Här kommer rapporter för årets sista möten. Nu tar det planerade politiska arbetet ett juluppehåll. För många av regionens medarbetare blir det dock inte den julledighet man hoppats på. Om inget mirakel sker kommer tyvärr flera medarbetare behöva täcka upp inom covidvården. Det ni kan göra för att avlasta vården är att följa restriktionerna. Handla enbart nödvändigheter, fira jul enbart med de ni umgås med dagligen. Utsätt varken er eller andra för smitta. Bara tillsammans kan vi minska smittspridningen, var och en av oss har ett ansvar!     

Nämndmöte Folkhälsa- och sjukvårdsnämnden 8 december 2020 

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors, Frida Aronsson 

På koalitionens förmöte fick vi besök av Lotta Larsdotter som är verksamhetschef för Bra Liv. Hon konstaterade att Bra Liv nu håller budget vilket är glädjande. En del av detta beror på ett minskat hyrläkarberoende, som förutom lägre kostnader även ger ett bättre utfört arbete. De har ökat antalet faktiska årsarbetare under året från 915 till 960 stycken. Under pandemin har både de digitala besöken och telefonkontakterna ökat påtagligt och det kan finnas en poäng i att se över ersättningsmodellerna för dessa.  

På själva nämndmötet fick vi aktuell covidinformation av Mats Bojestig (och när det gäller covid är aktuell information inte aktuell särskilt länge). Provtagningskapaciteten har nu ökat och vi bedömer att man kan provta enligt behov. Från denna vecka finns också självprovtagningskit. Man bedömer smittspridningen som högre nu än i våras men att högflödessyrgasbehandlingen minskar behovet av  intensivvård vilket är en viktigt faktor för uthålligheten. Det är just nu mycket personal som är sjuka vilket ökat belastningen ytterligare. Det finns nu en regional arbetsgrupp som förbereder för den stundande vaccineringen. Vi räknar med att få 70 000 doser i vår region under första kvartalet. I första hand kommer patienter och personal på särskilda boenden att vaccineras följt av de som får hemtjänst och deras personal. Därefter vaccineras övrig sjukvårdspersonal. Sist men inte minst vaccineras den övriga befolkningen och då efter sjunkande ålder då ålder utgör den största riskfaktorn.  

Därefter kom Mårten Lindström från läkemedelskommittén och presenterade regionens kostnader för läkemedel som har ökat kraftigt. Som det är nu ligger kostnadsutvecklingen per år på 10%, vilket inte är hållbart i längden. Rjl sticker dock inte ut, utan det är ett nationellt problem.  

Rapport Regionstyrelsen 15/12 2020

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby

Aktuell information

Sammanslagning av Regional utveckling och utbildning och kultur – beslutades om för 2 år sedan men det har nog inte genomförts fullt ut. Frågan har aktualiserats i samband med ny RU-direktör. Det finns en majoritet för att hålla ihop de olika verksamheterna och man har valt att bara justera och tydliggöra organisationen något. Förhoppningsvis är rekryteringen av ny regional utvecklingsdirektör klar i början av nästa år. 

Man har påbörjat ett arbete med att förtydliga ansvaret för länsmuseet mellan Regionen och Jönköpings kommun. Det gamla avtalet är från -97 och är i behov av revidering både gällande finansiering och frågor som riskerar att hamna mellan stolarna. 

Vi fick också en dragning av den tf RU-direktören som presenterade hur arbetet med implementeringen av RUS:en fortgår. Just nu sker ett arbete för att befästa processen så att alla aktörer känner sig delaktiga. 

Därefter presenterade Mats Bojesting, hälso- och sjukvårdsdirektör aktuellt läge gällande pandemin. Aktuellt 1200 nya fall per vecka. 15% positiva prover trots att det nu är fritt fram för provtagning.

Höglandet är just nu den länsdel som driver smittspridningen. Förra veckan var Eksjö fjärde värsta kommun. Vi har även en stor spridning på särskilda boenden. Känslan är att det är värre nu än i våras. 74 patienter vårdas på sjukhus i regionen varav 12 på IVA. Antal inneliggande patienter ökar hela tiden. Det är ett mycket ansträngt läge! 

Samtidigt pågår planeringen för hur befolkningen ska få tillgång till vaccinationen. 

Beslutsärenden

Vi godkände en ombyggnation på patologen på Ryhov för nya utskärningsplatser för att förbättra flödena. Vi godkände också inköp av 3 nya röntgenapparater till röntgenavdelningarna i Jönköping. 

Vi justerade också ett par hyresavtal som behövde uppdateras.