Nämndmöte: Nämnden för Folkhälsa och Sjukvård (FS) 22 februari 2022

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors

Vi började med information, först aktuell av Mats Bojestig som presenterade det aktuella Covidläget, vaccinationgrad samt aktuella arbeten som nu har påbörjats (en hel del har pga pandemin varit pausat). Arbeten som nu åter är igång är nationella vårdförlopp, kunskapsstyrning, ”varje dag räknas” inom cancervården, patientkontrakt mm. Vi fick även en genomgång av de tillgänglighetsmedel 2022 samt hur dessa fördelas ut till regionerna, vilket är mycket komplicerat. För vår del är det dock viktigt att pengarna kommer vidare ut till verksamheten och inte stannar som centrala medel, vilket också ska ske. Vi fick också en aktuell genomgång om vår uppskjutna vård.

En punkt rörde uppföljning av granskningen av rehabiliteringen efter stroke inom vår region. Vår revisorer gjorde en extern granskning av området för två år sedan och påtalade en del brister. Vi har efter det efterfrågat uppföljning för att säkra att förbättringsarbete utförs. Vissa saker har blivit bättre, men tyvärr kvarstår vissa brister. Både vad det gäller kompetens, men även IT relaterade frågor.

Vi fick en gedigen och intressant genomgång av den interna kontroll som genomfördes under 2021. Flera viktiga områden berördes, bland annat beslutsprocesser kopplat till extra ersättning vid covidvården samt rutiner vid förflyttning av personal.

Vi fördelade vid mötet 30 av 60 miljoner som nämnden har till förfogande för att göra insatser. Huvudmålet med satsningen var att utöka antalet vårdplatser och till mindre del även stärka pengarna som går till vår palliativa vård.

Verksamheterna levererade verksamhetsberättelser för år 2021.

Nämndmöte: Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och attraktivitet 23 februari 2022

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldsson

Aktuell information

Samverkan i länet möte med näringslivet kring smart specialisering där det kommer att anordnas dialogmöten, Agenda 2030 på temat Hållbar utveckling. Samt dialoger med länets 13 kommuner.

Seminarier för kommunerna på temat hållbar upphandling som verktyg. För hållbar utveckling planeras nu åtaganden i handlingsplanerna för länets klimat-energistrategi.

Nationell information:

Bredbandstödet uppgår till 3,5 miljarder kronor från staten som skall fördelas. Här gäller det att det finns ett bra system till fördelning, med extra satsning på landsbygden.

Elektrifieringsstratergin är omfattande och där krävs en stor omställning då det finns ett stort gap. Att kunna lagra energi samt att öka acceptansen för vindkraftsutbyggnad mm.

Från statligt håll pekar man också på kompetensförsörjningen där regionerna måste ta ett stort ansvar.

Regional biblioteksplan:

Det finns en lag som styr att varje region ska ha en biblioteksplan i syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbibliotek som är verksamma i länet.

I samband med revidering av den regionala kulturplanen kommer den regionala biblioteksplanen revideras. Beslut i Regionsfullmäktiga 4 oktober 2022. Dialog kommer att föras med samtliga bibliotekschefer. Detta kommer att diskuteras och bearbetas i ANA nämnden framöver under vår och höst, då vi också ska revidera den regionala kulturplanen med start imorgon den 24/2.

Kulturrådets anslagsfördelning till kultursamverkansmodellen 2022.

Jönköpings län har beviljat följande:

  • Statlig uppräkning 0,8% 321 032
  • Förstärkning av verksamhetsbidrag 1 966 321
  • Förstärkning av prioriterade områden 2 000 000

Grunder för bidragsgivande att beakta:

  • Professionell dans och musikverksamhet.
  • Museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete.
  • Biblioteksverksamhet
  • Professionell bild och form verksamhet
  • Arkivverksamhet
  • Filmkulturell verksamhet
  • Främjande av hemslöjd.

En region får också fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en kulturplan upprättas av regionen och att den överensstämmer med förordningen. Ny regional kulturplan är på gång och beslutas på fullmäktige i oktober.

