Har du frågor till oss? Eller undrar om något beslut vi varit med och fattat? Maila oss på info@varddemokraterna.se så försöker vi svara och publicera här så alla kan läsa.


Q&A inför valet 2022

Q: BA uppstod väl ur en icke-fråga? Den politiska enigheten är och har sedan mycket länge varit total angående de tre sjukhusen?

A: BA bildades delvis som en reaktion på att regionens sjukvård var i förändring på ett sätt som många uppfattade hotade sjukhusens funktion som fullvärdiga akutsjukhus. Att inget etablerat parti sagt sig vilja lägga ner någon av sjukhusen är helt korrekt, men det är stor skillnad mellan ett akutsjukhus med god förmåga att ta hand om invånarnas alla akuta behov, och ett sjukhus med utarmad verksamhet som endast kan tillgodose vissa delar av invånarnas behov, och som i värsta fall degraderas till ”elektiv vårdproducent”. Att frågan om akutsjukhusens funktion som just fullvärdiga akutsjukhus numera är en politisk ”ickefråga” ser vi i BA som ett av våra främsta bidrag i invånarnas tjänst.

Q: Varför har undersköterskorna inte fått del av de lönsesatsningar som gjorts det senaste året?

A: I samband med vår första budget la vi in ett uppdrag att titta över lönenivåerna i vår region, detta som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare och att jobba för full bemanning i all verksamhet i hela regionen. HR avdelningen återkom under hösten 2019 med en analys för nästan alla större personalgrupper i vår region. Slutsatsen var att nästan alla personalgrupper inte hade en lön som motsvarade ansvar och utbildning. Vidare var lönespridningen för liten i alla grupper, erfarenhet och kompetens, skulle löna sig mer. För många grupper låg lönen mer än 10 % under förslaget till ny lönestruktur. Kostnaden för att nå önskad lönestruktur och spridning är stor. Löner är ju regionens absolut största kostnad. För att närma sig målet succesivt påbörjades en lönesatsning 2020 med 50 miljoner om året. Tiden innan vi når önskad målbild uppskattar vi till 5-10 år. Beslutet blev att börja satsningen på de grupper som lång längst från den nya målbilden. Här inkluderas grupper som sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, dietister och fysioterapeuter bla. Avseende undersköterskor så är det korrekt att majoriteten av undersköterskorna inte har fått ta del av de extra lönesatsningarna som vi hittills har gjort. Men når vi önskad lönestruktur kommer lönerna även för undersköterskor höjas något, samt lönespridningen öka.

Q:Varför är det bra med tre akutsjukhus i vår region?

A: Vi ser många fördelar för våra invånare och patienter. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av fördelarna och eventuella nackdelar som kan uppstå om vi inte säkrar 

Urakuta patienter – avståndet och tiden för att stoppa tex en blödning är avgörande för överlevnad. Från många delar av regionen skulle tiden till sjukhus öka med mer än 45 minuter om vi bara hade ett akutsjukhus. Ibland mer.  

Akuta patienter. För stora avstånd riskerar att göra att personer som behöver vård inte söker tex vid stroke, hjärtinfarkt, infektion mm. Många invånare som är i behov av sjukhusets resurser är multisjuka och akutsjukhusen garanterar en bredd som säkra patientsäkerheten.  

Planerad vård. Avstånd till planerad vård och undersökning påverkar nyttjandet. Att geografiskt skapa barriärer riskerar en ojämlik vård i hela regionen. När man genomgår planerad vård uppstår det ibland behov av stöd från andra specialiteter, något som garanteras när vi har akutsjukhusets bredd.  

Rekrytering. Akutsjukhusets centrala del i rekrytering av kompetens är avgörande för att långsiktigt kunna försörja hela regionen med sjukvårdsutbildad kompetens. Det gäller såväl för planerad specialistvård, sjuksköterskor kopplade till kommuner och inte minst ger förutsättningar för att bemanna primärvården i hela regionen.  

Underlättar kontakten mellan sjukhusen och primärvården i hela regionen.  

All erfarenhet visar att kostnaderna ökar med storlek på sjukhus. Att då fördela verksamheten på tre enheter ökar regionens kostnadseffektivitet. Något som också visar sig i att vår region har Sveriges lägsta kostnader för sjukhusbaserad somatisk vård. (Även om man rimligen kan diskutera om det är rätt nivå) 

Regionen tar in skattepengar från alla invånare i länet, det kan då uppfattas rimligt att regionen inte aktivt begränsar möjligheten att verka i hela länet. Dvs fördelar sin verksamhet/jobb någorlunda.  

Invånarna önskar tillgången och tryggheten som tre akutsjukhus levererar, valresultatet för BA om något visar detta. Likaså patientnöjdhetsmätningar där tillfredsställelsen med våra sjukhus ligger återkommande etta eller två bland regionerna i Sverige. 

Q: Hur tänkte ni egentligen när ni röstade för att införa parkeringsavgifter på personalparkeringen på Ryhov? 

