Det råder en osäkerhet i Sverige, och har gjort så även i vår region, om frågan – vad är ett akutsjukhus?  Vissa partiföreträdare vacklade kring detta inför valet 2018. För oss har det alltid varit självklart att en akutmottagning inte räcker; vi behöver 3 fullvärdiga akutsjukhus. Då en tydlig definition och målbild av akutsjukhus har saknats, så har det rått osäkerhet om vad som ska erbjudas vid varje sjukhus. Att säkerställa akutsjukhusens status långsiktigt, med hjälp av en utredning som tar fram definition och innehåll för alla akutsjukhus, har varit ett krav från oss i BA sedan vi ingick i koalitionen 2018. Redan till 2019 års budget fanns skrivningar med om att denna utredning skulle göras. Målet har varit att dels utreda vad som krävs för att kunna räknas som ett fullvärdigt akutsjukhus, och dels vad som krävs för att långsiktigt kunna säkra framtiden för de resurser och kompetenser som krävs på varje sjukhus.

Dokumentet som nu är framtaget gör just det – beskriver vad som definierar ett akutsjukhus i vår region. Det visar också vilka kompetenser som behöver finnas tillgängliga, och tydliggör ett ansvar att organisera våra verksamheter för att kunna säkerställa dessa kompetenser långsiktigt i alla regiondelar.

Vi ser det som en stor framgång att samtliga partier – koalitionen liksom alla oppositionspartier – ställer sig bakom detta, för därmed råder det ingen osäkerhet över dokumentets bestående giltighet. Det ger en trygghet för invånare och medarbetare, samtidigt som förvaltningen och direktörerna vet att detta gäller långsiktigt oavsett vem eller vilka som styr framöver.

Det är självklart viktigt att vi nu säkerställer att utredningens innehåll implementeras. Att vi politiskt bevakar och följer upp detta finns med som en del i beslutet.

Vad har vi beslutat

Samtliga partier har nu godkänt att den kompetensnivån som i dag finns, med de jourlinjer och den akutverksamhet som finns idag, är ett minimum om vad som ska finnas framöver. Det innebär att det måste säkerställas att akutsjukhusens funktion inte äventyras, innan förändringar och utvecklingsarbeten genomförs. Kortfattat innebär det att alla våra sjukhus dygnet runt ska kunna handlägga alla akutfall inom större specialiteter såsom medicin, geriatrik, kirurgi, ortopedi, urologi, gynekologi. Flertalet ytterligare områden, inkl psykiatri, barnmedicin, ögon, ÖNH mm ska finnas på alla sjukhus, och flera av dessa ska också ha beredskap dygnet runt. Utöver det behöver alla kringresurser som röntgen, intensivvård, operationsavdelning, klinisk kemi samt självklart vårdplatser mm finnas tillgängligt. Akutsjukhusen ska således ha kompetens att dygnet runt hantera majoriteten av invånarnas sjuk- och skadepanorama.

Vi är väldigt nöjda med detta beslut, som fattats i politiskt samförstånd, och känner att detta ger en trygghet inför framtiden för regionens tre akutsjukhus.