Perspektiv/Replik till Malin Wengholm, Lars Carlborg, Carl-Johan Lundberg, Carina Källman, Gun Lusth, Gunnel Svensson och Eva Nilsson (M) apropå artikel i SmT 2018-06-29, “M: Nytt parti hotar akutsjukhusen”

 

Vi i Bevara akutsjukhusen ställer oss frågande till det uttalande (M) gjort i ovan nämnd artikel, gällande vårt partis åsiktsprogram. Vårt mål är att säkerställa att regionens tre sjukhus även i framtiden kan verka som fullvärdiga akutsjukhus, med god kvalitet och tillgänglighet i vården för våra invånare. En förutsättning för detta är naturligtvis att vården fortsätter att utvecklas, och ingalunda att den stagnerar – på flera ställen i vårt åsiktsprogram tas vikten av utveckling upp, liksom i flertalet insändare och artiklar i media. När (M) trots detta påstår att vi vill bevara allt som det är idag, och därför utgör ett “hot mot akutsjukhusen” som måste utvecklas, kan vi bara se två förklaringar: antingen är det medveten lögn och smutskastning, eller så har man läst en rubrik, inte förstått innehållet men ändå valt att uttala sig – inget av alternativen är klädsamt, och den senare förklaringen inger inte något förtroende för (M) arbetssätt.

 

I artikeln “spår” Lars Carlborg också att ytterligare specialisering (centralisering) till Jönköping, hellre än till Linköping, krävs för att undvika avveckling. Detta går stick i stäv med rådande evidens inom området, där bl.a Svensk Kirurgisk Förening visat att resultatet av centralisering snarare blir lokal kompetensbrist på mindre sjukhus, hotad patientsäkerhet och dessutom längre köer till viktiga ingrepp såsom avancerad cancerkirurgi etc (se länkar nedan). Vi vill därför insistera på ett förtydligande från (M) i den här frågan, och att man förklarar sin grund till ställningstagandet om centralisering? Med anledning av tidigare missförstånd passar vi också på att förtydliga att utveckling faktiskt kan ske på andra sätt än via centralisering.

 

Vidare nämner Malin Wengholm regionens ekonomi, och att det “tack vare ordning och reda” i denna skulle vara ett gott utgångsläge för att leverera god sjukvård. Som bekant från debatt i regionfullmäktige den 10 april råder det delade meningar om huruvida det är positivt eller ej att regionen fick ett överskott på 366 miljoner kronor (varav 196 miljoner mer än avsett/beräknat) förra året. Granskar man regionens årsredovisning för 2017 kan man konstatera att den enskilt största posten av överskottet utgörs av lägre löne-, arbetsgivar- och pensionskostnader än beräknat. Eller i klarspråk – man har inte betalat ut löner som planerat, pga att det saknas personal att avlöna. Som vi ser det representerar budgetöverskottet alltså ett allvarligt misslyckande i form av personalbrist, ffa i vården, och är något att skämmas över snarare än att stoltsera med. Det är fantastiskt att sjukvården kunnat leverera god kvalitet trots – inte tack vare – så mycket outnyttjade lönekostnader.

 

Vi noterar till sist att (M) fortfarande inte gett väljarna en definition av vad man menar när man talar om akutsjukhus. Därmed blir varje försäkran om att bevara – och utveckla – “akutsjukhusen” poänglös. Vi måste få veta vad som åsyftas, innan vi kan diskutera vidare. Med en dåres envishet fortsätter vi att efterfråga en definition på akutsjukhus från (M) och övriga partier i regionen!

 

Bevara akutsjukhusen

genom Magnus Bodenäs, Sara Wallby, Linda Gerdin, Martin Nedergaard-Hansen

 

Länkar:

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/05/16/kirurger-kritiska-till-rosens-analyser/

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/05/Bromsa-centraliseringen-av-hogspecialiserad-vard/

http://www.beta.svenskkirurgi.se/wp-content/uploads/2018/05/Remissvar-SKF-Tra%CC%88ning-ger-fa%CC%88rdighet-SocDep.pdf

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/overlakare-larmar-om-langa-ko-till-canceroperation-pa-us?cmpid=del%3Afb%3A20180623%3Aoverlakare-larmar-om-langa-ko-till-canceroperation-pa-us%3Anyh%3Alp

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/kirurgchef-sager-upp-sig-i-protest-mot-vardkoer?cmpid=del%3Afb%3A20180623%3Akirurgchef-sager-upp-sig-i-protest-mot-vardkoer%3Anyh%3Alp

http://www.rjl.se/globalassets/rjl/om-oss/budget-och-utvecklingsplaner/arsredovisning/arsredovisning_2017.pdf