Här presenterar vi nu de möten som vi deltagit i sen sist. Förutom sedvanliga nämndmöten har vi också deltagit i ett möte med patientföreningarna samt haft ett regionfullmäktige. Har ni några frågor om innehållet eller om det arbete vi gör så är ni välkomna att kontakta oss på info@varddemokraterna.se

 

Möte mellan Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden och patientföreningarna mars 2019

Närvarande ledamöter: Linda Gerdin

FS-ledamöterna var inbjudna till en eftermiddag med företrädare för de olika patientföreningarna. Det var både ett informationstillfälle från Regionen till patientföreningarna om hur upphandling etc av hjälpmedel fungerar och en chans för oss politiker att lyssna in vad patientföreningarna upplever att vi kan göra bättre. Jag hade gärna sett att vi fått mer tid till att lyssna. Det fanns många mycket engagerade representanter på plats.

Något som framkom var att patientföreningarna upplever att Regionen är för dålig på att ta med dem i planeringen av nya verksamheter eller inför upphandlingar av hjälpmedel oavsett om det rör sig om elrullstolar eller injektionsnålar. Patientföreningarna menar – och det håller jag med dem om- att de har bred erfarenhet av att använda hjälpmedlen och att de därför kan hjälpa Regionen undvika inköp av hjälpmedel som ändå kommer bytas ut pga bristande funktion. Vi får se vad vi i Koalitionen kan göra för att underlätta detta.

Patientföreningarna efterlyser också att den informationen de kan bidra med om sina verksamheter bör vara lättillgänglig på exempelvis mottagningar där sannolikheten är stor att patienter får respektive diagnos. En svårighet med detta har varit att information ibland har kortare livslängd och det är tråkigt om patienter får med sig inaktuell information. Patientföreningarna tog med sig detta.

En annan sak patientföreningarna gemensamt önskar sig är att personal i verksamheten får tid till att möta dem. Det är såklart upp till enskilda kliniker/mottagningar/vårdcentraler hur den kontakten prioriteras men politiskt kan vi underlätta genom att fortsätta arbeta för att bli en bättre arbetsgivare så att vi kan behålla kompetent personal och rekrytera nya medarbetare där det behövs.

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård, 19 mars 2019

Närvarande ledamöter och ersättare: Linda Gerdin, Martin Nedergaard Hansen och Ida Höglund

Nämnden hade möte i Värnamo 20/3 istället för att som vanligt ses i Jönköping. Dagen började för oss i koalitionen med gruppmöte där vi ffa pratade vidare om budgetprocessen. Sedan delade vi upp oss i grupper och träffade representanter från verksamheten och fick en titt på med.avd/operation/rehabilitering på det sjukhus som av Dagens Medicin utsetts till landets bästa.

Efter lunch började det riktiga mötet. Vi fick en fördjupad dragning av väntetiderna till första besök till mottagningarna på sjukhusen. Det är ett av de mål Regionen har för verksamheten men som vi hittills inte nått. Sedan fick vi dragningar av hur Regionen arbetat med  patientsäkerhet och barns hälsa, den sista genom barnbokslutet. Vi godkände också inköp av två nya skiktröntgenapparater och tillhörande ombyggnad på Ryhov. Något som också måste godkännas av regionstyrelsen i nästa vecka.

 

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och Miljö 19 mars 2019

Ledamot: Carl Fridolfsson

Informationspunkter under mötet

  • Energikontoret norra Småland: Är en del av regionens verksamhet och är ett av 15 energikontor i Sverige. De verkar för att vi ska nå energi- och klimatmålen och har 15 medarbetare. Har tre profilområden: Hållbart resande och transporter, Energieffektiva företag och produkter, Hållbart byggande och renovering. Jobbar utefter styrdokument RUS, Klimat- och energistrategin, Hållbarhetsprogram (RJL).

  • Länstrafiken informerar: Vi har samma modell på biogasbuss som brann uppe i Sthlm. Utredning är på gång, utvärdering sker av vägnätet för att förebygga liknande händelser. Seniorkortet införs 31 mars och de hoppas på bra genomslag. Kortet, som kommer kosta som ungdomskortet gäller för alla över 70år. En hel del ny teknik är på gång, bland annat ny app. Vi diskuterade även framtida trafikupphandlingar samt stadstrafiken i Jönköping.

