Svar på insändaren ”Personalkaoset på sjukhuset måste lösas nu”, av anonym skribent (13/6):

Anonym skriver i sin insändare om hur dessa tre saker beror av varandra. Vi i Bevara Akutsjukhusen (BA) har länge pekat på sambandet; med en god och hållbar arbetsmiljö blir det lättare att rekrytera och behålla personal, och på så sätt säkra en tillräcklig bemanning. Och med tillräcklig bemanning kan vi hålla vårdplatser öppna, erbjuda vårdkontakter inom rimlig tid och säkra en kontinuitet i vården för de som behöver upprepade besök och behandlingar. Allt detta säkrar i sin tur en patientsäker vård. Med rätt personalpolitiska åtgärder och lite tålamod att genomdriva desamma, så är vi övertygade om att vi också kan nå dit.

Sedan BA tog plats i Regionens styrande koalition, har vi arbetat hårt med dessa frågor. Vi har drivit igenom en särskild löneöversyn och har därmed kunnat satsa 210 miljoner kronor *extra*på löneökningar till de personalgrupper som ligger för lågt i lönenivå. Målet är att fortsätta skjuta till medel tills vi nått ”rätt” nivåer. Vi i BA har också drivit igenom en förändring av lönesättningen, så att lokala chefer har ett tydligare mandat och större utrymme att sätta lön.

 Vad gäller arbetsmiljö och -belastning, har vi bl.a. genomdrivit en sänkning av regionens målsättning för beläggningsgraden i slutenvården, för att bättre klara av beläggningstoppar och undvika överbeläggningar på avdelningarna. Förhoppningsvis ska det leda till en mer rimlig arbetsbelastning för våra medarbetare.

Viktigt för arbetsmiljön är att det finns tillräcklig grundbemanning. Vad som krävs för att rekrytera nya medarbetare är komplext, men vi har gjort flera insatser som har lyckats bryta en nedåtgående trend på t.ex Höglandssjukhuset, och idag arbetar ca 50 fler sjuksköterskor i Eksjö jämfört med 2018.

Ovanstående är exempel på specifika åtgärder BA varit drivande i att förverkliga. Den kanske enskilt viktigaste insatsen är dock att skapa förutsättningar för verksamhetens företrädare, både lokala chefer och kliniskt aktiva medarbetare, att själva kunna påverka sin arbetsmiljö och sitt arbetssätt. Vi i BA har som grundprincip att regionen bör ge större mandat åt sina kompetenta medarbetare att driva utvecklingen av verksamheten. Vi tror att de som befinner sig närmast ett problem också har den bästa inblicken i hur en lösning borde se ut. Detta gäller både medicinska problem och arbetsmiljö samt vilka åtgärder som behövs för att locka nya medarbetare till en arbetsplats. Verksamheten är mångfacetterad och utmaningarna ser väldigt olika ut på olika platser, det är osannolikt att en och samma lösning fungerar bra överallt. Vi vill därför öka utrymmet för att lokalt utforma och prova sina egna lösningar på de egna problemen. Vi är övertygade om att detta, snarare än svepande och uniforma åtgärder som beslutas via toppstyrning, är ett resurs- och kostnadseffektivt tillvägagångssätt.

Kort sagt håller vi med om Anonyms beskrivning av problemen med personalbrist och ansträngd arbetsmiljö i regionens sjukvård. Vi vill dock med denna replik visa på att vi i BA arbetar för fullt med att vända skutan på rätt köl. Vi är i minoritet i den styrande koalition vi ingått i under mandatperioden, och har inte haft makt och inflytande nog att genomföra allt vi velat. Ändå är vi stolta över det vi lyckats genomdriva.

Mycket arbete återstår innan vi är i mål med bemanning och arbetsmiljö. Vi är inte klara än.

Magnus Bodenäs, fullmäktigeledamot

Linnea Nilsson, ledamot i Nämnden för trafik infrastruktur och miljö, ersättare i Regionfullmäktige

Sara Wallby, ersättare i Regionstyrelsen och regionfullmäktige