Inför valet var BA:s mål att inte höja skattesatsen i Regionen. Trots detta röstade vi under tisdagens fullmäktigesammanträde den 27/11 för en höjning av skatten från 11,26 till 11,76. Fortsatt är det så att vi inte bedömer den politik vi vill föra som kostnadsdrivande.

BA:s mål är att ha en så låg skattesats som möjligt med en fungerande kärnverksamhet.
Efter att ha blivit invalda i regionfullmäktige och fått bättre insyn i Regionens ekonomi och budget, har vi förstått att de stora investeringar som gjorts och de som nyligen beslutats är dyrare och större än vad som rymts i tidigare budgetutrymme. Om det negativa resultatet inte ska bli för stort måste investeringarna finansieras.

Regionen kan teoretiskt få större finansiellt utrymme från flera håll utan att skattesatsen påverkas. Tex kan konjunkturen gå uppåt eller så kan Regionens skattebetalare på andra sätt öka sina inkomster och därigenom också Regionens skatteunderlag. Statliga bidrag till verksamheten kan höjas. Det är också möjligt att kostnadsutvecklingen skulle vara negativ, dvs att saker i samhället generellt – eller iaf de saker Regionen betalar för (tåg, el, arbete, asfalt etc) – blir billigare jämfört med idag.

Nu råder fortfarande osäkerhet om vilka som kommer styra i Riksdagen, vilket innebär att vi inte vet vilka statliga bidrag som kommer betalas ut de närmsta fyra åren. Det finns inget som tyder på att kostnadsutvecklingen skulle vända och bli negativ och konjunkturen är heller inte lätt att förutsäga.

Då återstår alltså valet att antingen minska Regionens utgifter dvs lägga ytterligare besparingar på verksamheten eller att höja skattesatsen. De investeringar och nybyggnationer som redan är utförda och/eller beslutade måste finansieras och vi kan inte acceptera ytterligare nedskärningar i vår kärnverksamhet. Vårt beslut har därför varit att bifalla det förslag till skattehöjning som fanns i både Alliansens och S+Mp:s budgetförslag, och som presenterades inför beslutet om skattesats för 2019.

Sedan fullmäktigesammanträdet den 27/11, när skattesatsen för 2019 beslutades, har förhandlingarna om styrningen i Regionen till slut burit frukt. Idag, 30/11, presenterades en plan för samarbete mellan sex partier – S, Kd, C, BA, L och Mp bildar tillsammans en koalition för Region Jönköpings län. Det rör sig alltså om ett blocköverskridande samarbete, där vi är glada att kunna säga att mycket av vår agenda har hörsammats och inkluderats i den gemensamma politiska plattformen för mandatperioden.
Ett såhär stort och blocköverskridande samarbete innebär naturligtvis kompromisser för alla parter, men vi ingår i koalitionen för att vi upplever att det är det bästa sättet att kunna arbeta konstruktivt med vår sjukvårdspolitik och att kunna ta ansvar och påverka i rätt riktning. Tack vare det breda samarbetet kan vi styra i majoritet, vilket innebär bättre förutsättningar att driva igenom de förändringar vi önskar se.

De sex partierna har nu tillsammans arbetat fram ett nytt förslag till budget för 2019, som är ett viktigt styrdokument för Regionens verksamhet det kommande året. I detta budgetförslag har flera av BA:s starkaste ståndpunkter inkluderats, såsom att en utredning ska tillsättas för att skapa lokala sjukhusledningar, att lokala chefer ska få stärkt mandat, att en utredning ska tillsättas för att säkra fullvärdiga dygnet-runt akutsjukhus till 2030 och vidare, att det inte ska ske fler vårdplatsneddragningar samt att vår region ska verka för att vanliga ingrepp ska erbjudas på fler sjukhus när det kan göras med högsta kvalitet och god ekonomisk hänsyn.

Vi i BA vill också poängtera att de flesta av våra punkter välkomnades av de andra partierna i koalitionen och att arbetsklimatet i arbetsgruppen varit konstruktivt och öppet. Det tycker vi bådar gott för framtiden.

Budgeten ska fastslås vid nästkommande fullmäktigesammanträde, den 4/12.

Vi ser fram emot en händelserik och engagerande mandatperiod!

/Styrelsen i Bevara akutsjukhusen

 

(bild från pexels.com med tillåtelse)