Under slutet av februari hade samtliga nämnder möten i internatform. Dessutom träffades koalitionens ledamöter för att tillsammans diskutera politik och kommande frågor. I början av mars hade sedan regionstyrelsen ett möte. I mitten av mars hade BA årsmöte. Vi vill här rapportera från dessa möten.

 

Rapport från Koalitionens internat, 20-21 februari 2019

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Malin Ramlöv, Helen Skogelin Torvaldsson, Linda Gerdin, Pontus Lundgren

Vi mötte ledamöter från hela Koalitionen under ett tvådagars internat med syfte att  dels lära känna varandra och dels att vädra våra olika åsikter och värderingar och se på vilka sätt Koalitionen kan bli en konstruktiv kraft för Regionen.

Vi delade upp oss i mindre grupper, första dagen helt blandat och andra dagen baserat på vilka nämnder vi är knutna till. Samtliga representanter från BA upplevde att diskussionerna var givande och att de flesta andra ledamöterna också upplevde att det finns mer gemensamt än vad en kanske hade trott om en så bred Koalition. Visst finns det frågor där vi tycker olika och prioriteringar som ibland till och med står i motsats till varandra, och visst hade vi i BA drivit en annan politik om vi hade fått egen majoritet, men så röstade inte länets medborgare och som en Koalitionskollega uttryckte det: “Vi kan få mycket gjort om vi arbetar med det vi har gemensamt istället för att fokusera på det som skiljer oss åt.”

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö, internat 26-27 februari 2019

Ledamot: Carl Fridolfsson

Regional utveckling Generellt – Kristina Atlei

Allmän information och öppna diskussion kring flera frågor: framtiden inom transportsektorn, batteridrivna fordon, elektrifierade vägar (projektet med elektrifiering av E4 och rv40 mellan Torsvik, Huskvarna och Hedenstorp nämndes), självkörande bilar, drönare, vårt beroende av sveriges hamnar, ffa  Göteborg för vår export, höghastighetståg (ett problem ligger i att i Europa byggs det många olika sorters järnvägar som inte är kompatibla med varandra samt att de har olika biljettsystem. Magnettåg eller räls?), gruvor i Sverige för att säkra tillgången till metaller (Bättre att ha dem här än i länder där mänskliga rättigheter kränks?), framtidens lokaltrafik, andra sorters infrastruktur såsom vandringsleder och EKO-turism där länet ligger i bakkant, hur vi kan påverka vilka drivmedel vi kan tanka i regionen, bredband och fiber, närhet till post, livsmedelsbutiker, vårdcentraler m.m. Viktigt att jobba med vår regionala plan samt ta mer ansvar för vårt nationella uppdrag som region.

Planering av Transport och Infrastruktur – Emil Hesse

Nationella transportplaner tas fram var fjärde år och gäller infrastruktur av nationellt intresse. Dessa finns och tas fram för 2014-2025, 2018-2019, 2022-2033. För andra vägar är det vår regionala transportplan som gäller. Pengarna för dessa projekt får vi tilldelade från staten. I statsbudgeten budgeteras årligen ca 50 miljarder, ungefär hälften går till underhåll och hälften till nyinvesteringar. Viktigt att göra vår röst hörd till staten så att de investerar pengar på infrastrukturprojekt i vår Region.

Hållbarhet – energi, klimat och miljö

I år kommer den nya nationella klimatstrategin presenteras. Vägtrafik står för de största utsläppen i Sverige, sen tillkommer luftföroreningar och buller. Trafikleder och flygplatser hämmar den gröna infrastrukturen genom att påverka djurs och människors rörelsemöjligheter. Använda mer ekosystemtjänster såsom gröna växter vilka renar luft och dämpar buller. Ska vi mer aktivt skydda vättern? Idag har vi heller ingen talan då åkermark bebyggs, vi ska jobba med att säkra vår livsmedelsförsörjning. Strategiskt måste vi hålla oss längre fram i kommande beslut, de beslut som tas idag är redan för sena att påverka.

