Parlamentarisk nämnden 26/3

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen 

Alla partier fick lämna sina synpunkter kring dom politiska förutsättningarna för perioden 2022-2026. Detta för att landa i ett förslag som kan gå igenom fullmäktige senare i år. Sammanfattningsvis jobbar vi här principiellt för att skapa mer demokratiska nämnder genom att ge nämndledamöter större möjlighet att läsa på och verka (större ersättningar till ledamöterna), öka möjligheterna för mindre partier att verka genom omfördelning av ekonomiskt stöd samt att minska totalkostnaderna för den politiska organisationen i regionen. Detta kan göras genom att omfördela nuvarande resurser, men även se över det politiska grundbeloppet (som ersättningar baseras på). 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, möte 29-30 mars 2021 

Närvarande ledamot: Malin Ramlöv 

Inspirationsföreläsning – Framtidens kollektivtrafik av IUS Innovation. Framtiden stavas mobilitetsekosystem. Mobilitetslandskapet förändras och vi måste hänga med. Nya aktörer och nya mobilitetslösningar. Mycket spännande! 

Omtag RUS – nya prioriteringar och nya arbetssätt, inom ramen för samma material men ändå helt nytt tänk. 

Nämndsammanträde 

Några av ärendena som behandlades kan ni läsa om nedan: 

Nationell- och regional plan samt nya stambanor 

Kom ihåg att stambanor är statliga och järnvägen ägs av staten, det påverkar inte vår budget för regionala tåg och samarbeten. 

Budget 2022 

I april kommer ny prognos på skatteunderlaget från SKR, och sedan en ny igen i augusti. Var beredd på att dessa kan kräva justeringar under budgetarbetets gång. Budgetarbetet utgår från budget 2021 och flerårsplanen 2022-2023. Om förändringar av ramen ska göras så måste det motiveras med förväntat resultat, omfattning, tidsplan m.m. Det kommer en stor puckel 2023, kostnaden för inköp av nya krösatåg. Siffrorna stämmer inte riktigt i summeringen för budgetplanen t o m 2026, frågor om detta och det ska justeras.  

Nytt biljett- och betalsystem 

Lanseras 26/4, kampanj startar den 12/4. Verkar inte ha varit några problem/klagomål med det nya systemet i de regioner som redan infört det (Kalmar, Kronoberg, Halland). Våra utmaningar är förflyttande av resenärernas pengar i det gamla systemet, fullt görbart men kommer kräva mkt administration. 

Aktuell information 

Fråga: vad är de faktiska tappet i resande och inte enbart biljettintäkter under corona hittills? Biljettappet är ca 50-55% varav det s k fuskresandet är ca 4-9% utav de 55% 

Beslutsärenden till regionfullmäktige 

Årsredovisning 2020  

 Godkänns tillsammans med 2 yrkanden 

Beslutsärenden för nämnden 

Handlingsplan – Positionspapper Kollektivtrafik: Tågfondsstrategi för Regionsamverkan Sydsverige som gäller t o m 2040. Det handlar om stamnät, huvudstråk, tillväxtmotorer. 

Möte i nämnden för folkhälsa och sjukvård inkl gruppmöte 210330 

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Martin Malmerfors 

Gruppmöte – koalitionen 

Målet är att budget med bilagor (regelböcker, avgifter) ska vara färdigt i juni. Ändring i budget och regelbok ska ske samtidigt. 

Ulf Grahnat – verksamhetschef psykiatriska kliniken Ryhov 

Ocpat – Europeisk myndighet , har gjort en tillsyn av verksamheten på psykiatriska kliniken länssjukhuset Ryhov. De gick igenom dokumentation, riktlinjer och intervjuade patienter. Det fanns ingen möjlighet för kliniken att kommentera deras analys. Handlingsplan finns för att åtgärda det som kommenterats i tillsynen. 

Larmbågar – skarp kritik över att kliniken har larmbågar. Ledningen bedömer att detta är gjort enligt lagstiftning, för att öka säkerhet för personal och patienter då det förekommit att patienter haft knivar med sig. Metalldetektorn har använts efter information. Om någon har vägrat – har bakjouren gjort bedömning om man behöver ta in patienten.  

Även kritik kring bältesläggning. Dokumentationen har varit bristfällig. Begreppet ”skyddsbälte” har använts för att minska tvånget i vården. Skydda personen och omgivningen, därav namnet. Begreppet ”skyddsbälte” är nu borttaget. Bältesläggning – ska alltid ske med bakjour på plats. Skett några gånger via telefon med enbart primärjoursbedömning, vilket inte är ok. Man har nu förtydligat detta i läkargruppen. 

