Här nedan presenterar vi några av de möten vi varit på sedan förra Regionfullmäktige i april. Mycket av arbetet har handlat om den nya budgeten som ska beslutas om senare i år. Nu tar vi lite sommarledighet från det politiska uppdragen. Vi hörs igen i höst!

ANA – nämndmöte 24/4 2019

Närvarande ledamot: Helen Skogelin Torvaldson

Under mötet fattades beslut om att förlänga planperioden för den regionala kulturplanen till och med år 2021. Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för de kulturpolitiska områdena på regional nivå och omfattar hela det regionala kulturarvet, inklusive fördelning av statliga och regionala bidrag till regional kultur. Kulturplanen är en förutsättning för att Region Jönköpings län skall vara en del av kultursamverkansmodellen. Tidigare har denna haft en treårig löpperiod vilket anses vara för kort för att man ska hinna uppnå målen i den. Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram en ny kulturplan. 

Utöver detta godkändes delegationsordningen 2019-2022 samt bidrag till Nässjö Näringslivs AB projekt Framtidens järnväg beviljades. Syftet med projektet är att skapa efterfrågan för innovationsverksamhet och stärka förutsättningar för företagen att utveckla en effektiv innovationsverksamhet med hjälp av att utveckla samarbetet med akademin. 

Vi fick också information kring budgetprocessen inför budget 2020 med flerårsplan 2021–2022. Arbetet med budgeten påbörjades på ett budgetmöte den 2 maj då vi gick igenom textmaterial och gjorde korrigeringar. Budgetarbetet fortgår och kommer tillslut att beslutas på regionfullmäktige i höst.TIM – nämndmöte 23/4 2019

Närvarande ledamot: Carl Fridolfsson

Vi diskuterade det nya betal- och prissystemet inom kollektivtrafiken som är tänkt att beslutas om på nästa Regionfullmäktige. Bakgrunden till detta är att få ett regionöverbryggande system samtidigt som det gamla systemet behöver bytas ut. Vi diskuterade också en motion om att tillåta husdjur på färdtjänstresan. Detta är en fråga med många infallsvinklar, bla kravet på säker transport av djuren, och nämnden kommer inhämta mer information och synpunkter i frågan innan beslut fattas. Beslutsärenden för dagens möte var bla delegationsordningen, en ny trafikstrategi för Vetlanda kommun godkändes liksom nya föreskrifter för väg 26. Budgetarbetet påbörjades. 

TIM – nämndmöte 4/6 2019

Närvarande ledamot: Carl Fridolfsson

Vi fick en presentation av ett antal utredningar inom sjukresor som genomförts. En av dessa handlade om utsträckningen av samkörning. Sjukresor är inte tänkt att ersätta privat bil utan kollektivtrafik, varför man samkör i den mån man kan. Att minska samkörningen och att i större utsträckning köra raka vägen bedöms kosta ca 18 mnkr. Även en utredning kring digitala intyg samt sjukreselinjer mellan sjukhusen presenterades. 

Vi fick också en presentation i ärendet kring laddstolpar för elbilar. Förslaget innebär att installera laddstoplar på alla tre akutsjukhusen samt på ytterligare några platser i regionen till en kostnad av 22,7 mnkr. Den dyra kostnaden beror ffa på det förberedande mark- och elnätsarbeten som behöver göras. Det hade varit billigare att installera stolparna på endast ett ställe per sjukhus men då skulle de inte utnyttjas i lika stor utsträckning som om de ligger utspridda bland övrig parkering. 

Vi informerades om att de nya biogashybridbussarna kommit samt att en ny elbuss invigts på Visingsö. TIM’s del av delårsrapporten presenterades. Fler mål är uppfyllda i år jmf förra året. Nämndens verksamhet beräknas gå 6 mnkr minus i år, en stor post med ökade kostnader är serviceresor, där resandet ökar, till skillnad från det “vanliga” resandet med kollektivtrafik som minskar, förutom med Krösatågen. Prisvärdheten har minskat till 39% efter prisökningen vid årsskiftet. 

Utöver detta beslutades i ett antal remissvar inom olika ämnen. Mer information om detta finns på regionens hemsida. 