JLT Presentation

Organisationen presenterades under tre punkter, allmänt, kollektivtrafik och serviceresor. Ny app presenteras under hösten då det ska bli enklare att ha färdbevis i telefonen. Krösatågen är bland de enda som har dieseltåg, andra regioner har större del elektrifierade järnvägar för persontransporter. Nya tåg ska upphandlas. Busstomlinje 1 & 2 startade 1996, linje 3 kom 2001. Idag är snitthastigheten för dessa på 20km/h, jämfört med Sthlm som har 8km/h. Nytt avtal för stadsbusstrafik ska upphandlas 2021. Swedish Electromobility Centre har bedömt Jkpg som ytterst lämplig för el-bussar. Stomlinje 4 kommer gå på el. Nya bussdepån kommer vara anpassade för enkelledade bussar. De tvåledade är betydligt dyrare, tar endast 10 fler passagerare och kan bara köras framåt. Diskussion gick kring ägande av fordon; tågen i regionen äger vi men inte bussarna. Tågtrafik är ca tre gånger dyrare än busstrafik. Serviceresor är en typ av kollektivtrafik. Uppdelad på färdtjänst, sjukresor och närtrafik. Regelverket för färdtjänst sköts i budgeten. Har egen beställningscentral och har 692500 resor om året. Får in ca 7000 ansökningar om färdtjänst per år och har en kostnadstäckning på 12%.

Ekonomifrågor

Våra egna målvärden diskuterades, förslag togs fram för framläggning på nästa TIM. 2018 – 2029 har vi 1 378 mnkr i regionala transportplanen från staten.

Nämndmöte

På själva nämndmötet diskuterades bla hur bussarna ska se att resenärer vill gå på ute på landsbygden (nyligen har “reflexsnurror” monterats på flertalet busshållplatser), fordonsanskaffning Krösatågen samt ett nytt EU-standardiserat signalsystem längs med södra stambanan. Vi beslutade att genomföra en analys av hur RJL’s verksamheter behöver förbereda sig för ett förändrat klimat. Vi godkände också Länstrafikens verksamhetsberättelse för 2018.

 

Rapport från ANA-nämndens internat 27-28 februari 2019

ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Kristina Atelei, vår utvecklingsdirektör, håll ihop dessa dagar. Medverkade gjorde också verksamhetschefen för SMOT,  kulturchefen, samt rektorerna på regionens två folkhögskolor samt för de två jordbruksgymnasierna.

Regionen består numera av två stora områden: “Folkhälsa och sjukvård” samt “Regional utveckling”. Under två dagar har ANA-nämnden arbetat med det stora området “Regional utveckling och attraktivitet”. Regionen har fått ett mycket större ansvar för detta område då det som tidigare låg under regering och länsstyrelse nu lagts ut på regionerna.

Fokusområden:

 • Näringsliv och företagande
 • Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
 • Attraktivitet och livsmiljö
 • Kultur

Eftersom detta kräver mycket av regionen kommer det att anställas fler medarbetare för att kunna genomföra dessa uppdrag. I de flesta regioner arbetar mellan 40-70 medarbetare inom området medan det i nuläget endast är en dryg handfull i vår region.

Problem i vår region

 • Urbaniseringen= Flytt till storstadsregionerna
 • Låg utbildningsnivå i regionen
 • Kvinnor läser vidare till högre utbildningar i mycket större utsträckning än männen. Många av dessa kvinnor väljer sedan att inte återvända till regionen. (Hur möter vi upp detta?)

RUS= Regional utvecklingsstrategi

Denna fråga arbetade vi med i grupper och diskuterade vilka områden som är viktiga för vår region:

 • De gröna näringarna.
 • Förutsättningar för att utveckla turistnäringen
 • Stötta företagen i vår region så att de kan utvecklas för framtiden
 • Se till att de unga välutbildade kvinnorna stannar kvar och verkar i regionen
 • Bevara våra tre akutsjukhus (BA:s bidrag)
 • Se vikten av sambandet mellan kultur och hälsa (BA:s bidrag)
 • Kulturutbudet ska nå hela regionen.

Det kommer att tas fram ett remissvar som vi i koalitionen kommer att ta ställning till.

Internatet avslutades med nämndmöte där beslutsärendena var följande:

 • Bidrag till folkhögskolor med annan huvudman än Region Jönköping
 • Uppföljning av kontrollplanen 2018
 • Verksamhetsberättelse för 2018: Utbildning och kultur
 • Val för uppdrag.

