingar pågår.

Parkeringsutredning Rosenlundsområdet: en första presentation gjordes på RSAU förra veckan – i  utredningen ser det ut som att det kommer saknas cirka 40-50 p-platser, om man som planerat bygger bostäder på den nu befintliga parkeringen bakom Rosenlunds vårdcentrum. Ett förslag om avgift på 30kr/dag finns för att minska mängden onödiga parkeringar, men diskussioner kommer fortsätta innan det läggs fram ett skarpt förslag till politiken. Det är viktigt att man involverar kommunen gällande parkeringarna på villagatorna runt omkring.

Under själva RS-mötet började vi med med något nytt: RS blir nu delaktig i budgetarbetet i den del som berör RS som nämnd. Det har tidigare inte bearbetats i styrelsen, utan har helt beretts i en grupp som kallas Budgetberedningen (samtliga regionråden +RSAU) och sen har förslag lämnats av den politiska ledningen och oppositionen var för sig. Nu har alla styrelsens ledamöter iallafall en inblick och kan lämna inspel. RS kommer behöva jobba med detta under några extrainsatta tillfällen, och i samband med ordinarie RS-möten under våren. Idag gick vi igenom tidsplanen, reglementen, styrande dokument, budgeten för de verksamhetsområden som ligger under RS, hur vi har uppföljning och vilka kapitel som RS ansvarar för i budgeten.

Aktuell information:

•     Digital chefsdag för regionens cirka 500 chefer med föreläsningar och information, tanken som man nu försöker implementera är att ”ställa om” istället för att ställa in/skjuta upp.

•     Pandemi – information: vi är i en lång platåfas, där vi i RJL ligger på en hög smittspridningsnivå och nu ökar  smittspridningen generellt, men särskilt tydligt i dom yngre åldersgrupperna. Vi får hjälp av andra regioner som vårdar några (cirka 5) CovidIVA-patienter åt oss, via det som kallas nationell larmyta.

•     Vaccinationerna fortgår, vi har ett bra arbete  med att snabbt få ut alla doser när vi får leveranser.

Arbetsmiljökartläggning OP/IVA-avdelningarna:

Stora problem under 1:a covid-vågen med pressad arbetssituation, bristfällig kommunikation och en icke uppfylld förväntning om extra ersättningar. Däremot upplevde man bra samarbete i arbetslagen, många som var stolta över sitt arbete och nöjda med närmaste ledningen. Personalomsättningen ser olika ut inom de olika personalgrupperna. Endast siffror gällande hur många som slutat och gått till extern arbetsgivare presenterades (vilket är cirka hälften av alla som slutar). Den är minskad bland sjuksköterskor generellt i hela regionen (6,6% år 2020 jämför med 8,5% år 2019). Minskade även gällande intensivvårdssjuksköterskor (6,6% vs 7,6%). Anestesisjuksköterskor har en oförändrad, men hög andel som slutat och gått externt, runt 10%.  Bland undersköterskor och sjuksköterskor anställda på IVA är det 2020 10% undersköterskor (5,9 – 10,7 – 7,2 de föregående åren) respektive 7,3% sjuksköterskor (5,9 – 6,0 – 6,7) som slutat och gått externt.

Nu fortsätter arbetet framåt, sjukvårdsdirektören i kirurgisk vård har fått uppdraget att se till att personalen får återhämtning samt ett fortsatt arbete med ledarskap, kultur, värdegrund och konflikthantering. Lära av goda exempel. Viktigt att fånga upp de medarbetare som behöver individuellt stöd. Ledningsgrupper inklusive fackliga skyddsombud involveras i det fortsatta arbetet och det återrapporteras till FS-nämnden framöver.

—–

Ekonomisk månadsrapport tom februari: -65 miljoner på verksamheten. En del av detta är naturligtvis ökade lönekostnader i samband med extraersättningar, krislägesavtal mm.

Motionsberedning av ”Låt människors behov styra den offentliga välfärden”. För första gången någonsin genomfördes en förberedande runda i RS, inför fortsatt beredning av regionledningen och RSAU.

2020 års verksamhetsberättelse för RS-områden (regionsledningskontor, IT-centrum, Verksamhetsstöd och service): Godkändes.

Inriktningsbeslut om vårdcentral Mullsjö: vi kommer inte kunna återvända till nuvarande mögelskadade lokaler i Mullsjö. Förslaget är att köpa mark för att i regionens regi kunna uppföra lokaler för vårdcentral, folktandvård och familjecentral. Förhandlingar kommer påbörjas.

Återredovisning av investeringar: Objekt över 5 miljoner behöver rapporteras, och inte endast ekonomiskt utan även en utvärdering ur det som kallas styrkortssperspektiv – uppnådde man den nyttoeffekt man förutspådde? Idag återrapporterades två ärenden: Antenatalmottagningen på Ryhov: den blev betydligt dyrare än ursprungligen budgeterat, 15 miljoner jämfört med initialt 10 miljoner, dock under projekteringen beslutades det om tilläggsbudget till totalt 12 miljoner. En del av kostnadsökningen är en för snabb (och oerfaren) projektering och att en del av markarbetena behövde göras med tjäle i marken p.g.a. tidsbrist. Man är från verksamheten nöjd med lokalerna som möjliggör en samlad specialiserad vård av gravida patienter. Det är dock provisoriska lokaler som dessutom redan närmar sig maxkapacitet p.g.a. ökade uppdrag.

Man återrapporterade även Revisioner av Itino-tåg: De genomförs enligt plan – tågen återställs till nyskick vilket bland annat innebär minskad drivmedelsförbrukning, ökad driftssäkerhet och bättre komfort. Dessutom behöver de genomföras för att tågen inte ska få körförbud! Ekonomiskt blev det en kostnad på 9,6 miljoner jämfört med budgeterade 9,3.

Beslut om övergång till digitala personalakter – beslut utan diskussion.