TIM – Program för hållbar utveckling 15/5

Närvarande ledamot: Carl Fridolfsson

Arbetet med att ta fram ett nytt program för hållbar utveckling har nu påbörjats. Programmet ska gälla 2021 till 2025. Vi vill utgå från ett antal visioner om framtiden och sen hitta vägar dit och lösningar på problemen. Större delen av 2020 kommer gå ut till remissrundor. Det är många olika avtal, nationella mål och andra regioners mål som vi måste ta hänsyn till inkl Agenda 2030 och Parisavtalet. Vi behöver också förhålla oss till de energimål som kommer anges av RUS:en (Regional utvecklingsstrategi) som kommer senare i år. 

TIM – Bushresa – Jordbruksmarkens framtid

Deltagande ledamot: Carl Fridolfsson

Denna dagen bussades vi runt i nordvästra delen av länet för att se och få information om jordbrukets framtid. Gårdarna Viresjö/Kålkulla och Bratteborg besöktes och Vaggeryds kommun presenterade ett beslut de tagit om att inte bebygga åkermark i området Fåglabäck utanför Skillingaryd.

FS – nämndmöte 23/4

Närvarande ledamöter och ersättare: Martin Nedergaard-Hansen, Linda Gerdin, Ida Höglund, Martin Malmerfors

På förmiddagen hade vi i Koalitionen vårt gruppmöte och utöver att diskutera dagordningen för nämndmötet på eftermiddagen pratade vi mest budget. Nämndernas budget görs “färdig” redan till sommaren och sedan läggs Regionstyrelsens budget i början av hösten. 

Det var ett ganska informationstätt nämndmöte och för att underlätta läsningen kommer jag redovisa de viktigaste sakerna i punktform: 

Kostnad Per Patient (KPP):  Regionen ska börja använda sig av KPP som är ett sätt att se vilka kostnader som hör till vilka patienter och diagnoser. Tanken med detta är inte att egentligen se på vad enskild patient kostar utan att se om det finns någon del i länet där vissa diagnoser är dyrare att behandla än andra och att kunna se om det finns rimliga skäl till de skillnaderna eller om det finns goda grunder att tro att det går att förändra arbetssätt/rutiner så att vi kan satsa pengar där de bäst behövs. Alla landets regioner kommer införa KPP så då går det också att jämföra kostnader mellan regioner. 

Alternativ till våld (ATV): ATV är ett projekt som har två delar. Den ena delen riktar sig till den som utövar våld i sin familj/närmiljö och den andra delen riktar sig till offren. Delen som riktar sig till offren var ett projekt med ett nytt sätt att hantera traumat av att ha varit våldsutsatt. Det projektet bedrevs i Jönköpings kommun och finansierades med statliga medel. Det nu verkar komma nya statliga medel och att projektet sannolikt kommer kunna utvidgas och kunna erbjudas i länets alla 13 kommuner. 

Läkemedel: Mårten Lindström, överläkare i kardiologi och ordförande i Läkemedelskommitten och aktiv i läkemedelsarbetet även på nationell nivå redogjorde för hur arbetet med läkemedel går till i regionen och nationellt. Sammantaget är vi i Regionen bra på att använda rätt läkemedel och på att förskriva “rätt” antibiotika . Det går alltid att bli bättre och arbetet med det pågår tex gås förskrivningen av antibiotika igenom på klinik/vårdcentralsnivå. 

Införandet av BOS (nya lab och röntgenbeställningssystemet) : Annette Persson, processägare, informerade om hur arbetet går. Fackföreningarna får fr.o.m denna termin återkommande rapporter om hur arbetet går med alla viktiga journalsystem. Referensgruppens möten har visserligen glesats ut sedan den mindre arbetsgruppen infördes (för att snabba på arbetet) men i motsats till vad vissa oppositionspartier hävdat på Regionfullmäktige finns den kvar. 

Det finns tre “gap” som måste åtgärdas innan vi kan införa BOS på ett patientsäkert sätt. Om lönsingar inte hittas på dessa kommer införandet att skjutas upp. Gapen är

* Hur kommunikationen mellan BOS och operation och intensivvårdens journalsystem (Metavision) fungerar. 

*Hur vi ska få tillgång till den s.k. resistensöversikten (en funktion i det nuvarande labsystemet som underlättar för läkarna att se om patienten nyligen haft bakterier som varit motståndskraftiga mot någon sorts antibiotika). 