Ombyggnad av psykiatriska akutmottagningen planerad för att patienter inte ska gå in och ut samma väg. Finns beslut men har tagit tid med upphandling. Ska även ske viss ombyggnad för att kunna underlätta kvarhållning enligt LVM, då det är tillåtet att låsa en enhet, men ej låsa enskilt rum. Om de avviker är det stor risk för återfall 

Nämndsmötet 

Aktuell information 

Malin Begnér, smittskyddsläkare 

Högsta antalet fall under hela pandemin. Över 13000 prover togs vecka 12.  

En del av de provtagna pga smittspårning. Brittiska varianten har blivit vanligare vecka för vecka (v 11 utgjorde den 92% av de typade) Man typar inte alla prover. Ser en ökning dessa veckor i alla regioner (mer än 70% i samtliga regioner). Även ökade inläggningar igen. 

66700 doser av vaccin har givits. 15,5% av befolkningen har fått minst en dos. 

Få fall bland 80 år och äldre. Av dem >70 år — ingen ökning, bra efterlevnad av restriktioner i denna åldersgrupp. Antal avlidna per vecka har fortsatt gå ner trots den stora smittspridningen. Vaccinet har ännu en liten effekt på samhällsspridningen. Dålig efterlevnad när det gäller att handla ensam.  

Mats Bojestig kompletterar info: 

82 inneliggande i länet, 4 st i annan region. Ökar antalet platser i Värnamo till 24 platser. Kalmar och Kronoberg har några lediga platser på IVA. I övrigt fullt på de flesta håll. 

Ansträngt läge på vc för provtagningen, smittspårningen och vaccinationerna. 

Bo-Kenneth Knutsson verksamhetschef psyk klin Eksjö 

Berättar om bakgrunden till investeringsärendet för ny sänghiss och innergård. Man behöver en reservhiss för sängar när den nuvarande krånglar. Denna sänghiss kan också möjliggöra att patienter med vård enligt LPT kan ta sig ut till innegård via hiss med kort för frisk luft och rökning.  

Beslut tas om investering på max 15,8 miljoner kronor. 

Kristina Bertov 

Månadsrapport 

Nyheter 2021 – väntetid till första besök inom specialistvården – nu ingår alla verksamheter och yrkesroller. Detta gäller även för återbesök inom medicinskt måldatum. Hyrpersonal – målvärde max 2 % av lönekostnaden. 

Tillgängligheten på akuten, tid till ambulans vid prio 1 larm, kontinuitetsindex i primärvård, faktisk väntetid till första besök inom BUP/Utredning BUP/Behandling BUP, remisspatienter inom 60 dagar till specialisttandvården, andel inom standardiserade vårdförlopp, standardiserade vårdförlopp andel inom max ledtider är mätetal som inte uppfylls. 

18,3% ökade personalkostnader jämfört med för ett år sen, motsvarar 170 miljoner. Ökat antal årsarbetare – även psykiatrin, inte enbart kopplat till covidvården. 2,1 % av personalkostnaden hyrpersonal. 

Jonas Almgren, vaccinsamordnare 

Vaccinationstäckning kommunens personal: 

  • 50% bland personal på SÄBO, 38% av hemtjänstpersonalen. Man tittar på om siffrorna verkligen stämmer. Hög vaccinationstäckning bland de äldre på SÄBO och Hemtjänst. 

Simulering inför massvaccinering har skett bl a på Gummifabriken i Värnamo 

1544 st på 3 dagar, som mest 610 på en dag med 4 samtidiga vaccinatörer. Tillräckligt för att klara den beräknade högsta nivån. 

80-89 år 82 % fått en dos 

>90 år ca 90 % fått en dos 

Preliminär plan förutsätter att AstraZenecas vaccin godkänns för ålder under 65 år. 

Målbilden är att alla vuxna skall ha blivit erbjudna dos 1 innan midsommar. 

Axel Ros, chefsläkare 

Pratar om patientsäkerhetsberättelse. Varit mycket arbete med omställningarna. Mycket av arbetet har kunnat fortgå trots pandemin. 

Viktiga åtgärder under 2020: 

  • Riskbedömningar och riskhantering i arbetet med pandemin 
  • Metodikum – utbildning i covidvård 
  • Utbrottsgrupper för att begränsa pågående smittspridning och vidta åtgärder. 
  • Primärvårdens inrättande av 3 särskilda infektionsmottagningar för att skilja flödena med infektionspatienter och andra akuta primärvårdspatienter. 
  • Arbetet med patientkontrakt har kunnat fortsätta 
  • NEWS poäng inför flytt till vårdavdelning 
  • Vårdprevention – förebygga fall, undernäring, trycksår, och ohälsa i munnen. Trycksår har dock ökat något under 2020 jämfört med 2019. 
  • Nätverk för engagerat ledarskap 