Nämnden för folkhälsa och sjukvård, internat 26-287 februari 2019

Ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin

Närvarande ersättare: Ida Höglund

Vi/ Nämnden hade en och en halv dags internat med ungefär en rapport i timmen av verksamhetsdirektörerna och andra representanter på motsvarande nivå från de delar av Regionen som arbetar med folkhälsa och sjukvård, om vilka mål/mätetal som tidigare FS-nämnd valt att följa och Mats Bojestig höll en genomgång av hur arbetet med nämndens budget går till. Det var fokus på att beskriva nuläget för oss medelst siffror, kurvor och måluppfyllelse. FS-nämnden är klart regionens största och trots två dagars internat kunde vi inte gå på djupen i de flesta verksamheterna.

Internatet avslutades med gruppmöten följt av nämndens “riktiga” möte. Vi från BA känner fortfarande att det finns en konstruktiv och öppen diskussion bland Koalitionens FS-ledamöter. Själva mötet var ganska kort. Nämnden valde representanter som ska delta i förberedelserna för det möte nämnden ska ha med patientföreningarna i mars. Då  ska vi få höra vad patientföreningarna tycker är viktigt framför allt med fokus på hjälpmedel. “Nya regler om faderskap och föräldraskap”, vi lämnade remissvar på denna statliga utredning. De motioner som behandlades (men som inte ännu ligger klara för beslut) lämnades in i juli förra året. Det är en påminnelse till oss som nya om att politiska processer tar tid och att verkställa visioner i praktik, ofta kan ta år.  Om vi inte redan varit övertygade om att det är de chefer som finns närvarande i verksamheten som kan fatta rätt beslut för sin verksamhet hade vi blivit det nu. Verksamheten måste kunna fatta dagliga beslut och politiken måste lägga fram visionerna och regelverket som verksamheten har att förhålla sig till.

På sätt och vis utgör politikens långsamhet en motsats till de (ganska) fasta tider som finns i budgetarbetet, när nästa års budget för nämnden helst ska vara klar till slutet av sommaren. Systemets tröghet gör det ännu tydligare att de beslut som fattas om vilken inriktning verksamheten ska ha måste vara väl underbyggda, följas upp och utvärderas. Skulle verksamheten styra åt fel håll tar det lång tid att vända rätt igen.

Vi jobbar vidare för kursomläggning

 

Rapport från Regionstyrelsen 5 mars 2019

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren

Närvarande ersättare: Sara Wallby

Vi började dagen med förmöte tillsammans med övriga ledamöter från koalitionen. Vi gick tillsammans igenom dagordningen för mötet och diskuterade de punkter som skulle dras.

Därefter fick vi en dragning av trafiksituationen på Ryhov och den utredning som gjorts angående detta. Utredningen rekommenderar införande av parkeringsavgifter på personalparkeringen, vilket man tror kommer att öka antalet tillgängliga p-platser. Många synpunker gavs och BA’s representanter gav sin syn på saken. Vår rekommendation var att man gör en resvaneundersökning där man kan dela upp svaret efter bostadsort och arbetsplats och inte som tidigare genomförda undersökningar på förvaltningsområde.

Därefter påbörjades själva regionstyrelsens möte. Beslutpunkterna handlade främst om att fördela inkomna motioner samt godkänna riktlinjer inför det budgetarbete inför 2020, med flerårsplan 2021-2022 som nu påbörjas. Vi lämnade även in motionssvar på den statliga utredningen om framtidens specialistsjuksköterskor. Därefter fick styrelsen information om aktuella ärenden bla krisberedskap samt en genomgång av öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården där vi placerar oss väl inom ett antal punkter.

 

Årsmöte

I början av mars passade vi också på att ha vårt årsmöte. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2018 godkändes och lades till handlingarna. En verksamhetsplan och budget för 2019 godkändes. En ny styrelse valdes och fick i uppdrag av årsmötet att jobba vidare med hur vårt parti på bästa sätt ska kommunicera, internt och extern. Medlemsavgiften för 2019 fastställdes till 50kr och inom kort kommer alla medlemmar att få information om hur denna ska betalas. Martin Nedergaard Hansen valdes om som ordförande på 2 år. Till ledamöter valdes Magnus Bodenäs, Sara Wallby, Pontus Lundgren och Malin Ramlöv. Vi önskar den nya styrelsen lycka till.