Kulturrådet har gjort en bedömning för vår del att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för vår region. Det kommer att bli en förstärkning som avser filmkulturell verksamhet, enskilda arkiv , det regionala främjandeuppdraget för barn och ungas rätt tillprofessionell kultur som även inkluderar Share musik & performing art inom kultursamverkansmodellen.(helt i BA,s linje.)

Beslutsärenden för nämnden:

# Överenskommelse- intraregionalt samarbete Share Musik Performing art.

Att tillsammans med Region Skåne och Västra Götaland finansiera Share Musik och Performing art.

Nämnden godkände detta ärende.

# Uppföljning intern kontrollplan 2021.

Några saker som lyfts fram handlar om otydligheter vad det gäller extra ersättning till personal under Corona, samt arbetsbelastning, förflyttning av personal mm. Något internkontrollen också lyfter är otydligheten för IT licenser.

Det handlar också om utnyttjande av statliga projektmedel, lagerhållning, ersättningssystemet inom primärvården, avtalstrohet.mm

Under 2021 har det tagits fram en åtgärdsplan för varje moment som kan tydliggöra vilka åtgärder som ska prioriteras, vem som är ansvarig för genomförandet av åtgärden och vilken tidsplan som gäller.

Nämnden godkände detta ärende.

# Stöd till besöksnäringen inför sommaren 2022. -Nationell Marknadsföring.

Beslut att bevilja Smålands turism 2 000 000 kr. Finansiering sker ur anslaget för regionala utvecklingsmedel.

# Projekt Ins Trä(handlar om att förlänga detta projekt som tidigare beviljats)

Beslut att bevilja Träcentrum Nässjö kompetensutveckling 277 700 kr under förutsättning att övrig medfinansiering beviljas. Finansieringen sker ur statliga 1:1 medel.

# Projekt Yrkestreainee för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Syftet med detta projekt är att få fler elever att välja de yrkesförberedande gymnasielinjerna för att tillgodose industrins behov. Det är en förstudie som ska syfta till att identifiera samarbetspartner som potentiella arbetsgivare, kommuner samt skolor, Förstudien ska även innehålla en inventering av aktuelle organisationer och arbetssätt, avseende arbetsplatsförlagt lärande hos arbetsgivare och utbildningar.

Beslut: att bevilja Handelskammaren i Jönköpings län Service AB. 268 434 kr under förutsättning att övriga medfinansiärer infrias. Finansieringen sker med 1:1 medel.

# Projekt Unga akademiker

Detta projekt gäller initialt Värnamo Tranås Vetlanda. Syftet är att hjälpa unga akademiker att hitta sommarjobb/feriejobb lokalt på hemmaplan som matchar deras utbildning, hjälpa företag att hitta rätt kompetens samt framtidsäkra kommande kompetensbehov och på lång sikt öka kommunens invånarantal genom hemvändare. Som läget är nu stannar många akademiker kvar i storstäderna där de gått sin utbildning.

Beslut: Bevilja Nuvab Näringslivsutveckling AB 640 000. Finansiering genom 1:1 medel.

# Projekt Growing green

Detta är ett strukturfondsprojekt via Almi. Det handlar om hållbarhetsfrågans alla dimensioner som är central för näringslivets utveckling. Det handlar om redan genomförda projektinsatser som kräver fördjupning. Arbetet kommer att bedrivas med andra aktörer och projekt för att säkerhetställa största nytta för målgruppen samt resurseffektivitet,

Beslut: att bevilja Almi företagspartner 1 157 500. Finansiering genom 1:1 medel.

# Verksamhetsberättelsen ANA 2021

Mycket av verksamheten har påverkats av den tid vi har levt i. Minskat besöksantal inom all kulturverksamhet, trots allt är det mycket som gjorts. Ana, ekonomi slutar på +14,3 mkr.

Nämnden godkände verksamhetsberättelsen.

Nämndmöte: Nämnden för Trafik Infrastruktur och Miljö (TIM)  25 februari 2022 

Närvarande ledamot: Linnea Nilsson

Information gavs av utvecklingsdirektör om samverkan i länet kring olika utvecklingsfrågor och olika samverkansforum. Det ska genomföras kommundialoger i länets alla kommuner. Samverkan med Länsstyrelsen samt information om ett vattenbruksprojekt. 