Andelen enheter som rapporterar in om basala hygienrutiner har sjunkit något och ligger på ca 75 % (tidigare 80-90%) 

Socialstyrelsen har anslagit en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet – Agera för säker vård. Skulle påbörjats förra året. Vision: ”God och sker vård, överallt, alltid” 

Inga Zelvyte, medicinskt ansvarig klinisk kemi 

Info om investering av masspektrometer 

Kunna leverera snabbare svar när det gäller diagnostik av narkotika- och alkoholmissbruk. Man ser en trend med ökat antal transplantationer, vilket innebär ökat antal patienter med immunosupressiv behandling, där vissa läkemedel enbart kan analyseras med masspektrometri. Man kommer också behöva följa behandling av ADHD, både vid insättning, vid uppföljning och vid misstanke om misskötsel av medicinering. Finns ny lag om uppföljning av Amfetaminliknande substanser.  

Beslut om investering på max 5 miljoner kr. 

Möte i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 31 mars 2021 

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldson 

Aktuell information 

Omtag RUS:en, prioritering inför kommande år. Se mer nedan.  

Nytt bredbandsstöd på1,6 miljarder/hela landet. Regional samverkan med kommunerna angående detta stöd. 

Info från Företagsjouren.(Göran Qvarnström) 

Denna verksamhet har funnits sedan 2009. Den har räddat 40 företag i nuläget vilket innebär 375 jobb. 2021 har de fått in 16 företag och jobbar med 15. Hjälpen brukar vara 3 till 6 månader. Största problemen för företagen är ekonomiska men även ägarfrågor. 

Sämre dialog med bankarna sedan dessa allt mer centraliserats och lokalkontor försvunnit. Problem med stödpengar från Tillväxtverket under pandemin felaktiga och försenade utbetalningar mm.. Detta kan innebära fler konkurser. 

Info från Småland turism(Helen Berg) 

I denna bransch förväntas en fortsatt nedgång. Många företag är hårt skuldsatta och har fått hjälpa till med eget privat sparande. 

2,9 miljarder tappade intäkter 

591 000 tappade gästnätter 

4 större hotell i konkurs 

Berör många små företag. 

Regional utveckling (Karl-Gustav Bertorll) 

Man har valt att fokusera på 20 delstrategier av 53 i RUS:en för att orka med under 2021-2022. Inget är borttaget men icke-prioriterat. Man har haft träffar med 13 kommuner. Ska målen uppnås måste det nå fram till kommunerna och presenteras så det kan gå framåt. Viktigt med årliga förankringar. Det ska bli lättare att få en överblick och att hitta på webben. 

Budget 2022   

Vi gick igenom tidsplanen inför arbetet med budgeten 2022. Skatteunderlaget gicks igenom(hög osäkerhet) Hög arbetslöshet de närmaste 3 åren. 

Beslutsärenden (ett urval) 

Hemsändningsbidrag beviljades till följande kommuner. Vetlanda, Sävsjö, Jönköping, Aneby,Nässjö, Eksjö. 

Projekt- Koppla upp dagarna 2021: Genomfördes förra året och syftar till hjälp med de digitala nätverken. Nå ut till mindre platser i kommunerna. Stöd till aktörer och enskilda personer. Jobb för studenter. Kan bl.a. handla om hjälp med att skaffa Bank ID mm. Förra året besöktes 13 kommuner. Mycket uppskattad. 

500 000 kr. 1:1 medel och RU medel. Beviljades 

Stöd till besöksnäringen motverka Coronakrisen 2021: Smålands Turism beviljades 2 mkr . Stöd till hållbar turism från regionala utvecklingsmedel 

Ny inriktning- Naturturism vid Stora Segerstads naturbruksgymnasium: Ny utbildning Naturturism uppstart 2022. Nämnden beviljade bifall. 

Förstudie- Modell för idrottsetableringar i Jönköpings län: Detta handlar om Attraktiv region. Ett elitidrottscentra i Jönköping län och att behålla kompetens. en förstudie inför detta. Beslut att bevilja 150 000 kr till denna förstudie. 

Regionsstyrelsen 6 april 2021 

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Pontus Lundgren, Sara Wallby 

Förmöte som endast diskuterade dagens punkter.  

På förmiddagen påbörjades arbete med tjänstemannainformation om budgetarbetet för regionstyrelsen områden. Denna dag gick vi igenom: Regionsgemensamma inriktningar och planeringsförutsättningar, befolkningsförutsättningar, 5 harm framework (teoribildning kring konsekvenser av covidpandemin), hållbarhet, stöd och service, IT-service.  