*Hur det ska gå att beställa både labprover och röntgensvar utan att det blir för krångligt. 

Framtidens sjukvård 7/5-19 

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Martin Malmerfors och Linda Gerdin

Denna dag var en del i utredningen framtidens hälso och sjukvård 2030. Hur vi ska tillse att Regionen även i framtiden tillhandahåller en hälso-och sjukvård av god kvalitet till oss som bor i länet. 

I mötet deltog FS-nämndens ledamöter, tjänstepersoner från Regionen, politiker från kommunerna, representanter från fackföreningar och representanter från patientföreningarna. 

Dagen var upplagd så att perspektiv på sjukvård introducerades genom en kortare föreläsning av sjukvårdsdirektör Mats Bojestig, följt av diskussioner i smågrupper som  redovisades för hela gruppen. Detta upprepades flera gånger och gruppkonstellationerna ändrades mellan omgångarna.

Då tre akutsjukhus var en av utgångspunkterna för diskussionen tog det ämnet inte någon större plats i diskussionerna. Mycket av diskussionen handlade också om hur vård ska flyttas till  mest kostnadseffektiva nivå. Det är inget nytt tänk i sjukvårdspokitiken utan finns med i flera stora utredningar/projekt tex En god och nära vård http://www.sou.gov.se/godochnaravard/ och Flippen https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-504-2.pdf?issuusl=ignore men det bilr förstås en annan sak att prata utifrån förutsättningarna i vårt län. Digitaliserad vård blir tex bra mycket svårare i länsdelar där tillgången till internet är begränsad. 

Samtliga deltagare verkade införstådda med personal- och kompetensförsörjning är en nyckelfråga, vilket vi som BA:re såklart uppskattar. Det framkom önskemål på gemensamma utbildningar för Region-och kommunpersonal i medicinska frågor. Det som ffa var ett nytt perspektiv för oss i BA var hur relationen mellan kommunerna och landstinget/Regionen historiskt varit mindre samarbete och mer att “storebror” bestämmer. 

Regionsstyrelsen 14 maj

Närvarande: Martin Nedergaard-Hansen, Pontus Lundgren

I sedvanlig ordning gavs en månadsrapport vid dagens möte. Den kommer också ligga till grund för delårsrapporten som kommer till nämnder och fullmäktige innan sommaren. För FS verksamhet ligger vi på ett minusresultat, huvudsakligen hänfört till delområdet kirurgisk vård. Totalt ligger vi dock på ett svagt plusresultat vilket till del kan hänföras till statliga bidrag. I det stora hela som förväntat. Vi fick även ta del av kapitalförvalningsrapporten som berör vår kassareserv och framför allt medel till framtida pensioner. Bland dom större ärenden var justering av vårdpengen till vårdcentralerna, då tilldelningen efter årsskiftet blivit generösare än regionen budgeterat för, detta på grund av en ekonomisk misskalkyl. Vi beslutade också att återremittera ombyggnaden för den nya 3T MR som skulle installeras på Ryhov. Detta efter att regionen bara fått in ett anbud och man bedömer att det är en risk att kostnaderna därmed blir för höga. Förhoppningen är att ärendet snart kommer tillbaka till styrelsen för nytt beslut. Två nya ambulanser köptes in (enligt tidigare planering), ett litet bidrag lämnades för EU-valet till ungdomsorganisationer. Ett par statliga remisser lämnades yttrande på. Slutligen förbereddes ett par motioner till regionfullmäktige innan sommaren. 

Regionstyrelsen 11 juni

Närvarande ledamöter: Martin Nedergaard-Hansen och Pontus Lundgren

På regionsstyrelsens möte hade vi först en sammanfattning av första delårsrapporten som berör månaderna jan-april, där både verksamhetens arbete, nyckeltal och ekonomi presenterades. Detta kommer sedan att debatteras på regionfullmäktige den 18 juni. 

