Under förra veckan drog vårt politiska arbete igång på allvar och de tre större nämnderna hade sina första möten. Parallellt med detta har arbetet i koalitionen kommit igång och partiföreträdarna träffas regelbundet för att gå igenom kommande ärenden och skapa en gemensam politisk plattform. Under januari månad har våra ledamöter också fått utbildning dels i kommunallagen och dels i regionens verksamheter. Nästa sammanträde för Regionfullmäktige är 5 februari.

Här vill vi nu rapportera om de viktigaste frågorna som varit uppe i respektive nämnd:

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Ledamot: Carl Fridolfsson

 

Eftersom det var första gången nämnden sammanträdde fick ledamöterna en del information om verksamheten. Bl.a informerades om den satsning JLT gjort på lokaltrafiken i Värnamo som fallit väl ut, där resandet ökat med 50%. Nya biogashybridbussar kommer köpas in och två el-bussar kommer börja trafikera lokalsträckor i Jönköping. Under de kommande två åren kommer ett nytt program för hållbar utveckling tas fram för åren 2021-2025, ett arbete som vi kommer delta i.

 

Nämnden gick sedan igenom budget och verksamhetsplan för det kommande året. Man beslutade att i verksamhetsplanen för Länstrafiken godkänna ett mål på 60%-ig skattesubvention på biljettpriserna för 2019 och att nå 50%-ig skattesubvention över tid. Ett förslag inkom från Moderaterna om att nå 50%-ig skattesubvention senast 2025, ett förslag som röstades ned.

 

Den fråga som kommer fortsätta diskuteras och tas beslut om i Regionfullmäktige handlar om samverkansavtalet gällande kollektivtrafiken i södra Sverige. Det är ett arbete som pågått under längre tid och handlar om att det är dyrt att åka över länsgränser. Frågan handlar om att man ska ha samma innehåll på biljetterna och samma rabattsatser i form av ett gränsavdrag på priset vid länsöverskidande resor. Detta är något som kommer minska biljettintäkterna på i storleksordning 1,2 mnkr per år.

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård

Ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin

Närvarande ersättare: Martin Malmerfors

 

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård (FS) har möten ungefär en gång per månad och presidiet har möten en gång emellan nämndmötena. Det innebär att formella beslut kan fattas max en gång per månad och det tar således lång tid att påverka saker och ting politiskt, något som är en viktig insikt för oss.

 

Innan nämndmötet träffades koalitionens ledamöter för ett förmöte. Med tanke på att koalitionen innebär en stabil majoritet kommer det vi enas om där att antas i nämnden och därför kändes det bra att mötet hölls i en konstruktiv anda. Mötet ägnades åt att sätta oss in i det löpande arbetet och diskutera varthän vi ska framöver. Det finns, även oräknat oss, flera ledamöter med erfarenhet från sjukvård och hemtjänst, vilket vi tror kommer bidra till goda diskussioner under åren.

 

Under själva nämndmötet fick vi dragningar av Regionens tjänstemän i olika frågor. Det stora problem vi kommer behöva arbeta med under hela mandatperioden är ekonomin. Prognosen är att det inte kommer finnas några pengar över till investeringar eller satsningar utöver de redan kontrakterade om vi inte prioriterar om och prioriterar hårt. Vi i BA menar att det vi måste prioritera är kärnverksamheten och vi är inte rädda för att prioritera om.

 

Tre stora utredningar som vi i koalitionen jobbat för ska påbörjas/har påbörjats sedan budgeten antogs:

1. Utredning för att se hur lokal ledning kan skapas och integreras i den befintliga organisationen.

Denna är redan påbörjad av tjänstemännen. FS kommer få uppdateringar om hur arbetet fortskrider och kunna begära in kompletteringar under utredningens gång.

2. Utredning för att se hur god vård med tre välfungerande akutsjukhus och en förstärkt “Nära vård” ska tillgodoses även framöver.

Denna har ännu inte påbörjats. Det är viktigt att en utrednings syfte formuleras korrekt från början. Tänk på Måns Rosens utredning som beställdes “för att visa fördelarna med att koncentrera vården”, så förstår ni vad vi menar.

Vi i BAs FS-grupp vill gärna ha en så mångfacetterad syn som möjligt i arbetet med denna utredning och vi vill gärna att ni hör av er – helst per mail – med de perspektiv ni tycker är viktiga. Maila Linda Gerdin på linda.gerdin@rjl.se. eller linda@varddemokraterna.se innan 11/2 så sammanställer hon förslagen till nästa möte. I och med att vi sitter på 9% av rösterna kommer vi sannolikt inte få allt som vi vill, men om vi inte tänkt på det du tycker är viktigast har vi inte ens chans att förhandla om det.

3. Utredning för att se hur kompetensförsörjningen kan säkras.

Har ännu inte påbörjats.  Vår roll i FS kommer sannolikt bli att se till att alla professioner via fackförbunden och kliniker/arbetsplatser på något sätt blir delaktiga.

BOS/ROS-frågan har varit uppe i medierna och därför fick FS en lång dragning. Sammanfattningsvis verkar det som att det kommer bli, som vid alla stora förändringar, en massa extrajobb för personalen på golvet vid införandet, men det är det minst dåliga valet.

Som vi förstått det är det inte helt rätt formulerat att det är ett val mellan BOS och ROS, utan ett val om NÄR vi ska införa BOS.

  • Landstinget i Jönköpings län tecknade ett avtal för flera år sedan om att införa BOS när det kommit längre i utvecklingen.

  • Sedan dess har vi betalat för dubbla system, vilket har varit dyrt, men förra gången BOS-införande var på tal hade systemet så många problem att man valde att betala dubbelt ett tag till.

  • De flesta allvarligare problem som fanns vid rapporten från 2016 och som det nu skrivs om i media har åtgärdats.

  • Det är redan avtalat att alla regioner som har Cosmic ska fortsätta investera i BOS utveckling de närmaste fyra åren så förhoppningsvis kommer systemet att bli bättre.

  • Labprover är det som funkar bäst och som först förs över. Röntgen, klin fys och patologi kommer senare.

  • I och med att vi lägger pengar på BOS istället kommer utvecklingen av ROS att mer eller mindre avstanna, dvs förr eller senare blir det inkompatibelt med Cosmic.

  • Vi i koalitionen har nu fått till två förändringar i handläggningen. Dels att   fackförbunden nu är en del i processen. Dels kommer fackförbunden ha större insyn och inflytande i alla IT-frågor framöver.  Att fackförbunden får möjlighet att påverka ser vi som en viktig del i att förankra förändringar i verksamheten.

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

 

Även här ägnades mycket av dagen åt att presentera nämndens ansvarsområden. Vi fick en genomgång av kulturchefen kring kulturområdet samt de olika bidrag som regionen delar ut.

 

Chefen för regional utveckling presenterade sitt område, vilket sannolikt blir den stora utmaningen då regionen numera har ett stort ansvar för frågor som tidigare låg på regeringen och länsstyrelsen.

 

De beslut som fattades under mötet gällde ffa olika bidrag, bla bidrag till pensionärs- och ungdomsorganisationer men också kulturbidrag. Vi beslutade också att kulturbidragen ska ses över så att de får en bättre följsamhet till budgeten.