Därefter informerades om svenskt ambulansflyg – en nationell upphandling av flygverksamheten. Kostnaden kommer fortsatt fördelas mest efter behov, men ett grundbelopp kommer betalas av samtliga regioner (grundbeloppet som betalas av samtliga regioner är ca 80 miljoner) 

Aktuell info med Mats Bojestig. Kan sammanfattas med att vi är i en tredje våg. Personalen inom många områden är mycket ansträngd och vi har fortsatt behov av att ha ett stort antal medarbetare på krisledningsavtal.  

Årsredovisningen presenterades. Mer om den på fullmäktige nästa vecka när resultatet för året debatteras. Sammanfattningsvis är resultatet starkt präglat av pandemin, men vitt skilda konsekvenser för olika verksamheter. Ekonomiskt blev resultatet mycket bättre än budget pga kraftigt ökade bidrag från staten.  

Vi svarade på två statliga remisser. Sedan togs beslut om ”Handlingsplan regionssamverkan sydsverige (RSS) för kollektivtrafiken” över regiongränser i sydsverige.   

Beslut om ny utrustning för vätskekromatografi och masspektrometri på Ryhov. 5 miljoner.  

Beslut om att skaffa en inhägnad av gård, samt ny sänghiss till psykiatrin i Eksjö. 16 miljoner. 

Regionfullmäktige 13 april 2021

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen,  Malin Ramlöv, Linda Gerdin, Helen Skogelin Torvaldsson, Frida Aronsson, Magnus Bodenäs, Sara Wallby.  

Efter öppnande av mötet konstaterar vi att RF har blivit mer tillgängligt efter tillskott av teckentolk och skrifttolk direktsänt i mötet.  Bra! 

Interpellationer 

Det har inkommit 2 interpellationer och båda från (V). 

Den ena rör KSA (Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg) där det efter upphandling handlar om att verksamhet kommer bedrivas med anställningar via bemanningspersonal istället för direktanställa personal. I svaret gällande förbundsordningen rör det bl a att arbetsgivaransvaret är delat mellan flera regioner, vilket komplicerar saker. 

Den andra rör frågan om RJL kommer gå i VGRs fotspår gällande att upphöra betala för digitala utomlänsbesök. Svaret nämner attfrågan är högaktuell i och med att den mer handlar om konsumtion än vårdbehov. Dock har RJL inte har några sådana planer just nu då det bedöms vara lagbrott. 

Revisionsberättelse för 2020 – Ansvarsfrihet 

Eventuella jäv anmäls. Revisionen rekommenderar RF att bevilja ansvarsfrihet till alla nämnder och individer.  Det beslutas om ansvarsfrihet. 

Årsredovisning 2020 inklusive bilagor 

Flera talare från alla partier lyfter året 2020 med olika perspektiv. Alla partier riktar ett stort varmt tack till alla medarbetare som jobbat med och mot pandemin under året. Det annorlunda året, det svåra året men också det vi har kunnat leverera under året och att vi har ett gott ekonomiskt resultat. BA genom Martin Nedergaard Hansen påpekar dock att göra 1 miljard i vinst inte nödvändigtvis är det bästa resultat för regionen som helheten utan att vi kanske kan använda de pengarna klokare och satsa på kvalitet i högre grad, det finns inget egenvärde i att vara bäst på ekonomi om man inte samtidigt kan ha högre ambitioner i medicinska målbilder, t ex. 

Paus för lunch, och innan vi återgår till ordinarie sammaträdespunkt får vi en covid-19-rapport av Sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Kortfattat, det är hårt tryck på vårdplatserna och där framför allt Intensivvårdsplatserna fortfarande och vi sätter stort hopp till vaccinet -där det är helt avhängt leveranser då kapacitet för vaccinering finns och är god. 

Vid återupptagning av denna punkt fortsätter diskussionerna och reflektionerna rörande alla verksamheterna i regionen. Något som lyfts och återkommer flera gånger är budgetavvikelsen på ca -2% för Länstrafiken, som främst förklaras av minskade biljettintäkter på grund av pandemin, kulturens intäktsbortfall samt vårdskulden med uppskjutna operationer och personalens återhämtning. 

Ett par granskningar godkändes och lades till handlingarna. 

Vårdval Ögon: Rapport från patientnämnden inom vårdval Ögon -det är fortfarande långa väntetider och det har inte blivit bättre. Detta kommer FS jobba vidare med. 

Patientnämndens årsrapport 2020

Vilka typer av ärenden är det som kommer in? Behandling, delaktighet, avgifter, väntetider, bristande samverkan samt BUP. Fokus hos patientnämnden är framöver kommunikation, delaktighet och bemötande. Godkänns och läggs till handlingarna. 

Granskning av årsredovisning 

Godkänns och läggs till handlingarna. 

Rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser 

Godkänns och läggs till handlingarna. 

Berättelse över revisorernas förvaltning 

Godkänns och läggs till handlingarna.