Sedan gick styrelsen igenom ärenden som kommer upp i fullmäktige framöver. Först var ett förslag till beslut om investering i laddstolpar till regionen, en investering på ca 20 miljoner, där majoriteten handlar om att säkra upp nätkapacitet för framtida bruk. Även om dom stolpar som investeras i också behöver förstärkt nätkapacitet. Cirka 150 miljoner behöver investeras i inköp av våra tidigare leasade regiontåg. Hur investeringen ska hanteras i budget för att inte äventyra löpande drift kommer jobbas vidare på. Ett nytt biljettsystem för kollektivtrafiken hanterades också. På grund av samarbeten i sydtaxan 2.0 och nya bussar behöver det nuvarande systemet göras om. Knappt 150 miljoner avsätts också till ombyggnaden av hybrid, angio och interventionslabb i Jönköping. Investeringen behöver göras inom kort pga begränsad livslängd av innevarande labb, dock har vi skickat med att den politiska ledningens vilja är att utveckla och kompetensförsörja tre akutsjukhus i regionen över tid. Ett uppdrag som tidigare inte legat på projektgruppen, men där vi ser att alla beslut och projekt av denna dignitet behöver ha med framöver.

Styrelsen tog även beslut om investering i en uppgraderad version av Meta Vision (operations journalhanderingsprogram) (ca 8 miljoner), revision av tåg (ca 10 miljoner) samt nya hyresavtal med sänkta hyror på två vårdcentraler. 

Regionfullmäktige 18 juni 2019

Närvarande ledamöter och ersättare: Martin Nedergaard Hansen, Pontus Lundgren, Magnus Bodenäs, Helen Skogelin Torvaldsson, Frida Aronsson, Sara Wallby

Vårens sista regionfullmäktige blev en riktig långkörare. Förmiddagen ägnades åt att diskutera och debattera delårsrapporten men tyvärr ägnades väldigt lite tid åt folkhälsa och sjukvård. Under eftermiddagen och kvällen gick vi igenom ett antal motioner, debatterade en satsning på laddstolpar för elbilar som slutade med att ärendet återremitterandes med syfte att utreda ett billigare alternativ, godkände att regionen tar över ägandet av ett antal tåg där leasingavtalet nu gått ut samt godkände inköp av ny röntgenutrustning på Ryhov. Detta var en fråga vi diskuterat mycket kring i förväg. Röntgenutrustningen är tänkt att användas till kärl- och hjärtundersökningar bland annat och är en del av en utveckling av en HAI-verksamhet där HAI står för Hybrid Angio Intervention. Vi hade gärna sett att när man så kraftigt bygger ut en verksamhet som idag endast finns på Ryhov så borde man titta på om en del av verksamheten istället kan spridas i regionen. Det finns i dagsläget röntgenutrustning i Värnamo och Eksjö som kan användas till en del av dessa undersökningar. I Eksjö finns dessutom redan en hybridsal som skulle kunna användas efter att denna reparerats. Tyvärr har projektgruppen (som funnits i fem år) inte haft detta uppdrag, samtidigt som behovet av utrustningen är stort och brådskande. Vi valde därför att rösta för detta förslag men skickade med ett bilaga om att man alltid måste utreda vad denna typ av investering får för konsekvenser för akutsjukhusen i regionen, samt skickade med ett antal frågor som berörda tjänstemän måste besvara innan ytterligare investering godkänns.

Folkhälsa och sjukvård 25 juni

Närvarande ledamöter och ersättare: Martin Nedergaard-Hansen, Martin Malmerfors och Ida Höglund

Först fick vi en dragning av aktuell information. Statsbidragen till regionerna för 2019 är nu klara, kraftigt försenade, men troligen med ett lite större tillskott till våra verksamheter än vi tidigare räknat med. En genomgång av SKLs öppna jämförelser visar att vi överlag har goda resultat jämfört med övriga regionen. Men vi kan bättre till exempel inom hjärtsviktsvård och diabetes i primärvården. Sommaren har börjat, den 25 juni såg situationen tuffast ut på Ryhov, men det kan variera från dag till dag. Dagliga avstämningar sjukhusen emellan, men hanterbart läge. Sedan presenterades månadsrapporten och vi påbörjade arbetet med att försöka hitta nya mätetal för nämnden. 

    Mötet avslutades med att nämndens budget klubbades igenom. I och med koalitionens stora majoritet gick budgeten enkelt igenom. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverade sig mot detta, och yrkade på sina egna budgetförslag.