Regionstyrelsens sammanträde 17 augusti 2021 

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby 

Som brukligt redovisades aktuell information, både generellt och specifikt kopplat till Corona pandemin. Detaljer rörande sjukvård, första utvärdering av sommaren redovisas vidare på FS-nämnden i början på september. Vi fick en överblick över den regionledningens ekonomiska siffror. De stora överskotten ligger inom skatter och statsbidrag samt tillfälliga effekter av börsuppgången. Den stora underskottsposten är att vi avsätter närmare en halv miljard av resultatet till våra anställdas pensioner. Region Jönköping är en av få regionen som långsiktigt säkrar de anställdas pensioner och inte lånar av framtida skattebetalare. Denna dag fick vi också en djupdykning i etikrådets arbete och fick ta del av deras 25 åriga historia. 

Under dagen togs ett antal beslutspunkter som skickas vidare till fullmäktige, då deras vikt kräver det. Det rör ombyggnad av akut/DUVA i Eksjö, köket i Värnamo, Samverkansavtal för tågdepå. Vidare reglementen och arbetsordningar inför nästa mandatperiod. 

Beslut tog om extra medel för ombyggnades av akutmottagning psykiatri. Vi godkände en tillbyggnad av hjälpmedelscentralen Ryhov, även om vi skulle önskat att man tittat på möjligheten att vara närmare verksamheten i hela regionen. Vi godkände nya hyresavtal för bland annat verksamhetsstöd och service. 

Under mötet beslutades om budget för Regionstyrelsens arbetsområden inkl deras personalansvar. En budget som innehåller bland annat ytterligare lönesatsningar och friskvård, fokus på attraktiv arbetsgivare, mer tillitsbaserad styrning, ökad delaktighet för anställda som berörs av beslut tex inom IT. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna lämnade in egna förslag, medan Moderaterna avstod att lämna något förslag. 

Ett initiativärende kring krisavtalet avslogs, då Moderaterna önskade att regionen skulle skapa sig ett eget krislägesavtal. Något som inte är möjligt, krislägesavtal sköts på nationell nivå. Dock meddelades att det på nationell nivå förs och görs förbättringar i krislägesavtalet då brister har framkommit. Framför allt handlar det om att medarbetare inte ska gå på avtalet för långt tid. 

En längre diskussion fördes också i styrelsen kring den budgetjustering som föreslås för för FS och TIM ansvarsområden. Förslaget, som också gick igenom, är att kostnader och förlorade intäkter som tydligt kan hänvisas till pandemin ska hanteras med en budgetjustering. Något som vi tycker är rimligt i denna exceptionella situationen. Även om andra sätt att lösa underskottet också skulle vara möjligt, tex att inte kräva budget i balans. Att i andra extremen kräva budget i balans ett år som detta skulle vara helt orimligt. Den lösning som nu gick igenom kan ge verksamheter en möjlighet och ambition att nå budget. 

Regionfullmäktiges sammanträde 31 augusti 2021

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Magnus Bodenäs, Pontus Lundgren, Helen Skogelin Torvaldsson, Sara Wallby, Linda Gerdin, Frida Aronsson

Sammanfattningsvis var Regionfullmäktige ett möte med många beslutspunkter men med relativt få inlägg eller diskussioner. Det som gav störst fokus var en formfråga kring beslutet om omdisponering av budget där Moderaterna lade stor diskussion kring formulering för beslut. 

Beslutspunkter 

Uppdaterade reglementen: Stor del av Regionfullmäktige upptogs av fastställande av uppdaterade reglementen för samtliga nämnder/styrelser inom regionen. Det är parlamentariska nämnden som utfört arbetet och där har samtliga partier varit eniga i slutprodukten och därmed innebar det att få hade något extra att tillägga på dessa punkter.  

Samverkansavtal tågdepå: Fastställande av samverkansavtal mellan Region Jönköpings län och Region Kronoberg gällande tågdepån. På denna punkt fördes vissa diskussioner bland annat kring hur arbetet sett ut för att komma fram till förslaget, men landade i att samtliga partier ändå ställer sig bakom avtalet.  

Omdisponering av budget för att kompensera för ökade kostnader: Förlag från Regionstyrelsen är lagt på att ge utrymme för nämnder att inte behöva kompensera för underskott under pandemin. Det gäller ffa nämnderna för Folkhälsa och sjukvård samt TIM. Regionstyrelsen poängterar dock att nämnderna måste se över kostnader som inte är pandemirelaterade. SD uppfattar inte att hela TIMs underskott beror på pandemi samt anser därför inte att budgeten ska ändras under budgetåret utan justeras i efterhand. Övriga diskussioner fördes kring hur man bedömer hur mycket/om underskott är pandemi-relaterade och huruvida nämnderna gjort allt i deras makt för att undvika underskott och även kring ifall det är ok att ändra budgeten under pågående budgetår. Vikten av att nämnderna gör allt för att ändå försöka minska underskotten trots justeringen, betonas.  

Ombyggnad av hus 06 och hus 25 på Höglandssjukhuset i Eksjö: Förslaget godkänns av Fullmäktige. 

Ombyggnad av köket på Värnamo sjukhus: Förslaget godkänns av Fullmäktige. 

Interpellationer: Interpellation gällande den stora mängden avslag på remiss från primärvården till specialistspsykiatrin från SD framförs.