Nämndmötet

Vi gick igenom den ekonomiska månadsrapporten där resultatet var något bättre än budgeterat vilket beror på flera faktorer. Antalet resor med länstrafiken sjönk under årets första månader. Inga pengar kommer läggas på utökad trafik just nu utan satsningen gäller seniorkorten. I höst påbörjas arbetet med en ny transportplan för regionen 2018-2029. Beslutet kommer fattas 2022.

Vi diskuterade en motion om tillgänglig och anpassad buss för långvarigt sjuka och funktionsnedsatta. Motionen kommer sedan att fattas beslut om i regionfullmäktige.

Vi ska få ett nytt biljettsystem som ska vara samma i flera angränsande regioner. Detta inkluderar även ny app samt ett nytt system för statistik, beslutsstöd och realtidsinformation. Beslut om detta kommer fattas i regionfullmäktige.

Senare under månaden deltog vår ledamot även i Kemikaliekonferensen som främst behandlade olika teman kring plaster och deras påverkan på miljön.

 

Nämndmöte ANA den 20 mars 2019

Ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Under mötet diskuterades uppdragsbeskrivningar för den regionala kulturverksamheten. Gällande Smålands Musik och Teater (SMOT) yrkade koalitionen att SMOT ska ha ett tydligt uppdrag att verka i hela länet och bidra till ett bra liv i en attraktiv region genom i första hand med egna ensembler producera professionell scenkonst. Smålands Musik och teater skall erbjuda ett varierat utbud av musik, teater och dans för barn, ungdomar och vuxna. För att nå en bred variation i utbudet kompletteras de egna produktionerna med gästspel och samarbete med externa arrangörer. Samverkan i olika former med länets kommuner, det fria kulturlivet och amatörgrupper inom musik teater skall vara en viktig del i verksamheten och skapa förutsättningar för nya mötesplatser och ny publik. Smålands Musik och Teater bedriver också konferensverksamhet i kulturhuset Spira där kulturinslag kan inkluderas. SMOT ska främja barn och ungas möte med scenkonsten samt stärka och utveckla sin verksamhet för barn och unga i hela länet. De ska medverka till att stärka det kulturpedagogiska arbetet i samarbete med länets kulturskolor.

Gällande Vandalorum ska de främja tvärsektoriellt arbete med att nå nya målgrupper och verka för att nå barn och unga.

I övrigt beslutade nämnden kring  bla fördelningen av stadsbidrag inom kultur för 2019, läsårstider för naturbruksgymnasierna 2019-2020. Dessutom gick vi igenom aktuell ekonomisk redovisning samt diskuterade vidare kring RUS, som ska beslutas efter sommaren vid ett extrainsatt regionfullmäktigemöte.

 

Regionstyrelsens möte 26 mars 2019

Närvarande ledamöter: Pontus Lundgren och Martin Nedergaard Hansen

I sedvanlig ordning började dagen 0900 med gruppdiskussion inom koalitionen. Förutom en genomgång av dagens ärenden har vi börjat diskussionerna om budget 2020. Nämnderna ska leverera sina budgetar redan i juni, fullmäktige fattar sedan beslut om budget med flerårsplan i höst.

Vid dagens möte avhandlades årsredovisningen för 2018, som i början av april kommer avhandlas i fullmäktige under en intensiv dag av debatt. Vi fick även genomgång av budget och målavstämning för perioden januari och februari 2019. En sammanställning av remissvar till regionens RUS (Regional utvecklingsstrategi fram till 2035) dokument presenterades också.

Vid mötet fattades flera viktiga investeringsbeslut. För sjukvården nya CT-maskiner till Ryhov, där planeringen är att skaffa sig optioner på att även byta ut maskinerna i Värnamo och på höglandssjukhuset när deras nuvarande maskiner är uttjänta. För TIM nämnden fattades beslut om utbyte av regionens gamla biljettsystem. Vidare investerades i “teknikhus” för kollektivtrafiken vilket egentligen inte är ett nytt hus, utan digitala lösningar för att ge bättre information till resenärer samtidigt som översikten, kontrollen och arbetet med driften av trafiken förenklas och förbättras.

