Vi är kliniskt verksam vårdpersonal som är måna om att vården utvecklas och att vi inom professionen måste få vara med i det utvecklingsarbetet. Vi kan bidra med information och kunskap som är värdefull i beslutsprocessen. Insikt i verksamheten är avgörande för att de beslut som tas ang sjukvården ska få önskvärda konsekvenser.

Vi hade i flera år känt en oro över hur våra länsdelssjukhus avlövades allt mer. Vi hade sett hur personalen arbetade allt hårdare för att verksamheten skulle fungera. Vi hade sett hur vårdplatserna minskade. Erfarna medarbetare valde att lämna sjukhusen för att orka med.

Trots att alla partier i regionfullmäktige sa sig vara för tre akutsjukhus fattades beslut som naggade sjukhusens förmåga att verka som akutsjukhus i kanterna. Därför grundade vi ”Bevara akutsjukhusen”. I valet till regionfullmäktige 9 september 2018 fick vi 9% av rösterna och 7 mandat.

Att värna om våra tre akutsjukhus är långt i från vår enda fråga. Att kunna leverera god vård till alla invånare oavsett var de bor innebär att vi måste vara en attraktiv arbetsgivare, fokusera på att ha motiverade och engagerade medarbetare och samtidigt kunna attrahera nya kollegor. En god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning för våra medarbetare måste vara prioriterat för att vi ska kunna leverera vård av hög kvalitet. Vi måste också kunna prioritera hur de ekonomiska medlen används bäst. Dessutom måste beslut som fattas vara väl underbyggda och vetenskapligt förankrade. Beslut som rör sjukvården ska inte fattas på ideologiska grunder utan baserat på evidens och utifrån risk- och konsekvensanalyser. Beslut som fattas måste också utvärderas. Och det är här som vi kommer in i bilden. Vi är ideologiskt oberoende och arbetar ur ett kunskaps- och faktaperspektiv med målet att utveckla vården på bästa sätt – utan ideologiska sänken. Pga ovanstående valde vi under 2023 efter att i valet 2022 får förnyat förtroende, ändra vårt namn till Vårddemokraterna, just för att visa på helheten i vårt engagemang.

Styrelsen

Sedan årsmötet i mars 2023 består Vårddemokraternas styrelse av nedanstående personer:

Martin Nedergaard Hansen

Ordförande, deltidsregionråd. Ledamot i regionfullmäktige och regionstyrelsen. 1:a vice ordförande i nämnden för folkhälsa- och sjukvård.

Linnéa Nilsson

Ledamot i Regionfullmäktige. Ledamot i Regionstyrelsens arbetsutskott.

Pontus Lundgren

Ledamot i Regionfullmäktige och ersättare i Regionstyrelsen.

Sara Wallby

Ersättare i Regionstyrelsen och ersättare i Regionfullmäktige.

Magnus Bodenäs

Ledamot i Regionfullmäktige.

Malin Ramlöv

Ledamot i demokratiberedningen och ersättare i parlamentariska nämnden.

Madalina Ebbesson

Ledamot i Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv och Attraktivitet.

Policy för medlemmar i Vårddemokraterna som kandiderar till regionfullmäktige:

  • Som grundprincip ska alla kandiderande medlemmar kunna stå för och försvara varandras offentliga uttalanden 

  • Alla kandiderande medlemmar ska stå upp för FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna
  • Det ideologiska oberoendet måste vara trovärdigt. Det innebär att man i offentliga sammanhang inte uttalar sig i politiska sakfrågor som inte rör regionpolitiken (såsom nationella skattefrågor, migrationspolitik, föräldraförsäkring eller dylikt). Härtill inkluderas spridning/delning av material via sociala medier. Självklart får man vara medlem i andra partier och rösta på vilket parti man vill
  • Individuella tjänstemän angripes ej (vi måste förhålla oss till lojalitetsprincipen, som visserligen får brytas – men kritik får bara riktas offentligt om man först påtalat problem eller missförhållanden internt) 

  • Politiker representerande andra partier kritiseras i sak, ej i person (Bevara Akutsjukhusen ska kunna samarbeta med alla etablerade partier i regionen)
  • Sträva efter att framhålla det positiva med vår egen politik, snarare än det negativa med andras
  • Sträva efter att inkludera hela vårdsystemet när vårdpolitik diskuteras Sträva efter att ta ansvar för helheten
  • För övrigt ska gällande svensk lagstiftning följas