Nämnden för folkhälsa och sjukvård, sammanträde 14 december 2021 

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors, Frida Aronsson

1) COVID-läget

2) Beläggningsläget.

3) Utbyggnad psyk i Värnamo.

4) Varför godkänner vi inte verksamhetsplanerna?

5) Folkhälsobidragen.

6) Läkemedel

1) COVID-19. Pandemin är inte över än. Vi har fått en dubblering av antalet positiva fall vecka för vecka de senaste veckorna. Ökningen ses i alla åldrar utom de som är över 80år. Tidigare i höst var 3% av alla som testade sig positiva. Nu är det 6%. Vi ser ett ökat antal patienter som får vård på sjukhus och vid dagens möte var 5 av länets 14 platser på IVA belagda med COVID-patienter.

Vaccineringen av invånarna fortsätter och ungefär 80% av befolkningen över 70 år har fått sin tredje dos. Det ska ha gått sex månader innan du får din tredje dos om du är under 65år. Är du äldre än så ska det ha gått fem månader.

De allra flesta som vårdas både inneliggande och på IVA har INTE fått två doser vaccin.

2) Läget på sjukhusen är bekymmersamt. Utöver att antalet COVID-patienter ökar är det många patienter som behöver vård av de vanliga anledningarna: influensa, vinterkräksjuka, benbrott, hjärtsvikt, cancersjukdom, gallblåseinflammationer osv. Sammantaget gör det att beläggningen på sjukhusens vårdavdelningar och därmed belastningen på personalen är högre än på många år. Ffa medicinavdelningarna på Höglandet och Ryhov har det tungt. Regionen har gått upp i stabsläge pga den sammantagna bilden och nämnden fortsätter följa läget.

3) Psykiatrin i Värnamo behöver en ny byggnad bl.a för att patienterna ska kunna få egna rum och kunna gå ut i solen utan medföljande personal samt få en bättre miljö i väntrummet. Det ska bli mer ändamålsenliga undersökningsrum. Och en bättre arbetsmiljö för personalen. Antalet vårdplatser kommer i den nya förslaget minskas från 18 till 16. Hela FS-nämnden (dvs representanter från alla partier) skickar med till styrelsen och fullmäktige att även om vi anser att det behövs ett nytt hus bör det byggas enligt principen om vårdplatser efter behov men med viss marginal. Då utvecklingen inom psykiatri och den nära vården kan förändras över tid bör planeringen ta höjd för förändrat vårdbehov, både ökning och minskning.”

4) Verksamheterna har lämnat in sina verksamhetsplaner för 2022. Delar av oppositionen undrar varför vi i koalitionen inte längre godkänner verksamhetsplanerna som man gjorde förut utan bara lägger dem till handlingarna. Vi har valt att göra det för att det ska vara tydligt vem som fattar vilka beslut. Det ser ni i verksamhetsplanerna på symbolen vid sidan av målen. Rjl-rosett = mål beslutat av fullmäktige. Nämnd= beslutat av nämnden. VO= beslutat av verksamhetsområdet.

5) Folkhälsobidragen som betalas ut under 2022 använder inte upp alla avsatta medel. Detta beror på att antalet ansökningar minskat och på att inga projektansökningar uppfyllt kriterierna. Det kommer en ny utlysning i vår av de medel som finns kvar och Folkhälsokontoret ser gärna att länsföreningar som inte tidigare sökt medel gör det då vi vill stötta föreningslivet på bred front.

6) Läkemedelskostnaden stiger snabbare än BNP, både i riket och i regionen. Det är ett problem. Regionen arbetar med de andra i Sydöstra sjukvårdsregionen (Regionerna Kalmar och Östergötland) med att skriva strategiska avtal, öka följsamheten till rekommendationer och använda icke-utbytbara läkemedel för att minska kostnadsökningen. Glädjande är dock att samtliga vårdcentraler i RJL klarar målen om restriktiv antibiotikaanvändning. Det behöver vi för framtiden.

Vi i BA vill be er alla att hålla avstånd, vaccinera er om ni kan för att både ni, vårdpersonalen och era medmänniskor ska få en god och välbehövd vinterledighet!

Regionstyrelsens sammanträde, 21 december 2021

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby

Vi började med att få information från Tomas Calmviken kring ett par ombyggnationer som ligger i framtiden. Dels en ombyggnation av hus D3 och D4 som påverkar delar av medicin- och rehabiliteringscentrum samt det medicinska fackbiblioteket. Dels en byggnation av ett nytt vårdcentrum i Mullsjö. Det var även en diskussion kring byggnation av nya lokaler för psykiatrin i Värnamo. Detta ärende kommer dock inte beslutas kring nu, då styrelsen vill ha återkoppling från verksamheten gällande det medskick som nämnden för folkhälsa och sjukvård gjorde då ärendet passerade där, nämligen det faktum att de nya lokalerna hade plats för färre vårdplatser än man har i dagsläget. 

Därefter fick vi en presentation av senaste ekonomiska månadsrapporten. Vi fortsätter att gå plus totalt även om vi tex har ökade kostnade för hyrpersonal och förlorade biljettintäkter från kollektivtrafiken. 

Regionens dataskyddsombud, Ulrika Strånge, presenterade sitt uppdrag och pågående arbete kring integritetsskydd, GDPR och personuppgiftshantering. Ulrika föredrog också ärenden kring nästa års kontrollplan som därefter godkändes. 

Dagens covidinformation meddelade bland annat att vi till dags datum tagit 500 000 tester. Igår togs 3904 prover vilket är det högsta någonsin under pandemin. 2-3% av dessa är i dagsläget positiva. Vaccinationen fortgår och nu kan alla över 18 år ta sin 3:e spruta om 6 månader passerat sen dos 2. Ca 17000 personer vaccineras i veckan. Idag vårdas 12 patienten på sjukhus varav 1 på IVA. Under de senaste veckorna har det varit ett extra högt tryck på sjukhusen av ffa andra tillstånd, bla ökat influensafallen extra tidigt denna säsong. Det finns ett extra högt antal patienter som väntar på hemgång men som inte kan tas emot av kommunerna då hela systemet är ansträngt. 

Vi fick en presentation av våra nationella minoriteter (Samer, Tornedalningar, Sverigefinnar, romer och judar). Regionen har en arbetsgrupp som jobbar med de nationella minoriteterna. Dessutom presenterade hur arbetet fortgår med att bli en MR-region där MR står för mänskliga rättigheter. Detta är något som regionfullmäktige antog efter en motion från Vänsterpartiet för ett par år sen. 

Verksamhetsplaner för 2022 för Regionledningskontoret, IT-centrum och Verksamhetsstöd och service gicks igenom och lades till handlingarna. 

Vi har fått två remisser (En god kommunal hushållning och revision av förbundsordningen för svenskt ambulansflyg) vars remissvar godkändes. 

Nu tar politiken jullov, vi ses igen i slutet av januari.

GOD JUL!