Ett antal val av förtroendevalda till olika råd och forum genomfördes också. Vi i BA valde inte att aspirera på några av dessa poster. En motion från vänsterpartiet skickades för beslut till fullmäktige.

 

Parlamentariska nämnden 3 april 2019

Ledamot: Frida Aronsson

Parlamentariska nämnden är en ny nämnd som introducerades föregående mandatperiod och vars uppgift är att följa regionens politiska processer, organisation och arbetsformerar, dvs inte vad som bestäms utan hur. Parlamentariska nämnden ger förslag till regionfullmäktige angående arbetsordningar, reglementen, arvodesersättning och fungerar även som pensionsmyndighet för förtroendevalda. Ärenden som diskuterades vid dagens möte gällde dels delegationsordningen som justerades i enlighet med den nya uppdaterade kommunallagen dels frågan kring partianslag och hur dessa ska och ska kunna fördelas mellan olika år och mandatperioder.

 

Regionfullmäktige 9 april 2019

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Ida Höglund, Helen Skogelin Torvaldsson, Malin Ramlöv, Linda Gerdin och Frida Aronsson

Dagens fullmäktige inleddes med en rolig aktivitet i form av prisutdelning till Carin Oldin, Barnhälsovårdsöverläkare för bland annat hennes forskning om vaccin mot rotavirus, som har visat sig halvera antalet sjukhusinläggningar för barn med diarrésjukdomar. Vi är mycket stolta över att ha så god vaccinationstäckning och högt förtroende hos föräldrarna. Grattis Carin och grattis till oss som får ha dig i vår Region!

Utöver sammanträdet innehöll dagen också en 1 timma lång utbildning om vad revision är, vikten av intern kontroll samt vilket ansvar varje nämnd och fullmäktige har enligt lag.

Ärenden under dagen har till störst del handlat om årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 där samtliga partier förutom BA lyfte den knepiga situationen som varit med att alliansen fick styra med en S+Mp budget. Många rätade på ryggen över vilken god ekonomisk hushållning Regionen har haft, medan BAs gruppledare Martin var den som påpekade att det inte kändes så ansvarsfullt att ta sig an så stora investeringar under 2015-2018 utan investeringskapital för det utan det är det vi ska betala för nu under 2019-2025.

Regionfullmäktige har under dagen följt upp utvärderingen av införande av Lärcaféer och finner detta positivt varför projektet kommer att fortgå samt utvecklas. Det innebär i stora drag att ”erfarna patienter” är med och leder grupper med andra patienter med samma diagnos/symtom och så kan alla lära av varandra. Med i gruppen är också någon vårdpersonal. Det har varit mycket positiv feedback hittills så det blir spännande att följa resultaten av detta.

Investeringar som beslutatades:

  • Nytt teknikhus för JLT samt fas 3 (3) i införande av nytt biljettsystem inom JLT. Det nya biljettsystemet är nödvändigt för att det gamla är uttjänt och det kommunicerar inte med de andra kringliggande regionernas system.

  • Utbyte av Datortomografier till Lab 11,12,13 på Ryhov. Detta kommer innebära att vi kan utföra CT-kranskärl i framtiden, vilket kan bespara patienter invasiv coronarangiografi samt vissa andra undersökningar som idag görs i Linköping kan då göras på Ryhov istället.

Vi beslutade även om en revidering av regelboken gällande Primärvård inom vårdval, vilket kommer innebära att Regionen nu tar ut en något högre procent i avgift än tidigare, för att finansiera det administrativa arbetet regionen gör så att det blir kostnadsneutralt.

De motioner som inkommit tilldelades regionstyrelsen för att sedan beredas i respektive aktuell nämnd.

En, av fullmäktige, beställd rapport om narkotikaklassade läkemedel och även antidepressiva läkemedel presenterade. Man kan konstatera att vi följer de nationella trenderna och minskar förskrivningen av olämpliga läkemedel. Men även att förskrivningen i regionen varierar påtagligt i olika kommuner. Redan nu har vården börjat ta del av resultaten och kommer fortsätta göra så. Som vice ordförande i FS nämnden såg Martin ett behov av fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling för vår personal.