Nu har det politiska arbetet dragit igång igen efter sommaruppehållet. Vi har haft två möten som vi refererar ifrån nedan. Ett beslut, som fattades redan sent i våras men som först nu blivit mer offentligt känt, som rönt stor uppmärksamhet senaste tiden är den kring regionens nya kostplan som för närvarande främst berör Eksjö och Värnamo. Bakgrunden till beslutet är att område måltid gått 10 miljoner back och hade fått i uppdrag att minska på utgifterna. Vi kommenterar detta i slutet av rapporten. 

Regionstyrelsen 18 augusti 2020

Närvarande: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby

Mötet inleddes med aktuell information av regiondirektören. Detta rörde en introduktion kring en aktuell utredning, kommunutredningen, som vi ska besluta kring ett remissvar senare under hösten. Därefter gick vi igenom månadsrapporten för juli. Regionen kan söka pengar från staten för ersättning för merkostnader kring covid-19-pandemin och vi gick igenom processen kring detta. Merkostnader som kan ersättas är bla relaterat till testning, materialförsörjning samt ökade sjukresor och bemanningsbehov. Det finns också möjlighet att söka ersättning för minskade biljettintäkter inom kollektivtrafiken jmf tidigare år. Vi har som region dock förlorat mindre än andra regioner. 

Vi fick också en presentation av internrevisionens chef. Han gick igenom ett par kontrollmoment som genomförts och kom med förslag på förändringar. 

Tågdepån

En stor fråga under mötet var byggnationen av en ny tågdepå. Denna fråga har varit aktuell vid flera tillfällen under året. Bakgrunden till ärendet är att befintlig tågdepå inte klarar av att hantera de nya längre tåg som införskaffats för att tågtrafiken ska kunna anpassas till nya säkerhetssystem samt möjliggör ökat resande.

BA’s utgångspunkt i frågan har varit att hålla nere kostnaderna för invånarna (förhindra ett ökat skatteuttag) samt inte flytta pengar från övriga kollektivtrafiken eller från sjukvården. 

Alternativet till att bygga en egen depå är att ge Jernhusen i uppdrag att bygga och driva, men detta känns inte attraktivt då vi istället bidrar till och blir beroende av ett monopol. 

Vi har tidigare inte ägt denna tillgång själva och BA’s åsikt har varit att detta är en investering som därmed är lämplig att finansiera med lån eftersom det ger utrymme till fortsatta investeringar inom andra områden, tex inom sjukvården. Det har varit vår viktigaste ingångspunkt att vårdens verksamhet inte ska drabbas av denna byggnation. Inte heller vill vi att kollektivtrafikens övriga verksamhet ska drabbas. Vi ser en stor risk för att detta isåfall skulle kunna leda till indragna linjer som drabbar ffa mindre belagda turer, medan vi tycker det är viktigt att stora delen av länet är nåbart med kollektivtrafiken.

Vi har gått igenom ursprungsförslaget och bett om att få förslag på kostnadsminskningar. Efter detta har vi kunnat få ner priset med ca 40 miljoner kronor. Planen är också att hyra ut ev överkapacitet. Allt för att värna övrig verksamhet. 

Regionstyrelsen beslutade att rekommendera Regionfullmäktige att godkänna liggande förslag om att bygga en ny tågdepå. Oppositionen (M, SD, V) yrkade på återremiss och reserverade sig sedan för beslutet. 

Beslutsärenden

Vi behandlade ett par motioner som ska vidare till Regionfullmäktige för beslut. Vi beslutade också att följa de nationella riktlinjerna kring testning för antikroppar mot covid-19 vilket innebär att det utgår en kostnad på 200kr för den som vill testa sig. Vi gick också igenom nämndernas behandling av bristande måluppfyllnad i delårsrapporterna och revisorernas granskning av årsredovisningen bla.

Regionfullmäktige 25 Augusti 2020

Närvarande: Martin N-Hansen, Linda Gerdin, Pontus Lundgren. Reserv i beredskap: Frida Aronsson.

Dagen började för Pontus med ett extra RSAU (regionstyrelsens arbetsutskott), och efter det ett extra Regionstyrelsemöte där Martin och Pontus representerade BA. Dessa två möten hade på sin dagordning ”bara” beslut om Bolagsordning för Tågdepån, och Bolagsordning för bussdepån.

Dagens regionfullmäktige drog igång med att godkänna dagordningen med tillägget av två beslutspunkter, bolagsordningarna.