Trafikdirektören gav information och serviceresor, dom från förvaltningsrätten som nu kommit efter lång tid gällande Krösatågsupphandlingen. Statistik kring försäljning av biljetter och resandestatistik gavs i relation till restriktioner relaterat till pandemin. 

Vänsterpartiet hade lämnat en fråga föregående nämndsmöte som besvarades angående fördelning av män respektive kvinnor bland chaufförer. Det är upp till trafikföretagen som är upphandlade att ha rätt kompetens och det saknas krav på en jämn fördelning.  

Information gavs om tågstrategi där bland annat länets geografiska läge är betydande för samarbete över länsgränser samt stambanorna 2035. 

Beslut om tågstrategin kommer tas på nämndssammanträde den 21 juni. 

Vänsterpartiet har skickat in en motion angående sjukresor till annat sjukhus än hemsjukhuset. Denna har beretts och i region Jönköping finns inget ”hemsjukhus” utan sjukreseersättning utgår till den vård patienten ska till. Vid akuta resor beviljas sjukresa till närmaste sjukhus. 

Remissförslag för Regional cykelstrategi föredrogs och godkändes. Strategin ska främja och möjliggöra att cykel blir ett mer självklart val i resandet. Ett steg i att minska regionens klimatpåverkan. 

Yttrande angående remiss angående Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

Beslut angående trafik mellan Region Jönköping och Östergötland, gäller busstrafik Eksjö-Österbymo och Tranås – Hestra – Österbymo. En överenskommelse mellan de både regionerna.  

Projektmedel har sökts angående kaskadanvändning av bioenergi och utnyttja den skogliga biomassan genom ett projekt Linnéuniversitetet driver ihop med Energikontor Norra Småland och Sydost beviljades.  

Det är 1:1-medel som finansierar detta. 

I övrigt godkändes verksamhetsberättelsen för 2021 och den interna kontrollplanens uppföljning för 2021.  

Styrelsemöte: Regionstyrelsen 8 mars 2022

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Pontus Lundgren

Innan mötet fick vi de första dragningarna kopplat till budgetarbetet 2023. Här redovisades övergripande ekonomi samt prognoser. Området HR diskuterades och ett område som HR just nu lägger extra fokus vid är friskfaktorer, för att skapa sunda och attraktiva arbetsplatser.

Under själva mötet fick vi först aktuell information, bland annat om arbete som utförs inom regionen kopplat till Ukraina kriget. Frågorna rör allt från bistånd, civilt försvar, IT-säkerhet, F-samverkan. Vi diskuterade tidplanen för budgetarbetet och informerades om planer att göra omskrivningar i budgeten. En revidering kan mycket väl vara nödvändig, men viktigt att inga betydelsefulla texter försvinner i samband med detta. Något att bevaka när tjänstemannaversionen presenteras i början av april.

Vi fick en gedigen och intressant genomgång av den interna kontroll som genomfördes under 2021. Flera viktiga områden berördes, bland annat beslutsprocesser kopplat till extra ersättning vid covidvården samt rutiner vid förflyttning av personal.

En viktig och något akut investering gjordes i utökningen av lokalerna för BUP i Jönköping på Ryhovsområdet. Koalitionen har satsat stora resurser för att komma till rätta med de köer som har uppstått inom BUP, vilket har föranlett fler anställda och ökat personalbehov.

Sedan gjordes en lång rad reinvesteringar inom radiologin (Jönköping, Tranås, Vetlanda, Värnamo), lagersystem, patologen samt godkännande av beslut av revision av Itinotåg.

Under mandatperioden har förändringar gjorts avseende köksverksamheten i regionen för att minska de kroniska underskott som verksamheten har dragits med. Etapp 2 och sista etappen av detta är att genomföra samma förändringar på Ryhov som man tidigare genomfört i Eksjö och Värnamo. Den största förändringen är att man ut mot patient kommer börja jobba med en fast meny, där huvudkomponenterna är tillagade tidigare och sedan förvarade i skyddad atmosfär. I samband med detta kommer även köket på Ryhovsområdet genomgå en större renovering.

Innan mötet avslutades fick vi ta del av verksamhetsplanen för organisationen Småland, Blekinge, Halland samt en årsberättelse för 2021 från Regionsamverkan sydsverige.