Igår lade koalitionen fram vårt gemensamma förslag till budget 2020. Budgeten omfattar hela regionens arbete, där hälso- och sjukvården står för knappt 90% av verksamheten. Vi började med att kostnadsuppräkna alla verksamheters budgetramar, med ca 2,7%. Detta för att säkra nuvarande drift och verksamhet. I budgeten har vi jobbat med att få tydliga skrivningar kring våra tre akutsjukhus och behovet av en balanserad verksamhet och god tillgänglighet i hela regionen. Detta är viktigt eftersom budgeten också är styrdokument för all verksamhet. För sjukvården fortsätter vi betona vikten av ledarskap med mandat och inflytande över sin verksamhet, samtidigt som ledarna behöver vara närvarande i sin verksamhet. Budgetskrivningar likt dessa är centrala för att det ständiga utvecklingsarbetet i regionen ska gå åt önskat håll.

Förutom dessa skrivningar görs ett antal extra satsningar inom sjukvårdens område. Det är  bland annat satsningar på god och patientsäker övergång till mer nära vård, ekonomisk ersättning för colorectal screeening och HPV vaccination. 

Inom området hälso- och sjukvård är medarbetarna den största utgiften, men också den största tillgången. För att förstärka regionen som attraktiv arbetsgivare görs flera insatser. Den ekonomiskt största satsningen är att vi önskar höja lönen för flera grupper av anställda som jobbar nära våra patienter, en satsning som vi 2020 lägger 50 miljoner på utöver ordinarie lönerevidering. Därutöver satsar vi på att ge god ersättning till pensionärer som kommer in och jobbar extra under tex sommarmånaderna, på samma sätt som vi lanserade till sommaren 2019. Vi vill också se bättre uppföljning av varför vissa av våra medarbetare väljer att byta arbetsgivare. Det innebär att vi mer strukturerat kommer följa upp avslutningssamtal och personalomsättningen för att fortsätta utvecklas som arbetsgivare. Vikten av samverkansavtal med facken betonas för en god dialog mellan oss som arbetsgivare och våra anställda. Vi gör även en utökad satsning på vidareutbildning för både sjuksköterskor men även, efter behov, för andra yrkesgrupper med akademisk examen.

För att säkra en fortsatt hög kvalitet på all vår verksamhet har vi varit försiktiga vad det gäller våra fastighetsinvesteringar. Investeringar som annars riskerar att tränga undan vår verksamhet.

 Andra större satsningar i budgeten är en ökning på kollektivtrafiken med 25 miljoner och en satsning på serviceresor med 17,5 miljoner, den sistnämnda för att säkra samma kvalitet och tillgänglighet som idag.

Sammantaget är vi i BA glada att vi kunnat vara med och ta fram denna budget och påverka dess innehåll. Vi ser att vården och regionen nu ges möjlighet att utvecklas åt ett håll som går i linje med vår politiska plattform. Tack för ert stöd som gjorde det möjligt.

Bevara akutsjukhusen

Genom Martin Nedergaard-Hansen