För att inspirera oss hade urolog Miden Melle-Hannah ett föredrag och berättade om ett nyutvecklat endoskopi-instrument ”Multi4” som hon har utvecklat. Detta kommer kunna förbättra cancervården, i första hand inom uppföljningen vid blåscancer. Miden är utbildad urolog och kirurg i Regionen, och stöttades hos oss till att utveckla något som många tyckte verkade omöjligt. Inspirerande!

Hälso- och sjukvårdsdirektör Bojestig informerade om Covidläget och hur vi planerar att ta hand om vårdskulden framåt. Värt att nämnas är att vi i regionen har flest bekräftade fall i landet per 100.000, men antalet avlida i länet är lägre än rikssnittet per 100.000. Hur kan det nu komma sig? Är det för att vi har en välfungerande sjukvård sedan tidigare? Är det för att man snabbt ordnade en utbredd provtagning?

Kristina Athlei, Regional utveckingsdirektör, informerade sedan om läget inom näringslivet som lider svårt av coronakrisen: hittills under år 2020 är 3.1% av antalet anställda i Jönköpings län varslade och 25,5% är korttidspermiterade, vilket är tredje värst respektive näst värst i landet!

Regionfullmäktige debatterade att antal motioner: 

Motion – Vatten, livsmedel och potentiellt miljöproblem. Handlar om att regionen borde göra mer för att skydda sig mot skyfall och samtidigt ta till vara på regnvattnet.  Beslutet blev att motionen avslås med motiveringen att det redan hanteras och kommer att finnas med i det kommande Hållbarhetsprogrammet.

Motion – Nattstopp i kollektivtrafiken – beslutet blev att besvara motionen. Man kommer pröva nattstopp (erbjuda stopp mellan hållplatser nattetid) på några regionbusslinjer. Debatten handlade mest om huruvida man skulle låta nattstoppen börja gälla redan från kl 21 eller från kl 23. Det debatterades också om man kunde behöva nattstopp på morgonen då det också då kan vara mörkt och upplevas som otryggt.

Motion – Bidrag till Djurambulansen i Jönköpings län – avslås då detta inte ingår i Region Jönköpings läns uppdrag.

Motion – Rutiner och riktlinjer vid uteblivna vårdbesök – Avslå motionen, samt notera det medskick som nämnden för folkhälsa och sjukvård lämnat: Nämnden ser det arbete som bedrivs som viktigt och att vi stöttar verksamheten i deras arbete att minska de uteblivna besöken med modern teknik som sms, likväl jobbar med motivering att komma på inbokade tider genom t.ex. personliga samtal. Debatten handlade mycket om hur man ska kunna verka för att minska antalet uteblivna besök. Martin Nedergaard-Hansen (BA) framförde att utredning är inte lösningen, istället ska man stötta verksamheten själva att hitta de lösningar som behövs för att minska antalet uteblivna besök.

Motion – Upplys om vårdens verkliga kostnader – motionen avslås. Vi (i form av Linda) var uppe och debatterade och motiverade avslaget med dels att det är vanskligt etiskt att upplysa den enskilde om vad besöket/åtgärden kostar, dels att det är olämpligt att göra en central utredning, då (precis som ovan) det är på lokal nivå som man kan se vad som är lämpligt för att motivera patientens att komma på de besöken som behövs.

Tillägg till ombyggnad för MR 3Tesla Höglandssjukhuset – beslutas godkänna utökad investeringsbudget för ombyggnad för MR 3Tesla på Höglandssjukhuset i Eksjö till en maximal kostnad på 4 200 000 kronor. (Tidigare beslutat 30 100 000kr). Anledningen till den ökande kostnaden är att man tagit lärdom av ombyggnaden av MR i Värnamo, och nu redan i projekteringsfasen ser att avsatt budget inte kommer räcka. Det fanns ett yrkande om återremiss (för att göra om upphandlingen), men detta avslogs.

Interpellationsdebatt

Handlade glädjande för omväxlings skull om sjukvård och personalpolitik. 2 timmar intensiv debatt. Först handlade det om vårdskulden. Från BA lyfte vi fram att även om mycket personal har haft det tufft, så är nog många nöjda med att kunna få komma tillbaka till sin ordinarie verksamhet. Vi lyfte också att det är viktigt att låta verksamheterna komma igång i egen takt och inte överarbeta personalen. Vi ser att vi i regionen hade ett bra utgångsläge med korta köer, och att det nu finns många möjligheter får att komma ikapp: köpt vård, frivilliga extra insatser mm. Men vi ska inte pressa personalen, vi vet inte hur hösten och vintern blir i övrigt.