A: Vi ser ett behov av fler parkeringsplatser vid Ryhov, och stödjer också de pågående satsningarna på förbättrad infrastruktur för cykel och kollektivtrafik vid Ryhov. Vi tycker inte att avgifter för våra anställda är rätt väg att gå, miljövinsterna blir för små i förhållande till kostnaderna för medarbetarna i tid och pengar. Något som vi framfört i koalitionen, men inte fått gehör för.  

Q: Hur tänker ni samarbeta nästa mandatperiod om ni får fortsatt väljarstöd? 

A: Vi arbetar ideologiskt oberoende och tillhör därför inte någon partigruppering. Om vi efter valet kommer ingå i någon ledning eller opposition beror på valresultat och möjlighet till inflytande. Vi drivs av vår önskan att utveckla och förbättra vården, inte politiskt maktspel. Vi kommer således sträva efter bästa möjliga inflytande för vårt politiska mandat och vårt engagemang.  

Q: Har ni någon etisk plattform? 

A: I grunden har vi vår valplattform. För kandidater har vi även en individuell överenskommelse kopplat till vårt ideologiska oberoende, mänskliga rättigheter och hur vi politiskt ska arbeta. Att vi alltid ska  ta ansvar för helheten, att vi inte angriper person utan sak, att vi jobbar för konstruktiva lösningar mm.  

Q: Varför är det så många politiker, räcker det inte med 1 per parti? 

A: Vi har en representativ demokrati där varje fritidspolitiker motsvarar ca 3000 individer. Blir gruppen politiker för liten riskerar mindre geografiska områden eller åsikter att helt förlora representation. Med det sagt har vi ändå drivit på för att minska de politiska kostnaderna, men inte vunnit majoritet för detta.  

Q: Vad spelar det för roll att ni är vårdpersonal 

A: Sjukvård är en komplex och specialiserad verksamhet där många olika delar måste samverka för att kunna ge invånarna bästa möjliga vård. Beslut kan få oväntade effekter i andra delar av verksamheten. Vi tror att en förståelse och insikt i vården ger möjlighet att ställa initierade frågor och fatta kloka beslut.  

Q: Alla partier har ju sagt att de vill ha 3 akutsjukhus – varför behövs ni? 

A: För det första måste man definiera ett akutsjukhus, det är inte bara ett sjukhus med akutmottagning. Så det är inte säkert att alla partier menar tre fullvärdiga akutsjukhus dygnet runt med fulla resurser att möte alla typer av sjukdom. För det andra måste man ha en förståelse för vad som krävs för att skaffa och förvalta de kompetenser som behövs för att driva denna akutverksamhet dygnet runt. Regionens planerade verksamhet måste alltså vara fördelad med akutsjukhusuppraget i åtanke. Den akuta kompetensen kan endast underhållas genom att i vardagen möta liknade uppgifter och uppdrag.  

Q: Varför behöver patienter fortfarande åka kors och tvärs över länet? 

A: Detta är en viktig fråga för oss, som vi engagerat oss i redan sedan vi bildades 2018. I grunden anser vi att regionen behöver jobba för att minimera resandet mellan sjukhusen. Vissa ingrepp behöver centraliseras, men inom flera områden har den centraliseringen gått för långt och evidens saknas för nyttan. Det leder till kompetenstapp hos personalen och onödigt resande för våra invånare. När centralisering görs behöver fördelningen av centraliserade åtgärder fördelas på sådant sätt att akutsjukhusens funktion i hela regionen stärks. Vi har haft med detta i i budgeten sedan 2019, men tyvärr går det arbetet långsammare än vi önskat.  

Q: Hur kunde ni rösta för förändringarna i sjukhusköket i Värnamo? 

A: Måltidsservice, där våra sjukhuskök ingår, har under många år gått med ekonomisk förlust. Förklaringarna är flera; bland annat så har vi hög internhyra, hög andel svensk och ekologisk mat och ett lågt internpris på måltiderna. Vi diskuterade möjligheten att titta över intäktssidan men det fanns inget intresse för det från övriga partier. Vi behövde då hantera underskottet med besparingar. För oss blev det då viktigt att säkra tre sjukhuskök i hela regionen. Även om antalet anställda minskar så ser vi att förändringarna som sker säkrar verksamheten i Värnamo på sikt för de anställda och att köket kommer fylla en viktig funktion i regionen.  

Q: Ni ska ju vara till för personalen, varför hade de så dålig arbetsmiljö under pandemin? 

A: Vi är inte till för personalen, vi är till för varje enskild länsinvånare. Sedan tidigare har vi haft en otillräcklig bemanning i många verksamheter som har varit påtagligt påverkade av pandemin. Pandemin ökade behoven och belastning ytterligare utan möjlighet att kunna matcha detta på ett bra sätt. Vi hade i början av mandatperioden påtalat behovet av mer luft i systemet när det gäller tex vårdplatser men också en högre lagerhållning av mediciner och förbrukningsvaror. Men även om vi hade gått i mål med detta så är det osannolikt att vi hade klarat av att ta oss igenom en global pandemin utan påverkan på arbetsmiljön. Sedan har vi lärt oss andra saker, som vikten av våra nyinrättade sjukhusledningar och förbättringar behövs när det gäller kommunikationer mellan personal, ledning, förvaltning och den politiska ledningen.  

