Parlamentariska nämnden

Ledamot: Frida Aronsson

Parlamentariska nämnden har haft två möten efter sommaren varav ett av mötena bestod av en heldag i form av ett studiebesök till Organisationsutskottet i Växjö. Organisationsutskottet är Region Kronobergs motsvarighet till Parlamentariska nämnden. Under dagen diskuterades regionernas likheter och olikheter i organisation och hur vi på bästa sätt organiserar oss för att säkra demokrati och våra respektive erfarenheter av för och nackdelar av organisationsval. Dagen gav mycket bra diskussioner och insikter. Det som gjorde störst intryck på oss från vår region, var Region Kronobergs sätt att arbeta med och främja medborgardeltagande. Region Kronoberg utgjorde ett fint föredöme vad gäller att göra medborgarna delaktiga i politiken och politiska beslut. 

Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden 17 september 2019

Närvarande ledamöter och ersättare: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors, Ida Höglund 

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård dvs direktör med ansvar för ortopedi, anestesi och intensivvård, öron-näsa-hals, ögon, kirurgi, kvinnoklinikerna och onkologen kom och redogjorde för hur han tänker komma till rätta med budgetunderskottet inom kirurgisk vård. Det är ffa kirurgkliniken som har ett stort underskott. Det stora medskicket från koalitionen är att vi vill ha löpande återkoppling kring arbetet där konsekvensanalyser måste göras, patientsäkerhet inte får äventyras, akutsjukhusen säkras mm. Vi i nämnden är tydliga med att vi måste få återkoppling om det inte går att få budget i balans med avseende på dessa medskick. Även Bra Livs Lotta Larsdotter var på plats och beskrev utmaningarna inom primärvården, där även Bra Liv har en utmaning att hålla budget.

Mikael Edblom, direktör för bland annat psykiatri, var på plats och diskuterade väntetiderna och andra utmaningar inom BUP. Axel Roos var på plats och diskuterade patientsäkerhet.

Sjukvårdsdirektören har utsett Annette Nilsson till ansvarig för den stora och komplexa utredningen om Framtidens Hälso-och Sjukvård där bl.a. en plan för att säkra tre välfungerande akutsjukhus och en omställning till mer nära vård ingår. Nilsson presenterade sig via en film och gav intryck av att ha en bra inställning till uppdraget.

Regionstyrelsen 24 september 2019

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen och Pontus Lundgren

Viktigaste från styrelsemötet. Först informerades styrelsen om förvaltningen av vårt pensionskapital. Pensionskapitalet uppgår till ca 5,5 miljarder kronor. Därefter gavs uppdraget att gå vidare med planeringen för tågdepå i Nässjö. Ett par avtal avhandlades bland annat om utökade kostnader för ombyggnad Öron, Näsa, halskliniken i Eksjö samt om förlängd hyra i Eksjö.

Regionfullmäktige 1 oktober 2019

Närvarande ledamöter och ersättare: Martin Nedergaard Hansen, Ida Höglund, Magnus Bodenäs, Pontus Lundgren, Linda Gerdin, Helen Skogelin Torvaldsson, Frida Aronsson

Mötet inleddes med att regionrevisionen lade fram fyra stycken granskningar. Granskningarna görs av pwc på uppdrag av regionrevisionen som är en politisk parlamentarisk grupp (dvs alla partier finns med med en ledamot). BA var bland annat uppe och kommenterade utmaningarna kring SVF (standardiserade vårdförlopp) där granskningen visar att SVF har fördelar men även utmaningar, tex med undanträngningseffekter och ökade kostnader. Något som är viktigt att ha med sig nu när regionen får uppdraget att skapa fler SVF. 

Därefter fördes en debatt om RUS:en (regional utvecklingsstrategi). Ett dokument som på olika sätt jobbats med sedan 2015 och mer aktivt sedan 2018. RUS:en ska funka som ett styrdokument för kommuner och regionen de kommande 15 åren. Diskussionerna fokuserade inte så mycket på innehåll som på processen. Beslutet blev en minoritetsåterremiss för ytterligare möjlighet till inspel. Ärendet kommer eventuellt upp igen i december.