Sedan hade vi en debatt om förtroendekrisen mellan ledning och anställda inom främst op/iva verksamheten. BA håller med om att allt inte blev bra under våren. Vi uppskattar det presenterade förslaget om dialog, men är tveksamma till det presenterade upplägget. Mycket var ofärdigt i förslaget. Däremot är vi genuint intresserade av att ha ett kontinuerligt samtal mellan politiker och personal. Interpellationskrivaren föreslår att man ska ge mellanskillnaden mellan sjuklön och ordinarie lön till de i personalen som varit sjuka i Covid. Vi ser en hel del gränsdragningsproblem: t.ex. hur är det om man har varit sjuk men inte fått testas? Vi tycker kanske inte att en liten peng kompenserar om man nu kan bevisa att man blivit smittad på jobbet. Gällande semester var det högst beklagligt att det inte blev 4 veckor semester i vissa verksamheter, ffa inom intensivvården. Vi önskade ett annat utfall av förhandlingarna gällande flytt av semester och sent beslutad semester. Tyvärr är den processen nu stängd och avslutad. Vi ser det som vår uppgift att se till att en liknande situation aldrig händer igen utan behöver strukturera upp processen.

Dessutom en interpellation om att avveckla vänregionen Tianjin i Kina. Efter en kort debatt stannade vi vid att samarbetet kommer utvärderas.

Sen kom några ärenden som handlade om Tågdepån:

— Ägardirektiv RJL Älghunden 4 AB och Ägardirektiv RJL Tågdepå Nässjö AB

— Avsiktsförklaring och överenskommelse med Region Kronoberg om ny tågdepå i Nässjö

— Byggnation av tågdepå i Nässjö

Lång debatt där det handlade bland annat om huruvida Nässjö är en lämplig ort, om finansieringsmodellen (lån), om markens beskaffenhet, om vi ska ha tåg i länet, om hur processen har gått till och vilka som varit informerade under vägen mm. mm. Det yrkades både på bifall till liggande samt återremiss. Tillslut klubbades liggande förslag.

Överenskommelse avseende ökad nationell testning för covid-19. Handlade om att bereda möjlighet att erbjuda antikroppstestning och att det då ska vara till en egenavgift, 200 kr.

Sist hade vi tre granskningar som lades till handlingarna utan någon större debatt.

Kostplan

Sedan vi tillträdde till politiken 2018 har område måltid haft ett underskott i sin budget som inte har förbättrats avsevärt över tid. Det finns flera förklaringar till detta. Minskade volymer, ökad andel svensk och ekologisk mat, förändrad interndebitering. Område måltid ansvarar för restauranger, patientmat, viss cafe-verksamhet och specialkost. Som alla verksamheter som har ett ekonomiskt underskott har man därför jobbat med att förbättra sin ekonomi. Arbetet började redan för flera år sedan då man förändrade processerna i Eksjö och samtidigt minskade antalet anställda där. Därefter har man jobbat vidare sista året med att se vad som kan göras ytterligare. I denna process har vi i BA varit tydliga med att vi kräver tillagningskök på alla orter till personal och specialkost. Regionen har även haft ingången att det som serveras patienter ska vara av hög kvalitet och serveras tilltalande på tallrik. Med tanke på regionens höga ambitioner vad det gäller miljöarbetet har man även önskat minska matsvinnet. Resultatet blev att jobba mer med den pastöriseringsprocess som sedan några år finns i Eksjö. Något som innebär ett lägre behov av anställda på köket i Värnamo. Ett tungt besked för de som berörs. Parallellt med detta skjuter vi till pengar för ökade kostnader som kopplats till mer svensk och ekologisk mat. Oavsett hur ekonomin utvecklas för område måltid kommer vi kvarstå vid att tillagningskök ska finnas på alla tre orter, något vi tror är viktigt och uppskattas av personal och gynnar patienter. Sedan är det som all verksamhet viktigt att vi får återkoppling från verksamheten kring resultatet av denna förändring. Blev utfallet som man hade förväntat sig?

Om man önskar kan man även ta det av regionens pressmeddelande som publicerades i samband med beslutet.

https://rjl.se/nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/hoglandssjukhuset-och-varnamo-sjukhus-samarbetar-for-effektivare-produktion-av-patientmat-52325

Har ni frågor om innehållet i denna rapport eller i övrigt kring vårt arbete är ni alltid välkomna att kontakta oss på info@varddemokraterna.se