Q: Hur tänker ni kring kulturen? 

A: Under denna mandatperiod har vi utvecklat vår politiska plattform för att även inkludera just kulturen. Men vår sjunde grundtes: Samhällets tjänster ska komma alla till del, inkluderar ju även den kultur i allra högsta grad. Vi tycker att kulturen ska nå våra invånare oavsett var i länet de bor, med särskilt fokus på våra barn. Vår nya målbild kring kulturen låter: 

Vi stöttar ett politiskt obundet kulturliv som når alla i hela regionen. Kulturens roll för människors hälsa och välbefinnande är en inte oansenlig del av uppdraget. 

Q: Regionen är inte bara sjukvård – hur ser ni på företagsklimatet i vår region? 

A: Underförstått i frågan är att vi i BA inte skulle bry oss om annat än sjukvård i regionen. Det är inte sant. Vi har grundtes nr 7 och våra kompletterande målbilder. Vi är fullt medvetna om att för  att det ska gå att leva i hela regionen måste det finnas företagare och företag här, en åsikt som delas av övriga partier i fullmäktige. Vi har engagerade medlemmar som kan företagande men det är rätt att vår hjärtefråga är sjukvården.  

Q: Man läser ju om den försämrade säkerheten för sjukvårdspersonal, vad gör ni åt detta?  

A: Medarbetar- och säkerhetsenkäten fick i början av mandatperioden sämre resultat gällande personalsäkerhet. Detta har i media lyfts fram som en ökad hotsituation för personalen (hot och våld). Oppositionen har plockat upp detta och i media basunerat ut behovet av fler vakter etc. Det som enkäten faktiskt visade var försämrade resultat när det gällde inre personalsäkerhet, tex ökade nålstickskador och en ökad arbetsbelastning med ökad risk för ohälsa. Med det sagt, så är även detta något vi behöver åtgärda och förbättra situationen för våra medarbetare. I grunden handlar det om bättre arbetsmiljö kopplat till fler medarbetare och ökat inflytande.   

Q: Kan ni tänka er att samarbeta med SD?  

A: Vi är ett ideologiskt oberoende parti vars mål är en bättre hälso- och sjukvård för invånarna. För att nå detta behöver vi i enskilda sakfrågor samarbeta med samtliga demokratiskt folkvalda politiker. Ett exempel från denna mandatperiod är den så kallade akutsjukhusutredningen där samtliga partier samarbetade och tillsammans skrev under för en definition av ett akutsjukhus. I en demokrati behöver alla parter kompromissa för att nå sina mål – en bättre tillvaro för sina väljare. När det gäller möjligheten att ingå i en majoritet, i stil med det som koalitionen haft under den gånga mandatperioden, behöver de olika ingående parterna också ha liknande arbetssätt och värderingar vilket gör att inte alla befintliga partier kan bli aktuella.  

Q: Är det rimligt att ledning och administration fortsätter ökar när vi behöver fler sjuksköterskor, läkare, undersköterskor med flera? 

A: Sjukvårdens ledning och administration är till för att facilitera och möjliggöra för den kliniska delen av sjukvården att kunna verka och ge en god vård åt våra invånare. Administration är nödvändigt i en stor och komplex organisation, men har inget egenvärde och det ska eftersträvas att hålla den till ett minimum – både av resurs- och effektivitetsskäl.  

Q: Hur ser ni på skatten? Höjning/sänkning? 

A: Vi ser inget utrymme för några skattesänkningar. För tillfället är det ekonomiska läget i framtiden osäkert. Nya pensionsavtal ser ut att bli en kraftigt ökad kostnad 2023. Vi vill inte hamna i en situation där vi inte kan satsa på verksamheten och fortsätta med de insatser vi gör för medarbetarna. Vi tror därför på att skattesatsen ska vara oförändrad.  

 

Q: Högsta möjliga kompetens i ANA/TIM? Hur har ni tänkt med att ni bara har sjukvårdsfolk med…? 

A: Sjukvård utgör ca 90& av regionens verksamhet och vi har en väldigt kompetent ledamotsgrupp. Det gör att vi kan ha bra diskussioner och samarbeta kring sjukvårdsfrågor. Vi har valt våra kandidater för att de ska ha en gedigen kompetens inom sitt område och att vi som parti ska ha en god täckning inom olika verksamhetsområden. Även om vårt fokus är sjukvård tar vi självklart ansvar även för regionens övriga områden, och där har vi samma förmåga som övriga partier. Det som gör BA unika är att vi har högre kompetens inom det som rör 90% av regionpolitiken, men det betyder inte har vi har lägre förmåga än någon annan att arbeta med frågor som rör övriga 10%.